Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 151
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  łożysko toczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2001 z. 70 145-148
PL Stanowisko do badania oporów ruchu w łożyskach tocznych wykorzystuje się na ćwiczeniach z Laboratorium PKM do wyznaczania oporów ruchu w łożyskach promieniowych kulkowych przy smarowaniu zanurzeniowym a przy wymianie głowicy, w łożyskach stożkowych z regulowanym napięciem wstępnym.
EN A stand for investigation to motion of ball and roller bearings is applied for measuring frictional resistance of such bearings during students' classes called laboratory of machine design (PKM). It is used for testing the radial ball bearings operating with flooded lubrication but also, after chang[...]
2
100%
Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych
PL Ogromny rozrzut trwałości zmęczeniowej łożysk tocznych jest przedmiotem zainteresowania ośrodków badawczych przodujących firm produkujących te elementy maszyn. W artykule zaproponowano jako miarę tego rozrzutu, stosunek umownych trwałości L(90) do L(10) tzn. stosunek trwałości jaką osiąga 10% łożysk[...]
EN The immense dispersion of rolling bearings fatigue life is the object of interest in many research centers of leading producers of these machine elements. In this paper, as the measure of the mentioned dispersion, the relation of conventional durabilities L(90) / L(10) was proposed. In this L(90) an[...]
3
80%
Acta Mechanica et Automatica
EN Evolution of modern industry makes great demands to reliable work of pump equipment with large revolutions number of rotating parts. Under special supervision must be the centrifugal high-speed pumps. One of the major and hardly loaded units of high-speed pump equipment are rolling bearings, therefo[...]
4
80%
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
2011 Nr 2 75--78
PL W artykule przedstawiono metodologię diagnozowania stanu technicznego łożysk tocznych na podstawie analizy widma sygnałów wibroakustycznych mierzonych na obudowie łożyska. Przedstawiono rodzaje uszkodzeń łożysk tocznych wraz z krótkim ich opisem oraz pokazano tablicę diagnostycznych kryteriów, na po[...]
EN The article presents methodology of diagnosis the rolling bearings technical condition on the basis of analysis the vibroacoustic spectrum measured on bearings casing. Presented types of rolling bearings damages with a short description of their and showing signs of diagnostic criteria on from which[...]
5
80%
Napędy i Sterowanie
PL Węzeł łożyskowy Z łożyskami tocznymi jest newralgicznym elementem napędów elektrycznych, określającym ich niezawodną pracę. W artykule przedstawiono zagadnienie najczęstszych uszkodzeń w napędach elektrycznych - uszkodzeń łożysk tocznych. Zwrócono szczególną uwagę na uszkodzenia powstające w czasie [...]
EN A bearing node with rolling bearings is a key element of electrical drives determining their reliable operation. The article presents problems related to most frequent damages in electrical drives: damages of rolling bearings. Particular attention is paid to damages arising during installation of be[...]
6
80%
Napędy i Sterowanie
PL Łożyska toczne to jeden z elementów konstrukcyjnych silników indukcyjnych, zazwyczaj traktowane są przez projektantów silników jako gotowy element dobierany jedynie pod względem nośności. Tymczasem łożysko stanowi złożoną strukturę, w której podczas pracy zachodzą procesy mające wpływ na niezawodnoś[...]
EN Damages of bearinga are the one of the most frequently reasons of induction motors failures. Application in power electronic systems causes that motors work in wide range of speed also at low speed. Running of motors at low speed causes a certain danger for bearings. there are introduced the propert[...]
7
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją
2007 Nr 6 151-163
PL W artykule przedstawiono wybrane problemy powierzchniowej trwałości zmęczeniowej łożysk tocznych: problem rozrzutu powierzchniowej trwałości zmęczeniowej, mała precyzja modelu matematycznego, na którym oparta jest stosowana obecnie procedura doboru łożysk tocznych, nieuwzgledniająca początkowego okr[...]
EN Rolling contact fatigue is characterized by large scatter, which is a problem for designers and users of machinę elernents. Many factors can have an influence on roliing contact fatigue life scatter. The surface fatigue life can be dependent on constructional, technological and operational factors. [...]
8
80%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2001 z. 70 93-100
PL Łożyskowanie silnie obciążonego wału z pionowo usytuowaną osią o znaczącej niewspółosiowości kątowej jest istotnym problemem konstrukcyjnym. Jest on szczególnie trudny, gdy obciążenia wzdłużne i poprzeczne znacznie zmieniają wartość i zwrot. W artykule przedstawiono - na przykładzie pieca obrotowego[...]
EN Designing of bearing systems for highly loaded vertical shafts makes many construction difficulties. In the paper are presented classic designs of such bearing systems and the modern design solutions proposed by bearing manufactures. There was particularly well estimated the possibility of applicati[...]
9
80%
Przegląd Mechaniczny
1999 nr 15 18-22
PL Przedstawiono informacje techniczne o aktualnym stanie rozwoju konstrukcji łożysk tocznych o najmniejszych wymiarach, tzn. średnicy otworu do 10 mm, omówiono rodzaje łożysk miniaturowcyh, wymagania stawiane tym łożyskom i technologiczne środki spełnienia tych wymagań, jak np. uszczelnienia, zaprezen[...]
EN Technical information on the up-to-date state of development of the design of rolling bearings of smallest diamensions, i.e. the hole diameter up to 10 mm. Discussin of the kinds of miniatre bearings, reqyirements imposed on them and technological means for meeting these requirements (e.g. seals).[...]
10
80%
Tribologia
1999 nr 6 997-1004
PL W artykule przedstawiono analizę czynników w istotny sposób wpływających na intensywność procesu zużycia zmęczeniowego poziomu obciążenia elementów tocznych oraz liczby cykli obciążenia. Wskazano przyczyny niedokładności teoretycznych obliczeń wielkości opisujących powyższe czynniki. Wyniki analizy [...]
EN In this paper was presented the analysis of properties which have essentailly innfluence on intensity of fatique wear: the load level of rolling elements (balls) and number of stress cycles.The casues of inaccuracy of theoretical calculations of quantities describing the above properties was indicat[...]
11
80%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL W artykule omówiono na przykładzie konstrukcji napędu pasowego wentylatorów warunki, w jakich dochodzi do niebezpiecznych poślizgów pierścienia łożyskowego na wale oraz sposoby zapobiegania im.
12
80%
Mechanik
PL Przedstawiono aplikację wspomagającą proces zdalnego nauczania oraz projektowania łożysk tocznych w środowisku www. Aplikacja wykorzystuje otwarte standarty i protokoły komunikacyjne internetu jako platforme do współdzielenia materiałów dydaktycznych i zespołowej pracy projektowej.
EN An application helping the process of remote teaching and designing roller bearings in the www. environment. It uses the open standards and internet communication protocols as a platform to cope with didactic materials and collective design work.
13
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2002 Nr 64 49-52
EN Analysis of causes and influences of rolling bearing deformation on the results of high-power inductive motors failures are presented. Typical failures of stator (Fig. 1 and 2), rotors (Fig. 3 and 4), motors shafts (Fig. 5 and 6) and bearing seatings (Fig. 7) resulting of the rolling bearing deforma[...]
14
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2002 Nr 64 41-48
EN The paper deals with selected problems of rolling bearing diagnosis for electrical drives based on frequency analysis of vibration spectra. The main reasons of rolling bearing faults are discussed and actual regulations connected with evaluation criteria of rolling bearing operation conditions are d[...]
15
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2006 Nr 74 81-85
EN Damages of bearings are the one of the most frequently reasons of induction motors failures. Application in power electronic systems causes that motors work in wide range of speed also at low speed. Running of motors at low speed causes a certain danger for bearings. There are introduced the propert[...]
16
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2006 Nr 74 91-96
EN This article describes the repeated reasons of motor damage in national industry, represented statistics of damage of motors and statistics reasons damage of rolling bearings. The paper presents the diagnostic methods in this for example the envelope analysis methods and measurement results of opera[...]
17
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2006 Nr 74 87-90
EN The negative influence of bearing currents on the durability of rolling bearings in the alternating current electric motors are shown. The reasons of bearing current formation in electric motors are given. Examples of bearing races damages of cooperating rolling bearing elements are presented. Analy[...]
18
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2004 Nr 68 23-26
EN In many cases the most unreliable elements of driving systems are rolling bearings. Their insufficient durability makes them one of the sore points taken into consideration when analysing the reliability of the whole equipment. The variety of the phenomena accompanying the course of wear and tear of[...]
19
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2004 Nr 69 165-168
EN Paper presents analysis and investigations of the influence of electric motors supply from frequency converter on the rolling bearings failures. Samples of bearing's failures are presented (Fig. 1). Substitute model of rolling bearing (Fig. 2) and process of nucleation of bearing currents (Fig. 3) a[...]
20
70%
Napędy i Sterowanie
PL Ułożyskowanie jest jednym z najważniejszych elementów silników elektrycznych. Udział łożysk w ogólnym koszcie silników jest najczęściej mały lub bardzo mały, jednak ze względu na funkcję, jaką spełniają, oraz ze względu na statystyki uszkodzeń – tabela 1 – diagnostyka ich stanu technicznego ma zasad[...]
EN The article “Operation and Diagnostics of Rolling Bearing in Electric Motors” shows causal statistics of motor and rolling bearing failures. The causes of rolling bearing failure in electric motors are discussed, and the average “lifetimes” of rolling bearings applied in electric motors in Poland ar[...]
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last