Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 109
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  łożyska toczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
2011 R. 57, nr 9 1063-1066
PL W literaturze brak jest informacji dotyczących wyznaczania momentu tarcia w łożyskach tocznych kulkowych zwykłych niedociążonych stosowanych w urządzeniach pomiarowych. W artykule przedstawiono istniejące modele do obliczania orientacyjnych wartości momentu tarcia łożysk tocznych. Przedstawiono za[...]
EN In the relevant bibliography, there is no information on how to determine the friction torque in standard ball bearings, which are applied in measuring devices as under-loaded. The paper presents the existing models for computing approximate values of the friction torque of ball bearings. Scopes of [...]
2
100%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL Przedstawiono rezultaty analizy obciążenia krawędzi bieżni jednorzędowego łożyska wieńcowego. Analiza ta dotyczyła wpływu zmiany kąta działania łożyska oraz współczynnika przylegania kulki do bieżni na rozkład naprężeń kontaktowych w strefie styku kulki z bieżnią. W celu zbadania rozkładu nacisków n[...]
EN In this paper the results of analysis of raceway edge load in single-row slewing bearing has been presented. This analysis concerned the influence of changing the angle of operation of the bearing and the ball to raceway adjoin coefficient on the contact stresses distribution in the contact zone wit[...]
3
100%
Mechanika / Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica
2000 T. 19, z. 3 367-374
PL W opracowaniu przedstawiono analizę wpływu przyjmowanego rozkładu losowego na wartość zastępczego obciążenia dynamicznego. W rezultacie badań symulacyjnych można stwierdzić, że rodzaj rozkładu nie zawsze ma wpływ na wartość obciążenia zastępczego. Spośród analizowanych rozkładów wskazano na przydatn[...]
EN The magnitude of equivalent dynamic load was determined as a result of linear accumulation of fatigue failures and the influence of various load distribution was established. The results of performed computer simulations indicate that in some cases the choice of assumed load distribution is not very[...]
4
100%
Tribologia
1998 z. 6 947-954
PL W artykule przedstawiono analizę czynników w istotny sposób wpływających na intensywność zużycia zmęczeniowego : poziomu obciążenia elementów tocznych oraz liczby cykli obciążenia. Wskazano przyczyny niedokładności teoretycznych obliczeń wielkości opisujących powyższe czynnuki. Wyniki analizy po[...]
EN In this paperis presented the analysisi of factors which have essential influence on intensity of fatique wear:the level of stress which are loading rolling elements(balls) and number of load cycles. The cause of innacurancy of theoretical calculations of quanities describing above factors are indic[...]
5
100%
Mechanik
2017 R. 90, nr 8-9 734--736
PL Metody pomiaru drgań, stosowane na każdym etapie żywotności łożysk tocznych, można sklasyfikować według trzech kryteriów. Analiza tych metod pozwala na lepsze zrozumienie nie tylko problematyki łożysk tocznych, lecz także zagadnień związanych z miernictwem dynamicznym.
EN There are three criteria the vibration measurement methods as applied at each stage of the rolling-element bearing life period could be classified to. Analysis of these methods is suggested for better understanding of the rolling bearing operating problems and of the issues related to dynamic measur[...]
6
100%
Production Engineering Archives
EN The article discusses the methods of dynamic state monitoring of bearings system. A vibration signal contains important technical information about the machine condition and is currently the most frequently used in diagnostic bearings systems. One of the main advantages of machine condition monitori[...]
7
100%
Tribologia
2011 nr 6 133-141
PL W artykule podjęto próbę wykazania, iż w kontekście rozrzutu powierzchniowej trwałości zmęczeniowej niewłaściwy wydaje się proponowany przez wszystkich producentów sposób określania wartości współczynnika niezawodności a1, obecnego we wzorze na trwałość modyfikowaną łożysk tocznych. Zatem zapropono[...]
EN This paper shows that the adjusted rating life equations, which are using in bearing size selection, do not take into consideration the scatter of rolling contact fatigue life. It is stated that the scatter of bearing life is included in shape parameter of Weibull distribution. Consequently, a choic[...]
8
100%
Utrzymanie Ruchu
2012 Nr 4 48--51
PL Łożyska toczne, pomimo pozornie prostej konstrukcji, odgrywają w maszynach kluczowe role. Jednocześnie, jako zespoły, są elementami urządzeń najbardziej narażonymi na obciążenia w trakcie eksploatacji. Uszkodzenie łożyska to jedna z poważniejszych awarii o zauważalnym i znaczącym wpływie na koszty. [...]
9
100%
Utrzymanie Ruchu
2012 Nr 2 40--41
PL Łożysko konstrukcyjnie i eksploatacyjnie okazuje się wieloczynnikowym produktem. Ze względu na charakter pracy wymaga odpowiedniej konstrukcji oraz późniejszej starannej obsługi po montażu. Monitorowanie stanu łożysk stanowi samodzielne zagadnienie i odgrywa znaczącą rolę w codziennej eksploatacji.
10
100%
Utrzymanie Ruchu
2013 Nr 4 44--46
PL Diagnostyka stanu łożysk tocznych jest niezwykle istotna. Ponieważ statystycznie łożyska są na pierwszym miejscu jako bezpośrednie przyczyny awarii maszyn wirnikowych, warto mieć technologię monitorującą oba aspekty eksploatacyjne (jakość mechaniczną i filmu smarnego).
11
100%
Utrzymanie Ruchu
2014 Nr 1 34--36
PL Wielkogabarytowe węzły obrotowe są złożonymi układami, poddawanymi złożonym obciążeniom oraz wpływowi środowiska. W poprzedniej części cyklu zostały omówione zagadnienia weryfikacji wielkogabarytowego węzła łożyskowego pod kątem parametrów geometrycznych, doboru materiałów bieżni i jej obróbki ciepl[...]
12
100%
Problemy Eksploatacji
1999 nr 2 51-57
PL W pracy przedstawiono konstrukcję łożysk wieńcowych o styku czteropunktowym. Omówiono również zasady ich doboru podawane przez wytwórców.
EN Methods for selection of single row four-point contact ball slewing rings with regard to load capacity are presented in the paper. Several types of application of the bearings are also shown.
13
100%
Utrzymanie Ruchu
2016 Nr 2 12--14
PL W artykule przedstawiono próby oceny stanu technicznego łożysk tocznych zamontowanych w różnych badanych obiektach, prowadzone z użyciem metod analizy sygnałów drganiowych, a także sposób modelowania lokalnych uszkodzeń elementów łożysk. Podczas diagnozowania wykorzystano sygnały pozyskane z rzeczyw[...]
14
88%
Problemy Eksploatacji
2002 nr 2 117-124
PL W pracy przedstawiono próbę zastosowania transformaty falkowej oraz transformaty Wignera - Ville'a do wykrywania uszkodzeń łożysk tocznych. Analizom tym poddawano sygał przyspieszeń drgań obudowy łożyska zmierzony na stanowisku laboratoryjnym z użyciem piezoelektrycznego przetwornika przyspieszeń dr[...]
EN The paper presented the results of experimental tests conduced on rolling element bearinges with programmed inner race damage. Non-stationary acceleration vibration signal was analysed by Wavelet Transform and Wigner Wille transforms. Application if these techques to the detection of bearing inner r[...]
15
88%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące wykrywania uszkodzeń lokalnych w łożyskach tocznych na przykładzie łożysk zamontowanych w bębnach napędowych. Stosowane rozwiązania konstrukcyjne oraz różne właściwości sygnałów generowanych przez elementy układu napędowego powodują, że sygnał rejestrowan[...]
EN The paper deals with local fault detection procedure for bearings used in pulleys from driving unit in belt conveyor systems. Due to design factors and different nature of signals generated by elements of driving units diagnostic signals measured from bearing's housing are corrupted by signal genera[...]
16
88%
Pompy, Pompownie
PL Jak uniknąć awarii łożysk? Jakie łożyska stosować?
EN A review of causes that occur during operation.
17
88%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2008 z. 64 201--208
18
88%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1178--1182
PL W pracy opisano możliwość wykorzystania diagramów rekurencyjnych do diagnostyki stanu technicznego łożysk tocznych. Diagram rekurencyjny jest pewną metodą analizy przebiegów trajektorii fazowych, z tego powodu opisano w pracy metody rekonstrukcji trajektorii w przestrzeni fazowej. Do analizy sygnału[...]
EN In the work the possibilities of the phase trajectories utilization to the diagnostics of the roller bearings were described. As a damage function the qualitative as well as quantitative analysis of the recurrence plot of the trajectory was chosen. Recurrence plot is the graph of the recurrences of [...]
19
88%
Maszyny Górnicze
PL W artykule przedstawiono metodologię diagnozowania stanu technicznego łożysk tocznych na podstawie analizy widma sygnałów wibroakustycznych mierzonych na obudowie łożysk. Przedstawiono rodzaje uszkodzeń łożysk tocznych wraz z krótkim ich opisem oraz pokazano tablicę diagnostycznych kryteriów, na pod[...]
EN Methodology of diagnosing the rolling bearings technical condition on the basis of analyzing the vibration-and-acoustic spectrum measured on bearings casing was presented. Types of rolling bearings damages with a short description were given as well as a diagnostics table of criteria, which enable t[...]
20
88%
Utrzymanie Ruchu
2019 Nr 4 54--59
PL Niniejszy artykuł stanowi kontynuację zagadnienia zapoczątkowanego w artykule pt. Modelowanie łożysk w układach napędowych z przekładnią zębatą, opublikowanym w numerze 4/2018 czasopisma „Utrzymanie Ruchu”.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last