Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 25
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Świnoujście
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2012 nr 5 56-57
PL Budowa falochronu osłonowego o długości około 3 km, ostrogi przy istniejącym falochronie wschodnim oraz wykonanie robót czerpalnych przy budowie toru podejściowego i obrotnicy dla statków to działania realizowane w ramach budowy portu zewnętrznego dla terminalu LNG w Świnoujściu. Do sierpnia zrealiz[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL W referacie przedstawiono wyniki weryfikacji modeli wykorzystywanych do określania osiadania statku w ruchu za pomocą eksperymentu przeprowadzonego na promie m/f Jan Śniadecki manewrującego w Świnoujściu. Jako wzorzec potraktowano położenie statku określone metodami GPS-RTK. Wyznaczono modele obarcz[...]
EN The paper presents the results of the verification of models used for determining the sedimentation vessel traffic through the experiment carried out on the ferry m / f John Śniadecki maneuvering in Swinoujscie. Treated as a standard position-specific methods of GPS-RTK. They were burdened with mode[...]
3
84%
Logistyka
EN The research object is the problematic nature of waste collection from ships in ports in relation to ships serviced at ports in Szczecin and Świnoujście. Due to the growing development of sea transport in European Union, it is particularly significant to ensure proper technical infrastructure for wa[...]
4
84%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2014 Nr 6 30--33
PL Budowany w Świnoujściu terminal LNG jest typowym terminalem lądowym – skroplony gaz ziemny jest pompowany z metanowców do zbiorników znajdujących się na lądzie w pobliżu portu. Tam LNG poddawany jest regazyfikacji w instalacjach lądowych, a następnie wtłaczany do systemu gazowniczego. Jak wynika z r[...]
EN The Świnoujście LNG terminal currently under construction is a typical land-based terminal - liquefied natural gas is pumped from LNG methane tankers to tanks located on land near the port. LNG is regasified in land-based installations, and then pumped into the gas supply system. According to the re[...]
5
84%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL W artykule zaprezentowano na przykładzie miasta Świnoujście rolę, jaką pełnią parki miejskie w kształtowaniu przestrzeni. W Świnoujściu znajdują się jedynie dwa parki miejskie posiadające nie tylko odrębną historię, ale także różniące się zarówno pod względem kompozycyjnym, jak i funkcji, którą pełn[...]
EN In this article the role of two different parks in the composing space of Świnoujście old city will be presented. Świnoujście has got only two city parks, which have very different histories as well as compositional disposition and position within the city space. The first is the Health Resort Park [...]
6
83%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2007 nr 3 55-56
7
71%
Logistyka
PL Terminal LNG w Świnoujściu jest największą inwestycją portową ostatnich dziesięcioleci. Co więcej, jest to inwestycja wprowadzająca nowy ładunek oraz związaną z nim technologię do krajowego sektora portowego. Pomimo tego, że główną przesłanką decydującą o realizacji inwestycji były względy geopolity[...]
EN The construction of the LNG Terminal in Świnoujście is the largest seaport investment of recent decades in Poland. Moreover, this is an investment of introducing new cargo and related technology to the national seaport sector. Despite the fact that the main rationale for the decisive implementation [...]
8
71%
Logistyka
PL Zespół portów w Szczecinie i Świnoujściu obsługuje wszystkie rodzaje środków zaplecza. W porcie Szczecin wymagających naprawy (stan na 2008r) jest aż 56% natomiast w Świnoujściu 30% torów. Dlatego jednym z głównych przedsięwzięć do 2013 roku jest modernizacja i rozbudowa infrastruktury kolejowej. Ce[...]
EN Complex of ports Szczecin and Świnoujście supports all types of facilities. In the port of Szczecin 56% of tracks requires repairs and 30% in Świnoujście (date of 2008) Therefore, one of the major projects to 2013 is modernisation of railways in both ports to provide secure communications system ada[...]
9
71%
Zieleń Miejska
PL Najważniejsze budynki w kraju realizowane są w ramach międzynarodowych lub ogólnopolskich konkursów. W architekturze krajobrazu to wciąż rzadkie rozwiązanie. Jak to wygląda w Pana praktyce projektowej? Dominują konkursy czy przetargi?
10
71%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
2017 nr 51 (123) 78--85
EN This article aims to present the results of the analysis of selected aspects of transport accessibility (from the land and water) of two coastal areas situated on the Baltic coast of the Western Pomeranian region. It was assumed that transport accessibility affects the number of tourists visiting th[...]
11
71%
Przegląd Komunikacyjny
12
67%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2013 nr 3 66-68
PL W artykule opisano konstrukcję nabrzeża Terminala Promowego w Świnoujściu. Z końcem 2012 r. w porcie w Świnoujściu rozpoczęto kolejne duże przedsięwzięcie związane z infrastrukturą portową , mające szczególnie istotne znaczenie dla branży promowej. Inwestycja, polegająca na wybudowaniu nowego stanow[...]
13
67%
Logistyka
PL Gaz ziemny nabiera coraz większego znaczenia jako paliwo energetyczne na światowych rynkach. W związku z powyż- szym kraje dążą do dywersyfikacji jego dostaw. Głównym powodem mającym wpływ na dywersyfikację jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju. Oprócz tego swój udział w tym mają ekon[...]
EN The energy balances of individual economies growing importance of natural gas LNG as an energy source. Individual countries are seeking to diversify its natural gas supplies from a variety of reasons: economic, strategic and energy security. It is one of the most important investments in the Polish [...]
14
67%
Logistyka
EN The article presents a Porter five forces analysis of the Clients of entities who manage seaports. The Clients have been divided into Leaseholders and Carriers. The analysis has been performed by means of a case study for which Szczecin and Świnoujście Seaports Authority has been selected. It is the[...]
15
67%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 51--55
PL W artykule przedstawiono wyniki analizy usług terminalu LNG w Świnoujściu przy zastosowaniu Diagramu Ishikawy. Zaprezentowano analizę stanu usług obecnie oferowanych przez terminal z jednoczesnym wskazaniem i analizą możliwości rozszerzenia wachlarza usług celem podniesienia konkurencyjności termina[...]
EN The article presents the results of analysis services LNG terminal in Swinoujscie using the Ishikawa Diagram. Presented analysis of the services currently offered by the terminal, indicating and analyzing the possibility of extending the range of services in order to increase competitiveness in the [...]
16
67%
Transport Problems
PL Bezpieczeństwo statku manewrującego po akwenie portowym zależy od wielkości zapasu wody pod stępką (UKC). Porty są budowane do obsługi statków o określonych maksymalnych parametrach. Jakkolwiek w wielu przypadkach istniejące porty stają wobec potrzeby obsługi statków większych niż te, dla których zo[...]
EN The safety of a ship which manoeuvres within a port area depends to a large extent on the underkeel clearance (UKC). Ports have been built to handle ships of specific maximum parameters. In many cases, however, the existing ports face the need to accept ships larger than those they were designed for[...]
17
59%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
2012 nr 77 49--62
PL Niniejsze opracowanie obejmuje ocenę maksymalnego zanurzenia statku handlowego, który przy działaniu różnych warunków zewnętrznych (przeciętnych i ekstremalnych) mógłby bezpiecznie prowadzić żeglugę (manewrować) północnym torem wodnym prowadzącym od pozycji gazociągu Nord Stream do portu Świnoujście[...]
EN This paper considers analysis of maximum draught of a merchant vessel, which can maintain safety of navigation in different exterior condition (average and extreme) on shallow water on the northern fairway to port of Świnoujście from the position of NORD STREAM pipeline to LNG Terminal and keep requ[...]
18
59%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
2012 nr 77 63--77
PL Niniejsze opracowanie obejmuje ocenę maksymalnego zanurzenia statku handlowego, który przy działaniu różnych warunków zewnętrznych (przeciętnych i ekstremalnych) mógłby bezpiecznie prowadzić żeglugę (manewrować) północnym torem wodnym prowadzącym od pozycji gazociągu Nord Stream do portu Świnoujście[...]
19
59%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2012 nr 2 60-65
20
59%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
2014 nr 154 (34) 37--44
PL W latach 2004-2005 w ramach badań projektowych przy współpracy władz miasta Świnoujścia, Institut für Landschaftsplanung Technische Universität w Berlinie sporządził analizy oraz wykonał szereg prac badawczo-projektowych mających na celu osiągnięcie wspólnej i najtrafniejszej koncepcji funkcjonalno-[...]
EN Between 2004 and 2005, as a part of the research project in collaboration with the authorities of the City of Świnoujście, Institut für Land-schaftsplanung Institut für Technische Universität in Berlin has drawn up analysis and carried out a number of research and development projects aimed at achie[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last