Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 206
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyszukiwano:
wśród autorów:  R. Romaniuk
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Opto - Electronics Review
EN Data are presented characterising of few groups of compound glass, special, optical fibres designed for photonic functional components and sensors. Tensile strengths exceeding 2 GPa were obtained in these fibres by careful multi-parameter optimisation of the modified multi-crucible technological pro[...]
2
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule przedstawiono przegląd wybranych prac naukowo - technicznych zaprezentowanych przez młodych uczonych z różnych uczelni technicznych w kraju w czasie sympozjum Wilga 2011 pt. Fotonika i Inżynieria Sieci Internet. Sesje tematyczne sympozjum obejmowały, między innymi: nanomateriały i nanotec[...]
EN The paper presents a digest of chosen technical work results shown by young researchers from different technical universities from this country during the Wilga 2011 symposium on Photonics and Web Engineering. Topical tracks of the symposium embraced, among others, nanomaterials and nanotechnologies[...]
3
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule przedstawiono rozważania na temat kierunków rozwoju fotoniki, zaawansowanych systemów elektronicznych w aspekcie sprzętu i oprogramowania oraz inżynierii Internetu, w ostatnim czasie, na podstawie materiałów naukowych i technicznych nadesłanych na XXVII Sympozjum pt. Photonics Application[...]
EN The paper presents considerations concerning the development directions of photonics, advanced electronic systems in hardware and software aspects, and Internet engineering, during the last period, basing on the research and technical material submitted to the XXVIIth WILGA Symposium on P[...]
4
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL W dniach od 29 maja do 1 czerwca br. w Ośrodku Pracy Twórczej Politechniki Warszawskiej w Wildze pod Warszawą odbyło się doroczne Sympozjum na temat Inżynierii Sieci Web oraz Zaawansowanych Zastosowań Systemów Fotonicznych i Elektronicznych. Sympozjum odbyło się po raz pierwszy pod patronatem nowo u[...]
5
100%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN The paper presents a modification of capillary optical fibers fabrication method from an assembled glass preform. A change of dimensional proportions in the capillary optical fiber drawn from a single preform is allowed on-line via the control of overpressure and thermal conditions in the outflow me[...]
6
100%
Electronics and Telecommunications Quarterly
EN PSP Photonics Letters of Poland (ISSN 2080-2242) is a new peer-reviewed web-based, open-access journal published by the Photonics Society of Poland and co-sponsored by SPIE. The journal covers the topical areas of optics, optoelectronics and photonics in the following aspects: fundamental and applie[...]
7
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Światłowodowa infrastruktura telekomunikacyjna w kraju znajduje się w okresie intensywnego rozwoju. Szereg inwestorów międzynarodowych i operatorów krajowych buduje od nowa, modernizuje lub rozwija swoje sieci własnościowe lub wchodzi w umowy dzierżawne na wielką skalę, na zagregowanym w skali kraju[...]
EN Optical communications infrastructures is undergoing an intense development in his country now. A number of international investors and domestic operators are building from the beginning, modernizing or developing proprietary network or leasing wide area systems on a large scale. The aggregate level[...]
8
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule określono zakres badań dziedziny fotoniki i optoelektroniki, którą nazywamy techniką światłowodów kształtowanych. Dokonano klasyfikacji światłowodów kształtowanych i przedstawiono charakterystyki głównych rodzin takich włókien optycznych. Omówiono światłowody izotropowe ze szkieł miękkich[...]
EN The paper presents the research scope of a particular sub-brach of photonics and optoelectronics which is called tailored optical fiber technology. A classification of specialty optical fiber was suggested. Main characteristics of a few major families a such optical fibers were presented. The follow[...]
9
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Przyszłe, płaskie, optyczne, terabitowe sieci szkieletowe będą wymagać dodania inteligencji na brzegu w celu umożliwienia realizacji efektywnego połączenia zróżnicowanych, szerokopasmowych sieci dostępowych o przepływnościach multigigabitowych. Inteligentne, optyczne rutery następnej generacji, prac[...]
EN Optical networks need added intelligence and performance at the edge to efficiently link broadband access infrastructure to the optical multiprovider transport environment. Intelligent edge routing platforms deliver carrier-class performance and reliability essential to the delivery of next-generati[...]
10
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Szklane światłowody kapilarne w różnych rozwiązaniach, początkowo klasycznych (refrakcyjnych i refleksyjnych) a obecnie fotonicznych (dyfrakcyjnych i interferencyjnych), mogą transmitować duże moce optyczne fali ciągłej i impulsowej. Wynika to z faktu, że moc optyczna jest prowadzona prawie całkowic[...]
EN Optical fiber glass capillaries, in a variety of solutions, initially classical (refractive or reflective), and now photonic (diffractive and interference), are able to transmit high levels of optical power - CW and pulsed. It stems from the fact that the optical IR power is carried nearly totally i[...]
11
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Dokonano aktualnego przeglądu zastosowań światłowodów kapilarnych. Niektóre z tych zastosowań wynikają z klasycznych właściwości kapilar i urządzeń kapilarowych, takich jak reometria, elektroforeza, chromatografia kolumnowa, ale niektóre są związane ściśle z kopropagacją mikromasy z falą optyczną za[...]
EN The paper updates and summarizes contemporary applications of capillary optical fibers. Some of these applications are straight consequence of the classical capillary properties and capillary devices like: rheometry, electrophoresis, column chromatography (gas and liquid). Some new applications are [...]
12
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Rozwój optycznego Internetu zmusza producentów światłowodowych systemów telekomunikacyjnych do rozszerzenia użytecznego pasma transmisji. Klasyczne rozwiązania operowały w tzw. pierwszym i drugim oknie przezroczystości światłowodu, tzn. w obszarach 1,3 um oraz 1,55 um. Istnieje możliwość rozszerzeni[...]
EN Development of Optical Internet forces the manufacturers of optical fiber communication systems to extend the effective bandwidth available to the customer. Classcal solutions used two windows of fiber transparency around 1,3 um and 1,55 um. There is a possibility to extend these transmission bands [...]
13
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika
2002 z. 134 5-134
PL Praca zawiera wybrane zagadnienia związane z analizą, projektowaniem, technologią, metrologią i zastosowaniami światłowodów nietelekomunikacyjnych. Za światłowody kształtowane przyjmuje się złożone konstrukcyjnie włókna optyczne stosowane do przetwarzania sygnału optycznego, a nie do transmisji sygn[...]
EN This report contains a comprehensive description of the basic and engineering aspects of tailored optical fibers such a signal transmission properties and optical signal transformation, fiber materials and fabrication processes, as well as real fiber characteristics and their environmental sensitivi[...]
14
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
1999 z. 18 89-102
PL Artykuł omawia kilka wybranych zasad projektowania lub wyboru gotowych rozwiązań dotyczących układów lub podsystemów transmisyjnych przeznaczonych dla pojedynczych czujników lub dla sieci czujników światłowodowych [1]. Uwzględniono podstawowe charakterystyki [2-3] oraz obecne tendencje rozwoju[...]
15
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Szkła, obok półprzewodników i metali, są podstawowym materiałem stosowanym do budowy elementów w optoelektronice i mikroelektronice. Praktyczna wiedza o szkłach rozszerza się wraz z silnym rozwojem ich zastosowań w telekomunikacji i budowie mikrosystemów. Wiele elementów funkcjonalnych fotoniki budo[...]
EN Glasses, together with semiconductors and metals, are fundamental materials for building of components for optoelectronics and microelectronics. Practical knowledge about glasses extends considerably with strong development of their applications in telecommunications and the construction of microsys[...]
16
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Szkła, obok półprzewodników i metali, są podstawowym materiałem do budowy elementów w optoelektronice i mikroelektronice. Praktyczna wiedza o tych materiałach rozszerza się wraz z rozwojem ich zastosowań w telekomunikacji, czujnikach i budowie mikrosystemów. Wiele elementów funkcjonalnych fotoniki b[...]
EN Glasses, together with semiconductors and metals, are fundamental materials for building of components for optoelectronics and microelectronics. Practical knowledge about glasses extends considerably with strong development of their applications in telecommunications, sensors and the construction of[...]
17
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Szkła, obok półprzewodników i metali, są podstawowym materiałem do budowy elementów w optoelektronice i mikroelektronice. Praktyczna wiedza o szkłach rozszerza się wraz z silnym rozwojem ich zastosowań w telekomunikacji, czujnikach i budowie mikrosystemów. Wiele elementów funkcjonalnych fotoniki bud[...]
EN Glasses, together with semiconductors and metals, are fundamental materials for building of components for optoelectronics and micro-electronics. Practical knowledge about glasses extends considerably with strong development of their applications in telecommunications, sensors and the construction o[...]
18
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Szkła, obok półprzewodników i metali są podstawowym materiałem do budowy elementów w optoelektronice i mikroelektronice. Praktyczna wiedza o szkłach rozszerza się wraz z silnym rozwojem ich zastosowań w telekomunikacji, czujnikach i budowie mikrosystemów. Wiele elementów funkcjonalnych fotoniki, bud[...]
EN Glasses, together with semiconductors and metals, are fundamental materials for building of components for optoelectronics and microelectronics. Practical knowledge about glasses extends considerably with strong development of their applications in telecommunications, sensors and the construction of[...]
19
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Szkła, obok półprzewodników i metali są podstawowym materiałem do budowy elementów w optoelektronice i mikroelektronice. Praktyczna wiedza o szkłach rozszerza się wraz z silnym rozwojem ich zastosowań w telekomunikacji, czujnikach i budowie mikrosystemów. Wiele elementów funkcjonalnych fotoniki budo[...]
EN Glasses, together with semiconductors and metals, are fundamental materials for building of components for optoelectronics and microelectronics. Practical knowledge about glasses extends considerably with strong development of their applications in telecommunications, sensors and the construction of[...]
20
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Szkła, obok półprzewodników i metali, są podstawowym materiałem do budowy elementów w optoelektronice i mikroelektronice. Praktyczna wiedza o szkłach rozszerza się wraz z silnym rozwojem ich zastosowań w telekomunikacji, czujnikach i budowie mikrosystemów. Wiele elementów funkcjonalnych fotoniki bud[...]
EN Glasses, together with semiconductors and metals, are fundamental materials for building the components for optoelectronics and microelectronics. Practical knowledge about glasses extends considerably with strong development of their applications in telecommunications, sensors and the construction o[...]
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last