Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 315
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyszukiwano:
w tytule czasopisma:  Przegląd Geofizyczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Geofizyczny
2012 Z. 3-4 325-342
PL W artykule określono częstość i zasięg niezwykle gorących okresów letnich (VI-VIII – NGL) w Europie Środkowej i Wschodniej oraz dokonano ich charakterystyki termicznej. Podstawą opracowania są wartości średnie miesięczne temperatury powietrza z 59 stacji meteorologicznych z obszaru 45-60N i 15-65E z[...]
EN The study determined the frequency, extent and thermal characteristic of exceptionally hot summer months (EHM) and summer seasons (EHS, June-August) in Central and Eastern Europe. Average monthly air temperature data was sourced from 59 weather stations located within an area defined by the coordina[...]
2
100%
Przegląd Geofizyczny
2012 Z. 3-4 343-362
PL Zweryfikowano prognozy klimatu powstałe w Zakładzie Klimatologii UW, podejmowane (przez J. Boryczkę ze współautorami) kilkakrotnie na podstawie najdłuższej w danym czasie serii obserwacyjnej z Warszawy, tj. od 1779 roku. Porównano zmierzone wartości temperatury powietrza w Warszawie-Okęciu w latach [...]
EN This paper offers a verifi cation of the climate forecasts developed at the Department of Climatology of the University of Warsaw (by J. Boryczka and co-authors) as part of a series of observations in Warsaw that commenced in 1779. The air temperatures recorded at Warsaw-Okęcie in 1951-2010 were com[...]
3
100%
Przegląd Geofizyczny
2012 Z. 3-4 363-377
PL W pracy przedstawiono wyniki pomiarów meteorologicznych i hydrologicznych prowadzonych na Uralu Polarnym od 11 VII do 2 VIII 2008 r. Głównym celem badań było określenie wpływu wybranych elementów meteorologicznych na przepływ i skład chemiczny wody w zlewni peryglacjalnej. Analizie poddano przebieg [...]
EN This study consists of meteorological and hydrological measurements results conducted in the Polar Urals from July 11th to August 2nd 2008. The main aim was to determine influence of the meteorological conditions on the discharge and water chemistry in the periglacial basin. Course of air temperatur[...]
4
100%
Przegląd Geofizyczny
2012 Z. 3-4 299-324
PL W artykule określono częstość i zasięg niezwykle gorących miesięcy (NGM) i całych okresów letnich (VI-VIII – NGL) w Europie Środkowej i Wschodniej oraz dokonano ich charakterystyki termicznej. Podstawą opracowania są wartości średnie miesięczne temperatury powietrza z 59 stacji meteorologicznych z o[...]
EN The study determined the frequency, extent and thermal characteristics of exceptionally hot summer months (EHM) and summer seasons (EHS, June-August) in Central and Eastern Europe. Average monthly air temperature data was sourced from 59 weather stations located within an area defined by the coordin[...]
5
100%
Przegląd Geofizyczny
2012 Z. 3-4 393-405
PL Fala orograficzna to zjawisko atmosferyczne rzadko opisywane w polskiej literaturze meteorologicznej. Jest ono trudne w badaniu, ponieważ występuje na dużej wysokości nad ziemią, w powietrzu przemieszczającym się z dużą prędkością oraz jest niedostrzegalne dla oka ludzkiego. Bezpośrednie badania zja[...]
EN A mountain lee wave is a weather phenomenon rarely reported in the Polish meteorological literature. It is difficult to study because it occurs at high altitude above the ground, in the high-speed flow of air and is imperceptible to the human eye. Direct studies of the phenomenon are limited, they a[...]
6
100%
Przegląd Geofizyczny
2012 Z. 2 233-244
PL Głównym celem pracy jest próba zastosowania metod GIS do analizy przestrzennej klimatycznego bilansu wodnego (KBW) w Polsce. Wykorzystano miesięczne wartości temperatury powietrza i opadów atmosferycznych pochodzące z 60 stacji synoptycznych oraz miesięczne sumy całkowitego promieniowania słoneczneg[...]
EN The main aim of the study is to find the best spatialization method to describe spatial differentiation of climatic water balance (CWB) in Poland. Monthly mean values of air temperature and precipitation totals from 60 synoptic stations as well as monthly totals of solar radiation (23 measuring poin[...]
7
100%
Przegląd Geofizyczny
2012 Z. 1 75-84
PL Podstawowym celem opracowania jest przedstawienie procedury przestrzennej interpolacji średniej rocznej temperatury powietrza w Polsce z wykorzystaniem krigingu reszt lokalnego modelu regresji (regresji ważonej geograficznie). Interpolacji przestrzennej dokonano na podstawie danych z roku 1996, obej[...]
EN The main aim of the paper is to perform the spatial interpolation of the annual mean air temperature in Poland using geographically weighted regression residual kriging. The interpolation has been done for a set of data for year 1996, covering 250 meteorological stations from Poland and its surround[...]
8
100%
Przegląd Geofizyczny
2012 Z. 2 255-265
PL W 2010 roku, w środkowym Basenie Biebrzańskiego Parku Narodowego, przeprowadzono pomiary turbulencyjnej wymiany dwutlenku. Eksperyment przeprowadzono w trzech dwutygodniowych sesjach - na wiosnę, oraz na początku i pod koniec lata, co umożliwiło analizę wpływu fazy rozwoju roślin na intensywność wym[...]
EN In 2010 measurements of carbon dioxide turbulent exchange has been carried out in central basin of Biebrza National Park. Experiment has been realized during three two-weeks sessions - in spring, early and late summer, which enabled analysis of relation between plants grow phase and intensity of car[...]
9
100%
Przegląd Geofizyczny
2012 Z. 2 223-232
PL Parność należy do tych zjawisk, których oddziaływanie na organizm ludzki jest niekorzystne. Długotrwałe utrzymywanie się pogody parnej może prowadzić do pogorszenia zdrowia człowieka, a nawet stanowić zagrożenie dla jego życia. W literaturze z zakresu klimatologii spotkać można wiele prób wyznaczeni[...]
EN The sultriness is the meteorological phenomena, which negatively influences the human organism. If the sultry weather is maintained for too long, it may result in the deterioration of health and can even threaten human life. In the literature of climatology there are many methods for the determinati[...]
10
100%
Przegląd Geofizyczny
2012 Z. 2 197-209
PL Celem pracy jest analiza wybranych przykładów trudności poprawnego zdiagnozowania stanu atmosfery i dokładnego określania przyczyn determinujących powstawanie zjawisk atmosferycznych, a także wskazanie ogólnych metod poprawienia tej diagnozy. Analizowane sytuacje zostały zaczerpnięte z codziennej pr[...]
EN Using some case studies the paper shows importance of accurate diagnoses of weather phenomena to a very short range forecasting, so called nowcasting. False or incorrect input information about weather conditions produces missed prediction the future. Author defines the process of weather forecastin[...]
11
100%
Przegląd Geofizyczny
2012 Z. 2 185-195
PL W opracowaniu zaprezentowano automatyczną metodę wyznaczania typów cyrkulacji atmosferycznej pośrednich między cyrkulacją cyklonalną i antycyklonalną. Wyznaczenie tych typów cyrkulacji atmosferycznej jest możliwe dzięki porównaniu znaków wirowości wiatru geostroficznego na krańcach analizowanego obs[...]
EN Intermediate atmospheric circulation types are determined on the base of automatical method. This method is based on two circulation indices - shear vorticity and direction of geostrophic wind. By the comparison of shear vorticity signs at opposite ends of the study area intermediate types are deter[...]
12
100%
Przegląd Geofizyczny
2012 Z. 2 157-169
PL Celem pracy jest wyróżnienie najczęstszych typów górnej cyrkulacji związanych z silnie dodatnią i silnie ujemną fazą NAO oraz określenie stref górnej dywergencji i rozkładów SLP związanych z typami cyrkulacji górnotroposferycznej. Wykorzystano następujące dane: składowe wiatru z Reanaliz NCEP-NCAR ([...]
EN The aim of this paper is to distinguish the most frequent upper circulation types associated with strong negative and positive NAO phase and to delimit zones of upper divergence and SLP fields associated with selected types. The following datasets are utilised: wind records from the NCEPNCAR Reanaly[...]
13
100%
Przegląd Geofizyczny
2012 Z. 1 35-47
PL W artykule zaprezentowano system gromadzenia informacji meteorologicznych i glacjologicznych, który obecnie funkcjonuje w Polskiej Stacji Polarnej im. Stanisława Siedleckiego IGF PAN w Hornsundzie (SW Spitsbergen). Pomiary warunków meteorologicznych prowadzone są we współpracy z Norweskim Instytutem[...]
EN Stanislaw Siedlecki's Polish Polar Station (operated by Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences) is located in south-west part of Svalbard. Since the Summer 1978 meteorological and glaciological observation of Hornsund fjord’s surroundings are done. Land meteorological station Hornsund o[...]
14
100%
Przegląd Geofizyczny
2012 Z. 1 59-71
PL Celem analizy była ocena przydatności metod statystycznego downscalingu do opisu warunków anemometrycznych na polskim wybrzeżu. Za pomocą metod kanonicznych korelacji (Canonical Correlation Analysis - CCA) i analizy redundancyjnej RDA (Redundancy Analysis - RDA) skonstruowano 3 modele (z 3, 5 i 7 pa[...]
EN The aim of the analysis was the assessment of the applicability of the statistical-empirical down-scaling methods in the analysis of the anemometric conditions on the Polish coast. With the usage of Canonical Correlation Analysis (CCA) and Redundancy Analysis (RDA) three models were constructed (wit[...]
15
100%
Przegląd Geofizyczny
2012 Z. 2 245-254
PL Problematyka upraw roślin szybkorosnących sięga swym rodowodem początku lat 70. XX wieku. Uprawy alternatywne początkowo głównie służyły pozyskaniu surowca do produkcji celulozy. W kolejnych latach, wraz z postępem gospodarczym, zakres korzyści płynących z tego typu upraw zaczął się powiększać - zna[...]
EN The issue of fast-growing crops originally goes back to early 1970th. Fast-growing crops initially dominated as a way of obtaining the raw material for producing cellulose. In subsequent years, with the development of technology, the range of benefits of this type crops began to increase - for examp[...]
16
100%
Przegląd Geofizyczny
2012 Z. 1 49-58
PL Celem niniejszego opracowania jest porównanie średniej dobowej prędkości wiatru zmierzonej różnymi przyrządami oraz obliczonej różnymi metodami w sezonie letnim w warunkach klimatu polarnego. Material źródłowy stanowiły wyniki pomiarów prędkości wiatru na Kaffi0yrze (Ziemia Oskara II) na Spitsbergen[...]
EN The purpose of this article is to compare the mean daily wind speed in the polar summer season, measured using various instruments and calculated using various methods. The sources of informaŹtion were the results of wind speed measurements taken in the Kaffi0yra region of Spitsbergen (Oscar II Land[...]
17
100%
Przegląd Geofizyczny
2012 Z. 1 85-95
PL Model regresji wielokrotnej został zastosowany do modelowania wartości średniej miesięcznej temperatury maksymalnej i minimalnej na 10 wybranych polskich stacjach meteorologicznych. Wartości temperatury stanowiły zmienne zależne, a miesięczne wartości wskaźników cyrkulacji: North Atlantic Oscillatio[...]
EN Multiple linear regression model was used for modeling of mean monthly maximum and minimum temperature on 10 meteorological stations located in Poland. The temperature values were the dependent variables, while the monthly circulation index values: North Atlantic Oscillation (NAO), Scandinavian Patt[...]
18
100%
Przegląd Geofizyczny
2012 Z. 1 11-20
PL W artykule porównano wyniki rejestracji usłonecznienia heliografem Campbella-Stokesa (HCS) i czujnikiem świecenia Słońca DSU12 (DSU12) w Koniczynce k. Torunia w latach 2006-2010. W tym okresie średnie roczne wartości usłonecznienia wyniosły 1644,1 godz. (HCS) i 1699,1 godz. (DSU12). Różnica sięgnęła[...]
EN In the article are compared the results of recording sunshine duration using a Campbell-Stokes heliograph (HCS) and a DSU12 sunshine duration sensor (DSU12) carried out at Koniczynka near Toruń in the years of 2006-2010. In the analysed period the annual mean values of sunshine duration were recorde[...]
19
100%
Przegląd Geofizyczny
2012 Z. 2 211-221
PL W pracy zaprezentowano przebiegi roczne sum miesięcznych parowania terenowego w Łodzi. Parowanie obliczono z wykorzystaniem metody kowariancyjnej oraz wybranych metod empirycznych: wzory Tichomirowa, Iwanowa, Schmucka i Baca. Do analizy wykorzystano dane pomiarowe z trzech stacji pomiarowych znajduj[...]
EN The main goal of this work is to present monthly sum of evaporation in Lodz. The evaporation was calculated with two methods: eddy covariance method and empirical method. The calculations with the empirical method contain selected formulas: Tichomirow's formula, Iwanow's formula, Schmuck's formula a[...]
20
100%
Przegląd Geofizyczny
2012 Z. 1 21-33
PL Celem badań jest określenie, jak różne sposoby delimitacji nefologicznych dni charakterystycznych wpływają na wyniki analiz. W badaniach posłużono się terminowymi wielkościami zachmurzenia z godziny 06, 12 i 18 UTC z 16 stacji synoptycznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej z obszaru Polski[...]
EN The purpose of the investigation was to determine in which way different kinds of the characteristic nephological days delimitations influence the research results. The investigations were based on the term cloudiness data from 06, 12 and 18 UTC of every day of 1966-2000 period, coming from sixteen [...]
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last