Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 166
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  łożysko ślizgowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2001 z. 68 427-433
PL Przedstawione są główne założenia metody obliczeń oraz program do komputerowo wspomaganego wstępnego projektowania wielopowierzchniowych poprzecznych łożysk ślizgowych dwóch typów: ze stałą panewką oraz z segmentami wahliwymi. Opisane są i zilustrowane przykładowymi wynikami trzy rodzaje zadań oblic[...]
EN The program presented in this paper enables fast calculation and rea-sonable choice and optimization of geometry and work parameters for multilobed and tilting pad journal bearings. The program is based on DIN 31657 numerical data.
2
100%
Przegląd Mechaniczny
1999 nr 20 18-21
PL Przedstawiono metodę projektowania szczegółowego łożyska z panewką pływającą, która oparta jest na adiabatycznym modelu przepływu oleju; metodę zilustrowano przykładami.
EN This article deals with a method of designing in detail a floating bearing. The method is based on an adiabatic model of oil flow. In the investigations influence was taken into account of the temperature of oil lubricating the bearing. The method is illustrated by an example.
3
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W referacie przedstawiono wyniki zmian chropowatości powierzchni łożyska ślizgowego smarowanego substancją z dodatkiem przeciwzużyciowym. Badania pokazują, że wraz ze zmniejszeniem ilości preparatu w substancji smarującej poprawiają się parametry charakterystyki powierzchni po pracy.
EN In the paper routh change results of slide bearing surface pin lubricated by oil with antiwear additive have shown that with decrease of preparation amount in lubrication substance, characteristic of surface parameters increase.
4
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2001 z. 69 227-234
PL Ze względu na trudności techniczne i wysokie koszty badań w rzeczywistym łożysku, zostało zbudowane stanowisko badawcze, pozwalające na przeprowadzenie badań modelowych. Rzeczywiste powierzchnie cylindryczne zastąpiono w nim powierzchniami płaskimi. W referacie przedstawiono budowę stanowiska i spos[...]
EN In the paper is presented the construction of the stand for model tests of sliding hydrostatic bearings. It was used for model tests of bearing operating with the parallel and divergent lubrication gap. Obtained results were compared with the theoretical model.
5
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budowa i Eksploatacja Maszyn
2001 Z.8 357-362
PL W pracy opisano technologiczne osobliwości wykonania łożysk ślizgowych z drewna. Przedstawiono również fizyko-mechaniczne właściwości drewna i podstawowe fazy cyklu produkcyjnego tych łożysk.
EN In paper technological singularities in making of slide bearings in wood have been described. There are a physical and mechanical wood properties and sample phases of production cycle of mentioned bearings also presented.
6
80%
Przegląd Mechaniczny
2000 nr 10 17-22
PL Przedstawiono charakterystyki pracy nowych rozwiązań łożysk porowatych z tulejami spiekanymi z proszków żelaza, nowe tuleje porowate o odpowiednio dobranej porowatości i przepuszczalności zostały nasycone olejem transformatorowym z dodatkiem 1,5% azotku boru, wyniki badań parametrów pracy tych łoży[...]
EN Preformance characteristics of the new porous bearings with sleeves of sintered iron powder. The new porous sleeves of suitably selected porosity and permeability were saturated with a transformer oil with a 1,5% addition of boron nitride. Results of testing the working parameters of these beatings [...]
7
80%
Energetyka
1999 nr 11 571-574
8
80%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Celem artykułu było przedstawienie zmian w warstwie wierzchniej łożyska ślizgowego w czasie tarcia suchego. Badania przeprowadzono metodą anihilacji pozytonów. Wykazano przydatność metody w tego typu badaniach.
EN The aim of this paper was to describe the changes in superficial laser during material transfer in metal-graphite and metal-polymer journal bearing. This phenomenon was studied many times, but the mechanism of the transfer film formation requires further explanation. In this paper we intend to prese[...]
9
80%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2001 z. 70 149-156
PL Łożyska ślizgowe 5-powierzchniowe stosowane są w lekko obciążonych, wysokoobrotowych maszynach wirnikowych. Niezawodna konstrukcja łożyska może być zapewniona poprzez wyznaczenie i analizę jego charakterystyk statycznych i dynamicznych. W referacie przedstawiono charakterystyki dynamiczne łożyska śl[...]
EN The paper introduces the results of calculation of dynamic characteristic of 5-lobe journal bearing for the different relative length of the bearing. Adiabatic conditions of oil film and aligned axis fo journal and bush have been assumed.
10
80%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2001 z. 70 165-172
PL W referacie przedstawiono metodę rozwiązania zagadnienia termosprężystych odkształceń łożyska ślizgowego z panewką o zarysie kołowym. Założono równoległość osi czopa i panewki oraz adiabatyczny model filmu smarowego oraz adiabatyczny, laminarny film. Obliczenia prowadzono w warunkach statycznego poł[...]
EN The paper presents the results of iterative procedure computation of bearing structure deflections for assumed relative length of the bearing. Adiabatic conditions of oil film and aligned axis of journal and bush have been assumed.
11
80%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2001 z. 70 157-164
PL Referat przedstawia wyniki obliczeń odkształceń segmentów łożyska wahliwego 5-o segmentowego. Obciążenia łożyska w postaci rozkładu ciśnienia i temperatury wyznaczono przy założeniu laminarnego, adiabatycznego filmu smarowego.
EN The paper introduces the results of calculations of segments deformations of 5-lobe tilting pad journal bearing for the different relative length of the bearing. Adiabatic conditions of oil film and aligned axis of journal and bush have been assumed.
12
80%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2001 z. 68 143-150
PL W opracowaniu przedstawiono wyniki eksperymentalnych badań jednostronnych i dwustronnych pasywnych wzdłużnych łożysk magnetycznych z magnesami trwałymi, wytworzonymi ze związku Nd-Fe-B. Uzyskane z badań eksperymentalnych nośności łożyska magnetycznego porównano z wartościami nośności uzyskiwanymi w [...]
EN The paper presents the results of experimental investigation into the single and double acting passive axial magnetic bearings which contain permanent magnets made of NdFeB. The carrying load ability of the above mentioned bearings and the load carrying ability of the hydrodynamically lubricated sli[...]
13
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Mechanika
1998 Nr 77(559) 101-106
PL Przedstawiono wyniki obliczeń wymiarowych charakterystyk statycznych łożyskacytrynowego w zależnośći od kąta opasania i przesunięcia środka powierzchniroboczych względem osi panewki. Obliczenie przeprowadzono bazując na programie ADIAB i dodatkowym oprogramowaniu opracowanym w katedrze KiE.M.
14
80%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2001 z. 69 211-218
PL Przedmiotem badań jest poprzeczne łożysko ślizgowe z panewką pływającą. W opracowaniu przedstawiono model fizyczny i matematyczny łożyska, oraz dokonano podziału parametrów opisujących pracę łożyska. Do opisu podobieństwa cech związanych z obciążeniem łożyska zastosowano liczbę Vogelpohla. Dla przyj[...]
EN A floating ring journal bearing is considered in the paper. Both physical and matematical model of the bearing are presented. Parameters which charakterize journal bearing operation are classified. Vogelpohl number was used for assessing parameters correspondence of bearing external loading. Non - d[...]
15
80%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2005 z. 29 249-254
PL W artykule omówiono i przedstawiono wyniki rozwiazania zmodyfikowanego równania Reynoldsa opisującego laminarny niestacjonarny przepływ czynnika smarującego w szczelinie smarnej poprzecznego cylindrycznego łożyska ślizgowego. Uwzględniono niestacjonarne zaburzenia prędkości obwodowej przepływu oleju[...]
EN Presented paper shows the results of numerical solution of laminar, unsteady lubricated cylindrical slide bearing. Laminar, unsteady oil flow is performed during periodic and unperiodic perturbations of bearing load or is caused by the changes of gap height in the time. Above perturbations occur dur[...]
16
70%
Tribologia
2002 nr 6 1649-1662
PL Rozwój niezawodnych, wydajnych maszyn wirnikowych zakłada wzrost obciążenia łożysk ślizgowych. Zmniejszenie start tarcia w łożyskach ślizgowych jest jednym z warunków zmniejszenia strat mocy tych maszyn. W normalnych warunkach pracy łożyska ślizgowe pracują w warunkach tarcia płynnego. Na krzywej St[...]
EN In the turbomachinery journal bearings during the start-up and stopping of machine the bearings can operate in the conditions of mixed lubrication. In the mixed lubrication regime, the hydrodynamic and boundary lubrication act simultaneously causing the increase of the friction coefficient, power lo[...]
17
70%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
1998 z. 46 377-392
18
70%
Modelowanie Inżynierskie
2006 T. 1, nr 32 287-294
PL W artykule przedstawiono wyniki obliczeń siły nośności hydrodynamicznej w poprzecznym cylindrycznym łożysku ślizgowym smarowanym olejem newtonowskim o lepkości dynamicznej zależnej od ciśnienia. Uwzględniono niestacjonarne zaburzenia prędkości obwodowej przepływu oleju na czopie i na panewce, które [...]
EN The results of numerical solution of laminar, unsteady lubricated cylindrical slide bearing. Laminar, unsteady oil flow is performed during periodic and unperiodic perturbations of bearing load or is caused by the changes of gap height in the time. The disturbances related with unsteady velocity oil[...]
19
70%
Journal of Polish CIMEEAC
PL W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych, z których wynika, że emisja akustyczna (EA) może być uznana za sygnał diagnostyczny, przydatny do identyfikacji stanu technicznego łożysk głównych i korbowych okrętowych silników o zapłonie samoczynnym. Wykazano w nim bowiem, że parametry emisji[...]
20
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 851-863
PL W artykule przedstawiono przykłady zużycia panewek poprzecznych łożysk ślizgowych na podstawie udostępnionych danych z przemysłu. Przeanalizowano dane z wykonanych pomiarów oraz wskazano przykłady i przyczyny powstawania zużycia panewek, w wyniku którego nastąpiło wykluczenie łożyska z dalszej ekspl[...]
EN The paper presents examples of use of transverse acetabular bearings based on data available from industry. Analyzed data from measurements made and shown examples and causes of acetabular wear, which resulted in the exclusion of bearings from further exploitation. Presents the practical application[...]
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last