Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 102

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w dowolnym polu:  olejek
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
Scharakteryzowano skład i dojrzałość rozproszonej materii organicznej w warstwach inoceramowych jednostki dukielskiej na obszarze polskiego fragmentu Karpat zewnętrznych. Podstawą dokonanej charakterystyki były wyniki obserwacji mikroskopowych w świetle odbitym, połączonych z analizą refleksyjności witrynitu. Uzupełniająco na wybranych próbkach przeprowadzono pirolizę RockEval. Prace terenowe objęły 23 odsłonięcia, z których pobrano i przebadano w sumie 85 próbek, reprezentujących warstwy ciśniańskie, łupkowskie oraz – odsłaniające się w zachodniej części obszaru badań – warstwy inoceramowe (nierozdzielone). Skład macerałowy przebadanych próbek jest stosunkowo monotonny. W analizowanych skałach dominuje materiał witrynitowo-inertynitowy, zwykle z niewielkim dodatkiem macerałów grupy liptynitu. Macerały grupy witrynitu reprezentowane są przez większe, przeważnie wydłużone fragmenty kolotelinitu oraz drobne fragmenty witrodetrynitu. Ich łączny udział sięga maksymalnie 14% obj., przy czym zwykle nie przekracza 1% obj. Obserwowane macerały grupy inertynitu to w głównej mierze ostrokrawędziste fragmenty semifuzynitu i fuzynitu oraz drobny inertodetrynit, których udział najczęściej nie przekracza 2% obj. Macerały grupy liptynitu są najmniej licznie reprezentowaną grupą. Obserwuje się głównie alginit (lamalginit) oraz rzadziej sporynit, kutynit i liptodetrynit. Udział materii organicznej (wyznaczony na podstawie parametru TOC) mieści się w zakresie od 0,3% do 5,6%, przy czym w przypadku ¾ próbek nie przekracza 2%. Jest to materia organiczna reprezentująca III i IV typ kerogenu. Dojrzałość materii organicznej określono na podstawie pomiarów refleksyjności witrynitu (Ro) oraz za pomocą parametru Tmax. Oba parametry wskazały na stopień przeobrażenia termicznego badanych utworów na poziomie okna ropnego – od jego wczesnej fazy, poprzez fazę główną, aż do fazy późnej. Obserwuje się regionalny trend zmienności opisywanych parametrów Ro i Tmax, wskazujący na wyższą dojrzałość utworów w części wschodniej badanego obszaru. Przebadane próbki charakteryzują się najczęściej niskim potencjałem generacyjnym i nie są dobrymi skałami macierzystymi.
EN
The composition and maturity of the dispersed organic matter within the Inoceramian Beds of the Dukla Unit in the Polish part of the Outer Carpathians were characterized. The characteristics were based on the results of microscopic observations in reflected light, combined with the vitrinite reflectance measurements. In addition, Rock-Eval pyrolysis was performed for selected samples. The field work covered 23 outcrops, from which a total of 85 samples, representing Cisna Beds, Łupków Beds and undivided Inoceramian Beds were collected and analyzed. Maceral composition of the investigated samples is relatively monotonous. The analyzed rocks are dominated by vitrinite-inertinite material, usually with a small addition of the liptinite group macerals. Macerals of the vitrinite group are represented by larger, mostly elongated fragments of collotelinite and small fragments of vitrodetrinite. Their content reaches a maximum of 14 vol. %, but usually does not exceed 1 vol. %. Macerals of the inertinite group are mainly sharp-edged fragments of semifusinite and fusinite as well as fine inertodetrinite. Their content usually does not exceed 2 vol. %. Liptinite group macerals are the least represented group. Mainly alginite (lamalginite) and less frequently sporanite, cutinite and liptodetrinite are observed. The content of organic matter (determined on the basis of the TOC parameter) ranges from 0.3 to 5.6%, and in the case of ¾ of the samples it does not exceed 2%. Organic matter represents types III and IV of kerogen. The maturity of organic matter was determined based on the measurements of vitrinite reflectance (Ro) and the Tmax parameter. Both parameters indicated the degree of thermal transformation of the organic matter at the level of the oil window – from its early to late phase. A regional trend of variability of the described Ro and Tmax parameters is observed, indicating a higher maturity in the eastern part of the study area. The investigated samples have usually low generation potential and can be considered as poor source rocks.
EN
Currently, there is a significant increase in antibiotic resistance and associated multiresistance among microorganisms. An alternative may be the use of essential oils, which possess bactericidal properties. This paper discusses the effect of electromagnetic stimulation of a plant biologically active substance on the degree of their aseptic efficiency with respect to selected strains of Candida krusei ATCC 14243, Enterococcus faecalis ATCC 29212, Paseudomonas aeruginosa ATCC 278596 and Lactobacillus spp. It was found that the application of electromagnetic stimulation of essential oils affects their characteristics of antiseptic effect. Depending on the applied combination of 40 mT and 80 mT magnetic flux density and stimulation time, a progressive or regressive effect of the electromagnetic field was noted. In the case of 40 mT electromagnetic field irrespective of the stimulation time, a significant decrease in the antimicrobial properties of tea tree oil was noted.
PL
Obecnie odnotowywany jest znaczący wzrost antybiotykoodporności oraz związanej z nią wielooporności wśród drobnoustrojów. Alternatywą może być wykorzystanie olejków eterycznych, posiadających właściwości bakteriobójcze. W artykule omówiono wpływ stymulacji elektromagnetycznej substancji biologicznie czynnej roślin na stopień ich efektywności aseptycznej w odniesieniu do wybranych szczepów Candida krusei ATCC 14243, Enterococcus faecalis ATCC 29212, Paseudomonas aeruginosa ATCC 278596 i Lactobacillus spp. Stwierdzono, że zastosowanie stymulacji elektromagnetycznej olejków eterycznych wpływa na ich charakterystykę oddziaływania antyseptycznego. W zależności od zastosowanej kombinacji indukcji pola magnetycznego 40 mT oraz 80 mT i czasu stymulacji odnotowywano progresywne lub regresywne oddziaływanie pola elektromagnetycznego, a w przypadku oddziaływania pola elektromagnetycznego o indukcji 40 mT bez względu na czas stymulacji odnotowano znaczne zmniejszenie właściwości przeciwdrobnoustrojowych olejku z drzewa herbacianego.
EN
This article is of an experimental and experimental nature. It consists of two parts: theoretical and research. The literature review includes the botanical characteristics of marjoram and basil and the nutritional use of these herbs. The article contains descriptions of the methods of drying herbs, as well as their quality parameters. Essential oils, their properties, methods of obtaining and examples of essential oils with the most popular applications were also discussed. The practical part includes research on planting marjoram and basil, observing and watering plants. Then the harvesting and drying of the herbs, and the last stage of obtaining essential oils from both raw materials.
PL
Niniejszy artykuł ma charakter eksperymentalno — doświadczalny. Składa się z dwóch części: teoretycznej oraz badawczej. Przegląd literatury zawiera charakterystykę botaniczna majeranku i bazylii oraz spożywcze wykorzystanie tych Ziół. W artykule znajdują się opisy metod suszenia ziół, a także ich parametry jakościowe. Omówione zostały również' olejki eteryczne, ich właściwości, metody pozyskiwania oraz przykłady olejków eterycznych mających najpopularniejsze zastosowanie. Część’ praktyczna zawiera badania dotyczące wysadzenia majeranku i bazylii, obserwowania i podlewania roślin. Następnie zbioru i suszenia ziół, a w ostatnim etapie pozyskania olejków eterycznych z obu surowców.
EN
Coal flotation using inorganic salts receives special attention. It utilizes coal hydrophobicity to float coal without adding collectors. Although different salts were tested, chloride salts are the most promising ones. However, the stabilization of froth layer using the salts only is dubious. erefore, in this study, the flotation of coal was tested using either magnesium chloride or pine oil as a frother to see if there is a difference in coal flotation between these reagents in terms of ash removal and coal recovery in the float fraction. Additionally, both magnesium salt and pine oil were added together to clarify their interactive effect using statistical design. e results proved that the presence of either reagent (i.e., pine oil or MgCl.) is significant in reducing the ash content and increasing coal recovery. Using the MgCl. only reduced the ash to less than 4.3% with a coal recovery up to 28% while adding 1.0 kg/t pine oil along with 4 kg/t MgCl. enhanced the reduction of ash to less than 3% with a coal recovery of up to 80% at pH 2.
PL
Szczególną uwagę poświęca się flotacji węgla przy użyciu soli nieorganicznych. Wykorzystuje hydrofobowość węgla do flotacji węgla bez dodawania kolektorów. Chociaż testowano rożne sole, najbardziej obiecujące są sole chlorkowe. Jednak stabilizacja warstwy piany wyłącznie za pomocą soli jest wątpliwa. Dlatego w tym badaniu flotacja węgla była testowana przy użyciu chlorku magnezu lub oleju sosnowego jako spieniacza, aby sprawdzić, czy istnieje różnica we flotacji węgla między tymi odczynnikami pod względem usuwania popiołu i odzysku węgla we frakcji flotacyjnej. Dodatkowo dodano razem zarówno sol magnezową, jak i olejek sosnowy, aby wyjaśnić ich interaktywny efekt przy użyciu projektu statystycznego. Wyniki dowiodły, że obecność każdego z odczynników (tj. oleju sosnowego lub MgCl.) ma znaczący wpływ na zmniejszenie zawartości popiołu i zwiększenie odzysku węgla. Zastosowanie MgCl. tylko zmniejszyło popiół do mniej niż 4,3% z odzyskiem węgla do 28%, podczas gdy dodanie 1,0 kg/t oleju sosnowego wraz z 4 kg/t MgCl. zwiększyło redukcję popiołu do mniej niż 3% przy odzysku węgla do 80% przy pH 2.
EN
Composting of rose oil processing solid wastes was experimented by two different aeration methods: forced aeration and mechanical turning. The objective of this study was to assess which aeration methods were the most convenient for the composting process. Assessment of aeration methods was performed based on the parameters such as temperature, O2, CO2, CH4 concentration profiles, and physical and chemical properties of the finished composts. The two aeration methods were also compared based on the energy consumed by aeration per unit organic matter loss (OML) of composting, which is a major proportion of operating costs. Although composting performance parameters of temperature and O2/CO2 in the function of time showed some differences, similar end-product quality in terms of moisture, pH, electrical conductivity, NH+4–N and NO-3–N and contents was obtained. These results suggested that both methods (forced aeration and mechanical turning) may be utilized for composting operation of rose oil processing solid wastes. However, in this study, energy consumed by aeration provided by mechanical turning per unit OML of composting was 1.24 times higher than that of forced aeration. Furthermore, mechanical turning created anaerobic conditions for the formation of CH4 concentration in the pile, which was higher than that of the forced aeration.
EN
An enzyme-assisted modified steam distillation process was adopted to extract turmeric oil from Curcuma longa L. rhizomes. The diastase, xylose, cellulase, pectinase, and lipase enzymes were used for the pre-treatment of fresh turmeric rhizome to obtain a higher yield by rapturing biological cells. The quantitative and qualitative analysis of turmeric oil was performed by GC–MS. The various influencing parameters for the extraction of turmeric oil such as an enzyme, incubation/pre-treatment time, distillation time have been studied in the present work. The obtained turmeric oil by enzymatic pretreatment process is richer in bioactive/medicinal components than in the other traditional methods. The maximum yield was obtained with cellulase enzyme, which is 25–27% higher than the yield obtained by the traditional hydro distillation process. The detailed qualitative and quantitative analyses are also presented. The present method can be considered energy-efficient, effective, economical, and eco-friendly.
PL
Przyprawy wchodzą w skład większości produktów spożywczych i potraw. W obrocie handlowym przyprawy dostępne są pod różnymi postaciami, zarówno jako świeże części roślin, jak i preparaty przyprawowe, np. olejki eteryczne. Scharakteryzowano właściwości oraz możliwości aplikacyjne w przemyśle spożywczym wybranych przypraw z rodziny Laminaceae: oregano, szałwii oraz rozmarynu. Przyprawy te nie tylko podkreślają smak oraz aromat potraw/produktów spożywczych, ale również, dzięki substancjom biologicznie czynnym, wykazują właściwości m.in. hamowania rozwoju mikroorganizmów obecnych w żywności czy utleniania tłuszczów. Intensyfikują działanie układu trawiennego, pobudzając apetyt oraz wydzielanie soków trawiennych. Cechują się również właściwościami leczniczymi i wspomagającymi, mogą działać bowiem przeciwbakteryjnie, moczopędnie, rozkurczowo oraz przeciwutleniająco.
EN
Spices are found in most foods and dishes. They commercially available are in various forms, both as fresh plant parts and as seasoning preparations, e.g. essential oils. The article describes the properties and possibilities of using in the food industry selected spices from the Laminaceae family: oregano, sage and rosemary. These spices not only emphasize the taste and aroma of dishes /food products, but also, due to biologically active substances, exhibit properties such as inhibiting the growth of microorganisms present in food or the oxidation of fats. They intensify the digestive system, stimulating the appetite and secretion of digestive juices. They are also characterized by healing and supportive properties, as they can have antibacterial, diuretic, diastolic and antioxidant properties.
EN
Natural antimicrobials can eliminate fungi and prevent the aging of cotton fabrics. While fungi can cause severe infections to the fabric user etc, natural antimicrobials have the advantage of not being toxic to humans. The present study showed that the essential oils of lemon (Citrus limon), lavender (Lavandula angustifolia) and mint (Mentha piperita) have inhibitory effects on yeast and mould spores on a piece of textile from Romanian cultural heritage, "ie", stored in a space within an ethnographic museum., inhibitory action against Botrytis sp., the inhibitory effect of lemon essential oil on Cladosporium sp. and that of peppermint essential oil on yeast species Rhododtorula mucilaginosa were demonstrated, respectively. Being environmentally friendly, these sources, can be tested on a large scale.
PL
Naturalne środki przeciwdrobnoustrojowe mogą eliminować grzyby i zapobiegać starzeniu się tkanin bawełnianych. Chociaż grzyby mogą powodować poważne infekcje u użytkowników wyrobów, naturalne środki przeciwdrobnoustrojowe mają tę zaletę, że nie są toksyczne dla ludzi. Przeprowadzone badanie wykazało, że olejki eteryczne z cytryny (Citrus limon), lawendy (Lavandula angustifolia) i mięty (Mentha piperita) działają hamująco na zarodniki drożdży i pleśni na tkaninie z rumuńskiego dziedzictwa kulturowego, przechowywanej w przestrzeni muzeum etnograficznego. Przyjazne dla środowiska źródła mogą być rekomendowane do stosowania na dużą skalę.
EN
Effect of the essential oils addition on the rate of bacterial cellulose surface overgrowth by mold fungi. The aim of this study was to determine the effectiveness of protecting films made of bacterial cellulose with essential oils against overgrowth by mold fungi. The cellulose film produced by microorganisms forming a pellicle called SCOBY was modified by introducing into the cellulose pulp essential oils: cinnamon and manuka. Samples of the protected film were treated with mold fungi: Chaetomium globosum, Aspergillus niger and Trichoderma viride. On the basis of the tests conducted, the rate of film overgrowth by mold fungi and the effectiveness criteria of cellulose film protection with essential oils were determined. The addition of cinnamon oil protected the film against the growth of Aspergillus niger and Chaetomium globosum fungi. Manuka oil slowed down the growth of Chaetomium globosum microorganisms on the surface of the bacterial cellulose film sample, but did not protect the samples from overgrowth. The essential oils tested were ineffective against the fungus Trichoderma viride.
PL
Wpływ dodatku olejków eterycznych na stopień porastania powierzchni celulozy bakteryjnej przez grzyby pleśnie. Przedmiotem badań było ustalenie skuteczności zabezpieczenia folii wytworzonej z celulozy bakteryjnej olejkami eterycznymi przed porastaniem grzybami pleśniowymi. Folia celulozowa, wytworzona przez mikroorganizmy tworzące konsorcjum zwane SCOBY została poddana modyfikacji poprzez wprowadzenie do pulpy celulozowej olejków eterycznych: cynamonowego i z manuka. Próbki zabezpieczonej folii zostały poddane działaniu grzybów pleśniowych: Chaetomium globosum, Aspergillus niger i Trichoderma viride. Na podstawie przeprowadzonych badań określono stopień oceny porastania folii przez grzyby pleśniowe i kryteria skuteczności zabezpieczenia folii celulozowej olejkami eterycznymi. Dodatek olejku cynamonowego zabezpieczył folię przed rozwojem grzybów Aspergillus niger i Chaetomium globosum. Olejek manuka spowolnił rozwój mikroorganizmów Chaetomium globosum na powierzchni próbki folii celulozy bakteryjnej, ale nie zabezpieczył próbek przez porastaniem. Badane olejki eteryczne okazały się nieskuteczne wobec grzyba Trichoderma viride.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nad oceną możliwości zafałszowania olejków eterycznych dostępnych na polskim rynku. Badania przeprowadzono za pomocą analizy z zakresu podczerwieni (FTIR) na próbkach olejków: drzewa herbacianego, eukaliptusowego, ylang-ylang i paczulowego. Otrzymane widma FTIR porównano z widmem oleju (tłuszczu) roślinnego. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że olejek paczulowy zostały zafałszowany, natomiast w przypadku olejku ylang-ylang zastosowana metoda analityczna nie daje możliwości jednoznacznej informacji dotyczącej zafałszowania olejku.
EN
The paper presents the results of investigation on the assessment of the possibility of adulteration of essential oils available on the Polish market. The research was carried out by means of an infrared (FTIR) analysis on samples of the following oils: tea tree, eucalyptus, ylang-ylang and patchouli. The obtained FTIR spectra were compared with that of vegetable oil (fat). Based on the analysis, it was found that the patchouli oil was adulterated. ATR-FTIR is not very useful method sufficiently reliable method to confirm adulteration of ylang-ylang oil.
EN
The effect of the amount of pine needle oil on the properties of rigid polyurethane (RPUF) foams was investigated. The influence of pine needle oil content on the cellular morphology, physical, mechanical, and antibacterial properties of RPUF was evaluated. The addition of pine needle oil had decreased the dynamic viscosity and processing times of polyurethane (PUR) systems. It was found that the foams containing 5 wt % of pine needle oil had better mechanical properties, e.g. compressive strength, flexural strength, and impact strength. RPUF containing the highest concentration of pine needle oil, such as 15 wt %, possessed improved antibacterial activity against E. coli and S. aureus. This study confirmed that the use of pine needle oil is an effective approach to the production of RPUFs with antibacterial activity.
PL
Zbadano wpływ dodatku olejku sosnowego na właściwości użytkowe sztywnych pianek poliuretanowych (RPUF): strukturę, właściwości fizyczne, mechaniczne i antybakteryjne. Układy poliuretanowe (PUR) modyfikowane dodatkiem olejku sosnowego charakteryzowały się mniejszą lepkością dynamiczną oraz krótszymi czasami syntezy niż układy bez dodatku. Najlepsze właściwości mechaniczne, w tym m.in. wytrzymałość na ściskanie, zginanie trójpunktowe i udarność, wykazywała pianka poliuretanowa zawierająca 5% mas. olejku sosnowego. Najlepszymi właściwościami antybakteryjnymi (względem E. coli oraz S. aureus) odznaczała się pianka zawierająca 15% mas. olejku sosnowego. Stwierdzono, że modyfikacja układów poliuretanowych dodatkiem olejku sosnowego umożliwia otrzymanie RPUFs o właściwościach antybakteryjnych.
EN
Background: Packaging is an inseparable element of most consumer products. In addition to its primary passive protective and logistic function, it is also an excellent tool for the innovation development. One of the types of packaging innovations in the food and cosmetic industry are antimicrobial packaging. They are an example of packaging that actively protects packed products and eliminates harmful preservatives. Protection of goods against microbial spoilage extends shelf life and at the same time facilitates storage processes. Methods: This paper aims to obtain biodegradable films based on PLA with antimicrobial properties. Four different natural antimicrobial agents were used: clove essential oil, peppermint essential oil, and two commercial powders containing nisin (Nisaplin and Novagard). The mechanical, barrier and optical properties were tested. Results: The implementation of antimicrobial agents changed the properties of the tested bio-packaging in different rate depending on the agent. The new blends showed antimicrobial activity, however the addition of antimicrobials weakened the mechanical properties and changed the colour. Conclusions: The biodegradable packaging materials can be used as a polymer matrix of different antimicrobial agents. They can inhibit the growth of bacteria in food or cosmetics and regarding their future use the influence on mechanical properties should be considered. Moreover, the biodegradability of biopolymers containing antimicrobial agents has barely been investigated.
PL
Wstęp: Opakowanie jest nieodłącznym elementem większości produktów dostępnych na rynku. Oprócz pierwotnej, pasywnej funkcji ochronnej i logistycznej jest także doskonałym narzędziem do rozwoju innowacji. W poszczególnych ogniwach łańcucha dostaw rola opakowań w sprawnym przemieszczaniu towarów od producenta do odbioru odgrywa duże znaczenie. Odpowiednio zaprojektowane i wykonane opakowania nie tylko w istotny sposób mogą wpłynąć na obniżenie kosztów, ale także zapewnić jakość i bezpieczeństwo całego łańcucha. Z punktu widzenia ekologicznego coraz częściej wykorzystuje się opakowania na bazie surowców odnawialnych, np. na bazie PLA. Podstawowym zadaniem opakowań jest zabezpieczenie produktu przed niekorzystnymi zmianami jakie są następstwem oddziaływań czynników zarówno egzo– jak i endogennych na zapakowany w nie produkt podczas transportu i przechowywania. Jednym z rodzajów innowacji opakowaniowych są opakowania przeciwdrobnoustrojowe - jako sposób aktywnej ochrony zapakowanych produktów. Ochrona towarów przed psuciem mikrobiologicznym wydłuża okres przydatności do spożycia, a jednocześnie ułatwia procesy przechowywania. Metody: Celem badania jest uzyskanie biodegradowalnych folii na bazie PLA o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych. Zastosowano cztery różne naturalne środki przeciwdrobnoustrojowe: olejek goździkowy, olejek miętowy i dwa proszki zawierające nizynę (Nisaplin i Novagard). Przetestowano właściwości mechaniczne, barierowe, antymikrobiologiczne i optyczne. Wyniki: Dodatek środków przeciwdrobnoustrojowych zmienił właściwości badanych prób w różnym stopniu. Badane folie wykazały aktywność przeciwdrobnoustrojową, jednak dodanie środków przeciwdrobnoustrojowych osłabiło właściwości mechaniczne i zmieniło ich kolor. Wnioski: Przytoczone badania potwierdziły, że PLA można stosować jako matrycę polimerową dla różnych środków przeciwdrobnoustrojowych. Mogą hamować rozwój bakterii w żywności lub kosmetykach, a przy ich przyszłym zastosowaniu należy wziąć pod uwagę wpływ na właściwości mechaniczne. Testowane folie mogą korzystnie oddziaływać na zapakowane produkty w całym systemie logistycznym, wydłużając ich termin przydatności do spożycia, a jednocześnie ich biodegradowalność sprawia, że są opakowaniami przyjaznymi środowisku.
13
Content available Bezpieczeństwo stosowania olejków eterycznych
PL
Obecnie, bardzo dużo substancji pochodzenia naturalnego znajduje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu oraz w produktach wykorzystywanych w życiu codziennym. Olejki eteryczne to mieszaniny lotnych związków organicznych wydzielane z roślin lub ich części. Charakteryzują się intensywnym zapachem mają jednak zróżnicowany skład, w którym zależnie od źródła pochodzenia jest jeden lub kilka składników dominujących. Historia pozyskiwania olejków eterycznych sięga starożytności i ze względu na wyjątkowe walory zapachowe olejki towarzyszą ludzkości do tej pory. Coraz doskonalsze metody analizy składu olejków eterycznych stosowanych w kosmetyce, żywności (przyprawy) i aromaterapii skłania do zastanowienia się nad bezpieczeństwem ich stosowania. Oprócz substancji prozdrowotnych olejki mogą też zawierać wiele związków organicznych o działaniu alergicznym lub wręcz toksycznym. Dokładne poznanie składu olejków oraz rzetelne zapoznanie konsumentów z ewentualnymi zagrożeniami jakie niesie za sobą stosowanie olejków wydaje się w obecnych czasach priorytetem dla producentów olejków eterycznych.
EN
Currently, many herbal substances are used in everyday life products and in many industry such as food, cosmetics and others. Essential oils are mixtures of volatile organic compounds separated from plants or parts of them. They are characterized by an intense fragrance, but they have a diverse composition. Depending on the source, there are one or several dominant components. History acquisition of essential oils dates back to ancient times. Due to the unique fragrance qualities, the oils accompany humanity all the time. More perfect methods of analysis of the composition of essential oils used in cosmetics, food (spices) and aromatherapy, prompts us to consider the safety of their use. In addition to health-promoting substances, oils can also contain many organic compounds with an allergic or even toxic effect. Getting to know the essential oils composition and thorough acquaintance of consumers with possible risks of using essential oils is currently a priority for the producers of essential oils.
EN
This research work involved the selection of biocides for the antimicrobial treatment of leathers. The scope of the research work covered microbiological tests of leather samples tanned utilising the same technology, with microbiological treatment made using 9 different preparations, as well as a test of leather without biostabilisation. Commercial biocides taken for inwestigation were as follows: NS 500 – an aqueous solution of nanosilver 500 ppm, ODH – tea tree oil, and OP – orange oil. Preparations prepared by diluting the purchased products were as follows: S27-22 – an aqueous solution containing silver chloride and titanium dioxide, SH 22-27 – an aqueous solution containing zinc pyrithione, ST 99-19 – an aqueous solution containing dimethyltetradecyl [3-(trimethoxysilyl)propyl]ammonium chloride, SU – an aqueous solution containing polyhexamethylene biguanide, and SGP – a saturated solution of aluminum potassium sulfate. Also a preparation was made by combining NS 500 M250 – 500 ppm nanosilver solution and a 250 ppm copper colloid. Evaluation of the effectiveness of biostabilisation of the leather samples and antimicrobial activity of the preparations used was carried out. Staphylococcus aureus and Escherichia coli bacteria and Candida albicans, Aspergillus brasiliensis and Trichophyton mentagrophytes fungi were used in the study. The assessment of microbial growth on samples was carried out according to Polish standards. Assessment of the resistance to bacteria and C. albicans yeast was made according to the PN-EN ISO 20645: 2006 standard – a method of diffusionon an agar plate. Assessment of the resistance to A. brasiliensis and T. mentagrophytes fungi was made according to the PN-EN ISO 14119: 2005 standard. Among the tested preparations to protect leathers against the effects of microorganisms, overall efficacy was obtained for SH 22-27, NS 500 M 250, SU and ODH.
PL
Praca obejmowała dobór preparatów biobójczych do obróbki antymikrobowej skór. Zakres tematyczny obejmował badania mikrobiologiczne prób skór wyprawionych według tej samej technologii z obróbką mikrobiologiczną wykonaną przy użyciu 9 przygotowanych preparatów, a także test skóry bez biostabilizacji. Dokonano oceny skuteczności biostabilizacji skór i aktywności antymikrobowej użytych preparatów. Spośród testowanych preparatów do ochrony skóry przed działaniem drobnoustrojów najkorzystniejszą ocenę uzyskały: SH 22-27 zawierający pirytionian cynku, NS 500 M 250 zawierający nano cząsteczki srebra i miedzi, SU zawierający poliheksametylenobiguanidynę, ODH zawierający olejek melaleuca.
EN
Evaluation of the fungicidal properties of essential oils from Leptospermum scoparium and Azadirachta indica in relation to selected fungi causing wood decay. The publication presents the results of evaluation of the fungicidal effect of two essential oils from Leptospermum scoparium (manuka) and Azadirachta indica (neem) on fungi that cause the decomposition of Trametes versicolor and Coniophora puteana wood. Research results indicate that the growth of the tested fungi is clearly inhibited with the participation of the highest concentrations of essential oils used. At the same time, it was found that the action of neem oil was stronger compared to the Traetes versicolor fungus. In contrast, manuka essential oil has a stronger inhibitory effect on the growth of Coniophora puteana.
PL
Ocena właściwosci grzybobójczych olejków z Leptospermum scoparium i Azadirachta indica w stosounku do wybranych grzybów powodujacych rozkład drewna. W publikacji przedstawiono wyniki oceny działania fungicydowego dwóch olejków eterycznych z L. scoparium (manuka) i A. indica (neem) na grzyby powodujące rozkład drewna Trametes versicolor i Coniophora puteana. Rezultaty badań wskazują, że wzrost testowanych grzybów jest wyraźnie hamowany przy udziale największych z zastosowanych stężeń badanych substancji chemicznych. Jednocześnie stwierdzono, że działanie olejku neem było mocniejsze w stosounku do grzyba T. versicolor. Z kolei olejek manuka działał silniej inhibujaco na wzrost grzyba C. puteana.
EN
The effectiveness of basic substances in controlling back cherry aphid (Myzus cerasi F.) was evaluated under laboratory and field conditions during the seasons 2018-2019. The following compounds were tested in the trials: a water extract from dandelion plants (Taraxacum officinale F.H. Wigg.), an extract from neem seeds (Azadirachta indica L.), a suspension made from grounded bark of cinnamon (Cinnamonum cassia L.) added with potassium soap, organic silicon in the form of diatomaceous earth or orthosilicic acid, unpasteurized whole cow milk water diluted, anise oil obtained from the ripe fruits of Pimpinella anisum (L.). The tested substances showed an efficacy rate in controlling the aphid species in the range of 0-100%, depending on the product, the dose (in case of the organic silicon) and the time elapsed after the treatment. Milk, cinnamon + potassium soap and the dandelion extract showed the best performance in terms of efficacy, with a level comparable to azadirachtin. Field trials performed with the organic silicon showed a higher efficacy when the compound was added with an essential oil.
PL
Skuteczność podstawowych substancji do zwalczaniu mszycy czereśniowej (Myzus cerasi F.) została oceniona w warunkach laboratoryjnych i polowych w sezonach 2018-2019. W badaniach przetestowano następujące substancje: ekstrakt wodny z mniszka lekarskiego (Taraxacum officinale FH Wigg.), ekstrakt z nasion neem (Azadirachta indica L.), zawiesina wykonana ze zmielonej kory cynamonu (Cinnamonum cassia L.) z mydłem potasowym, krzem organiczny w postaci ziemi okrzemkowej lub kwasu ortokrzemowego, niepasteryzowane mleko krowie rozcieńczone wodą, olejek anyżowy uzyskany z dojrzałych owoców Pimpinella anisum (L.). Badane substancje wykazały wskaźnik skuteczności w zwalczaniu tego gatunku mszyc w zakresie od 0 do 100%, w zależności od produktu, dawki (w przypadku krzemu organicznego) i czasu, który upłynął od stosowania produktu. Mleko, cynamon + mydło potasowe i ekstrakt z mniszka lekarskiego wykazały najlepszą skuteczność przy poziomie porównywalnym do azadirachtiny. Próby polowe przeprowadzone z krzemem organicznym wykazały większą skuteczność, gdy dodano olejek eteryczny z pomarańczy.
EN
Plants have been used for their aromatic and medicinal purposes for centuries. The genus Pelargonium contains about 250-280 species and cultivated around the world for the production of essential oils and absolutes. Pelargonium species are remarkable for their odour diversity, from fresh, lemon and minty scent, through floral, rose, fruity up to spicy and camphoreous smell as well as many health beneficial properties, that is why their essential oils are widely used in perfume, cosmetic, food and pharmaceutical industries. The aim of this study was to determine variability in populations of Pelargonium genus by evaluating their differences in quantitative and qualitative essential oils compositions. This study determined that of all the examined essential oil, the one of P. graveolens indoor cultivar has the closest C:G ratio (1.16) which makes it a very valuable product. In comparison with available literature, beside the geographical region of plant growth, all essential oils from P. graveolens contain a diverse range of compounds, nevertheless, in every single one, geraniol and citronellol are present in the most significant fraction of the total oil. The examined P. roseum essential oil was characterized by the highest level of citronellol (44.62 % of total oil), but it can be due to the chemical reactions (conversion geraniol into citronellol) occurring in stored product.
EN
The purpose of this study was to assess the activity of Bacillus subtilis BS-2 and peppermint oil against Botrytis cinerea. In this study parameters such as the age and the density of the bacterial culture and the incubation temperature were taken into consideration. Furthermore, the cellulolytic activity of the bacterium was determined. The effect of peppermint oil was evaluated at a concentration range of 0.5-4.0 %. The research was conducted with a dual culture plate method. The influence of B. subtilis BS-2 and peppermint oil on the growth of B. cinerea was evaluated based on the growth rate index. It was noted that the bacterial culture occurred at an initial density of OD 560 = 1.0, cultivated at 30 °C for 48 hours demonstrated the strongest antagonistic effect (57.07 % inhibition). Furthermore, it was observed that the highest cellulolytic activity occurred on the bacteria incubated for 48 hours at 37 °C. The effect of mint oil, at the lowest concentration of 0.5-1.0 %, was much weaker on bacterial activity (1.1-12.1 % inhibition). The highest concentration (4.0 %) of mint oil caused the maximum inhibition (31.9 %) of the mycelial growth. B. subtilis BS-2 may be environmental-friendly alternatives for protecting plants against B. cinerea.
EN
In the cycloidal gear, the torque is transmitted to the planet gears via an eccentric shaft with central bearings mounted on it. A straight-line mechanism is used to output the torque from the planet gears to the output shaft, a mechanism which consists of rotational sleeves mounted on the pins rigidly connected to the output shaft disc. These sleeves roll off in the holes of the planetary wheel. The forces generated in the straight-line mechanism affect the distribution of forces in the cycloid gearing and the amount of force loading the central bearing. The article presents the influence of the number of bolts of the straight-line mechanism on the load distribution in the cycloidal gear. The research carried out with the simulation program has shown that the smaller the number of pins, the greater the fluctuation of the force acting in the central bearing and the greater unevenness of force distributions in the cycloidal gear. This unevenness may cause a decrease in fatigue life of the meshing and central bearings.
PL
W obiegowej przekładni cykloidalnej moment napędowy jest przekazywany na koła obiegowe za pośrednictwem wałka mimośrodowego z osadzonymi na nim łożyskami centralnymi. Do wyprowadzenia momentu obrotowego z kół obiegowych na wał wyjściowy służy mechanizm równowodowy, który tworzą tuleje osadzone obrotowo na sworzniach sztywno powiązanych z tarczą wału wyjściowego. Tuleje te odtaczają się w otworach koła obiegowego. Siły powstające w mechanizmie równowodowym wpływają na rozkłady sił w zazębieniu cykloidalnym oraz na wielkość siły obciążającej łożysko centralne. W artykule przedstawiono wpływ liczby sworzni mechanizmu równowodowego na rozkład obciążeń w przekładni cykloidalnej. Badania przeprowadzone za pomocą opracowanego programu symulacyjnego pokazały, że im mniejsza liczba sworzni, tym większe wahania siły działającej w łożysku centralnym i większa nierównomierność rozkładów sił w zazębieniu cykloidalnym. Nierównomierność ta może być przyczyną zmniejszenia trwałości zmęczeniowej zazębienia oraz łożysk centralnych.
PL
W badaniach laboratoryjnych analizowano aktywność fungistatyczną wodnych ekstraktów roślinnych (macerat, napar, wywar) i olejków eterycznych na zahamowanie wzrostu grzybów pleśniowych będących przyczyną chorób roślin uprawnych. Do otrzymania wyciągów oraz olejków eterycznych użyto susze następujących roślin: Mentha piperita L. (mięta pieprzowa), Juniperus communis L. (jałowiec pospolity). Aktywność fungistatyczną pozyskanych naturalnych preparatów biologicznych testowano na grzybach: Fusarium poae, Fusarium oxysporum, Fusarium solani, Fusarium culmorum, Fusarium graminearum, Sclerotinia sclerotiorum i Botrytis cinerea. Działanie inhibitujące otrzymanych wyciągów i olejków na rozwój testowanych patogenów grzybów badano metodą dyfuzyjno-krążkową. Aktywność fungistatyczną ekstraktów wyrażano jako wielkość strefy zahamowania wzrostu. Analiza uzyskanych wyników badań wykazała, że aktywność testowanych ekstraktów zależała od gatunku rośliny, sposobu pozyskania wyciągu oraz wrażliwości drobnoustrojów. Wykazano istotnie rożną reakcję analizowanych mikroorganizmów na wyciągi z poszczególnych gatunków roślin. Na podstawie uzyskanych wyników, stwierdzono, że ekstrakty pozyskane z Mentha piperita L. wykazywały się przeciętnie lepszym działaniem inhibitującym w stosunku do testowanych gatunków grzybów. Zarówno wodne wyciągi roślinne, jaki i olejki eteryczne były źródłem substancji biologicznie aktywnych, które w różnym stopniu wypływały na ograniczenie wzrostu badanych mikroorganizmów. Olejki eteryczne charakteryzowała największa aktywność fungistatyczna wobec testowanych patogenów w porównaniu do wodnych ekstraktów roślinnych. Najwyższą aktywnością przeciwgrzybową odznaczał się olejek otrzymany z mięty pieprzowej (Mentha piperita L.). Natomiast w przypadku olejku pozyskanego z jałowca pospolitego (Juniperus communis L.) nie stwierdzono hamującego działania na grzyby z rodzaju Fusarium. Wśród wodnych wyciągów najwyższym działaniem inhibitujący rozwój analizowanych mikroorganizmów odznaczały się maceraty. Z kolei napar i wywar działały w zbliżony do siebie sposób. Spośród badanych drobnoustrojów najwyższą wrażliwością na zastosowane wyciągi roślinne oraz olejki eteryczne wykazywał Botrytis cinerea. Wśród grzybów z rodzaju Fusarium najmniejszą strefę zahamowania wzrostu otrzymano dla Fusarium solani,co świadczy o największej odporności tego patogenu na analizowane naturalne preparaty biologiczne. Natomiast największą wrażliwością na otrzymane ekstrakty spośród grzybów z rodzaju Fusarium odznaczał się Fusarium oxysporum. Uzyskane wyniki badań wykazały, że ekstrakty roślinne, a zwłaszcza olejki eteryczne w znaczący sposób ograniczały rozwój grzybów pleśniowych, będących sprawcami chorób wielu roślin rolniczych i sadowniczych. Dodatkowo, ze względu na brak negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne, stanowią one narzędzie do walki z grzybami w rolnictwie ekologicznym oraz alternatywę dla chemicznych środków ochrony w rolnictwie zrównoważonym.
EN
Laboratory experiments analyzed the fungistatic activity of aqueous plant extracts (macerate, brew, decoction) and essential oils to inhibit the growth of mold fungi that are the perpetrators of diseases of cultivated plants. The following plant droughts were used to obtain extracts and essential oils: Mentha piperita L. (peppermint), Juniperus communis L. (common juniper). The fungistatic activity of the obtained natural biological preparations was tested on following fungi: Fusarium poae, Fusarium oxysporum, Fusarium solani, Fusarium culmorum, Fusarium graminearum, Sclerotinia sclerotiorum and Botrytis cinerea. The inhibiting effect of the obtained extracts and oils on the development of the test fungal pathogens was examined by disc-diffusion method. The fungistatic activity of the extracts was expressed as the ratio of the growth inhibition zone. The analysis of the obtained test results showed that the activity of the tested extracts was depended on the specific plant species, the method of extracts preparation and the vulnerability of microorganisms. The significantly different reaction of the analyzed microorganisms to extracts from particular plant species was shown. Based on the obtained results, it was found that extracts prepared from Mentha piperita L. showed on average better inhibiting action towards the tested fungi. Both aqueous plant extracts and essential oils were a source of biologically active substances, which to a different extent influenced the limitation of the growth of the studied microorganisms. To the factors that were determining the antifungal activity of extracts and essential oils, we could include: the material used for the research, the effectiveness of the preparation processes, as well as the content of active ingredients with fungistatic activity. The inhibitory effect on the growth of the analyzed pathogens by aqueous plant extracts depended on the method of preparation of extracts, which probably influenced the content of biologically active compounds in their chemical composition. Essential oils were characterized by the fungistatic activity to the tested pathogens compared to aqueous plant extracts. The oil obtained from peppermint (Mentha piperita L.) was marked with the highest antifungal activity. However, in the case of oil obtained from common juniper (Juniperus communis L.), the inhibitory effect on fungi of the genus Fusarium was not found. Among the aqueous extracts, the highest action inhibiting the development of the analyzed microorganisms was characterized by macerates. In turn, the brew and decoction worked in a similar way. Among the studied microorganisms, Botrytis cinerea showed the highest sensitivity to the used plant extracts and essential oils. Among Fusarium species, the smallest zone of growth inhibition was obtained for Fusarium solani which indicates the greatest resistance of this pathogen to the analyzed natural biological preparations. However, Fusarium oxysporum (Fusarium fungi) was characterized by the highest sensitivity to the obtained extracts. The obtained research results showed that plant extracts, especially essential oils, significantly limited the development of mold fungi, which are the perpetrators of diseases of many agricultural and fruit plants. In addition, due to the lack of negative impact on the environment, they are a tool to combat fungi in organic farming and alternative to chemical plant protection in sustainable agriculture.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.