Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Środkowe Nadodrze
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Zielonogórska
1998 nr 118(8) 42-45
PL Mimo, że powodzie należą do zjawisk naturalnych, nie wystarczyło roku, aby warunki przyrodnicze na terenach popowodziowych wróciły do stanu wyjściowego. Przyczyną tego była wielkość powodzi i jej długotrwałość oraz użytkowanie terenów nadrzecznych nie uwzględniające możliwości wystąpienia zalewów.
2
99%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Budownictwo
2001 Z. 39 195-201
PL Budynki dworskie na terenie Środkowego Nadodrza posiadają zawilgocone mury w wyniku braku izolacji przeciwwilgociowych. W artykule dokonano próby analizy zależności między zawilgoceniem murów obiektów a wysokością terenu, sąsiedztwem rzek, lokalną różą wiatrów, usytuowaniem budynków względem stron ś[...]
EN Buildings court - on ground Srodkowe Nadodrze possess moistrure walls in result of lack of isolation antimoist. In article one executed tests of analysis of dependence between values walls of objects and with height of ground, with nearness of rivers, vith local rose of winds, with location of build[...]
3
70%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Zielonogórska
PL W artykule poruszono problem odrębności architektury Środkowego Nadodrza. Ukazano podstawowe procesy, które kształtowały architekturę na tym terenie. Na bazie charakterystycznej zabudowy miejscowości Łagów pokazano w jaki sposób można próbować nawiązywać we wspólczesnej architekturze do buowlanych w[...]
EN The article touches upon the distinction problem of Middle Odra Region architecture. The primary processes which created the architecture on this territory are shown in the article. On the basis of the characteriistic Łagów buildings, the article shows how contemporary architecture can be linked wit[...]
4
60%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
PL W prezentowanej pracy zawarta jest analiza dotycząca związku stref zaburzeń glacitektonicznych z depresjami glacitektonicznymi. Z badań bowiem wynika (jest to reguła), że największe (najdłuższe i najszersze) strefy zaburzeń glacitektonicznych występują na południe od pradolin. Autor udokumentował, [...]
EN The paper presents an analysis concerning a relation between glaciotectonic deformations and glaciotectonic depressions. The research work lead to the conclusion that (it is a rule) the largest (the longest and the broadest) zones of glaciotectonic deformations occur in the area south of ice margina[...]
5
51%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
PL Środkowe Nadodrze to jeden z rejonów Polski, które będąc w znacznym stopniu zalesionymi, nadal posiadają dużą powierzchnię ugorów i odłogów, także na glebach dobrych klas. Te z kolei są częściowo wadliwe z punktu widzenia chemizmu (zanieczyszczenie, głównie metalami ciężkimi i rzadziej pochodnymi ro[...]
EN Middle Odra Land this one of Polish regions, which being in considerable degree afforesed, they possess still the large surface of fallows and the fallow lands, also on soils the good classes. These in turn are partly defective with point of sight of chemism (the dirt, mainly with heavy metals and [...]
6
51%
Przemysł Chemiczny
2019 T. 98, nr 4 600--603
PL Zaprezentowano ekonomiczne problemy związane z ograniczeniem emisji szkodliwych substancji do powietrza. Szczególną uwagę zwrócono na benzo[a]piren, który należy do najbardziej szkodliwych substancji dla zdrowia ludzi. Główną przyczyną emisji benzo[a]pirenu do powietrza jest ogrzewanie budynków przy[...]
EN Occurrence of benzo[a]pyrene in atm. air in the title region was presented. Some measures necessary to decreasing its content (removal of old and ineffective boilers and low-quality solid fuels) were recommended.
7
51%
Management
2018 Vol. 22, no. 2 311--324
PL Według danych Europejskiej Agencji Środowiska w Polsce każdego roku z powodu nadmiernego zanieczyszczenia powietrza umiera przedwcześnie około 47 tys. osób. Mimo, że w ostatnich latach poziom emisji przemysłowych w Polsce udało się znacząco zredukować to nadal bardzo poważny problem stanowi tzw. nis[...]
EN According to the data of the European Environment Agency, due to excessive air pollution about 47 thousand people die prematurely every year in Poland. Although in recent years the level of industrial emissions in Poland has been significantly reduced, it is still a very serious problem of the so-ca[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last