Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 63
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ład przestrzenny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przestrzeń i Forma
2009 nr 12 215-222
PL W artykule zostały omówione wybrane przykłady współczesnych realizacji, które przyczyniają się do wzbogacenia Szczecina pod względem przestrzennym i architektonicznym. To pozytywne zjawisko dotyczy szczególnie pojedynczych obiektów mieszkalnych lub usługowych oraz niewielkich zespołów zabudowy miejs[...]
EN Selected examples of contemporary architecture to increase of spatial and architectural qualities of Szczecin are presented in the following article. This positive phenomena mainly refer to individual apartment or commercial buildings and also to some small housing developments.
2
100%
Przegląd Komunalny
2013 nr 1 68-69
PL Problemy finansowe gmin wiążą się z kryzysem przedsiębiorczości. Zgodnie z podstawowymi uwarunkowaniami rozwoju lokalnego, rozwój podmiotów gospodarczych jest ważnym czynnikiem wpływającym na funkcjonowanie samorządu. W związku z tym zadaniem podmiotów publicznych (w tym władz gmin) powinno być "prz[...]
3
100%
Przegląd Komunalny
2010 nr 5 24-25
PL Wszystkie zjawiska społeczne, gospodarcze i przyrodnicze zachodzą w przestrzeni, która w procesie gospodarowania powinna być traktowana w sposób szczególny, gdyż stanowi zasób naturalny o stałej podaży. Oznacza to, że jej ilość jest niezmienna. Modyfikacji ulega natomiast jej jakość - z punktu widze[...]
4
100%
Przegląd Komunalny
2009 nr 9 46-48
PL Rozwój kraju prowadzi - przy stałej ograniczonej przestrzeni - do powstania sytuacji konfliktowych, czyli takich, w których rozwój jednych funkcji ogranicza czy wręcz uniemożliwia rozwój innych. Są to sytuacje, w których określone formy działalności człowieka istotnie zakłócają funkcjonowanie środow[...]
5
100%
Przegląd Komunalny
2012 nr 5 58-60
PL Tytuł artykułu może wywoływać u Czytelników gorzki uśmiech. Zarówno bowiem obserwacja zmian w przestrzeni, jak i analiza przeważającej linii orzecznictwa sądów administracyjnych skłaniają do refleksji, że pojęcie ładu przestrzennego nie znajduje odzwierciedlenia w instytucji, jaka jest decyzja o war[...]
6
100%
Kwartalnik Architektury i Urbanistyki
2002 T. 47, z. 3 243-250
EN De-urbanisation is a phenomenon depicting changes within the spatial development of settlements whose characteristic features include dispersed development in suburban areas, especially those of big towns. This tendency was noticed earliest of all in the U.S.A. where the deconcentration of towns pro[...]
7
100%
Przegląd Komunalny
2015 nr 7 69--70
PL Stworzenie dobrych zasad związanych z kształtowaniem ładu przestrzennego jest zadaniem bardzo trudnym, wręcz na granicy wykonalności. O tym trzeba pamiętać, krytykując obowiązujące przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Z dugiej jednak strony nie oznacza to, że nie można kryt[...]
8
100%
Przegląd Komunalny
2015 nr 6 54--57
PL W polityce krajów Unii Europejskiej duże znaczenie ma jakość przestrzeni. Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej, kraje członkowskie wdrażają ideę ładu przestrzennego, aby podnieść jakość życia społecznego.
EN The politics of the EU countries has a great impact on space quality. Lack of the esthetic education and focus on individual benefits contribute to underestimation of the surrounding space. Compared to other countries, spatial education in Poland does not have a fertile ground to grow. Since the pas[...]
9
100%
Przegląd Komunalny
2015 nr 2 35--39
PL Wszechobecny nieład, bezgustowne i pstrokate reklamy, przytłaczająca szarzyzna – tak zwykle kojarzą nam się przestrzenie publiczne w Polsce. Na szczęście w wielu współczesnych miastach wypowiedziano już wojnę lokalnej bylejakości. Jednym z pomysłów na poprawę wizerunku jest utworzenie stanowiska pla[...]
10
100%
Przegląd Komunalny
2017 nr 6 84--85
PL Nie budzi chyba żadnych wątpliwości, że obecny system gospodarki przestrzennej jest pod wieloma względami wadliwy. Stąd też biorą się zróżnicowane próby jego naprawienia.
11
100%
Przegląd Komunalny
2016 nr 12 49--50
PL Jedną z kluczowych wartości występujących w systemie planowania przestrzennego jest ład przestrzenny. W praktyce dosyć często można spotkać się z dyskusją nad tym, czym on naprawdę jest i kiedy znajduje realne zastosowanie.
12
100%
Nowoczesne Hale
2015 Nr 1 10--11
PL Prawidłowe administrowanie obiektami budowlanymi ma istotne znaczenie nie tylko z punktu widzenia ustalonego ładu przestrzennego w danym rejonie, ale także bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wyznaczenie powszechnie obowiązujących standardów w tym zakresie, poprzez ustanowienie odpowiednich regul[...]
13
100%
Inżynieria Ekologiczna
2002 Nr 6 92--95
14
100%
Przegląd Komunalny
2017 nr 8 67--70
PL Cele polityki przestrzennej powinny być zapisane w aktach polityki przestrzennej. Tymczasem władze publiczne i urbaniści znajdują się pod presją właścicieli gruntów, w interesie których leży przekształcanie terenów rolnych i leśnych na cele budowlane. Jakie to rodzi skutki?
15
100%
Przegląd Komunalny
2018 nr 8 50--51
PL W praktyce wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu występuje pewien dylemat. Organy wydające decyzje, po wyznaczeniu obszaru analizowanego, mogą mieć wątpliwości, czy punkt odniesienia dla planowanej inwestycji może stanowić każda działka zawarta w obszarze analizowanym, czy[...]
16
100%
Przegląd Komunalny
2018 nr 9 80--81
PL Kluczowe zadanie m.p.z.p. to ochrona ładu przestrzennego. Z perspektywy funkcjonalnej najważniejsza jego część to określenie przeznaczenia poszczególnych terenów. Dopiero to daje podstawę do dalszych działań, w tym wyznaczania zasad zagospodarowania terenu. W praktyce różne organy, w tym sądy, oderw[...]
17
100%
Przegląd Komunalny
2018 nr 6 48--49
PL Oczywiście, nie ma złotego środka na to, aby skutecznie chronić ład przestrzenny. Jednakże trzeba zwrócić uwagę na stworzone przez ustawodawcę możliwości.
18
100%
Przegląd Komunalny
2018 nr 1 52--53
PL Podstawową zasadą w systemie gospodarki przestrzennej pozostaje ład przestrzenny. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest to takie zagospodarowanie przestrzeni, które uwzględnia w uporządkowanych relacjach wymagania i uwarunkowania funkcjonalne, kompozycyjno-estetyczne, ś[...]
19
100%
Przegląd Komunalny
2014 nr 4 56--57
PL Obecny system związany z zarządzaniem przestrzenią jest mocno krytykowany. Wątpliwości budzi szereg przepisów, zamieszczonych przede wszystkim w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Między innymi z tego powodu zostały podjęte prace nad zmianą obecnego systemu zarządzania przestrzen[...]
20
100%
Przegląd Komunalny
2014 nr 6 52--53
PL Zagospodarowanie przestrzenne wiąże się z licznymi praktycznymi problemami pojawiającymi się przy okazji stosowania kluczowych instrumentów zarządzania przestrzenią. Najwięcej dylematów może się pojawiać przy okazji wydawania przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta decyzji o warunkach zabudowy[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last