Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 108
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ściana szczelinowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria i Budownictwo
PL Przedstawiono spostrzeżenia praktyczne dotyczące stosowania ścian szczelinowych jako konstrukcji oporowych. Zwrócono uwagę na specyfikę tego rodzaju budowli.
EN The practical observations concerning applications of cavity walls as abutement structures have been presented. The Author draws attention to peculiarity on this type of structure.
2
100%
Inżynieria i Budownictwo
2000 R. 56, nr 7 386-389
PL Opisano fazy realizacji nadbrzeża, scharakteryzowano warunki gruntowe, podano zasady modelowania ośrodka gruntowego i obciążeń, a także wyniki obliczeń.
EN Phases of wharf realization are described and soil conditions for foundations are characetrized. Outlines for modelling of soil surroundings and loads as well as results of analysis are presented.
3
100%
Inżynieria i Budownictwo
2006 R. 62, nr 6 323-325
PL Celem analizy była ocena różnic w wymiarowaniu ścian szczelinowych każdym z podejść obliczeniowych oraz wybór najbardziej niekorzystnej kombinacji częściowych współczynników bezpieczeństwa. Jako wielkości szukane wybrano zagłębienie ściany w gruncie poniżej dna wykopu oraz maksymalne wartości moment[...]
EN The aim of analysis was to quantify differences in the results obtained using different approaches as well as to determine the worst combination of partial safety factors. As a base for comparison calculated values of: bending moments, shear forces, displacements and the embedment depth below the bo[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2002 z. 95 135-143
PL Niniejszy artykuł skupia się na problemach związanych z odpowiednim doborem modelu obliczeniowego i parametrów gruntowych przy wyznaczaniu przemieszczeń kotwionych ścian szczelinowych z zastosowaniem MES. Przedstawione są przykładowe obliczenia przemieszczeń ściany oraz porównanie wyników z rzecz[...]
EN Hereby presented paper focuses on the problems concerning an adequate selection of a calculation model and ground parameters in determining the displacements of an anchored diaphragm wall with the use of FEM. There were made some exemplary calculations of the diaphragm wall's displacements and the c[...]
5
100%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2002 z. 95 407-416
PL W pracy przedstawiono jedną z metod analizy statycznej ścian szczelinowych, uwzględniającą sprężystą podatność podłoża gruntowego. Opisano 3 wybrane sposoby wyznaczania wartości modułu podatności podłoża kH. Dla przyjętego przekroju obliczeniowego przeprowadzono analizę statyczną i wyznaczono teoret[...]
EN The article presents a method of static analysis of diaphragm walls, which takes into account a subgrade reaction of the subsoil. Three ways of calculating the subgrade reaction modulus (kH) have been described. For the assumed section of a diaphragm wall static analysis have been carried out and t[...]
6
100%
Materiały Budowlane
2001 nr 3 2-4
7
100%
Materiały Budowlane
2001 nr 3 18-20
8
100%
Materiały Budowlane
2004 nr 2 18-19
PL Obecnie standardem są 2 lub 3 kondygnacje podziemne w obiektach budowanych w centrum miast, a coraz częściej pojawiają się projekty budynków z 4 i 5 kondygnacjami pod ziemią. Przedmiotem artykułu jest Hotel Ibis Stare Miasto oraz Centrum Wielofunkcyjne Bonifraterska. Oba obiekty stykają się jedną ze[...]
9
100%
Inżynieria i Budownictwo
2002 R. 58, nr 6 329-331
PL Przedstawiono wyniki pomiarów wykonanych za pomocą inklinometru, dotyczących ściany szczelinowej stanowiącej obudowę wykopu, kotwionej w trzech poziomach kotwiami gruntowymi. Wyniki takich pomiarów mogą być wykorzystane do oceny zachowania się konstrukcji ściany szczelinowej.
EN Results of inclinometer measurements of tilt changes of cavity wall, securing deep cut and anchored at three levels are presented. Results of such measurements may be helpful in construction of cavity walls and in evaluation of their behaviour.
10
100%
Inżynieria i Budownictwo
1999 R. 55, nr 6 351-354
PL Przeanalizowano pracę konstrukcji w trakcie głębienia wykopu, z uwzględnieniem sprężysto-plastycznego modelu ośrodka gruntowego. Wyniki obliczeń porównano z wynikami pomiarów przemieszczeń.
EN The structural analysis of diaphgram wall with assumption of elasto-plastic model of the subsoil has been prepared in course of excavation works. Results of calculation have been compared with displacements occured.
11
100%
Przegląd Budowlany
EN New system to put up hollow walls. Some of the rules of their realization.
12
100%
Inżynieria i Budownictwo
2000 R. 56, nr 6 319-320
PL Mierzono przemieszczenia poziome ściany szczelinowej stanowiącej obudowę wykopu trzykondynacyjnej części podziemnej budynku. Wyniki tych pomiarów stanowią istotne informacje dla projektanta i wykonawcy tego rodzaju wykopów.
EN Horizontal displacements of cavity wall protecting deep excavation for underground three levels of building in construction have been estimated. Results of such a survey are essential to designer and contractor engaged in execution of such deep excavations.
13
100%
Inżynieria i Budownictwo
2001 R. 57, nr 3 157-159
PL Zastosowano ścianę szczelinową grubości 60 cm, kotwioną w jednym poziomie, stanowiącą obudowę wykopu głębokości 9,0 do 10,50 m oraz ścianę konstrukcji garażu. Opisano ogólnie technologię wykonania wykopu i konstrukcji garażu.
EN Construction of concrete 60 cm-thick foundation walls serving as retaining walls with outside anchoring safeguarding the soil stability when making 10 m - deep open cut is described.
14
100%
Górnictwo i Geoinżynieria
2007 R. 31, z. 3 319-327
PL W artykule opisano podstawowe czynniki wpływające na wybór rodzaju obudowy głębokiego wykopu; wymieniono rodzaje stosowanych w Polsce obudów. Scharakteryzowano konstruowanie i wykonywanie ścian szczelinowych oraz możliwości ich realizacji. Przedstawiono wytyczne dotyczące projektowania prac monitoru[...]
EN The paper described basic factors affecting the selection of a kind of lining of deep excavation: kinds of linings applied in Poland were enumerated. Also, construction and performing of concrete diaphragm walls were characterized as well as possibilities for their realization. Also the indications [...]
15
100%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL W artykule omówiono aktualne problemy prawne i projektowe związane z projektowaniem ścian szczelinowych. Sprecyzowano wymagania cieplno-wilgotnościowe odnosząc je do zaleceń konstrukcyjnych. Przedstawiono kierunki rozwoju i propozycji badań trójwarstwowych ścian szczelinowych.
EN Current legal and design problems relevant to designing cavity walls have been discussed. Thermal-humidity requirements with regard to construction recommendation have been quantified. The directions of development and suggestion of research three-ply cavity walls have been presented.
16
88%
Materiały Budowlane
2011 nr 4 30-31
17
88%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2003 nr 2 50-50
18
88%
Materiały Budowlane
2008 nr 2 52-54
19
88%
Inżynieria i Budownictwo
2006 R. 62, nr 6 334-336
PL Omówiono podstawowe zagadnienia analizy wrażliwości, tj. zasady określania wrażliwości modelu MES na parametry wejściowe. Przedstawiono przykład zastosowania analizy wrażliwości w geotechnice, w projektowaniu ściany szczelinowej stanowiącej obudowę głębokiego wykopu.
EN Example of an application of the sensitivity analysis in geotechnics has been presented - in design of a sheet pilning protecting deep excavation.
20
88%
Inżynieria i Budownictwo
1998 R. 54, nr 12 693-694
PL Opisano nową aparaturę do pomiarów przemieszczeń ścian szczelinowych oraz fundamentów budynków.
EN The new measurement equipment used for estimation of displacements of sheet piling and building foundations is described.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last