Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 29
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ścieralność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Spawalnictwa
PL Ocena zużycia eksploatacyjnego szyn kolejowych, a zwłaszcza porównanie wytrzymałości zmęczeniowej szyn napawanych, szyn w stanie surowym po walcowaniu i obrobionych cieplnie. Wyniki badań zużycia ścierno--adhezyjnego i wytrzymałości zmęczeniowej przedstawiono w postaci krzywych Wöhlera.
EN Assessment of usual wear and tear of railway rails, chiefly a comparison of fatigue strength of padded rails, rough rolled rails and heat treated rails. Results of testing abrasive-adhesion wear and fatigue strength are shown in the form of the Wohler's curves.
2
86%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule rozwinięto mechanizm śrubowej ścieżki z wielokrotnym przepływem medium ściernego której właściwości można polepszać zwiększając ścieralność podłoża i siły radialne.
EN This work develops a mechanism with a helical passageway to perform multiple flowing paths of abrasive media, whose flowing behavior enhances polishing effectiveness by increasing the abrasive surface area and radial shear forces. Numerical results indicate that the design of a four helices passagew[...]
3
86%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2012 nr 3 68-71
4
86%
Wodociągi - Kanalizacja
5
86%
Logistyka
2011 nr 1 33-35
PL Kody kreskowe wykonane rożnymi technikami druku i na różnym podłożu wykazują zróżnicowaną odporność na ścieranie. Zastosowana zmodyfikowana metoda ścierania nadruków kodów jest przydatna do oceny ich jakości według ANSI.
EN Barcodes made using various methods of printing and on different types of surfaces show diversified abrasive resistance. The proposed modified abrasion technique (procedure) of barcodes overprints can be successfully implemented to estimate their quality according to ANSI requirements
6
86%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2003 nr 1 50-51
7
86%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Budownictwo
2003 Z. 42 91-101
PL >Scieralność jest jednym z kryteriów doboru materiałów do budowy kanałów, istotną z punktu widzenia eksploatacji. Publikowane wykresy różnych producentów różnią sie zasadniczo, co do interpretacji wyników badań. Do płukania sieci kanalizacyjnej w trakcie eksploatacji stosowane są róznego typu dysze[...]
EN Abrasion is one of the criteria of material choice for sewer building, very important one regarding its exploitation.Published by producers diagrams considerably differ each other in the field of researches interpretation. For sewer rinsing resistance as well as abrasion is one of the criteria for c[...]
8
86%
Cement Wapno Beton
PL Elementy i urządzenia, pracujace w warunkach dużych naprężeń i obciażeń udarowych, jak na przykład młyny kulowe, wymagają dużej odporności na ścieranie i odpowiedniej plastyczności stopów, z których są wykonane. W przypadku pracy w środowisku mokrym zużycie zwiększa się przez oddziaływanie erozyjno-[...]
EN Elements and devices operating in conditions of high stresses and shock loads, as for example ball mills, require high abrasion resistance and adequate plasticity of alloys, of which they are made. In the case of operation in a wet medium the wear increases owing to erosive-corrosive action, and at [...]
9
86%
Materiały Budowlane
2003 nr 12 32-34
10
72%
Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance
PL Przedmiotem tego artykułu jest nowa metoda, która obejmuje wyznaczanie podstawowych własności materiałów sypkich, takich jak tarcie wewnętrzne, odporność na ścinanie, ścierność i kruszalność. Za pomocą ww. metody przebadano kilka materiałów sypkich. Zasadnicza część stanowiska badawczego składa się [...]
EN A new method which covers the determination of a bulk material’s basic mechanical properties such as internal friction, shear strength, abrasiveness and grindability is presented and discussed. Several fine bulk materials have been tested and classified. The apparatus consist of a drive shaft and a [...]
11
72%
Rudy i Metale Nieżelazne
2011 R. 56, nr 12 761-765
PL Styki elektryczne małej mocy są wytwarzane z proszków, które są konsolidowane, spiekane, a następnie kształtowane w procesach przeróbki plastycznej do żądanego kształtu (np. główki o płaskim lub obłym profilu). Materiały na styki elektryczne powinny charakteryzować się dobrą przewodnością cieplną i [...]
EN The electrical contacts of small power are produced from powders, which are consolidated, sintered and formed in plastic working processes to the required shapes (for example, heads with the flat or rounded profiles). Material for electrical contacts should characterized good conductivity and electr[...]
12
72%
Szkło i Ceramika
13
72%
Wodociągi - Kanalizacja
2011 nr 6 37-40
14
72%
Przegląd Budowlany
15
72%
Odlewnictwo - Nauka i Praktyka
PL Przedstawiono wstępne rezultaty badań żeliwa chromowego przeznaczonego na mielniki narażone na korozję i ścieranie, a wykorzystywane do mielenia węgla. Przeprowadzono wstępne próby odlewania kul próbnych z żeliwa o dwóch rodzajach składu chemicznego, różniących się znacznie zawartością chromu i w mn[...]
EN Preliminary results of testing chromium cast iron for milling elements exposed to corrosion and abrasion and utilized for grinding coal have been presented. The initial attempts have been made at casting experimental balls o f cast iron with two chemical compositions varying to a considerable degree[...]
16
72%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: is investigation of alumina pellets for optical glass grinding from a mixture made of an abrasive powder of high purity α alumina and of a binding vitreous material. Design/methodology/approach: The different manufacturing tests on the pellets tools made it possible to optimize certain para[...]
17
72%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1220--1223, CD
PL W niniejszej pracy przedstawiono odporność na zużycie ścierne kompozytów o osnowie metalowej (aluminium i jego stopu). Analizowano kompozyty o osnowie ze stopu aluminium odlewnicze i obrobione plastycznie. Krótko scharakteryzowano zjawisko tribologii. Porównano wyniki badań innych autorów oraz zapre[...]
EN In this work we elaborate on the resistance of metal matrix composites to abrasive wear, where the metals include aluminium and its alloys. We have examined cast and plastically worked aluminium matrix composites. We have briefly characterized the phenomenon of tribology. The work shows comparisons [...]
18
72%
Instal
2018 nr 4 48--55
PL W artykule omawiane jest zagadnienie ścieralności przewodów kanalizacyjnych. Przedstawiono teoretyczne podstawy zjawiska ścieralności, jaka zachodzi w przewodach kanalizacyjnych podczas transportu medium, w którym znajdują się cząstki stałe w określonym stężeniu. Przedstawione zostały również czynni[...]
EN This paper discusses the issue of abrasiveness of sewer pipelines. The basics of theoretical knowledge of the abrasion phenomenon that takes place in sewer pipelines during transport of medium in which solid particles are located in a given concentration are presented. Factors that may affect the in[...]
19
72%
Archiwum Odlewnictwa
2001 R. 1, nr 1 140--148
PL W pracy przedstawiono zmiany struktury i właściwości żeliw po hartowaniu laserowym. W mikrostrukturze strefy przetopionej występowały kryształy kolumnowe i dendrytyczne o twardości 700 - 900 HV0,065 zawierające martenzyt, austenit (szczątkowy) oraz cementyt. W strefie przejściowej żeliwa szarego o s[...]
EN This research analyses changes in structure and characteristics of cast irons after laser hardening. In the microstructure of remelted zone the following could be found: columnad and dendritic crystals with hardness of 700-900 HV0,065 containing marten-site, residual austenite and cementite. In tran[...]
20
72%
Tribologia
2016 nr 5 209--218
PL W pracy dokonano porównania ścieralności powłok aluminiowo krzemowych o zróżnicowanej formie kryształów krzemu. Badano powłoki Al-Si, o składzie chemicznym odpowiadającym gatunkom siluminów pod- i około eutektycznych (6–10% Si) wykonane metodą ogniową na stali X2CrTi12 oraz poprzez platerowanie na z[...]
EN This paper compares the abrasibility of aluminium-silicon coatings with silicon crystals of various forms. The tests were performed on Al-Si coatings with the chemical composition corresponding to that of hypoeutectic and peritectic silumins (6-10wt% Si), manufactured by hot-dipping on type X2CrTi12[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last