Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  łącznik listwowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria i Budownictwo
1998 R. 54, nr 5 239-243
PL Podano podstawowe zasady kształtowania łączników listwowych oraz obliczania ich nośności w sytuacji obciążeń stałych. Zamieszczono przykłady zastosowania łączników w moście zagranicznym i polskim.
EN The basic information about flat steel shear devices in composite structures and calculation of their bearing capacity is presented. Examples of application of these shear devices are given.
2
88%
Inżynieria i Budownictwo
PL Przedstawiono propozycję określania wytrzymałości betonu na ścinanie bezpośrednie. Podano metodykę i wyniki przeprowadzonych badań doświadczalnych.
EN The proposal concerning determination of concrete direct shearing strength is presented. The methodical investigation and results of experimental examination are given.
3
88%
Cement Wapno Beton
PL Podano propozycje sposobu obliczania wytrzymałości zmęczeniowej betonu na ścinanie bezpośrednie. Wykorzystano przy tym wyniki własnych badań doświadczalnych. Wykazano, że przy określaniu tej wartości nie mogą być wykorzystane wprost wzory na obliczanie wytrzymałości zmęczeniowej betonu na ściskanie [...]
EN Proposals of calculation of shear fatigue strength of concrete are given. Therefore the results of authors experimental investigations were utilized. It has been shown that when determining few values the formulae for calculating the compressive- or tensile- fatigue strength of concrete can not be u[...]
4
75%
Inżynieria i Budownictwo
PL Przedstawiono sposoby określania wytrzymałości betonu na docisk w obliczaniu nośności łączników w formie perforowanych listew stalowych w elementach zespolonych typu stal-beton. Wykorzystano wyniki własnych badań doświadczalnych.
EN The paper presents ways of determining concrete compressive strength for calculating load carrying of steel perfobond strips in steel/concrete composite elements. The proposal is based on author's own experimental tests.
5
75%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL W niniejszym artykule przedstawiono wyniki analizy stopnia zagrożenia zmęczeniowego zespolenia w zespolonych dźwigarach typu stal-beton mostów drogowych. Stopień zagrożenia zmęczeniowego s zdefiniowano jako stosunek siły ścinającej działającej na łącznik P[max] do jego nośności zmęczeniowej R[lf1]. [...]
EN The paper presents the results of analysis of fatigue conditions in composite steel-concrete composite girders in road bridges. The degree of fatigue-caused hazard s has been defined as the ratio between the shear force acting on connecting rod P[max] and its fatigue carrying capacity R[lf1].The par[...]
6
75%
Cement Wapno Beton
PL Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że w przypadku wytrzymałości betonu na ścinanie bezpośrednie i wytrzymałości betonu na docisk przy obliczaniu nośności łączników listwowych elementów zespolonych stal-beton bardzo wyraźny jest efekt skali. Dotyczy on w znacznie większym stopniu wytrzy[...]
EN On the ground of carried out investigations it has been found that in the case of direct shearing strength of concrete and pressure strength of concrete when calculating load-capacity of perforbond strips connectors in steel-concrete type composite structures strongly marked is the scale effect. It [...]
7
63%
Inżynieria i Budownictwo
2009 R. 65, nr 6 315-318
PL Przedstawiono wyniki badań i propozycje własne obliczania szerokości i rozstawu rys z wykorzystaniem liniowej zależności pomiędzy naprężeniem przyczepności a poślizgiem pręta zbrojenia w betonie oraz sposób obliczania ugięć w stalowo-betonowych belkach zespolonych łącznikami listwowymi. W wyniku prz[...]
EN The test results and the own proposal of calculation of the crack width and the crack spacing based on the linear relationship between the adherence stress and the slip of the bar in the concrete as well as the new proposal of calculation of deflection of composite beams with perfobond strip connect[...]
8
51%
Cement Wapno Beton
PL W artykule podano propozycje obliczania szacunkowej wytrzymałości betonu na ścinanie bezpośrednie fctbNi, po określonej liczbie cykli obciążenia Ni, w warunkach zbliżonych do pracy łączników listwowych poddanych obciążeniom zmiennym w rzeczywistych konstrukcjach. Analizowano betony trzech klas wytrz[...]
EN The method of estimated concrete direct shear strength fctbNi calculation is presented. This direct shear strength is calculated in the case of determined number of cycles Ni, in the conditions close to the work of connector strips under variable load, in real constructions. Concretes of three stren[...]
9
51%
Cement Wapno Beton
PL Podano propozycje obliczania szacunkowej wytrzymałości betonu na docisk po określonej liczbie cykli obciążenia w warunkach zbliżonych do pracy łączników listwowych poddanych obciążeniom zmiennym w rzeczywistych konstrukcjach zespolonych. Analizowano betony trzech klas wytrzymałości: C25/30, C30/37 i[...]
EN The method of approximate strength calculation of concrete pressure strength after a given number of load cycles in the conditions close to the strip connectors work under the changeable load in real composite elements. Three class of concrete were analysed: C25/30, C30/37 i C45/55 produced of cemen[...]
10
51%
Archives of Civil Engineering
PL Podano wzory na obliczanie wytrzymałości doraźnej betonu na docisk, wytrzymałości zmęczeniowej betonu na docisk oraz wytrzymałości betonu na docisk po dowolnej liczbie cykli obciążenia Ni mniejszej od granicznej N (prowadzącej do zniszczenia zmęczeniowego). Podane propozycje określania wytrzymałości[...]
EN The article presents formulae for calculation of concrete short term bearing strength, concrete fatigue bearing strength and concrete bearing strength after any number of load cycles Ni smaller than the limit number N (which leads to fatigue failure). The proposed ways of determining concrete beari[...]
11
51%
Przegląd Budowlany
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last