Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 16
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  łodyga
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Rolnicza
PL Gryka jest gatunkiem przydatnym w rolnictwie ekologicznym, gdyż ma zdolności uruchamiania trudnodostępnych składników pokarmowych. Jest odporna na choroby i szkodniki, dzięki temu na plantacjach gryki nie stosuje się pestycydów. W Akademii Podlaskiej podjęto badania energii cięcia łodyg gryki na wys[...]
EN Buckwheat is a species useful in the ecological agriculture because it has an ability to release nutrients difficult of attainment. The species is insusceptible to diseases and pets, therefore pesticides are not applied on buckwheat plantations. Studies to determine the cutting energy of buckwheat s[...]
2
100%
Inżynieria Rolnicza
PL Gryka jest gatunkiem podatnym na wyleganie, co przyczynia się do obniżenia plonu nasion. Materiałem użytym do badań nad sztywnością łodyg były rośliny odmian Hruszowska, Luba i Panda zebrane w 2005 i 2006 roku. Badano średnicę łodyg i siłę potrzebną do ich zgięcia ze wzoru EJ=Pl3x48y[Nmm2]-1 gdzie: [...]
EN The buckwheat is a species susceptible to lodging what contributes to reducing the field of seeds. For the researches of the stiffness of stalks, Hruszowska, Luba and Panda varieties gathered in 2005 and 2006 year were applied. A diameter of stalks and power needed for bending them were examined acc[...]
3
100%
Inżynieria Rolnicza
2005 R. 9, nr 7 383--388
PL Gryka jest gatunkiem zyskującym coraz większe znaczenie gospodarcze jako roślina alternatywna dla zbóż. Mała wartość gospodarcza słomy gryczanej pozwala na zwiększenie wysokości cięcia bez strat w plonie nasion. W Zakładzie Mechanizacji Rolnictwa Akademii Podlaskiej w Siedlcach podjęto badania energ[...]
EN Buckwheat is a species that has gained more and more economic importance as an alternative plant for grain crops. One-phase harvesting of buckwheat by means of a combine-harvester needs, among others, the knowledge of cutting energy of buckwheat stalks. Low economic value of buckwheat straw allows t[...]
4
84%
Inżynieria Rolnicza
PL Gryka jest gatunkiem podatnym na wyleganie, co jest jedną z przyczyn obniżenia wysokości plonu nasion gryki; inną jest niekończąca się wegetacja, co sprzyja nierównomiernemu dojrzewaniu nasion, osypywaniu się części z nich przed zbiorem. Przy jednoetapowym zbiorze zachodzi konieczność desykacji łanu[...]
EN Buckwheat is a species prone to lodging which is one of the reasons of lowering the size of buckwheat seeds yield; the other is never-ending vegetation, which favours uneven seeds maturation and seeds shattering before harvesting. At one-stage harvesting, canopy dessication of the presently cultivat[...]
5
84%
Inżynieria Rolnicza
PL W prezentowanej pracy przedstawiono wyniki analizy procesu cięcia statycznego łodyg wierzby. Przeprowadzone badania wykazały, iż można wyróżnić dwa charakterystyczne przebiegi sił cięcia. Pierwszy, w którym zmiany siły cięcia cechują się dużą równomiernością oraz drugi, w którym występuje charaktery[...]
EN The presented paper demonstrates the analysis results for the process involving static cutting of willow stems. The completed studies have proved that two characteristic trajectories of cutting forces may be distinguished. The first one in which cutting force changes are characterised by the high un[...]
6
84%
Inżynieria Rolnicza
PL Celem pracy było opracowanie prostej i szybkiej metody określania objętości łodyg wierzby energetycznej nie wymagającej ścinania roślin. Przeprowadzono badania, na podstawie których sformułowany został model matematyczny określający przebieg zmian średnicy w funkcji wysokości łodyg wierzby. Posłużył[...]
EN The purpose of the work was to develop a simple and fast method of determining the volume of power willow stems, requiring no cutting of plants. The tests, which were carried out, enabled to formulate a mathematical model defining a course of changes in diameter as a function of willow stem height. [...]
7
84%
Inżynieria Rolnicza
PL Podatność na wyleganie jest jedną z przyczyn obniżenia wysokości plonu nasion gryki. Badano sztywność łodyg u odmian gryki Kora, Luba i Panda w latach 2005-2006. Mierzono średnicę i siłę potrzebną do zgięcia łodygi w trzech punktach: I i II międzywęźla oraz międzywęźla pod I kwiatostanem. Stwierdzon[...]
EN Susceptibility to lodging is one of the reasons for reduction of buckwheat seed crop level. The scope of the research carried out in years 2005-2006 included stem rigidity for the Kora, Luba and Panda buckwheat varieties. The research allowed to measure diameter and force needed to bend the stem in [...]
8
84%
Inżynieria Rolnicza
2005 R. 9, nr 1 179--184
Buckwheat is a species that has gained more and more economic importance as an alternative plant for grain crops. One-phase harvesting of buckwheat by means of a combine-harvester needs, among others, the knowledge of cutting energy of buckwheat stalks. Low economic value of buckwheat straw allows t[...]
PL Gryka jest gatunkiem zyskującym coraz większe znaczenie gospodarcze jako roślina alternatywna dla zbóż. Jednoetapowy zbiór gryki kombajnem zbożowym wymaga m.i. znajomości energii cięcia łodyg gryki. Mała wartość gospodarcza słomy gryczanej pozwala na zwiększenie wysokości cięcia bez strat w plonie n[...]
9
67%
Chemia Analityczna
2009 Vol. 54, No. 6 1433-1443
PL Opracowano prostą i szybką metodę oznaczania śladów 22 pestycydów w łodydze i w liściach żeńszenia. Do oznaczania wykorzystano chromatografię gazowąz detektorem wychwytu elektronów lub ze spektrometrem mas. Pestycydy ekstrahowano z próbek eterem benzynowym z użyciem kolumny wypełnionej krzemionką fl[...]
EN A rapid and simple method for simultaneous determination of 22 pesticides residues in stem and leaves of ginseng by gas chromatography coupled to electron capture detector (GC-ECD) and gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS) has heen developed. Pesticides were extracted from SLG samp[...]
10
67%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2012 R. 13, nr 10 198-201
PL Mała popularność amarantusa jako rośliny energetycznej wskazuje na potrzebę podejmowania wielu badań ukierunkowanych na pełną ocenę jego plonowania oraz składu chemicznego decydującego o jego wykorzystaniu. Stąd też celem niniejszej pracy było przeanalizowanie wpływu odmiany, siewu i zróżnicowanego [...]
EN Poor popularity of amaranth as an energy plant indicates the need to undertake numerous studies upon the complete evaluation of its yield and chemical composition determining its utilization. Therefore, the aim of present research was to analyze the influence of cultivar, plant spacing, and diverse [...]
11
67%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Siewki fasoli Phaseolus vulgaris (L.) var. nanus (Martens) odm. Polka badano w kulturach wodnych przy wzrastających stężeniach PbCl2: 0,10,20 i 40 mg. Dm[do -3]. Rośliny rosły przez 14 dni w zmodyfikowanej pożywce Knopa o pH 5,5. W okresie wegetacji obserwowano zmiany morfologiczne organów badanych [...]
EN Seedlings of Phaseolus vulgaris (L.) var. nanus (Martens) cv. Polka were tested in water cultures at increasing concentrations of PbCl2: 0, 10,20 and 40 mg . dm[to -3]. Plants were grown for 14 days on modified Knop medium (pH = 5.5). Morphological changes of organs in studied plants were observed. [...]
12
67%
Inżynieria Ekologiczna
2011 Nr 27 211-218
PL Kadm i ołów należą do metali ciężkich najbardziej szkodliwych dla roślin i zwierząt. Celem przeprowadzonych badań było prześledzenie zmian w zawartości kadmu i ołowiu w biomasie rutwicy wschodniej w zależności od roku uprawy i fazy rozwojowej. Wyniki badań uzyskano na podstawie dwóch doświadczeń pol[...]
EN The cadmium and lead belong to the heavy metals harmful to most for plants and animals.The aim of this investigation was estimation of the year of cultivation and the growth phase. The presented results were obtained on the base of two field experiment carried out in the third and seventh year of cu[...]
13
67%
Polish Journal of Ecology
2014 Vol. 62, nr 2 307--321
EN Molinietum caeruleae meadows belong to the most endangered plant communities in Central Europe, nowadays suffering due to the lack of management. The land abandonment promotes strong secondary expansion of macroforbs, sedges or willows, contributing to decrease of the species diversity. In light of [...]
14
67%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Celem niniejszej pracy jest opracowanie aplikacji numerycznej do wyznaczania mechanicznych charakterystyk materiałowych i symulacji zjawisk podczas procesu cięcia pojedynczego źdźbła oraz kilku źdźbeł oraz przedstawienie możliwości jej zastosowania do symulacji procesu cięcia w warunkach rzeczywisty[...]
EN The aim of this work is to develop a numerical application to determine the materials characteristics and to simulate the phenomena of cutting process by a single stalks and a few stalks as well as to present the possibilities of its application for simulation of the cutting process under real condi[...]
15
59%
Polish Journal of Ecology
EN During the 20th century in Central and Eastern Europe, traditional agricultural management was either heavily intensified or abandoned due to socio-economic reasons. The land abandonment led to subsequent secondary succession reverted many wet meadows into Phragmites swamps, Salix or Alnu[...]
16
59%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL Wapń i magnez należą do podstawowych składników mineralnych organizmów zwierzęcych. Są one niezbędne do funkcjonowania całego organizmu i metabolizmu komórek. Podstawowym źródłem Ca i Mg w żywieniu zwierząt przeżuwających są zielonki, szczególnie roślin bobowatych. Optymalna zawartość tych składnikó[...]
EN Calcium and magnesium are among macroelements, both in plant and animal feeding. Green forage, especially that obtained from legume plants, is their main source in ruminants’ feed. The optimum content of those elements in fodder positively affects its quality. The aim of this study was to trace chan[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last