Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 91
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  łożyska ślizgowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Hydraulika i Pneumatyka
2013 nr 5 12--14
2
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
PL W pracy zwrócono uwagę na istotną rolę własności reologicznych medium smarnego na prawidłową pracę łożyska ślizgowego. Zależność lepkości płynu o własnościach nienewtonowskich od szybkości ścinania powinna być jadnym z głównych kryteriów przy doborze oleju dla przepływu szczelinowego z efektem klina[...]
EN The paper pays attention to very important part of rheologic property of lubricant on slide bearing's work. The dependence non-newtonian liquid viscosity of cut velocity should be one of main criterions by oil selecting for flux in crevice with lubricanting film efect. This one assures proper roller[...]
3
80%
Diagnostyka
2002 Vol. 26 116-120
PL W niniejszej pracy przedstawiono obiekt badań, jakim jest model MES ramy fundamentowej wielkogabarytowego wirnika laboratoryjnego. Na modelu tym przeprowadzono symulację badania metodą wzbudzeń harmonicznych. Przedstawiono również różne koncepcje doboru przedziałów adekwatności. W oparciu o te przed[...]
EN The paper presents the object of investigations, which is FE-model of the large laboratory rotor support frame. The harmonic force response was simulated using this model. The different concepts of adequacy ranges' assumption were presented. The characteristics' transformation was made based on thos[...]
4
80%
Archiwum Odlewnictwa
PL W niniejszym referacie stopy łożyskowe stosowane przy produkcji łożysk ślizgowych zostały podzielone na grupy i poddane analizie w celu oceny konstrukcyjno-technologicznej. Stopy badano zarówno pod względem składu chemicznego, własności mechanicznych, badań metalograficznych, jak również warunków pr[...]
EN In this paper, the bearing metal used in slide bearing production were divided into groups and analyzed in order to perform design-technological evaluation. Alloy research was done as regards their chemical composition, mechanical properties, metallographic research and work conditions. There are so[...]
5
80%
Tribologia
2007 nr 6 7-61
PL Opracowanie dotyczy jednego z najpopularniejszych zespołów maszynowych, łożysk ślizgowych, charakterystycznych dla ruchu obrotowego i mających wielowiekową tradycję. Omówiono konstrukcję (postać i materiały) łożysk i ich zastosowanie od czasów prehistorycznych po czasy współczesne. Ukazano współzale[...]
EN This study concerns one of the most popular machine components for rotational movement featuring centuries long tradition, i.e. sliding bearings. Design of these bearings (structure and materials) has been discussed together with their application areas from prehistoric times till present. A paralle[...]
6
80%
Transport Przemysłowy
2004 nr 3 (17) 51-53
7
80%
Tribologia
2000 nr 5 999-1019
PL W pracy przedstawione zostały wybrane zagadnienia z zakresu współczesnych metod opisu własności i diagnostyki symulacyjnej węzłów łożyskowych różnego rodzaju maszyn. Wyjaśniona została specyfika łożysk ślizgowych w zestawieniu z własnościami innych układów mechanicznych. Przedstawione zostały ogólne[...]
EN In the work presented have been selected problems from the area of contemporary methods of description of properties and simulation diagnostics of bearing nodes of various kind of machinery. The specifics of slide bearings has been explained with respect to the properties of other mechanical system[...]
8
80%
Tribologia
2000 nr 4 697-704
PL Poprzeczne łożyska slizgowe z wahliwymi segmentami stosowane są w maszynach wirnikowych wysokoobrotowych (L.1-7) pracujących przy ustalonym małym lub średnim obciążeniu oraz dużych prędkościach obwodowych czopa dochodzących do 100m/s. Łożyska te zastosowane w turbinach parowych i gazowych turbospręż[...]
9
80%
Tribologia
1999 nr 4 520-533
PL Przedstawiono przegląd stosowanych łożysk ślizgowych nie wymagających dozoru smarowniczego, opartych na materiałach samosmarownych. Rozważono możliwości ulepszania ich właściwości użytkowych.
EN A review of service-free slide bearings which are based upon self-lubricating materials was presented. Some possible ways to enhance their performance have been discussed.
10
80%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W artykule przedstawiono analizę warunków pracy łożysk ślizgowych występujących w silnikach samochodowych, ze szczególnym uwzględnieniem warunków smarowania. Na podstawie tej analizy przedstawiono wyniki badań własności smarnych oleju silnikowego Super Uniwersal CE/SF SAE 15W/40 oraz modyfikowanego [...]
EN In this paper we represent analysis of operating conditions of slide bearing, that ocurrence in motor car engines with special regard of lubrications conditions. In support on the above analysis we represent results properties of oil motor Super Uniwersal CE/SF SAE 15W/40 and modyfied by untypical l[...]
11
80%
Inżynieria Materiałowa
PL W latach siedemdziesiątych XX w. zmieniły się rodzaje stopów łożyskowych, stosowanych w silnikach spalinowych pojazdów. Stopy na osnowie cyny lub ołowiu ustąpiły miejsca brązom ołowiowym, a przede wszystkim stopom na osnowie aluminium. Stopy łożyskowe na osnowie cyny pozostały nadal w dużych silnika[...]
EN In the seventies of the 20ieth century, bearing alloys used in combustion engines of vehicles have changed. Tin or lead matrix materials have been replaced by lead bronzes and most of all aluminium based alloys. The tin matrix bearing alloys were still used in large engines (shipping) steam turbines[...]
12
80%
Mechanik
PL Do określenia właściwości podczas rozruchu łożyska ślizgowego wymagana jest znajomość rozkładu odkształceń i naprężeń w strefie kontaktu czopa i panewki. Modelowanie zjawiska kontaktu czopa i panewki jest zagadnieniem złożonym. Do rozważań przyjęto model panewki rozciętej i nierozciętej w kierunku j[...]
EN In order to describe properties during a slide bearing start up we need to know the distribution of deformations and stress in the contact area between a journal and a bushing. To model the phenomenon when a journal is in the contact with a bushing is a complicated process. The author takes into acc[...]
13
80%
Tribologia
2002 nr 1 71-86
PL W pracy zawarto propozycję wyznaczania charakterystyk dynamicznych podparcia łożysk ślizgowych w oparciu o tzw. "przedziały adekwatności". Dzięki temu istnieje możliwość uzależnienia w pewnym stopniu własności dynamicznych konstrukcji podpierającej łożyska od częstości wymuszeń. Własności te wyznacz[...]
EN Dynamic properties of bearing bushes' support constructions are very important data in rotor-bearings systems' dynamic responses' modelling. The problems of assigning those properties is especially significant if the results of dynamic computations have to be used in simulation diagnostics of the ro[...]
14
80%
Mechanik
2014 R. 87, nr 7CD 537—544
PL W pracy przedstawiono założenia, koncepcję oraz najważniejsze zagadnienia dotyczące projektowanego i budowanego zasilacza hydraulicznego, podającego czynnik smarny do łożysk ślizgowych na stanowisku badawczym dynamiki wirników. Przed zastosowaniem zasilacza na stanowisku badawczym przeprowadzono bad[...]
EN The paper presents assumptions, concept and the most important issues concerning designed and built hydraulic feeder, that gives a lubricant to slide bearings on the research stand of rotor dynamics. Before applying the feeder on the stand, tests of the unit were conducted in order to determine its [...]
15
70%
Prace Naukowe Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL PTFE porowaty ma bardzo słabe własności mechaniczne oraz jest mało odporny na zużycie podczas tarcia. Porowatość materiału daje możliwość poprawienia jego własności wytrzymałościowych poprzez nasączenie go żywicą epoksydową lub poliestrową. Politetrafluoroetylen porowaty został uzyskany poprzez spie[...]
EN Porous PTFE exhibits poor mechanical properties and low wear resistance. Porosity gives a chance for improving these properties by soaking a porous material with epoxy or polyester resin. Porous PTFE was obtained by sintering grinded chips, a waste at manufacturing PTFE articles. Tribological tests [...]
16
70%
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Mechanika
1998 Nr 77(559) 113-122
PL Przedstawiono wyniki rozważań teoretycznych nad zagadnieniem modelowania doświadczalnych badań tarcia w poprzecznych łożyskach ślizgowych pracujących w warunkach tarcia mieszanego lub granicznego. Na przykładzie testu start-stop prowadzonego na modelach łożysk wyznaczono i przeanalizowano inne waria[...]
17
70%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
18
70%
Archiwum Motoryzacji
2004 Vol. 7, nr 3 211-225
PL W artykule przedyskutowano źródła generowanego ciepła I strumienie wymienianego ciepła w rozruszniku oraz zamieszczono wyniki obliczeń poszczególnych wartości generowanych mocy cieplnych i strumieni ciepła. Ponadto zamieszczono wyniki zmierzonych wartości temperatury, momentu tarcia i prędkości obro[...]
EN The heat generation and heat flow in the car starter have been discussed and calculated. The results of measured values of temperature, moment of friction and rotational velocity of the shaft vs number of cycles in bearing of car starter have been presented in the paper. The gradients of temperature[...]
19
70%
Diagnostyka
2004 Vol. 32 43--50
PL Przedmiotem badań jest przednie łożysko generatora wchodzącego w skład turbozespołu 13K215 o mocy 200 MW. Turbozespół 13K215 jest typową jednostką energetyczną stosowaną w krajowej energetyce. Węzły łożyskowe łączące część niskoprężną z generatorem wpływają szczególnie silnie na właściwości kinetost[...]
EN The journal bearing, as a part of a large 200 MW turboset, is the subject of research. 13K215 turboset is a typical power engineering unit applied in the domestic power industry. Bearing pairs, which join a low pressure part with generator, have particularly strong influence on the dynamic force ana[...]
20
61%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2007 Nr 4 (63) 104--107
PL Przedmiotem pracy były badania dotyczące mechanicznie i cieplnie obciążonych łożysk ślizgowych wałów kalandrów i maszyn podobnego typu, pracujących w podobnych warunkach. Ogrzewany walec dociskowyposiada drążone czopy o dużej średnicy i wewnętrznym systemie grzewczym. Temp. ogrzewanych cylindrów osi[...]
EN The subject of this paper is the theoretical investigation of low-speed, mechanically and thermally heavy loaded journal bearings of calendaring and similar type machines operating under identical conditions. A heated press cylinder had hollowed journals of large diameters with a heating system insi[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last