Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 70

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w dowolnym polu:  promost consulting
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Od kilku lat popularność mostowych konstrukcji z kompozytów FRP (fibre reinforced polymers) systematycznie w Polsce wzrasta. Głównym tego powodem są doskonale własności mechaniczne i wysoka trwałość kompozytów FRP, a także upowszechnienie metod kształtowania i projektowania mostów z kompozytów FRP.
EN
Waste tyre-derived products, including whole tyres, tyre bales, shreds, chips and crumb rubber, have been widely used in geotechnical applications. In particular, tyre bales have considerable potential for use in the construction of a lightweight embankment or road foundation over soft ground, slope stabilisation or landslide repairs and the backfilling for retaining structures. Proper design of tyre bale structures requires a reliable strength analysis to ensure an adequate factor of safety. The analysis should utilise the properties of the tyre bales and the baled structures, which must be properly determined. A laboratory test programme was developed to determine the key strength parameters of a backfill made of tyre bales supplemented with a lightweight aggregate. Full-scale direct shear tests were conducted to define the interface shear strength between the tyre bales and the filling material. Earth pressure reduction analysis based on the experimental results was performed as well to assess the effectiveness of waste tyre bales used as a backfill for rigid retaining structures.
PL
W artykule opisano projekt i konstrukcję kładki rowerowej przy Moście Karpackim w Rzeszowie. Projekt inwestycji wykonała firma Promost Consulting Sp. z o.o. Sp.k., a jej generalnym wykonawcą była firma Intop Tarnobrzeg Sp. z o.o.
EN
The recycling of worn tyres is enforced primarily by legal regulations, but it is also motivated by ecological and economic reasons. In Poland, recovery of rubber materials makes it possible to obtain materials of good quality and very broad applications, e.g. for plastic road surface or production of socalled rubber asphalt, used for the grindable layer of roads, as well as for innovative materials intended for filling bridge abutments of integrated bridges. The paper considers the financial aspect of using disintegrated rubber waste by analysing the cost of replacing the binder with different amounts of rubber dust (10%, 12%, 14%, 16%). With the assumptions made, the analysis allows for concluding that with an increase in the content of the rubber additive, the cost of the binder changes.
PL
Recykling zużytych opon wymuszany jest przede wszystkim przepisami prawa, ale motywacją są też względy ekologiczne i ekonomiczne. W Polsce odzysk materiałów gumowych pozwala na pozyskanie materiałów dobrej jakości i o bardzo szerokich zastosowaniach, np.: do poro-elastycznej nawierzchni drogowej czy produkcji tak zwanego gumowego asfaltu, stosowanego do warstwy ścieralnej dróg, a także do innowacyjnych materiałów przeznaczonych na zasypki przyczółków mostów zintegrowanych. W artykule rozważono aspekt finansowy stosowania rozdrobnionych odpadów gumowych przeprowadzając analizę kosztów zastąpienia lepiszcza różną ilością miału gumowego (10%, 12%, 14%, 16%). Analiza, przy przyjętych założeniach, pozwoliła stwierdzić, że wraz ze wzrostem zawartości dodatku gumowego zmianie ulega koszt lepiszcza.
PL
W artykule przedstawiono bardzo ogólnie przykłady współczesnych możliwości analizy konstrukcji stalowych w odniesieniu do komercyjnego oprogramowania inżynierskiego w aspekcie praktycznym. Prezentowane przykłady pochodzą z rzeczywistych analiz wykonanych na potrzeby prac badawczych, ekspertyz lub projektów zrealizowanych przez autora i jego współpracowników. Są więc one przykładem praktycznego wykorzystania procedur i teorii potocznie uważanych za akademickie.
EN
The paper presents generally examples of recent possibilities for analyzing steel structures in environment of commercial engineering software in a practical aspect. The examples presented come from real analyses carried out for research work, expertise or projects carried out by the author and his team. They are therefore an example of the practical use of procedures and theories colloquially known as academic.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe założenia metodyki BIM, filozofii zrównoważonego rozwoju oraz jej aspekty związane z infrastrukturą mostową. W nawiązaniu do tego zdefiniowano cykl życia obiektów mostowych oraz opisano sposoby wykorzystania modelu i informacji na kolejnych jego etapach: planowania i projektowania, budowy oraz użytkowania i utrzymania. Przedstawiono korzyści z wdrożenia idei BIM na każdym z etapów, a także trudności i ograniczenia mu towarzyszące. Szczególną uwagę poświęcono analizie cyklu życia (LCA), definiując reguły modelowania pozwalające na jej wdrożenie z użyciem aktualnie dostępnych narzędzi.
EN
The paper presents the basic assumptions of the BIM technology, the sustainable development policy and its aspects related to bridge infrastructure. In relation to them, life cycle of bridge structures is defined to describe methods of model and information usage at its subsequent stages: planning and design, construction, and operational phase with maintenance. The benefits of BIM implementation at each stage are presented, as well as the main difficulties and limitations. Particular attention is paid to life-cycle analysis (LCA), defining modelling rules enabling the analysis to be performed using currently available tools.
PL
Pandemia koronawirusa zmieniła znacząco sposób pracy w wielu branżach – zazwyczaj ograniczając ich działalność. Rządzący oraz naukowcy zachęcają do pracy zdalnej w miarę możliwości. Wydaje się, że każdy, kto pracuje przy komputerze, może bez większych problemów przenieść swoje miejsce pracy z biura do domu. Czy tak jest faktycznie? Jakie zmiany w sposobie pracy w przypadku projektowania zaszły? Z jakimi wyzwaniami muszą się mierzyć projektanci w tych nowych czasach?
PL
Artykuł przedstawia zagadnienie modelowania z wykorzystaniem metodyki BIM ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań proponowanych przez Katalog typowych konstrukcji drogowych obiektów mostowych i przepustów. Opisano pakiet narzędzi informatycznych służących do jak najbardziej zautomatyzowanego kreowania geometrii oraz wykorzystania powstałych modeli w analizach. Wykorzystanie otwartego formatu danych IFC daje możliwość uniezależnienia od drogiego oprogramowania na rzecz łatwo dostępnych aplikacji internetowych.
EN
The article describes the issue of bridge structures modeling using the BIM technology with particular attention paid to the solutions proposed by the Catalogue of Typical Road Bridge Structures and Culverts. A suite of IT tools for creating geometry in possibly the most automated way, as well as for using the resulting models in various types of analyses, is described. The use of the open IFC data format enables a designer to be independent of expensive software in favour of easily accessible web applications.
10
PL
W artykule przedstawiono wyniki projektu, którego celem było określenie przydatności kruszywa ze skał o różnych odmianach litologicznych do konstrukcyjnych betonów mostowych. Porównano parametry analizowanego kruszywa oraz właściwości betonów z jego zastosowaniem. Materiałem referencyjnym było kruszywo granitowe jako najczęściej stosowane do wytwarzania betonu do obiektów inżynierskich. Wyniki badań potwierdziły, że konstrukcyjne betony mostowe z powodzeniem mogą być wykonywane na kruszywie innym niż granitowe lub bazaltowe.
EN
The article presents the results of the research project, the aim of which was to determine the suitability of aggregates from rocks of various lithological varieties for the construction of concrete bridges. The comparison included parameters of the aggregates analyzed and the properties of concretes made with their use. The reference material was granite aggregate as the most commonly used for the production of concrete for engineering structures. The results of tests on the properties of concretes made on various aggregates confirmed that structural bridge concretes can be successfully performed on aggregates other than granite or basalt.
11
PL
Tematyka dotycząca przejść dla zwierząt jest niezwykle istotna z uwagi na sukcesywne podnoszenie standardów krajowej infrastruktury komunikacyjnej. Obiekty te stanowią nieodzowny element sieci komunikacyjnych (tak drogowych, jak i kolejowych). Mając na uwadze bogactwo przyrodnicze naszego kraju, wszyscy powinnyśmy doceniać znaczenie, a także potrzebę budowy obiektów ekologicznych, w tym przejść dla zwierząt.
EN
Recently, new materials have been developed in the field of bridge design, one of which is FRP composite. To investigate this topic, the Polish National Centre for Research and Development has founded a research project, whose objectives are to develop, manufacture and test a typical FRP bridge superstructures. Two innovative ideas of FRP composite girder-deck structural systems for small and medium span bridges have been proposed. This paper describes the demonstrative bridges and presents the research results on their development and deployment. The finite element analysis and design procedure, structural evaluation in the laboratory and some results of the proof tests carried out on both bridge systems have been briefly presented.
PL
Kompozyty polimerowe wzmocnione włóknami (z ang. FRP) są stosowane w inżynierii mostowej na całym świecie ze względu na ich doskonałą wytrzymałość, wagę i trwałość, a także możliwość dostosowania ich właściwości do indywidualnych wymagań np. aplikacji o złożonym kształcie. Od 2007 r. Polska stała się wiodącym krajem europejskim pod względem rozwoju sieci autostrad, a także liczby funduszy unijnych wydanych na budowę i/lub modernizację sieci autostrad. Dlatego przy budowie nowych mostów powstaje pytanie, czy tradycyjne materiały, takie jak beton i stal, są nadal najlepszym wyborem, zarówno pod względem argumentów inżynieryjnych, jak i ze względów utrzymaniowych. Aby poszerzyć wiedzę w tym temacie, Polskie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zainicjowało projekt badawczy, którego celem jest opracowanie, produkcja i testowanie typowych przęseł mostów FRP do zastosowania w mostach drogowych w celu osiągnięcia optymalnego rozwiązania konstrukcyjnego z punktu widzenia kosztów w całym cyklu życia konstrukcji. Zaproponowano dwa innowacyjne pomysły kompozytowych systemów konstrukcyjnych FRP dla mostów o małej i średniej rozpiętości: przęsła czysto kompozytowe oraz hybrydowe, kompozytowo-betonowe. W tym artykule opisano oba mosty demonstracyjne i przedstawiono wyniki badań dotyczących ich rozwoju i wdrażania. Krótko przedstawiono analizę z wykorzystaniem elementów skończonych i procedurę projektowania, proces produkcji samych elementów kompozytowych i całych obiektów oraz niektóre wyniki próbnych obciążeń przeprowadzonych na obu typach mostów. Zaprezentowane prace dowodzą, że przęsła małych i średnich rozpiętości wykonane z kompozytów FRP spełniają warunki nośności i sztywności według wytycznych krajowych i europejskich. Jednocześnie obserwacje prowadzone w czasie badań laboratoryjnych wskazują na potrzebę monitorowania stanu technicznego tego rodzaju prototypów, w których zastosowano nowatorskie rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe. Oczekuje się, że taki system nie tylko zapewni inżynierom i administracji drogowej cenne narzędzie do monitorowania stanu technicznego nowatorskich przęseł mostów FRP, ale także dostarczy ważnych informacji związanych z trwałością, kryteriami projektowymi i długoterminowym zachowaniem się kompozytu FRP. Ponadto, w miarę jak wytyczne projektowe ulegają poprawie i stają się coraz bardziej rozpowszechnione, a inżynierowie budownictwa zdobywają doświadczenie i zaufanie do kompozytów FRP, prawdopodobne jest, że upowszechni się wykorzystanie elementów kompozytowych FRP w inżynierii mostowej.
PL
Po złych doświadczeniach z prefabrykacją w latach 50.-70. ubiegłego wieku obecnie w naszym kraju następuje powrót do tej technologii wznoszenia konstrukcji. Artykuł przedstawia krótki rys historyczny rozwiązań stosowanych w przeszłości w zakresie mostownictwa oraz opisuje rozwój technologii prefabrykacji ze szczególnym uwzględnieniem prefabrykowanych żelbetowych konstrukcji łukowych.
EN
After bad experiences with prefabrication in the 1950s to1970s, nowadays we can see a return to this construction technology in our country. The article presents a brief history of precast concrete bridge structures in Poland and new ideas that are being implemented today. The focus of the paper is on precast concrete arch/frame bridge structures.
PL
Polska jako kraj członkowski UE była zobowiązana do wprowadzenia w życie od 1 kwietnia 2010 r. tzw. Eurokodów, tj. norm europejskich do projektowania konstrukcji budowlanych. Podstawową normą do projektowania obiektów mostowych wg Eurokodów jest norma PN-EN 1991-2 [1], opisująca obciążenia ruchome mostów.
EN
Poland, as an EU Member State, was obliged to implement from 1 April, 2010 the so called Eurocodes, i.e. European standards for structural design. The basic standard for designing bridge structures to Eurocodes is PN-EN 1991-2 [1], which describes traffic loads on bridges.
PL
Przedmiotem artykułu jest analiza porównawcza prowadzenia obliczeń statyczno-wytrzymałościowych prowadzonych zgodnie z polską normą oraz Eurokodami. Szczególną uwagę zwrócono na różnice w przyjmowaniu obciążenia eksploatacyjnego, na różne podejście obu systemów norm do wyznaczania współczynnika dynamicznego tego obciążenia oraz na przyjmowaną wytrzymałość betonu na ściskanie. Artykuł wskazuje, że istnieje możliwość redukcji dynamicznej oddziaływania ruchomego przyjmowanego zgodnie z Eurokodem.
EN
The article describes in detail differences between various assumptions made in the two systems. Particular attention has been paid to the live load, the dynamic amplification factor and the design value of concrete compressive strength. The article indicates that there is a possibility for a dynamic reduction in live loads according to Eurocodes. The results are acceptable. Moreover, the author has proposed the αcc coefficient value.
PL
Doświadczenia nabyte w trakcie realizacji mostu drogowego w Błażowej k. Rzeszowa pozwoliły jego twórcom rozpocząć prace badawczo-rozwojowe nad wdrożeniem do polskiego mostownictwa innowacyjnych drogowych mostów kompozytowych typu all-composite wykonanych z materiałów kompozytowych FRP. Wyniki tych prac oraz prototyp mostu zbudowany w ciągu drogi publicznej są przedmiotem artykułu.
EN
The first Polish all-composite road bridge made of FRPs has been presented in the paper, starting with the bridge characteristics and selected design aspects. The research carried out on bridge elements: FRP girder and deck slab as well as their bonding joints have been also described. Finally, the manufacturing process of FRP composites as well as bridge construction process have been presented and overall R&D project experience has been summarized.
PL
Systemy przeglądów obiektów mostowych za pomocą dronów używane współcześnie w wysoce rozwiniętych krajach są coraz powszechniej stosowane. Do pełnego przekonania administracji publicznej o zasadności stosowania tego typu rozwiązania konieczne są przeprowadzenie badań i symulacji oraz wykonanie prototypu drona. Wymienione elementy zostaną wykonane w ramach realizowanego projektu „EyeBridge – bezzałogowy system latający przeznaczony do autonomicznego wykonywania przeglądów obiektów mostowych”.
EN
Systems of bridge inspection with the use of unmanned aerial vehicles applied currently in more developed countries are more and more common. Research and simulations, as well as the construction of a drone’s prototype are needed to fully convince public administration that the use of such a solution is relevant. The above elements will be completed within the project „EyeBridge – An Unmanned Aerial Vehicle For Autonomous Bridge Inspection”.
20
Content available Pierwsze polskie obiekty mostowe z kompozytów FRP
PL
Pierwsza dekada XXI w. przyniosła znaczące upowszechnienie w budownictwie mostowym nowego materiału konstrukcyjnego, jakim są kompozyty włókniste FRP (ang. fibre reinforced polymers). Kompozyty charakteryzują się zdecydowanie lepszymi właściwościami mechanicznymi i fizycznymi niż drewno, beton czy stal, tradycyjne materiały budowlane. W artykule przedstawiono pierwsze polskie obiekty mostowe wykonane z kompozytów FRP.
EN
In the first decade of XXI century the new material for bridge construction, i.e. FRP (fibre reinforced polymers)composites has been spread. The FRP composites feature with much better mechanical as well as physical properties on the contrary to traditional construction materials, as timber, steel or concrete. The first Polish bridge structures made of FRP composites have been presented in the paper.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.