Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 51
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ściana oporowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Magazyn Autostrady
2011 Nr 3 46-47
PL Konstrukcje ścian oporowych z gruntu zbrojonego stają się coraz bardziej popularne, zwłaszcza w inżynierii komunikacyjnej. Inwestorzy i Projektanci doceniają możliwości, jakie dają konstrukcje o nachyleniu lica ≤ 90°, i możliwej do osiągnięcia wysokości kilku, kilkunastu metrów. Ściany oporowe z gru[...]
EN Construction of retaining walls with reinforced soil is becoming increasingly popular, especially in the transport engineering. Investors and designers appreciate the opportunities offered by the structures of the face angle ≤ 90°, and possible to reach a height of several-dozen meters. Retaining wa[...]
2
100%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska
2007 Nr 3 309-314
PL Praca dotyczy gambionowych ścian oporowych jako sposobu zabezpieczenia budowli ziemnych dróg samochodowych i kolejowych przed osuwiskami skarp. Przedstawiono próbę oceny charakterystyk wytrzymałościowych gambionu w oparciu o przeprowadzone badania odkształceń modeli fizycznych gambionu. W szczególno[...]
3
100%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska
2007 Nr 3 315-323
PL Przedmiotem pracy są ściany oporowe jako stabilizatory nasypów drogowych i kolejowych, zbudowane z siatkowo-kamiennych koszy zwanych gambionami. Zaprezentowano przykład ściany zbudowanej z gambionów typu KOMBI. W tym celu zaadaptowano procedury projektowe klasycznego wzmocnienia gruntu zgodnie ze sp[...]
4
100%
Inżynieria i Budownictwo
2001 R. 57, nr 10 576-579
PL Omówiono podstawowe przypadki generacji drgań. Szczególną uwagę zwrócono na drgania powstające płytko pod powierzchnią ziemi, przekazywane na obiekty znajdujące się również pod tą powierzchnią. Dotyczy to na przykład obiektów podziemnych znajdujących się obok linii metra.
EN The basic hazards of vibration generation are described. Special attention was paid on vibrations generating close to the earth surface and influencing underground objects in the vicinity. This is the case when building objects are located close to the metro line.
5
100%
Inżynieria i Budownictwo
2000 R. 56, nr 6 284-286
PL Przedstawiono przykład zastosowania geosiatek komórkowych do zabezpieczenia stromej skarpy o wysokości do 10 m.
EN An example of applicaton of cellular geo-nets for protection of steep slope (10 meter high) is presented.
6
100%
Inżynieria i Budownictwo
2000 R. 56, nr 6 282-283
PL Opisano renowację budowli z początku XIX wieku, składającej się z siedemnastu arkad połączonych sklepieniami krzyżowymi, mającej długość 193 m, zlokalizowanej u stóp Zamku Królewskiego w Warszawie.
EN Renovation of the Kubicki historic arcade from begining of 19-th century built up from seventeen cross vaults with total length of 193 meters and located at the base of King's Castle in Warsaw are described.
7
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL IV sytuacjach kryzysowych, dotyczących infrastruktury transportu lądowego, będących następstwem powodzi lub innych klęsk żywiołowych, mają zastosowanie tymczasowe konstrukcje, służące do natychmiastowej odbudowy. Na przykład doraźna odbudowa zniszczonych nasypów drogowych może być realizowana stosun[...]
8
88%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2011 nr 2 52-54
9
88%
Inżynieria i Budownictwo
2006 R. 62, nr 11 630-632
PL Opisano ogólnie problemy związane z modernizacją ronda. Omówiono rozwiązania konstrukcyjne i realizację wiaduktu oraz ścian oporowych przy nasypach drogowych.
EN General problems concerned with modernization of traffic ringroad - Starzyński, and new structural conceptions as well as realizations of flyovers and necessary road embankments have been presented.
10
88%
Inżynieria i Budownictwo
1998 R. 54, nr 3 131-133
PL Omówiono warunki projektowania dylatacji żelbetowych ścian zbiorników zawarte w obowiązujących normach i literaturze technicznej. Wykazano, że niezbędne jest projektowanie żelbetowych ścian oporowych z uwzględnieniem obciążenia temperaturą zgodnie z przepisami normy PN-86/B-02015. Przedstawiono anal[...]
EN The design conditions of the reinforced concrete retaining wall expansion joint, which are included in the obligated standards and technical references have been presented in the paper. The example of disaster should be proved that obligated rules of the temperature influence on the distance between[...]
11
88%
Inżynieria i Budownictwo
2005 R. 61, nr 3 129-131
PL Przedstawiono założenia i wyniki obliczeń wspornikowej ścianki szczelnej posadowionej w piasku oraz kotwionej ścianki szczelnej stanowiącej nabrzeże portowe.
EN The assumptions and results of designing the sheet-pile free retaining wall sinking in the sand layer, and also fixed retaining wall for a port wharf have been presented.
12
75%
Architecture Civil Engineering Environment
PL Wpływ zagęszczania zasypki na momenty zginające w ścianie konstrukcji oporowej jest pomijany w praktyce inżynierskiej w Polsce i innych krajach europejskich. Uwzględnianie tego efektu jest zalecane w Kanadzie. Zgodnie z kanadyjskimi zaleceniami momenty zginające w ścianie oporowej wywołane zagęszcza[...]
EN Backfill compaction effort on the bending moments in the retaining wall appears to be neglected in engineering practice in Poland and other European countries. In Canadian practice it is assumed that even a lightweight compactor produces a significant bending moment in the wall. As has been shown in[...]
13
75%
Materiały Budowlane
2012 nr 3 25-29
14
75%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL W artykule przedstawiono wybrane sposoby budowy i wzmacniania fundamentów oraz konstrukcji oporowych, ze szczególnym uwzględnieniem mostów kolejowych, po których może odbywać się ruch. Przybliżono różne rozwiązania konstrukcyjne i rodzaje fundamentów oraz ścian oporowych, omawiając sposób ich wykona[...]
EN The selected ways of construction and substructure strengthening and retaining walls including in particular railway bridges on which the trains run have been presented in the paper. The various constructional solutions and various substructures and retaining walls have been described putting attent[...]
15
75%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2011 nr 2 44-47
PL Stalowe ścianki szczelne zostały opracowane jako elementy podtrzymujące grunt i są obecnie powszechnie używane w budownictwie drogowym i kolejowym. Oprócz obciążeń poziomych, grodzice są w stanie w sposób bezpieczny przenosić na podłoże gruntowe obciążenia pionowe. W ten oto sposób zrodził się pomys[...]
16
75%
Materiały Budowlane
2003 nr 3 49-51
17
75%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2003 z. 97 223-230
PL W pracy opisano badania modelowe pionowej ściany oporowej z gruntu zbrojonego, wykonane w celu rozpoznania wpływu ilości warstw zbrojenia na nośność i sposób zniszczenia konstrukcji obciążonej fundamentem pasmowym. Przeprowadzono 5 serii doświadczeń z modelami o jednakowej wysokości i il[...]
EN The paper presents the model tests performed on the vertical reinforced soil (RS) retaining wall. The purpose of these experiments was to investigate the effects of the number of reinforcement spacing on the critical load and failure mechanism of RS structure loaded with strip footing. Five series o[...]
18
75%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2008 nr 2 38-40
PL Firma Bauer Maschinen GmbH w 2003 r. opracowała technikę CSM na bazie sprawdzonej i z sukcesem stosowanej metody wykonywania ścian szczelinowych za pomocą hydrofrezów, a następnie zaczęła ją stosować do wykonywania przesłon i ścian oporowych. System SCM diametralnie różni się od innych tradycyjnych [...]
19
75%
Geomatics and Environmental Engineering
PL Osuwiska i zsuwy są zjawiskami bardzo groźnymi dla bezpieczeństwa i mienia ludzi. Zapobieganie im jest ważnym zagadnieniem geotechnicznym. Jedną z metod zabezpieczania skarp i zboczy jest budowa ścian oporowych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dużych konstrukcji oporowych należy je monitorować w t[...]
EN Landslides and landslips are a phenomena with very dangerous consequences for the safety of people and their property. Prevention is an important geotechnical issue. One method of protecting embankments and slopes is the construction of retaining walls. In order to ensure the safety of large retaini[...]
20
75%
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2016 Vol. 7, no. 4 253--262
PL W pracy przedstawiono zagadnienie stateczności zewnętrznej ścian oporowych z gruntu zbrojonego. Zwrócono szczególną uwagę na zagadnienie parć gruntu na ścianę oporową z gruntu zbrojonego, homogenizację podłoża warstwowego oraz wpływ zmian poziomu wód gruntowych na stateczność ściany. Analizę statecz[...]
EN This paper presents the problems of external stability of reinforced soil retaining walls. Special attention was paid to earth pressure on the reinforced soil retaining wall, homogenization of the subsoil and the influence of changes in the groundwater level on the wall’s stability. The external sta[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last