Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 191
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ściana zewnętrzna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Izolacje
PL W artykule omówiono procedury obliczeń numerycznych złączy ścian zewnętrznych oraz określono parametry cieplno-wilgotnościowe wybranych mostków cieplnych. Przedstawiono obliczenia złączy ścian dwuwarstwowych: narożnika ściany zewnętrznej i połączenia ściany zewnętrznej ze stropem w przekroju przez w[...]
EN The article discusses numerical calculation procedures for external wall joints and specifies heat and humidity parameters of selected thermal bridges. It also presents the calculations of insulated solid walls: the corner of an external wall and the joint between the external wall and the floor sla[...]
2
100%
Izolacje
PL Inwestor czy właściciel budynku [a także działający na jego rzecz projektant i wykonawca) powinien zadbać o to, by budynek spełniał minimalne wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej, wskazane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jaki[...]
3
100%
Izolacje
PL Wentylacja ścian zewnętrznych ocieplanych w technologiach lekkich-suchych pozornie stanowi niewiele znaczący fragment globalnego systemu wentylacji obiektu. W rzeczywistości jest to istotny jego składnik, bo w takich strefach zachodzą skomplikowane zjawiska klimatyczne związane ze zmianami tempa dyf[...]
4
100%
Izolacje
PL Ze względu na rosnące koszty wytwarzania energii, w tym energii do ogrzewania budynków, oraz obowiązek wprowadzenia w czasie 2 lat świadectw energetycznych budynków projektanci zmuszeni są do poszukiwania rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych w budownictwie, które z jednej strony ograniczają zużycie[...]
5
100%
Świat Szkła
2005 nr 9 (89] 28-31
PL Świadomość ekologiczna w architekturze wsparta wysokim poziomem technologii materiałowej procentuje nowym podejściem w kształtowaniu budynku. Obiekt nie jest już strukturą skierowaną na ujarzmienie otoczenia, w którym się znajduje. Z założenia staje się jego integralną częścią. Na tym tle zaznacza s[...]
6
100%
Izolacje
PL Podstawowym problemem w procedurach obliczeniowych jest sposób uwzględniania liniowych mostków cieplnych. Z tego względu zjawisko występowania mostka cieplnego jest zwykle niedostrzegane i pomijane przez projektantów, architektów i konstruktorów.
7
100%
Izolacje
PL Zmiany w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [9], wprowadzone od 1.01.2009 r. nie uporządkowały wymagań w zakresie ochrony cieplno-wilgotnościowej. Wiele aspektów i procedur jest niejasnych i budzi wątpliwości. W artykule zostanie przeds[...]
8
100%
Materiały Budowlane
1999 nr 1 36-37
9
100%
Materiały Budowlane
2004 nr 4 98-99
PL Ściany osłonowe to przegrody zewnętrzne niepełniące funkcji konstrukcyjnych - przenoszące wyłącznie swój ciężar. Ich głównym zadaniem jest izolacja pomieszczenia od otoczenia i wpływu czynników atmosferycznych, w związku z tym użyte w nich materiały powinny charakteryzować się odpornością na mróz i [...]
10
100%
Materiały Budowlane
2004 nr 4 65-66
PL Oznakowanie CE stanowi dowód przeprowadzenia oceny zgodności wyrobu ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. Dzięki oznakowaniu CE wyroby mają swobodny wstęp na cały jednolity rynek europejski. O zakresie stosowania konkretnego wyrobu z oznakowaniem CE decyduje porównanie zadeklarowanych właściwoś[...]
11
100%
Materiały Budowlane
2002 nr 2 15-16
PL W artykule scharakteryzowano polski system dopuszczania wyrobów budowlanych do obrotu i stosowania,. Analizie poddano w szczególności przepisy dopuszczania wyrobów budowlanych do obrotu i stosowania w odniesieniu do lekkich ścian osłonowych.
12
100%
Przegląd Budowlany
EN Optimization criteria pack possible to use for application in thermo-renovation of an objects. Energy balance in choisen building and example of polyoptimization analysis in the case of external building walls coldproofing.
13
100%
Przegląd Budowlany
14
100%
Inżynieria i Budownictwo
2005 R. 61, nr 5 241-243
PL Celem przedstawionych symulacji była ocena zwiększenia strat ciepła wskutek przenikania przez w pełni zawilgocone przegrody zewnętrzne przykładowo wybranego budynku, w stosunku do sytuacji, gdyby były one utrzymywane w stanie suchym lub w jednym z dwóch stanów zawilgocenia sorpcyjnego, odpowiadające[...]
EN The intent of presented simulations was the evaluation of increasing heat loss caused by moisturing outside partitions of selected building, in comparison with position when they will be maintain in dry state or in one of double moisturing according to the Polish Standard PN-EN ISO 6946:1999.
15
88%
Świat Szkła
PL Lekkie ściany osłonowe słupowo-ryglowe stosowane są przeważnie w budynkach reprezentacyjnych, lokalizowanych w centrach miast, gdzie należy się liczyć z występowaniem hałasu o dużych poziomach, przy jednoczesnym braku możliwości wprowadzenia skutecznych zabezpieczeń akustyczno-urbanistycznych (np. e[...]
16
88%
Materiały Budowlane
2010 nr 4 90-91
17
88%
Przegląd Budowlany
18
88%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2000 z. 88 173-178
EN In the paper the results of research work on shaping properties of gypsum-based materials, mainly for external walls, are presented. The test results demonstrate that synthetic gypsum, modified by admixtures and additives, is suitable for obtaining material which fulfils demands for homogenous exter[...]
19
88%
Materiały Budowlane
2006 nr 3 7-8
20
88%
Materiały Budowlane
1999 nr 4 19-19
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last