Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 167

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w dowolnym polu:  olejek
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
EN
The Melaleuca plant genus is included in the myrtle family and is found from the Indochina Peninsula to Tasmania. The greatest diversity of plants in this family is found mainly in Australia. Essential oils extracted from plants of the Melaleuca genus are a mixture of valuable chemicals that exhibit a broad spectrum of biological properties. Studying the chemical composition of these oils can provide information on their active ingredients, which has applicationsin the pharmaceutical and cosmetic industries, as well as in aromatherapy. The essence of the study was to conduct an analysis to determine the chemical composition, learn about the main volatile compounds, as well as their percentage content in essential oils extracted from different varieties, namely: Melaleuca alternifolia (TTO), Melaleuca viridiflora (niaouli oil) and Melaleuca cajuputi (cayeput oil). Methods of analysis included gas chromatography coupled with mass spectrometry (GC-MS) to identify and determine the chemical components present in the samples. Two different chromatographic columns were used in the study - a non-polar column and a polar column. The results of the analysis indicated the presence of a variety of chemical components in essential oils of the Melaleuca genus. The composition of the chemical compounds present varied depending on the column used for analysis and the type of plant from which the oil was extracted. The main components of niauli and cayeput oils are: 1,8-cineole (eucalyptol), α-terpineol and α-pinene. TTO, on the other hand, contains terpinene-4-ol, p-cymene and γ-terpinene. These compounds exhibit antibacterial, anti-inflammatory activity.
PL
Przeprowadzono badania procesu przyśpieszonej ekstrakcji rozpuszczalnikiem olejku eterycznego z goździków, w zakresie temp. 40-120°C, używając rozpuszczalników o różnej polarności (etanol, izopropanol, chloroform, dichlorometan). Wyznaczono wydajności ekstrakcji trzech dostępnych w handlu surowców oraz określono skład i czystość uzyskanych olejków za pomocą techniki spektroskopii w podczerwieni. Zbadano również wpływ starzenia goździków na zawartość i skład olejków. Ponadto porównano otrzymane olejki z produktami komercyjnymi. Wykazano, że największe wydajności ekstrakcji otrzymano, stosując rozpuszczalniki polarne i wyższe temperatury procesu (ok. 31% dla izopropanolu w 120°C), przy czym wraz ze wzrostem temperatury obserwowano wzrost zawartości zanieczyszczeń pochodzących z rozkładu celulozy. Najlepsze wyniki pod kątem wydajności ekstrakcji olejków z goździków i jego składu zapewniało stosowanie silnie polarnych rozpuszczalników i temp. 80°C.
EN
The process of accelerated solvent extn. of essential oil from cloves was tested in the temp. range of 40-120°C using solvents of various polarities (EtOH, iso-PrOH, CHCl₃ , CH₂ Cl₂ ). The extn. efficiency, as well as the qual. compn. and purity of oils obtained from 3 com. available raw materials were detd. using the IR technique. The effect of clove aging on the content and compn. of oils was also examined. The obtained oils were compared with com. products. The best results were provided by the use of highly polar solvents and a temp. of 80°C.
EN
Essential oils have found wide use due to their properties already observed in nature. Because of the new interest in natural products such as essential oils, despite their widespread use and familiarity as fragrances, it is important to better understand their mode of biological action for new applications in medicine, agriculture and the environment. an important goal of modern chemical physics is to gain external control over the dynamics of elementary chemical processes. Manipulating chemical transformations with external electromagnetic fields is at the heart of modular chemistry, chemical stereodynamics and quantum control of molecular dynamics. The aim of this study was to determine the degree of influence of an alternating elecromagnetic field on the structure of the electromagnetic spectrum in the visible light range of selected essential oils. The experiments conducted showed the effect of an alternating electromagnetic field on the electromagnetic spectrum of cedarwood oil. To generate significant changes in the light permeability of the suspension, for both oils, the oils must be subjected to a two-hour exposure to an electromagnetic field of 40 mT
PL
Olejki eteryczne znalazły szerokie zastosowanie ze względu na swoje właściwości zaobserwowane już w naturze. Ze względu na nowe zainteresowanie produktami naturalnymi, takimi jak olejki eteryczne, pomimo ich szerokiego zastosowania i znajomości jako substancji zapachowych, ważne jest, aby lepiej zrozumieć ich sposób działania biologicznego dla nowych zastosowań w medycynie, rolnictwie i środowisku. ważnym celem współczesnej fizyki chemicznej jest uzyskanie zewnętrznej kontroli nad dynamiką elementarnych procesów chemicznych. Manipulowanie przemianami chemicznymi za pomocą zewnętrznych pól elektromagnetycznych stanowi sedno chemii modularnej, stereodynamiki chemicznej oraz kwantowej kontroli dynamiki molekularnej. Celem badań było określenie stopnia oddziaływania zmiennego pola elekromagnetycznego na strukturę widma elektromagnetycznego w zakresie światła widzialnego wybranych olejków eterycznych. Przeprowadzone eksperymenty wykazały wpływ zmiennego pola elektromagnetycznego na widmo elektromagnetyczne olejków z drzew cedrowego. Aby wygenerować istotne zmiany przepuszczalności świetlnej zawiesiny, w przypadku obu olejków należy poddać olejki dwugodzinnej ekspozycji pola elektromagnetycznego o natężeniu 40 mT.
EN
The chemical composition of two commercially available lavender fragrance oils was determined and compared. The process of concentration by partial evaporation was carried out and its influence on changes in the content of individual components in the analysed mixtures was examined. The effect of poly(vinyl alcohol)-based polymer matrix on the release of volatile substances from oils was tested as well. The presence and chemical composition of the polymer matrix affects the relative content of volatile substances released from the liquid phase containing the tested fragrance composition.
PL
Określono i porównano skład chemiczny dwóch handlowych olejków o zapachu lawendy. Przeprowadzono proces zatężania kompozycji zapachowych na drodze częściowego odparowania oraz zbadano jego wpływ na zmiany zawartości poszczególnych składników w analizowanych mieszaninach. Zbadano także wpływ osnowy polimerowej na bazie poli(alkoholu winylowego) na uwalnianie substancji z olejków. Stwierdzono, że obecność i skład chemiczny osnowy polimerowej wpływają na względną zawartość substancji lotnych uwalnianych z fazy ciekłej zawierającej badaną kompozycję zapachową.
PL
Scharakteryzowano skład i dojrzałość rozproszonej materii organicznej w warstwach inoceramowych jednostki dukielskiej na obszarze polskiego fragmentu Karpat zewnętrznych. Podstawą dokonanej charakterystyki były wyniki obserwacji mikroskopowych w świetle odbitym, połączonych z analizą refleksyjności witrynitu. Uzupełniająco na wybranych próbkach przeprowadzono pirolizę RockEval. Prace terenowe objęły 23 odsłonięcia, z których pobrano i przebadano w sumie 85 próbek, reprezentujących warstwy ciśniańskie, łupkowskie oraz – odsłaniające się w zachodniej części obszaru badań – warstwy inoceramowe (nierozdzielone). Skład macerałowy przebadanych próbek jest stosunkowo monotonny. W analizowanych skałach dominuje materiał witrynitowo-inertynitowy, zwykle z niewielkim dodatkiem macerałów grupy liptynitu. Macerały grupy witrynitu reprezentowane są przez większe, przeważnie wydłużone fragmenty kolotelinitu oraz drobne fragmenty witrodetrynitu. Ich łączny udział sięga maksymalnie 14% obj., przy czym zwykle nie przekracza 1% obj. Obserwowane macerały grupy inertynitu to w głównej mierze ostrokrawędziste fragmenty semifuzynitu i fuzynitu oraz drobny inertodetrynit, których udział najczęściej nie przekracza 2% obj. Macerały grupy liptynitu są najmniej licznie reprezentowaną grupą. Obserwuje się głównie alginit (lamalginit) oraz rzadziej sporynit, kutynit i liptodetrynit. Udział materii organicznej (wyznaczony na podstawie parametru TOC) mieści się w zakresie od 0,3% do 5,6%, przy czym w przypadku ¾ próbek nie przekracza 2%. Jest to materia organiczna reprezentująca III i IV typ kerogenu. Dojrzałość materii organicznej określono na podstawie pomiarów refleksyjności witrynitu (Ro) oraz za pomocą parametru Tmax. Oba parametry wskazały na stopień przeobrażenia termicznego badanych utworów na poziomie okna ropnego – od jego wczesnej fazy, poprzez fazę główną, aż do fazy późnej. Obserwuje się regionalny trend zmienności opisywanych parametrów Ro i Tmax, wskazujący na wyższą dojrzałość utworów w części wschodniej badanego obszaru. Przebadane próbki charakteryzują się najczęściej niskim potencjałem generacyjnym i nie są dobrymi skałami macierzystymi.
EN
The composition and maturity of the dispersed organic matter within the Inoceramian Beds of the Dukla Unit in the Polish part of the Outer Carpathians were characterized. The characteristics were based on the results of microscopic observations in reflected light, combined with the vitrinite reflectance measurements. In addition, Rock-Eval pyrolysis was performed for selected samples. The field work covered 23 outcrops, from which a total of 85 samples, representing Cisna Beds, Łupków Beds and undivided Inoceramian Beds were collected and analyzed. Maceral composition of the investigated samples is relatively monotonous. The analyzed rocks are dominated by vitrinite-inertinite material, usually with a small addition of the liptinite group macerals. Macerals of the vitrinite group are represented by larger, mostly elongated fragments of collotelinite and small fragments of vitrodetrinite. Their content reaches a maximum of 14 vol. %, but usually does not exceed 1 vol. %. Macerals of the inertinite group are mainly sharp-edged fragments of semifusinite and fusinite as well as fine inertodetrinite. Their content usually does not exceed 2 vol. %. Liptinite group macerals are the least represented group. Mainly alginite (lamalginite) and less frequently sporanite, cutinite and liptodetrinite are observed. The content of organic matter (determined on the basis of the TOC parameter) ranges from 0.3 to 5.6%, and in the case of ¾ of the samples it does not exceed 2%. Organic matter represents types III and IV of kerogen. The maturity of organic matter was determined based on the measurements of vitrinite reflectance (Ro) and the Tmax parameter. Both parameters indicated the degree of thermal transformation of the organic matter at the level of the oil window – from its early to late phase. A regional trend of variability of the described Ro and Tmax parameters is observed, indicating a higher maturity in the eastern part of the study area. The investigated samples have usually low generation potential and can be considered as poor source rocks.
6
Content available remote Naturalny uspokajacz - przyglądnijmy się olejkom CBD
PL
Chociaż wykorzystanie konopi indyjskich znane było ludzkości od wieków, to dopiero na przestrzeni ostatnich lat obserwuje się wzrost zainteresowania tą rośliną ze względu na jej potencjalne właściwości lecznicze. Choć najczęściej roślina ta kojarzona jest z psychoaktywnym THC (tetrahydrokannabinol), obecnie to CBD (kannabidiol) stanowi obiekt zainteresowania producentów leków i suplementów diety. Powszechnie CBD uznaje się za substancję bezpieczną oraz nieuzależniającą [1]. Olej z nasion konopi pozyskuje się ze specjalnych odmian rośliny, charakteryzujących się wysokim stężeniem CBD, a jednocześnie śladową zawartością THC [2]. Aktualnie publikowanych jest wiele artykułów naukowych na temat leczniczego działania CBD w przypadku wielu chorób (m.in. bezsenności, stanów lękowych, chorób psychicznych). Należy jednak zwrócić uwagę, iż większość badań prowadzona jest na zwierzętach (co nie zawsze stuprocentowo odwzorowuje zachowanie organizmu ludzkiego). Ponadto znaczna część testów nie posiada „ślepej próby”, przez co nie można wykluczyć efektu placebo, co kwestionuje rzetelność tychże badań [2,3]. Wyniki niezależnie przeprowadzonych badań składu dostępnych na rynku olejków niejednokrotnie, w sposób znaczny, odbiegają od informacji zadeklarowanych przez producenta. Produkty nie są poddawane restrykcyjnym regulacjom, nie tylko jeżeli chodzi o zawartość CBD, ale też związków potencjalnie szkodliwych oraz metali ciężkich, co potwierdzają liczne badania [3].
EN
Although the use of cannabis has been known for centuries, it is only over the past few years that there has been an increased interest in the plant for its potential medicinal properties. In spite of the fact that the plant is most often associated with the psychoactive THC (tetrahydrocannabinol), it is now CBD (cannabidiol) that is of interest to manufacturers of medicines and supplements. Commonly, CBD is considered to be a safe and non-addictive substance [1]. Hemp seed oil is extracted from special varieties of the plant, characterized by a high concentration of CBD, and at the same time a trace content of THC [2]. Currently, there are many scientific articles published on the therapeutic effects of CBD for several diseases (including insomnia, anxiety, mental illnesses). However, it should be noted that most of the research is conducted on animals (which does not always 100 % is in alignment with the behaviour of the human body). In addition, a significant part of the tests does not have a "blind test", so that the placebo effect cannot be ruled out, which calls into question the reliability of these studies [2,3]. The results of independently conducted studies regarding the composition of oils which are available on the market is often significantly different from the information declared by the manufacturer. Products are not subjected to strict regulations, not only in terms of CBD content, but also potentially harmful compounds and heavy metals, as confirmed by numerous studies [3].
EN
Growing interest in cosmetics of the highest quality generates new trends in the cosmetics industry and the need to design new products. Today's customer expects that the cosmetic will meet the requirements appropriate to his needs, and the marketing statement on the package will be supported by relevant research. Manufacturers of cosmetic raw materials are intensively working on innovative raw materials and their forms, which will not only facilitate the design of cosmetics, but also ensure the activity of the ingredient in the cosmetic formulation. Selection of appropriate raw materials is not easy and depends not only on the effectiveness, but also on the price and technological conditions that can be provided. The popularity of natural cosmetics brings a great challenge in the design of formulations and limits the manufacturer in the selection of raw materials. Thanks to the interest in products with the highest possible index of naturalness, a lot of substitutes for synthetic substances have been created, which often do not meet the expected effectiveness and application requirements. Marketing specialists in order to encourage the purchase of a product, take care of advertising, building brand awareness in social media, while the R&D department works on technological solutions in order to introduce unique and safe cosmetics. Introducing innovations and new products is an essential element for the brand to stay on the market.
8
Content available Katalizatory wykorzystywane w syntezie biodiesla
EN
Rising prices of electricity, conventional fuels and heating require decisive steps in the further development of technologies based on renewable energy sources. These include geothermal- ; hydrothermal- ; aerothermal- ; and solar energy. Due to the fact that the petrochemical industry is one of the fastest growing branches of the economy, we would like to expand on the topic related to biofuels. Biodiesel is an alternative fuel similar to conventional diesel. It is usually made from animal fat, vegetable oil and waste cooking oil. Its biodegradability, nontoxicity and lack of sulfur and aroma content make it superior to conventional gasoline and diesel. During fuel consumption, it emits fewer air pollutants and greenhouse gases other than nitrogen oxides. In this literature review, we will discuss the latest trends in the world related to catalysts used in biodiesel synthesis.
EN
Currently, there is a significant increase in antibiotic resistance and associated multiresistance among microorganisms. An alternative may be the use of essential oils, which possess bactericidal properties. This paper discusses the effect of electromagnetic stimulation of a plant biologically active substance on the degree of their aseptic efficiency with respect to selected strains of Candida krusei ATCC 14243, Enterococcus faecalis ATCC 29212, Paseudomonas aeruginosa ATCC 278596 and Lactobacillus spp. It was found that the application of electromagnetic stimulation of essential oils affects their characteristics of antiseptic effect. Depending on the applied combination of 40 mT and 80 mT magnetic flux density and stimulation time, a progressive or regressive effect of the electromagnetic field was noted. In the case of 40 mT electromagnetic field irrespective of the stimulation time, a significant decrease in the antimicrobial properties of tea tree oil was noted.
PL
Obecnie odnotowywany jest znaczący wzrost antybiotykoodporności oraz związanej z nią wielooporności wśród drobnoustrojów. Alternatywą może być wykorzystanie olejków eterycznych, posiadających właściwości bakteriobójcze. W artykule omówiono wpływ stymulacji elektromagnetycznej substancji biologicznie czynnej roślin na stopień ich efektywności aseptycznej w odniesieniu do wybranych szczepów Candida krusei ATCC 14243, Enterococcus faecalis ATCC 29212, Paseudomonas aeruginosa ATCC 278596 i Lactobacillus spp. Stwierdzono, że zastosowanie stymulacji elektromagnetycznej olejków eterycznych wpływa na ich charakterystykę oddziaływania antyseptycznego. W zależności od zastosowanej kombinacji indukcji pola magnetycznego 40 mT oraz 80 mT i czasu stymulacji odnotowywano progresywne lub regresywne oddziaływanie pola elektromagnetycznego, a w przypadku oddziaływania pola elektromagnetycznego o indukcji 40 mT bez względu na czas stymulacji odnotowano znaczne zmniejszenie właściwości przeciwdrobnoustrojowych olejku z drzewa herbacianego.
EN
This article is of an experimental and experimental nature. It consists of two parts: theoretical and research. The literature review includes the botanical characteristics of marjoram and basil and the nutritional use of these herbs. The article contains descriptions of the methods of drying herbs, as well as their quality parameters. Essential oils, their properties, methods of obtaining and examples of essential oils with the most popular applications were also discussed. The practical part includes research on planting marjoram and basil, observing and watering plants. Then the harvesting and drying of the herbs, and the last stage of obtaining essential oils from both raw materials.
PL
Niniejszy artykuł ma charakter eksperymentalno — doświadczalny. Składa się z dwóch części: teoretycznej oraz badawczej. Przegląd literatury zawiera charakterystykę botaniczna majeranku i bazylii oraz spożywcze wykorzystanie tych Ziół. W artykule znajdują się opisy metod suszenia ziół, a także ich parametry jakościowe. Omówione zostały również' olejki eteryczne, ich właściwości, metody pozyskiwania oraz przykłady olejków eterycznych mających najpopularniejsze zastosowanie. Część’ praktyczna zawiera badania dotyczące wysadzenia majeranku i bazylii, obserwowania i podlewania roślin. Następnie zbioru i suszenia ziół, a w ostatnim etapie pozyskania olejków eterycznych z obu surowców.
PL
Analizy mikroskopowe materii organicznej mają kluczowe znaczenie w analizie systemów naftowych i poszukiwaniach złóż węglowodorów. Informacje o składzie macerałowym oraz stopniu zaawansowania przemian termicznych są nieodzowne w typowaniu perspektywicznych rejonów poszukiwawczych, modelowaniu procesów generacji oraz we wszelkiego typu aspektach geologicznych, w których skały macierzyste pełnią priorytetową rolę. Przeanalizowano skład macerałowy i dojrzałość rozproszonej materii organicznej w wybranych wydzieleniach litostratygraficznych jednostki dukielskiej. Materiał badawczy stanowiło 50 próbek, pobranych z 23 odsłonięć. Próbki pochodziły z warstw inoceramowych, hieroglifowych, menilitowych i krośnieńskich oraz z łupków pstrych i warstw z Majdanu. Zasadnicza część badań obejmowała obserwacje mikroskopowe w świetle odbitym i UV, a także pomiary refleksyjności witrynitu. W celu pełniejszej interpretacji, w przypadku części próbek wykonano pirolizę Rock-Eval. Skład materii organicznej pod kątem jakościowym wydaje się zbliżony – najczęściej obserwuje się zarówno macerały z grupy witrynitu, jak i liptynitu i inertynitu. Ewentualne różnice uwypuklają się w proporcjach pomiędzy udziałem macerałów z tych grup. W obrębie grupy witrynitu wyróżniono większe fragmenty kolotelinitu (>10 µm) oraz mniejsze witrodetrynitu (<10 µm). Grupa macerałów liptynitu zdominowana jest przez alginit, rzadziej natomiast obserwuje się bituminit, liptodetrynit, sporynit i kutynit. Macerały z grupy inertynitu to najczęściej pokruszone fragmenty semifuzynitu oraz fuzynitu oraz drobniejszy inertodetrynit. Dodatkowo w pojedynczych próbkach obecne są stałe bituminy, czasem mogące wykazywać zjawisko fluorescencji. Udział materii organicznej (parametr TOC) jest bardzo zróżnicowany – od <1% do 9%. Ze względu na zasobność w materię organiczną przebadane skały podzielono na skały o niskim (łupki pstre, warstwy z Majdanu, warstwy hieroglifowe), średnim (warstwy inoceramowe), wysokim (warstwy menilitowe) i zmiennym (warstwy krośnieńskie) TOC. Przebadane próbki wykazują również zróżnicowanie w proporcjach grup macerałów, charakteryzując się zarówno dominacją materiału witrynitowo-inertynitowego (warstwy inoceramowe i warstwy z Majdanu), jak też materiału witrynitowego (warstwy hieroglifowe), a także liptynitowego lub witrynitowoliptynitowego (warstwy menilitowe). Przebadana materia organiczna znajduje się na różnym stopniu przeobrażeń termicznych – od fazy niedojrzałej po późne „okno ropne”. Wydaje się, że w ujęciu regionalnym stopień dojrzałości rośnie w kierunku południowym i południowowschodnim.
EN
Microscopic investigations of organic matter play a key role in analyzing oil systems and prospecting for hydrocarbon fields. Information about its maceral composition and the degree of thermal transformations is essential in selecting prospective exploration areas, modelling generation processes and in all types of geological aspects where source rocks play a priority role. Maceral composition and maturity of dispersed organic matter in selected lithostratigraphic divisions of the Dukla Unit were analyzed. The research material consisted of 50 samples collected from 23 outcrops. The samples were collected from Inoceramian, Majdan, Hieroglyphic, Menilite and Krosno Beds, as well as from Variegated Shales. The main part of the research included microscopic observations under reflected light and UV as well as measurements of vitrinite reflectance. For a more complete interpretation, Rock-Eval pyrolysis was performed for some of the samples. In terms of quality, the composition of organic matter seems to be similar – macerals from the vitrinite, liptinite and inertinite groups are observed. Possible differences are emphasized in the proportions between the content of macerals from these groups. Within the vitrinite group, fragments of larger (> 10 µm) collotelinite and smaller (<10 µm) vitrodetrinite can be distinguished. The group of liptinite macerals is dominated by alginite, while bituminite, liptodetrinite, sporinite and cutinite are observed less frequently. Macerals from the inertinite group are most often represented by crushed fragments of semifusinite and fusinite, and finer inertodetrinite. Additionally, solid bitumens, sometimes exhibiting fluorescence, are present in individual samples. The content of organic matter (TOC parameter) is very diverse – ranging from <1% to 9%. Due to the content of organic matter, the studied rocks were divided into groups of low (Variegated Shales, Majdan Beds, Hieroglyphic Beds), medium (Inoceramian Beds), high (Menilite Beds) and variable (Krosno Beds) TOC. The investigated samples also show variability in the proportions of maceral groups. The dominance of vitrinite-inertinite (Inoceramian Beds and Majdan Beds), as well as vitrinite (Hieroglyphic Beds), liptinite and vitrinite-liptinite macerals (Menilite Beds) is observed. Investigated organic matter also varies in the degree of thermal transformations, from the immature phase to the late “oil window”. In regional scale, samples maturity appears to be increasing towards S and SE.
EN
Coal flotation using inorganic salts receives special attention. It utilizes coal hydrophobicity to float coal without adding collectors. Although different salts were tested, chloride salts are the most promising ones. However, the stabilization of froth layer using the salts only is dubious. erefore, in this study, the flotation of coal was tested using either magnesium chloride or pine oil as a frother to see if there is a difference in coal flotation between these reagents in terms of ash removal and coal recovery in the float fraction. Additionally, both magnesium salt and pine oil were added together to clarify their interactive effect using statistical design. e results proved that the presence of either reagent (i.e., pine oil or MgCl.) is significant in reducing the ash content and increasing coal recovery. Using the MgCl. only reduced the ash to less than 4.3% with a coal recovery up to 28% while adding 1.0 kg/t pine oil along with 4 kg/t MgCl. enhanced the reduction of ash to less than 3% with a coal recovery of up to 80% at pH 2.
PL
Szczególną uwagę poświęca się flotacji węgla przy użyciu soli nieorganicznych. Wykorzystuje hydrofobowość węgla do flotacji węgla bez dodawania kolektorów. Chociaż testowano rożne sole, najbardziej obiecujące są sole chlorkowe. Jednak stabilizacja warstwy piany wyłącznie za pomocą soli jest wątpliwa. Dlatego w tym badaniu flotacja węgla była testowana przy użyciu chlorku magnezu lub oleju sosnowego jako spieniacza, aby sprawdzić, czy istnieje różnica we flotacji węgla między tymi odczynnikami pod względem usuwania popiołu i odzysku węgla we frakcji flotacyjnej. Dodatkowo dodano razem zarówno sol magnezową, jak i olejek sosnowy, aby wyjaśnić ich interaktywny efekt przy użyciu projektu statystycznego. Wyniki dowiodły, że obecność każdego z odczynników (tj. oleju sosnowego lub MgCl.) ma znaczący wpływ na zmniejszenie zawartości popiołu i zwiększenie odzysku węgla. Zastosowanie MgCl. tylko zmniejszyło popiół do mniej niż 4,3% z odzyskiem węgla do 28%, podczas gdy dodanie 1,0 kg/t oleju sosnowego wraz z 4 kg/t MgCl. zwiększyło redukcję popiołu do mniej niż 3% przy odzysku węgla do 80% przy pH 2.
EN
Composting of rose oil processing solid wastes was experimented by two different aeration methods: forced aeration and mechanical turning. The objective of this study was to assess which aeration methods were the most convenient for the composting process. Assessment of aeration methods was performed based on the parameters such as temperature, O2, CO2, CH4 concentration profiles, and physical and chemical properties of the finished composts. The two aeration methods were also compared based on the energy consumed by aeration per unit organic matter loss (OML) of composting, which is a major proportion of operating costs. Although composting performance parameters of temperature and O2/CO2 in the function of time showed some differences, similar end-product quality in terms of moisture, pH, electrical conductivity, NH+4–N and NO-3–N and contents was obtained. These results suggested that both methods (forced aeration and mechanical turning) may be utilized for composting operation of rose oil processing solid wastes. However, in this study, energy consumed by aeration provided by mechanical turning per unit OML of composting was 1.24 times higher than that of forced aeration. Furthermore, mechanical turning created anaerobic conditions for the formation of CH4 concentration in the pile, which was higher than that of the forced aeration.
EN
An enzyme-assisted modified steam distillation process was adopted to extract turmeric oil from Curcuma longa L. rhizomes. The diastase, xylose, cellulase, pectinase, and lipase enzymes were used for the pre-treatment of fresh turmeric rhizome to obtain a higher yield by rapturing biological cells. The quantitative and qualitative analysis of turmeric oil was performed by GC–MS. The various influencing parameters for the extraction of turmeric oil such as an enzyme, incubation/pre-treatment time, distillation time have been studied in the present work. The obtained turmeric oil by enzymatic pretreatment process is richer in bioactive/medicinal components than in the other traditional methods. The maximum yield was obtained with cellulase enzyme, which is 25–27% higher than the yield obtained by the traditional hydro distillation process. The detailed qualitative and quantitative analyses are also presented. The present method can be considered energy-efficient, effective, economical, and eco-friendly.
PL
Olejki eteryczne ze względu na swoje właściwości przeciwdrobnoustrojowe znalazły szerokie zastosowanie w przemyśle kosmetycznym, farmaceutycznym i spożywczym. Z uwagi na powszechną dostępność olejków eterycznych, ich wysoką skuteczność przeciwdrobnoustrojową oraz bezpieczeństwo, związki te są rozpatrywane również jako zielona alternatywa dla środków ochrony garbowanej skóry. Celem pracy było wyznaczenie aktywności przeciwdrobnoustrojowej garbowanych skór bydlęcych zmodyfikowanych olejkiem tymiankowym w stężeniu 5%. Skóry modyfikowane olejkiem eterycznym wywoływały silny efekt przeciwgrzybiczy w odniesieniu do grzybów Ch. globosum oraz zadowalający lub dobry efekt przeciwbakteryjny w odniesieniu do bakterii E. coli. Zastosowanie do modyfikacji skór olejku tymiankowego w postaci 5% może być alternatywą dla biocydów stosowanych w garbarstwie. Potrzeba jednak dalszych badań m.in. w zakresie wpływu badanego olejku na jakość skór w dłuższym okresie czasu.
EN
Due to their antimicrobial properties, essential oils are widely used in the cosmetics, pharmaceutical and food industries. Due to the widespread availability of essential oils, their high antimicrobial efficacy and safety, these compounds are also considered a green alternative to tanned leather protection products. The aim of the study was to determine the antimicrobial activity of tanned cattle hides modified with thyme oil at a concentration of 5%. Skins modified with essential oil caused a strong antifungal effect against Ch. globosum and a satisfactory or good antimicrobial effect against E. coli. The use of thyme oil in the form of 5% for modification of skins may be an alternative to biocides used in tanning. However, further research is needed, e.g. in terms of the influence of the tested oil on the quality of leathers over a longer period of time.
PL
Przyprawy wchodzą w skład większości produktów spożywczych i potraw. W obrocie handlowym przyprawy dostępne są pod różnymi postaciami, zarówno jako świeże części roślin, jak i preparaty przyprawowe, np. olejki eteryczne. Scharakteryzowano właściwości oraz możliwości aplikacyjne w przemyśle spożywczym wybranych przypraw z rodziny Laminaceae: oregano, szałwii oraz rozmarynu. Przyprawy te nie tylko podkreślają smak oraz aromat potraw/produktów spożywczych, ale również, dzięki substancjom biologicznie czynnym, wykazują właściwości m.in. hamowania rozwoju mikroorganizmów obecnych w żywności czy utleniania tłuszczów. Intensyfikują działanie układu trawiennego, pobudzając apetyt oraz wydzielanie soków trawiennych. Cechują się również właściwościami leczniczymi i wspomagającymi, mogą działać bowiem przeciwbakteryjnie, moczopędnie, rozkurczowo oraz przeciwutleniająco.
EN
Spices are found in most foods and dishes. They commercially available are in various forms, both as fresh plant parts and as seasoning preparations, e.g. essential oils. The article describes the properties and possibilities of using in the food industry selected spices from the Laminaceae family: oregano, sage and rosemary. These spices not only emphasize the taste and aroma of dishes /food products, but also, due to biologically active substances, exhibit properties such as inhibiting the growth of microorganisms present in food or the oxidation of fats. They intensify the digestive system, stimulating the appetite and secretion of digestive juices. They are also characterized by healing and supportive properties, as they can have antibacterial, diuretic, diastolic and antioxidant properties.
EN
Natural antimicrobials can eliminate fungi and prevent the aging of cotton fabrics. While fungi can cause severe infections to the fabric user etc, natural antimicrobials have the advantage of not being toxic to humans. The present study showed that the essential oils of lemon (Citrus limon), lavender (Lavandula angustifolia) and mint (Mentha piperita) have inhibitory effects on yeast and mould spores on a piece of textile from Romanian cultural heritage, "ie", stored in a space within an ethnographic museum., inhibitory action against Botrytis sp., the inhibitory effect of lemon essential oil on Cladosporium sp. and that of peppermint essential oil on yeast species Rhododtorula mucilaginosa were demonstrated, respectively. Being environmentally friendly, these sources, can be tested on a large scale.
PL
Naturalne środki przeciwdrobnoustrojowe mogą eliminować grzyby i zapobiegać starzeniu się tkanin bawełnianych. Chociaż grzyby mogą powodować poważne infekcje u użytkowników wyrobów, naturalne środki przeciwdrobnoustrojowe mają tę zaletę, że nie są toksyczne dla ludzi. Przeprowadzone badanie wykazało, że olejki eteryczne z cytryny (Citrus limon), lawendy (Lavandula angustifolia) i mięty (Mentha piperita) działają hamująco na zarodniki drożdży i pleśni na tkaninie z rumuńskiego dziedzictwa kulturowego, przechowywanej w przestrzeni muzeum etnograficznego. Przyjazne dla środowiska źródła mogą być rekomendowane do stosowania na dużą skalę.
EN
Effect of the essential oils addition on the rate of bacterial cellulose surface overgrowth by mold fungi. The aim of this study was to determine the effectiveness of protecting films made of bacterial cellulose with essential oils against overgrowth by mold fungi. The cellulose film produced by microorganisms forming a pellicle called SCOBY was modified by introducing into the cellulose pulp essential oils: cinnamon and manuka. Samples of the protected film were treated with mold fungi: Chaetomium globosum, Aspergillus niger and Trichoderma viride. On the basis of the tests conducted, the rate of film overgrowth by mold fungi and the effectiveness criteria of cellulose film protection with essential oils were determined. The addition of cinnamon oil protected the film against the growth of Aspergillus niger and Chaetomium globosum fungi. Manuka oil slowed down the growth of Chaetomium globosum microorganisms on the surface of the bacterial cellulose film sample, but did not protect the samples from overgrowth. The essential oils tested were ineffective against the fungus Trichoderma viride.
PL
Wpływ dodatku olejków eterycznych na stopień porastania powierzchni celulozy bakteryjnej przez grzyby pleśnie. Przedmiotem badań było ustalenie skuteczności zabezpieczenia folii wytworzonej z celulozy bakteryjnej olejkami eterycznymi przed porastaniem grzybami pleśniowymi. Folia celulozowa, wytworzona przez mikroorganizmy tworzące konsorcjum zwane SCOBY została poddana modyfikacji poprzez wprowadzenie do pulpy celulozowej olejków eterycznych: cynamonowego i z manuka. Próbki zabezpieczonej folii zostały poddane działaniu grzybów pleśniowych: Chaetomium globosum, Aspergillus niger i Trichoderma viride. Na podstawie przeprowadzonych badań określono stopień oceny porastania folii przez grzyby pleśniowe i kryteria skuteczności zabezpieczenia folii celulozowej olejkami eterycznymi. Dodatek olejku cynamonowego zabezpieczył folię przed rozwojem grzybów Aspergillus niger i Chaetomium globosum. Olejek manuka spowolnił rozwój mikroorganizmów Chaetomium globosum na powierzchni próbki folii celulozy bakteryjnej, ale nie zabezpieczył próbek przez porastaniem. Badane olejki eteryczne okazały się nieskuteczne wobec grzyba Trichoderma viride.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nad oceną możliwości zafałszowania olejków eterycznych dostępnych na polskim rynku. Badania przeprowadzono za pomocą analizy z zakresu podczerwieni (FTIR) na próbkach olejków: drzewa herbacianego, eukaliptusowego, ylang-ylang i paczulowego. Otrzymane widma FTIR porównano z widmem oleju (tłuszczu) roślinnego. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że olejek paczulowy zostały zafałszowany, natomiast w przypadku olejku ylang-ylang zastosowana metoda analityczna nie daje możliwości jednoznacznej informacji dotyczącej zafałszowania olejku.
EN
The paper presents the results of investigation on the assessment of the possibility of adulteration of essential oils available on the Polish market. The research was carried out by means of an infrared (FTIR) analysis on samples of the following oils: tea tree, eucalyptus, ylang-ylang and patchouli. The obtained FTIR spectra were compared with that of vegetable oil (fat). Based on the analysis, it was found that the patchouli oil was adulterated. ATR-FTIR is not very useful method sufficiently reliable method to confirm adulteration of ylang-ylang oil.
EN
The effect of the amount of pine needle oil on the properties of rigid polyurethane (RPUF) foams was investigated. The influence of pine needle oil content on the cellular morphology, physical, mechanical, and antibacterial properties of RPUF was evaluated. The addition of pine needle oil had decreased the dynamic viscosity and processing times of polyurethane (PUR) systems. It was found that the foams containing 5 wt % of pine needle oil had better mechanical properties, e.g. compressive strength, flexural strength, and impact strength. RPUF containing the highest concentration of pine needle oil, such as 15 wt %, possessed improved antibacterial activity against E. coli and S. aureus. This study confirmed that the use of pine needle oil is an effective approach to the production of RPUFs with antibacterial activity.
PL
Zbadano wpływ dodatku olejku sosnowego na właściwości użytkowe sztywnych pianek poliuretanowych (RPUF): strukturę, właściwości fizyczne, mechaniczne i antybakteryjne. Układy poliuretanowe (PUR) modyfikowane dodatkiem olejku sosnowego charakteryzowały się mniejszą lepkością dynamiczną oraz krótszymi czasami syntezy niż układy bez dodatku. Najlepsze właściwości mechaniczne, w tym m.in. wytrzymałość na ściskanie, zginanie trójpunktowe i udarność, wykazywała pianka poliuretanowa zawierająca 5% mas. olejku sosnowego. Najlepszymi właściwościami antybakteryjnymi (względem E. coli oraz S. aureus) odznaczała się pianka zawierająca 15% mas. olejku sosnowego. Stwierdzono, że modyfikacja układów poliuretanowych dodatkiem olejku sosnowego umożliwia otrzymanie RPUFs o właściwościach antybakteryjnych.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.