Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 199

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w dowolnym polu:  olejki
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
PL
Przeprowadzono badania procesu przyśpieszonej ekstrakcji rozpuszczalnikiem olejku eterycznego z goździków, w zakresie temp. 40-120°C, używając rozpuszczalników o różnej polarności (etanol, izopropanol, chloroform, dichlorometan). Wyznaczono wydajności ekstrakcji trzech dostępnych w handlu surowców oraz określono skład i czystość uzyskanych olejków za pomocą techniki spektroskopii w podczerwieni. Zbadano również wpływ starzenia goździków na zawartość i skład olejków. Ponadto porównano otrzymane olejki z produktami komercyjnymi. Wykazano, że największe wydajności ekstrakcji otrzymano, stosując rozpuszczalniki polarne i wyższe temperatury procesu (ok. 31% dla izopropanolu w 120°C), przy czym wraz ze wzrostem temperatury obserwowano wzrost zawartości zanieczyszczeń pochodzących z rozkładu celulozy. Najlepsze wyniki pod kątem wydajności ekstrakcji olejków z goździków i jego składu zapewniało stosowanie silnie polarnych rozpuszczalników i temp. 80°C.
EN
The process of accelerated solvent extn. of essential oil from cloves was tested in the temp. range of 40-120°C using solvents of various polarities (EtOH, iso-PrOH, CHCl₃ , CH₂ Cl₂ ). The extn. efficiency, as well as the qual. compn. and purity of oils obtained from 3 com. available raw materials were detd. using the IR technique. The effect of clove aging on the content and compn. of oils was also examined. The obtained oils were compared with com. products. The best results were provided by the use of highly polar solvents and a temp. of 80°C.
EN
The constantly increasing need of environmental protection causes the growth of demand on manufacture of environment-friendly packaging which would prolong the shelf-life of the products inside, and which would be produced from solid and sustainable packaging materials. It is important nowadays to avoid food wastage and contamination of the environment. The answer to the mentioned requirements may be found in the innovative approaches such as edible films, biopolymers or the application of additives, allowing longer use of food. Active packagings create a new path of food packaging, concentrated on creation of multi-functional system via formulation of active substances in polymer matrix of polymer packaging. The discussed packaging has a great potential for the application in contact with food due to their positive effect on ecological problems and other unique properties. The aim of the present paper is to discuss the modern solutions in production of biopolymers, employed in production of food packaging and development of more and more functional packaging. In the review, the activities connected with the creation of more ecological and functional, environment-friendly packagings have been submitted and the related barriers have been indicated.
PL
Rosnąca z każdym rokiem potrzeba ochrony środowiska powoduje zwiększające się zapotrzebowanie na produkcję opakowań przyjaznych dla środowiska i przedłużających ich termin do spożycia, trwałych i ze zrównoważonych materiałów opakowaniowych. Ważne jest dzisiaj aby unikać marnowania żywności i zanieczyszczenia środowiska. Odpowiedzią na te wymagania są innowacyjne podejścia, takie jak: folie jadalne, biopolimery czy zastosowanie dodatków, które pozwolą dłużej korzystać z żywności. Opakowania aktywne to nowa ścieżka pakowania żywności, koncentrująca się na tworzeniu wielofunkcyjnego systemu poprzez formułowanie substancji aktywnych w matrycach polimerowych opakowań. Opakowania takie mają ogromny potencjał do zastosowania w kontakcie z żywnością ze względu na ich pozytywny wpływ na problemy ekologiczne i inne unikalne właściwości. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie nowoczesnych rozwiązań w wytwarzaniu biopolimerów wykorzystywanych do produkcji opakowań do żywności oraz tworzeniu opakowań bardziej funkcjonalnych. W przeglądzie pokazano działania związane z powstawaniem coraz bardziej ekologicznych i funkcjonalnych opakowań przyjaznych dla środowiska oraz wskazano jakie bariery z tym są związane.
PL
Dziurawce (Hypericum) to rodzaj obejmujący ponad 500 gatunków roślin występujących w strefie klimatu umiarkowanego półkuli północnej. Nazwa rodzajowa „dziurawiec” nawiązuje do cechy morfologicznej polegającej na tworzeniu w strukturze liści przezroczystych gruczołków gromadzących olejki eteryczne. Przepuszczają one światło, dlatego liście oglądane pod słońcem wyglądają, jakby były podziurkowane szpilką.
EN
The prevalence of lifestyle diseases and trends related to healthy eating contribute to the constant search for chemical compounds with specific biological activity. Studies are conducted on plants and substances of natural origin that have been used in medicine for millennia. Techniques of vibrational spectroscopy are an underrated group of methods enabling direct analysis of plant raw material and food in their native forms. The presented examples of Arabidopsis tissues, various species and hybrids of poplar and Cistus herb classification, as well as quantitative analyses of active compounds in plant material and pharmaceutical products and determination of physicochemical parameters of common food (i.e. milk, yoghurts, pasta and flour), demonstrate the possibility of using vibrational spectroscopy for comprehensive analysis of samples of natural origin. Typical measurement techniques and chemometric methods are briefly described in this paper. The scheme of quantitative analysis based on vibrational spectra is shown and the impact of selected experimental parameters on the accuracy of the obtained results is discussed. The imaging techniques used to analyse the changes in plant tissue structures caused by genetic mutations were also presented.
EN
This paper discusses public spaces for special purposes, increasingly often designed in Poland, including the gardens presented, which a form of land development. The aim of this study is to present various types of practical activities using sensory gardens for the education and rehabilitation of children and people with disabilities. An increasing number of such spaces is being created, and they are used by children, adolescents and adults with developmental deficits. Contact with nature has a positive effect on health and human psychophysical fitness. This is particularly important in the case of people with impaired perception and processing of sensory stimuli, who, when in a special natural environment, can improve their senses and sensory integration. The following research methods were used: analysis of the literature, observation of sensory gardens, interview, participatory observation, documentation analysis. These methods enabled the analysis of the educational and therapeutic function of classes conducted in selected sensory gardens and confirm the hypothesis that they allow for the education and therapy of people of different ages and with different levels of psychophysical fitness.
PL
Tematem niniejszego artykułu są, projektowane coraz częściej w Polsce, przestrzenie publiczne o specjalnym przeznaczeniu, a wśród nich ogrody, które stanowią jedną z form zagospodarowania terenu. Celem pracy jest przedstawienie różnego typu działań praktycznych z wykorzystaniem ogrodów sensorycznych do edukacji i rehabilitacji dzieci i osób z niepełnosprawnościami. Obecnie powstaje coraz więcej tego typu przestrzeni, z których korzystają dzieci, młodzież i dorośli z deficytami rozwojowymi. Kontakt z przyrodą wpływa pozytywnie na stan zdrowia i poziom sprawności psychofizycznej człowieka. Szczególne znaczenie ma to w przypadku osób z zaburzeniami odbioru i przetwarzania bodźców zmysłowych, które w specjalnym środowisku przyrodniczym mogą usprawnić swoje zmysły i doskonalić proces integracji sensorycznej. W pracy wykorzystano następujące metody badawcze: analiza literatury naukowej i fachowej, obserwacja ogrodów sensorycznych, wywiad, obserwacja uczestnicząca, analiza dokumentacji. Wybrane metody pozwoliły na przeanalizowanie funkcji edukacyjno-terapeutycznej zajęć prowadzonych w wybranych ogrodach sensorycznych i potwierdzenie hipotezy, że stwarzają one możliwość edukacji i terapii osób w różnym wieku i zróżnicowanym poziomie sprawności psychofizycznych.
EN
The escalating interest in functional foods among consumers, coupled with their heightened nutritional consciousness, is driving the need for innovative strategies for product development in the food industry. Essential oils, possessing healthpromoting benefits, antimicrobial and antioxidant activities, present a promising avenue for the functional food industry. However, their high volatility, susceptibility to oxidation, and strong flavor and aroma impede their large-scale use. Microencapsulation, particularly spray drying, is a well-established technique to circumvent these issues. Nevertheless, the high risk of essential oil evaporation during the process at elevated temperatures requires alternative encapsulation method. One promising solution is the application of complex coacervation between plant proteins and polysaccharides, which not only enables encapsulation at room temperature but also guarantees efficient retention of essential oils and protection from environmental degradation during storage. This review introduces the definition of functional food and addresses the possibility of using protein-polysaccharide complexes for essential oil encapsulation and highlights the potential of complex coacervation as a new strategy for the development of this food sector.
PL
Rosnące zainteresowanie żywnością funkcjonalną wśród konsumentów, w połączeniu z ich zwiększoną świadomością żywieniową, napędza potrzebę innowacyjnych strategii rozwoju produktów w przemyśle spożywczym. Olejki eteryczne, posiadające właściwości prozdrowotne, przeciwdrobnoustrojowe i przeciwutleniające, stanowią obiecującą drogę dla przemysłu żywności funkcjonalnej. Jednak ich duża lotność, podatność na utlenianie oraz silny smak i aromat utrudniają ich wykorzystanie na dużą skalę. Mikrokapsułkowanie, zwłaszcza suszenie rozpyłowe, jest dobrze ugruntowaną techniką obejścia tych problemów. Niemniej jednak wysokie ryzyko odparowania olejku eterycznego podczas procesu prowadzonego w podwyższonych temperaturach wymaga alternatywnych metod kapsułkowania. Obiecującym rozwiązaniem jest zastosowanie złożonej koacerwacji białek roślinnych i polisacharydów, która nie tylko umożliwia enkapsulację w temperaturze pokojowej, ale także gwarantuje skuteczną retencję olejków eterycznych i ochronę przed degradacją środowiska podczas przechowywania. Niniejszy przegląd wprowadza definicję żywności funkcjonalnej i dotyczy możliwości wykorzystania kompleksów białkowopolisacharydowych do enkapsulacji olejków eterycznych i podkreśla potencjał kompleksowej koacerwacji jako nowej strategii rozwoju sektora tej żywności.
EN
Essential oils have found wide use due to their properties already observed in nature. Because of the new interest in natural products such as essential oils, despite their widespread use and familiarity as fragrances, it is important to better understand their mode of biological action for new applications in medicine, agriculture and the environment. an important goal of modern chemical physics is to gain external control over the dynamics of elementary chemical processes. Manipulating chemical transformations with external electromagnetic fields is at the heart of modular chemistry, chemical stereodynamics and quantum control of molecular dynamics. The aim of this study was to determine the degree of influence of an alternating elecromagnetic field on the structure of the electromagnetic spectrum in the visible light range of selected essential oils. The experiments conducted showed the effect of an alternating electromagnetic field on the electromagnetic spectrum of cedarwood oil. To generate significant changes in the light permeability of the suspension, for both oils, the oils must be subjected to a two-hour exposure to an electromagnetic field of 40 mT
PL
Olejki eteryczne znalazły szerokie zastosowanie ze względu na swoje właściwości zaobserwowane już w naturze. Ze względu na nowe zainteresowanie produktami naturalnymi, takimi jak olejki eteryczne, pomimo ich szerokiego zastosowania i znajomości jako substancji zapachowych, ważne jest, aby lepiej zrozumieć ich sposób działania biologicznego dla nowych zastosowań w medycynie, rolnictwie i środowisku. ważnym celem współczesnej fizyki chemicznej jest uzyskanie zewnętrznej kontroli nad dynamiką elementarnych procesów chemicznych. Manipulowanie przemianami chemicznymi za pomocą zewnętrznych pól elektromagnetycznych stanowi sedno chemii modularnej, stereodynamiki chemicznej oraz kwantowej kontroli dynamiki molekularnej. Celem badań było określenie stopnia oddziaływania zmiennego pola elekromagnetycznego na strukturę widma elektromagnetycznego w zakresie światła widzialnego wybranych olejków eterycznych. Przeprowadzone eksperymenty wykazały wpływ zmiennego pola elektromagnetycznego na widmo elektromagnetyczne olejków z drzew cedrowego. Aby wygenerować istotne zmiany przepuszczalności świetlnej zawiesiny, w przypadku obu olejków należy poddać olejki dwugodzinnej ekspozycji pola elektromagnetycznego o natężeniu 40 mT.
EN
The chemical composition of two commercially available lavender fragrance oils was determined and compared. The process of concentration by partial evaporation was carried out and its influence on changes in the content of individual components in the analysed mixtures was examined. The effect of poly(vinyl alcohol)-based polymer matrix on the release of volatile substances from oils was tested as well. The presence and chemical composition of the polymer matrix affects the relative content of volatile substances released from the liquid phase containing the tested fragrance composition.
PL
Określono i porównano skład chemiczny dwóch handlowych olejków o zapachu lawendy. Przeprowadzono proces zatężania kompozycji zapachowych na drodze częściowego odparowania oraz zbadano jego wpływ na zmiany zawartości poszczególnych składników w analizowanych mieszaninach. Zbadano także wpływ osnowy polimerowej na bazie poli(alkoholu winylowego) na uwalnianie substancji z olejków. Stwierdzono, że obecność i skład chemiczny osnowy polimerowej wpływają na względną zawartość substancji lotnych uwalnianych z fazy ciekłej zawierającej badaną kompozycję zapachową.
PL
Salicylany są stosowane od wieków jako leki na różne dolegliwości. Wiele związków z tej grupy powstało w wyniku modyfikacji kwasu salicylowego, np. kwasu acetylosalicylowego (popularnego leku aspiryny) czy salicylanu fenylu (Salolu). Interesującym związkiem jest również kwas salicylurowy, będący głównym metabolitem salicylanów. Dla wspomnianych cząsteczek wykonano symulacje kwantowo-chemiczne w oparciu o Teorię Funkcjonału Gęstości (DFT) w fazie gazowej, a także w obecności rozpuszczalnika. Wpływ wewnątrzcząsteczkowego wiązania wodorowego, obecnego w kwasie salicylowym i salicylanie fenylu, na właściwości cząsteczek został również uwzględniony w badaniach. Analizę topologiczną i struktury elektronowej badanych cząsteczek wykonano według Kwantowej Teorii Atomów w Cząsteczkach (QTAIM) oraz Indeksu Oddziaływań Niekowalencyjnych (NCI).
EN
Salicylates have been used for centuries as medicine for various ailments. Many compounds of this group were obtained as a result of modification of salicylic acid, such as acetylsalicylic acid (a popular aspirin drug) and phenyl salicylate (Salol). Salicyluric acid, which is the main metabolite of salicylates, is also an interesting compound. Quantum-chemical simulations based on Density Functional Theory (DFT) in the gas phase, as well as in the presence of a continuum solvation model, were performed for the mentioned molecules. The effect of intramolecular hydrogen bonding, present in salicylic acid and phenyl salicylate, on the properties of the molecules was taken into account in the study. Topological and electron structure analyses of the molecules were carried out according to the Quantum Theory of Atoms in Molecules (QTAIM) and the Non-Covalent Interactions (NCI) index.
EN
Growing interest in cosmetics of the highest quality generates new trends in the cosmetics industry and the need to design new products. Today's customer expects that the cosmetic will meet the requirements appropriate to his needs, and the marketing statement on the package will be supported by relevant research. Manufacturers of cosmetic raw materials are intensively working on innovative raw materials and their forms, which will not only facilitate the design of cosmetics, but also ensure the activity of the ingredient in the cosmetic formulation. Selection of appropriate raw materials is not easy and depends not only on the effectiveness, but also on the price and technological conditions that can be provided. The popularity of natural cosmetics brings a great challenge in the design of formulations and limits the manufacturer in the selection of raw materials. Thanks to the interest in products with the highest possible index of naturalness, a lot of substitutes for synthetic substances have been created, which often do not meet the expected effectiveness and application requirements. Marketing specialists in order to encourage the purchase of a product, take care of advertising, building brand awareness in social media, while the R&D department works on technological solutions in order to introduce unique and safe cosmetics. Introducing innovations and new products is an essential element for the brand to stay on the market.
EN
The safety and quality of each cosmetic product is tested before it is introduced to the market. There are highly regulated requirements that producers should comply with. However, as the cosmetic products are highly complexed mixture of different ingredients, detailed characterization of their composition remains still a challenge. Currently, due to the development of modern technologies, a wide range of analytical methods are available. Scientists are increasingly adapting highly sophisticated and advanced techniques to precisely identify and quantify the components of cosmetic products. The aim of this article is to present the analytical methods applied to examine cosmetics taking into account their advantages and limitations. The progress made in recent years in the design of novel instruments leading to their greater efficiency, selectivity and sensitivity was also considered. The techniques that are commonly used in the quality control laboratories of cosmetic companies were presented. Cosmetics analysis is not only limited to the characterization of product itself. Today, in vivo tests are very essential to determine the efficacy of formulations directly on the skin surface. Therefore, in this article modern devices dedicated to theses analyses were described in detail.
EN
The use of an essential oil with a therapeutic purpose depends on many conditions. First of all, only substances whose quality meets the guidelines of the modern, current Polish standard PN-EN ISO 9235: 2021-12 (ICS 71.100.60 - Essential oils) and which are classified as essential oils can be used in aromatherapy, i.e. for therapeutic purposes. A very important role in obtaining essential oils of high therapeutic quality is played by the place and method of cultivation of the plant from which the oil is extracted, safety in maintaining the purity of the essential oil during its extraction, and compliance with the special requirement to label the essential oil package. Fragrance, synthetic and natural oils do not meet these requirements and cannot be used for therapeutic purposes.
EN
This article is of an experimental and experimental nature. It consists of two parts: theoretical and research. The literature review includes the botanical characteristics of marjoram and basil and the nutritional use of these herbs. The article contains descriptions of the methods of drying herbs, as well as their quality parameters. Essential oils, their properties, methods of obtaining and examples of essential oils with the most popular applications were also discussed. The practical part includes research on planting marjoram and basil, observing and watering plants. Then the harvesting and drying of the herbs, and the last stage of obtaining essential oils from both raw materials.
PL
Niniejszy artykuł ma charakter eksperymentalno — doświadczalny. Składa się z dwóch części: teoretycznej oraz badawczej. Przegląd literatury zawiera charakterystykę botaniczna majeranku i bazylii oraz spożywcze wykorzystanie tych Ziół. W artykule znajdują się opisy metod suszenia ziół, a także ich parametry jakościowe. Omówione zostały również' olejki eteryczne, ich właściwości, metody pozyskiwania oraz przykłady olejków eterycznych mających najpopularniejsze zastosowanie. Część’ praktyczna zawiera badania dotyczące wysadzenia majeranku i bazylii, obserwowania i podlewania roślin. Następnie zbioru i suszenia ziół, a w ostatnim etapie pozyskania olejków eterycznych z obu surowców.
PL
Rozwój mikroorganizmów tworzących biofilm na powierzchniach użytkowych w zakładach produkcji i przetwarzania żywności często prowadzi do jej psucia się oraz stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego. Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia człowieka są biofilmy wytwarzane przez chorobotwórcze bakterie, takie jak Campylobacter jejuni, patogenne szczepy Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella enterica, Staphylococcus aureus czy drożdże z rodzaju Candida. Celem artykułu jest przybliżenie czytelnikom wiedzy na temat mechanizmów powstawania biofilmów, zagrożeń wynikających z rozprzestrzeniania się biofilmotwórczych patogenów, a także metod zapobiegania i usuwania biofilmu w zakładach produkcji i przetwórstwa żywności.
EN
The development of biofilm-forming microorganisms on usable surfaces in food production and processing facilities often results in food spoilage and poses a serious threat to public health. Particularly dangerous to human health are biofilms formed by pathogenic bacteria such as Campylobacter jejuni, pathogenic strains of Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella enterica, Staphylococcus aureus and yeasts of the genus Candida. The purpose of this article is to provide readers with an overview of the mechanisms of biofilm formation, the risks associated with the spread of biofilm-forming pathogens, and methods of biofilm prevention and removal in food production and processing plants.
PL
Olejki eteryczne ze względu na swoje właściwości przeciwdrobnoustrojowe znalazły szerokie zastosowanie w przemyśle kosmetycznym, farmaceutycznym i spożywczym. Z uwagi na powszechną dostępność olejków eterycznych, ich wysoką skuteczność przeciwdrobnoustrojową oraz bezpieczeństwo, związki te są rozpatrywane również jako zielona alternatywa dla środków ochrony garbowanej skóry. Celem pracy było wyznaczenie aktywności przeciwdrobnoustrojowej garbowanych skór bydlęcych zmodyfikowanych olejkiem tymiankowym w stężeniu 5%. Skóry modyfikowane olejkiem eterycznym wywoływały silny efekt przeciwgrzybiczy w odniesieniu do grzybów Ch. globosum oraz zadowalający lub dobry efekt przeciwbakteryjny w odniesieniu do bakterii E. coli. Zastosowanie do modyfikacji skór olejku tymiankowego w postaci 5% może być alternatywą dla biocydów stosowanych w garbarstwie. Potrzeba jednak dalszych badań m.in. w zakresie wpływu badanego olejku na jakość skór w dłuższym okresie czasu.
EN
Due to their antimicrobial properties, essential oils are widely used in the cosmetics, pharmaceutical and food industries. Due to the widespread availability of essential oils, their high antimicrobial efficacy and safety, these compounds are also considered a green alternative to tanned leather protection products. The aim of the study was to determine the antimicrobial activity of tanned cattle hides modified with thyme oil at a concentration of 5%. Skins modified with essential oil caused a strong antifungal effect against Ch. globosum and a satisfactory or good antimicrobial effect against E. coli. The use of thyme oil in the form of 5% for modification of skins may be an alternative to biocides used in tanning. However, further research is needed, e.g. in terms of the influence of the tested oil on the quality of leathers over a longer period of time.
PL
Przyprawy wchodzą w skład większości produktów spożywczych i potraw. W obrocie handlowym przyprawy dostępne są pod różnymi postaciami, zarówno jako świeże części roślin, jak i preparaty przyprawowe, np. olejki eteryczne. Scharakteryzowano właściwości oraz możliwości aplikacyjne w przemyśle spożywczym wybranych przypraw z rodziny Laminaceae: oregano, szałwii oraz rozmarynu. Przyprawy te nie tylko podkreślają smak oraz aromat potraw/produktów spożywczych, ale również, dzięki substancjom biologicznie czynnym, wykazują właściwości m.in. hamowania rozwoju mikroorganizmów obecnych w żywności czy utleniania tłuszczów. Intensyfikują działanie układu trawiennego, pobudzając apetyt oraz wydzielanie soków trawiennych. Cechują się również właściwościami leczniczymi i wspomagającymi, mogą działać bowiem przeciwbakteryjnie, moczopędnie, rozkurczowo oraz przeciwutleniająco.
EN
Spices are found in most foods and dishes. They commercially available are in various forms, both as fresh plant parts and as seasoning preparations, e.g. essential oils. The article describes the properties and possibilities of using in the food industry selected spices from the Laminaceae family: oregano, sage and rosemary. These spices not only emphasize the taste and aroma of dishes /food products, but also, due to biologically active substances, exhibit properties such as inhibiting the growth of microorganisms present in food or the oxidation of fats. They intensify the digestive system, stimulating the appetite and secretion of digestive juices. They are also characterized by healing and supportive properties, as they can have antibacterial, diuretic, diastolic and antioxidant properties.
EN
Coffee and tea are among the most consumed beverages in the world, including in Poland. Coffee, apart from caffeine, contains biologically active substances such as: polyphenols, minerals and vitamin PP. Tea, right after water, is the most-consumed drink in the world. There are several dozen biologically active compounds in tea, including: polyphenols, organic acids, alkaloids as well as vitamins and minerals. The changing preferences of consumers also result in the growing popularity of herbal infusions. Many compounds such as: flavonoids, organic acids, saponins, tannins, essential oils, vitamins and minerals are responsible for the bioactive properties of herbs. However, it should be remembered that these drinks may also contain oxalates and acrylamide in coffee, tannins in tea, and heavy metals and pesticide residues in herbal infusions.
PL
Kawa i herbata należą do najchętniej spożywanych napojów na świecie, w tym również w Polsce. Kawa oprócz kofeiny zawiera substancje biologicznie aktywne, takie jak: polifenole, składniki mineralne oraz witaminę PP. Herbata, zaraz po wodzie, jest najchętniej spożywanym napojem na świecie. W herbacie występuje kilkadziesiąt związków biologicznie aktywnych, są to m.in.: polifenole, kwasy organiczne, alkaloidy oraz witaminy i składniki mineralne. Zmieniające się preferencje konsumentów skutkują również wzrostem popularności naparów z ziół. Za właściwości bioaktywne ziół odpowiadają liczne związki takie jak: flawonoidy, kwasy organiczne, saponiny, garbniki, olejki eteryczne, witaminy i składniki mineralne. Należy jednak pamiętać, że w napojach tych mogą również występować nieobojętne dla zdrowia człowieka szczawiany i akryloamid w kawie, garbniki w herbacie oraz metale ciężkie i pozostałości pestycydów w naparach z ziół.
EN
Natural antimicrobials can eliminate fungi and prevent the aging of cotton fabrics. While fungi can cause severe infections to the fabric user etc, natural antimicrobials have the advantage of not being toxic to humans. The present study showed that the essential oils of lemon (Citrus limon), lavender (Lavandula angustifolia) and mint (Mentha piperita) have inhibitory effects on yeast and mould spores on a piece of textile from Romanian cultural heritage, "ie", stored in a space within an ethnographic museum., inhibitory action against Botrytis sp., the inhibitory effect of lemon essential oil on Cladosporium sp. and that of peppermint essential oil on yeast species Rhododtorula mucilaginosa were demonstrated, respectively. Being environmentally friendly, these sources, can be tested on a large scale.
PL
Naturalne środki przeciwdrobnoustrojowe mogą eliminować grzyby i zapobiegać starzeniu się tkanin bawełnianych. Chociaż grzyby mogą powodować poważne infekcje u użytkowników wyrobów, naturalne środki przeciwdrobnoustrojowe mają tę zaletę, że nie są toksyczne dla ludzi. Przeprowadzone badanie wykazało, że olejki eteryczne z cytryny (Citrus limon), lawendy (Lavandula angustifolia) i mięty (Mentha piperita) działają hamująco na zarodniki drożdży i pleśni na tkaninie z rumuńskiego dziedzictwa kulturowego, przechowywanej w przestrzeni muzeum etnograficznego. Przyjazne dla środowiska źródła mogą być rekomendowane do stosowania na dużą skalę.
EN
The aim of the studies was to investigate the effect of camel grass, lavender, patchouli, peppermint and tea tree essential oils, and their mixtures on the in vitro growth of pathogenic fungi Cladobotryum dendroides and Mycogone perniciosa, occurring in the cultivation of button mushroom (Agaricus bisporus). The mycelial growth of the tested pathogens was evaluated on PDA medium. Essential oils were added in three doses: 0.25; 0.5 and 1 mg·cm–3 of PDA medium. Camel grass and peppermint essential oils applied at the highest dose inhibited completely the in vitro growth of C. dendroides mycelium. Lavender oil used at the amount of 1 mg·cm–3 reduced the growth of the pathogen by 90 %. In the case of M. perniciosa the complete inhibition of the pathogen’s growth was observed after the addition of camel grass oil to PDA medium, irrespective of a dose, and lavender oil at the doses of 0.5 and 1 mg·cm–3. The efficacy of the tested mixtures against M. perniciosa was high. Generally, all mixtures of essential oils, irrespective of a dose, completely controlled the growth of the pathogen. The complete inhibition of the growth of C. dendroides was observed only on the medium with the addition of the mixture of camel grass and peppermint oils at the highest dose. The conducted research showed that natural essential oils due to their antifungal properties could be useful in the Integrated Disease Management for the protection of button mushroom against diseases. They could be an effective alternative to synthetic chemical fungicides.
EN
Effect of the essential oils addition on the rate of bacterial cellulose surface overgrowth by mold fungi. The aim of this study was to determine the effectiveness of protecting films made of bacterial cellulose with essential oils against overgrowth by mold fungi. The cellulose film produced by microorganisms forming a pellicle called SCOBY was modified by introducing into the cellulose pulp essential oils: cinnamon and manuka. Samples of the protected film were treated with mold fungi: Chaetomium globosum, Aspergillus niger and Trichoderma viride. On the basis of the tests conducted, the rate of film overgrowth by mold fungi and the effectiveness criteria of cellulose film protection with essential oils were determined. The addition of cinnamon oil protected the film against the growth of Aspergillus niger and Chaetomium globosum fungi. Manuka oil slowed down the growth of Chaetomium globosum microorganisms on the surface of the bacterial cellulose film sample, but did not protect the samples from overgrowth. The essential oils tested were ineffective against the fungus Trichoderma viride.
PL
Wpływ dodatku olejków eterycznych na stopień porastania powierzchni celulozy bakteryjnej przez grzyby pleśnie. Przedmiotem badań było ustalenie skuteczności zabezpieczenia folii wytworzonej z celulozy bakteryjnej olejkami eterycznymi przed porastaniem grzybami pleśniowymi. Folia celulozowa, wytworzona przez mikroorganizmy tworzące konsorcjum zwane SCOBY została poddana modyfikacji poprzez wprowadzenie do pulpy celulozowej olejków eterycznych: cynamonowego i z manuka. Próbki zabezpieczonej folii zostały poddane działaniu grzybów pleśniowych: Chaetomium globosum, Aspergillus niger i Trichoderma viride. Na podstawie przeprowadzonych badań określono stopień oceny porastania folii przez grzyby pleśniowe i kryteria skuteczności zabezpieczenia folii celulozowej olejkami eterycznymi. Dodatek olejku cynamonowego zabezpieczył folię przed rozwojem grzybów Aspergillus niger i Chaetomium globosum. Olejek manuka spowolnił rozwój mikroorganizmów Chaetomium globosum na powierzchni próbki folii celulozy bakteryjnej, ale nie zabezpieczył próbek przez porastaniem. Badane olejki eteryczne okazały się nieskuteczne wobec grzyba Trichoderma viride.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.