Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 106
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  łożysko
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archiwum Motoryzacji
2006 Nr 3 289-298
PL Jedną z podstawowych własności reologicznych oleju jest jego lepkość, która powinna zapewnić tarcie płynne poprzez tzw. Smarowanie hydrodynamiczne w każdych warunkach pracy silnika przy jednoczesnym zmniejszeniu oporów tarcia. Dlatego właściwy wybór oleju smarującego stanowi jeden z najważniejszych [...]
EN The viscosity of lubricating oil is the one of its basic properties that should ensure the fluid lubrication thanks to so called hydrodynamic lubrication, and offer the reduced friction losses at any conditions of engine run. It is why the choice of lube oil is the one of most important aspects of t[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2001 z. 69 129-136
PL Bezawaryjna praca urządzeń z pionowym usytuowaniem osi, takich jak reduktory, motoreduktory czy sprężarki jest możliwa dzięki zapewnieniu odpowiedniego smarowania i chłodzenia łożysk. Istnieje kilka sposobów rozwiązania tego problemu. Niektóre z nich opisano w tym artykule. Zasadniczym celem artykuł[...]
EN Failure-free operation of mechanisms with vertical axes in this number reducing gears, motoroducers and compressors could be possible when upper bearings are adequately lubricated and cooled. In the paper are presented existing desidn solutions and also own solution is proposed hawing the form of pu[...]
3
80%
Acta Mechanica et Automatica
EN This article is devoted to research of the influence of an oil additive "serpentinite” on to roller bearings friction behavior. In this article the influence of the additive Ťserpentiniteť on the roller bearings (208 series) friction behaviour is considered. It has been established that the serpe[...]
4
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2010 Nr 85 17-22
EN The use of variable-frequency drives (VFDs) to control AC motors has increased dramatically in recent years. In addition to their low operating cost and high performance, they save energy. Today, the challenge facing system designers and engineers is to minimize damage to AC motors from shaft curren[...]
5
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2010 Nr 85 23-29
EN The negative influence of bearing currents on the durability of rolling bearings in the alternating current electric motors are shown. The reasons of bearing current formation in electric motors are given. Examples of bearing races damages of cooperating rolling bearing elements are presented. Analy[...]
6
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2011 Nr 3(91) 37-41
EN The negative influence of bearing currents on the durability of rolling bearings in the alternating current electric motors are shown. The reasons of bearing current formation in electric motors are given. Examples of bearing races damages of cooperating rolling bearing elements are presented. Analy[...]
7
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2009 Nr 81 87-93
EN Bearings provide mechanical movement in countless applications and are an important factor when it comes to energy efficiency. Used materials, lubricants, seals - the factors which Tribology and thus influence energy consumption, depending on the application are quite different to assess. Users will[...]
8
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2007 Nr 76 55-62
EN The paper presents results of researches aimed at bearing faults detection in the high power induction motors. In the chapter 2 is presented description of laboratory stand. In the chapter 3, on the figures from 2 to 9 are shown different kinds of bearing damages arising in considered motors. In the[...]
9
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2000 Nr 61 105-113
10
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2006 Nr 75 137-146
EN The paper presents research results dealing with bearing faults of high power induction motors.In the chapter 2 are presented simulation results, as an introduction to laboratory measurements. The harmonic analysis of the stator winding phase currents are shown In charter 3. In charter 4 are present[...]
11
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2003 Nr 65 123-127
EN If electrical current should circulate through bearing, then grease or oil lubricant layer separating sliding units lose own insulating characteristics. Whole problem consists in voltage level and conditions that should cause voltage break down of lubrication layer. All above mentioned circumstances[...]
12
80%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W referacie przedstawiono wyniki badań pary kinematycznej czop - panew w warunkach tarcia mieszanego. Sposób obróbki powierzchni czopa ma istotny wpływ na wskaźniki procesu tarcia: moment tarcia, temperaturę, zużycie elementów współpracujących. Przeprowadzone próby wykazały, że czopy azotonasiarczan[...]
EN In the article presented research result co-operation of kinematics pair pin - bearing under conditions of insufficient lubrication. Influence of surfacing pin on the parameters of friction: moment of friction, temperature and wear of the meeting pairs was important. It results from the tests that s[...]
13
80%
Maszyny Dźwigowo-Transportowe
2000 Nr 4 65-74
PL W warunkach szybkiego prototypowania układów napędowych poszukuje się metod skracania badań trwałości nowych wyrobów. Jedną z metod przyspieszania takich badań jest skracanie badań doświadczalnych przez zwiększanie prędkości ,stopnia obciążenia lub jednoczesne zwiększanie prędkości i obciążenia. W r[...]
EN In rapid prototyping of drive systems there are sought methods of shortening durability tests of new products. One of the methods to quiken suchtests is shortening experimental researches by increasing speed, level of loading or simultenously increasing speed and loading. In the paper there are pres[...]
14
70%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
2008 nr 133 309--316
EN Gas foil bearing technology has made significant progress during the last 30 years. Foil bearings fulfill most of the requirements of novel oil-free turbomachinery. Numerical calculations were conducted to determine the structural stiffness of commercially available bump-type foil bearings. A 2D FE [...]
15
70%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
EN This article contains information about issues relating to vibration diagnostic of electrical machines. Author presents the results of a research on the bearing wear of induction motor. It describes the effect of bearing damage on the individual parameters of vibration. The purpose of the tests, mac[...]
16
70%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2009 Nr 81 73-82
EN The paper presents the influence of the air gap asymmetry on the values of shaft voltages and currents. The investigations were performed with use of high power induction motor dSKgw 315 L-4 of 300 kW rated power and 1000 V rated voltage. In the section 1 are presented sorts of threats caused by bea[...]
17
70%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2002 Nr 64 37-39
EN The problem of shaft voltage origination in electrical machines was known and studied already at the beginning of the past century. The shaft voltage can occur also by synchronous generator with exciting winding fed from static exciter. When we will not respect any specific designing and mounting pr[...]
18
61%
Acta Mechanica et Automatica
PL W pracy przeprowadzono analizę podstawowych problemów budowy i projektowania elektrowrzecion łożyskowanych magnetycznie. Starano się przy tym zwrócić szczególną uwagę na problemy związane z konstrukcją i doborem komponentów projektowanego systemu. Ponadto ogólnie omówiono budowę, zastosowanie łożys[...]
EN The analysis of basic problems considering structure and design of milling electrospindles with magnetic bearings was performed in the paper. The attention was especially paid to problems related to construction and proper selection of components of the system being designed. Moreover, general s[...]
19
61%
Acta Mechanica et Automatica
PL W pracy przedstawiono analizę równania zużycia w ujęciu energetycznym na przykładzie łożyskowania igiełkowego wału głównego skrzyni biegów ciągnika rolniczego. Przeanalizowano wpływ zewnętrznych oddziaływań na charak- ter zużycia w funkcji czasu w węźle tarciowym. Właściwości, którymi charakteryzują[...]
EN The paper presents the analysis of wear equation in energetic approach exemplified by a needle bearing of tractors third motion shaft. The authors analysed the influence of external factors on the type of wear in the function of time in frictional contact. Properties which are typical of deformed s[...]
20
61%
Problemy Eksploatacji
2010 nr 2 167-177
PL W pracy przedstawiono analizę problemu rozmieszczenia czujników przeznaczonych do monitorowania stanu przekładni wytłaczarki polimeru. Czujniki zostały zainstalowane przez producenta na korpusie przekładni. Sygnał diagnostyczny z czujników przekazywany był do systemu sterowania. Po porównaniu oraz p[...]
EN The problem of vibration sensors location was considered in the paper. Sensors were mounted by the producer on the casing of polymer press. The diagnostic signal was transmitted to the installation control system. After comparing the physical faults in the machine with the data registered using the [...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last