Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 855
first rewind previous Strona / 43 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  łańcuch dostaw
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono ewolucję koncepcji łańcucha dostaw. Przybliżone zostały różne sposoby organizacji łańcucha dostaw, zastosowanie których uwarunkowano od strategii stosowanej przez przedsiębiorstwo oraz specyfiki wytwarzanego produktu. Na zakończenie przedstawiano rozwiązania stosowane w bran[...]
EN This paper presents the evolution of the concept of the supply chain. Different ways of organizing the supply chain was discussed. At the end of this paper authors presented the supply chain solutions implemented in the clothing industry.
2
100%
Logistyka
PL Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie istoty integracji łańcucha dostaw, jej przebiegu oraz korzyści, jakie niesie ona ze sobą zarówno dla pojedynczego przedsiębiorstwa, jak i całego łańcucha. W dzisiejszych czasach, charakteryzujących się postępującą globalizacją, silną konkurencyjnością na świ[...]
EN The aim of this paper is to explain the essence of the supply chain integration, its course and benets it brings for both a single company as well as a whole chain. contemporary times are characterized by proceeding globalization, strong competitiveness on global markets and very high demands of cu[...]
3
100%
Logistyka
2010 nr 4 45-49
PL W artykule przedstawione zostały rynkowe uwarunkowania rozwoju jed- i nego z operatorów kolejowych, Linii Hutniczej Szerokotorowej Sp. z o.o. (jedynej w Polsce linii kolejowej o parametrach zgodnych z parametrami sieci kolejowej Ukrainy, Rosji, Azji Mniejszej i Dalekiego Wschodu), a także dokonano o[...]
EN The article shows the role of polish rail company PKP LHS. in new market environment and introducing its flinction in realization of transports on East West direction. The attention was tumed on identifying market possibilities of use PKP LHS in East -West corridors through Transsyberian Transportat[...]
4
100%
Logistyka
2010 nr 4 20-22
5
100%
Logistyka
2011 nr 6 CD-CD
PL W artykule ukazana została koncepcja zarządzania łańcuchem dostaw, która staje się standardem w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Przedstawione zostały pojęcia podstawowe związane z przedmiotem tematu - pojęcie łańcucha dostaw, jego geneza oraz definicje. W dalszej części artykułu omówione zostały zasa[...]
EN This article has been depicted the concept of supply chain management, which is becoming a standard in business management. Presented the basie concepts related to the subject of a theme - the concept of supply chain, its origins and definitions. The rest of this article discusses the principle of s[...]
6
100%
Logistyka
2010 nr 2 121-125
PL Każdy system wraz z jego otoczeniem można opisać syntetycznie poprzez dwie wielkości: potencjał pozytywny - będący synonimem sumarycznej zdolności systemu do realizacji zadania; potencjał negatywny- będący synonimem sumy wymagań, którym system musi sprostać. Definiując relację porządku (większy, mni[...]
EN Each system with its surrounding can be synthetically described by two dimensions: positive potential -which is a synonym of summary ability of system to task realization; negative potential -which is a synonym of total requirements, that system has to cope. Defining order relation (bigger, smaller)[...]
7
100%
Logistyka
8
100%
Logistyka
2006 nr 1 21-23
9
100%
Logistyka
2006 nr 6 24-25
10
100%
Logistyka
2005 Nr 5 42-42
PL Na całym świecie w realizowanych łańcuchach dostaw występują różnego rodzaju opakowania. Przypisywane opakowaniom funkcje ochronne, logistyczne, informacyjne oraz marketingowe są powszechnie znane, jednak ich waga uzależniona jest od charakteru produktu, który ochraniają. Jedną z niezmiernie istotny[...]
11
100%
Logistyka
2004 nr 6 23-24
PL Nie podlega dyskusji fakt, iż dominujące znaczenie w osiąganiu sukcesu rynkowego ma obecnie sprawne zarządzanie łańcuchem dostaw. Nie wystarcza już dobrze przygotowany i agresywnie promowany produkt. Konkurencja stwarza nową sytuację, gdzie decyduje sprawna organizacja dostaw produktów oraz minimali[...]
12
100%
Logistyka
2004 nr 2 48-50
PL Ogólne tendencje światowe zmierzają ku pełnej informatyzacji procesów biznesowych. Możliwości, jakie niesie ze sobą zastosowanie nowoczesnych technologii informatycznych, wprowadzają nową jakość w sferze działalności firmy poprzez precyzyjniejszy, szybszy i tańszy przebieg podstawowych procesów, a t[...]
13
100%
Logistyka
2003 Nr 1 81-81
PL Zarządzaniu łańcuchem dostaw poświęcony był salon informatyczny PROGILOG, który odbył się już po raz ósmy w paryżu w dniach 27-28 listopada. Na 8 000 m2 powierzchni wystawowej swoje rozwiązania zaprezentowało ponad 100 wystawców. Hasło przewodnie tegorocznej edycji salonu brzmiało : Współpraca klien[...]
14
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2012 nr 3 2-7
PL W ostatnich latach koncepcja łańcucha dostaw jest przedmiotem intensywnych studiów teoretycznych i badań empirycznych. Studia literaturowe oraz obserwacja praktyki gospodarczej prowadzą do wniosku, że nie występuje jeden uniwersalny pogląd dotyczący koncepcji łańcucha dostaw. Mnogość i wieloaspektow[...]
EN In the last few years the supply chain concept has been a subject of intense research both in theoretical and practical frameworks. The literature studies and an observation of business practices enable to conclude there is no one universal view on the concept of supply chain. The proliferation and [...]
15
100%
Logistyka
2004 nr 5 46-47
16
80%
Logistyka
PL W latach 80. i 90. ubiegłego wieku postępująca globalizacja wymusiła na przedsiębiorcach konieczność kooperacji w procesach logistycznych po to, by dostarczać klientowi produkt bądź usługę we właściwym czasie, w odpowiedniej ilości, we właściwym stanie, po właściwym koszcie. Rozpoczął się tym samym [...]
EN In the early 1980s. and 90. the last century progressive globalization need cooperation in logistic processes in order to provide the customer with the product or service in good time, in the right quantities, in the right condition, after appropriate cost. Thus began the process of turning the grow[...]
17
80%
Logistyka
PL W opracowaniu zaprezentowano zagadnienia związane z kształtowaniem zadowolenia w łańcuchu dostaw przemysłu makaronowego. Na podstawie wybranego przedsiębiorstwa poruszono kwestię jakości obsługi klienta. Przeprowadzona ankieta dotycząca poziomu satysfakcji klienta umożliwiła dokonanie analizy tego p[...]
EN This article presents problems related to the forming satisfaction in the supply chain of noodle industry. There is taken into consideration the issue of customer service quality in the selected company. Authors conducted the survey concerning the customer satisfaction what allowed to analyze the pr[...]
18
80%
Logistyka
PL W artykule rozważano sferę mezologistyki obejmującą rolnicze spółdzielnie produkcyjne (RSP). Celem opracowania było wskazanie ich miejsca w logistycznym łańcuchu dostaw w agrobiznesie. Zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych na próbie liczącej 33 RSP, które prowadzą swoją działalność w wojewódz[...]
EN The paper considered the sphere of meso-logistics including agricultural productive cooperatives (APCs). The aim of the study was to identify their place in the logistics supply chain in agribusiness. There were presented the results of studies conducted on a sample of 33 APCs, which conduct their a[...]
19
80%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono zagadnienia związane z systemem GLOBALGAP, który dotyczy każdego producenta świadomego wpływu swojej działalności na jakość i bezpieczeństwo produkowanej żywności. W praktyce, najczęściej system ten wdrażany jest w grupach producenckich, zrzeszeniach producentów, hurtowniach[...]
EN In this article we present the issues related to the GLOBALGAP system which apply to each manufacturer conscious of its impact on the quality and safety of food produced. In practice, the most common system is implemented in producer groups, associations of producers, wholesalers and their suppliers[...]
20
80%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2013 Nr 21 157--172
PL Łańcuchy dostaw to umacniające się struktury gospodarcze, które we współczesnych uwarunkowaniach gospodarczych stają się kluczowymi klientami transportu. Klient ten, często ma charakter globalny i zgłasza bardzo konkretne postulaty wobec partnerów w łańcuchu zarówno uczestniczących bezpośrednio w tw[...]
EN The purpose of this article is to identify conditions operation and directions of development small and medium-sized transport companies resulting from the strengthening of chain structures in the global economy. These reinforcing structures take the form of a chain or network and transport provider[...]
first rewind previous Strona / 43 next fast forward last