Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 127

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  błąd pomiaru
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu usytuowania cewki Rogowskiego względem przewodnika z prądem (zwojnicy lub prostoliniowego przewodnika), na wynik pomiaru prądu. Znajomość tego wpływu ułatwia wykonanie poprawnych pomiarów cewkami Rogowskiego. Podano podstawy fizyczne pomiaru prądu cewki oraz przytoczono przykłady handlowo dostępnych cewek Rogowskiego. W badaniach uwzględniono: niedomknięcie cewki Rogowskiego, obecność przewodników z prądem nieobjętych cewką Rogowskiego oraz położenie kątowe cewki Rogowskiego względem przewodnika z prądem.
EN
The article presents the results of research on the impact of the location of the Rogowski coil relative to the conductor with current (coil or straight wire) on the result of current measurement. Knowledge of this impact facilitates making correct measurements with Rogowski coils. Physical fundamentals for measuring the coil current are described and examples of commercially available Rogowski coils are provided. The laboratory tests included: the no closed Rogowski coil, the presence of conductors with current not covered by the Rogowski coil, the angular position of the Rogowski coil relative to the conductor with current.
PL
Przedstawiono nowy algorytm dedukcji zachowań (metryki reputacji) węzłów tranzytowych w wieloskokowej sieci bezprzewodowej na podstawie potwierdzeń końcowych. Algorytm stosuje znane metody matematyczne i jest odporny na zakłócenia naturalnie występujące w sieciach bezprzewodowych oraz intencjonalne zmiany zachowania węzłów. Informacja zwracana przez algorytm, poza wydedukowanym zachowaniem węzłów, zawiera dane o możliwym błędzie dedukcji.
EN
A novel algorithm is presented to deduce nodal forwarding behavior in a multihop wireless network from end-to-end acknowledgements on source-destination paths. The algorithm uses well-founded mathematical methods and is resistant to errors occurring naturally in wireless networks as well as intentional behavior changes of the nodes. The information returned by the algorithm consists of deduced behavior values (reputation metric) accompanied by the data on possible deduction error.
PL
W artykule podjęto próbę analizy rodzajów i skutków wad (FMEA – Failure Mode and Effects Analysis) podczas badań fizycznych cementu powszechnego użytku wykonywanych zgodnie z wytycznymi serii norm PN-EN 196. Umożliwiła ona wytypowanie obszarów o wysokim stopniu ryzyka, na etapie których wystąpienie błędu dało podstawy do podważenia wyniku oznaczenia. Ponadto pozwoliła zaszeregować błędy w zależności od ich znaczenia, co może ułatwić zaplanowanie odpowiednich działań zapobiegawczych i określić ich przewidywaną skuteczność. Kompleksowo przeprowadzona analiza może stanowić metodę sterowania jakością i zarządzania ryzykiem, a także podstawę systematycznej identyfikacji wielu zagrożeń przy uwzględnieniu poziomu ryzyka. Może przyczynić się to do poprawy jakości wykonywanych badań, zmniejszenia liczby reklamacji, a także pozwolić na lepsze dostosowanie się do wymagań klienta. Na jej podstawie możliwe będzie także wprowadzenie pewnych standardów pracy zespołu laborantów, które pozwolą zapewnić możliwie najwyższą ochronę przed przypadkowymi pomyłkami.
EN
The article attempts to analyse the types and effects of failures (FMEA – Failure Mode and Effects Analysis) during physical tests of common cement performed in accordance with the PN-EN 196 series of standards. FMEA enabled the identification of areas of high degree of risk, at the stage where the occurrence of an error gave the base to the undermining the test result. In addition, it allowed to classify errors depending on their importance, which may be helpful to plan appropriate preventive actions and determine their expected effectiveness. Comprehensive analysis can be a method of quality control and management of risk, as well as a basis for systematic identification of many threats taking into account the level of risk. This will help to improve the quality of the performed tests, to reduce the number of complaints, and also allows for better adaptation to the customer's expectations. On the basis of FMEA, it might also be possible to introduce some better standards for the work of a laboratory team that will ensure the highest possible protection against accidental mistakes.
EN
The article presents the issues of the research method in assessing the impact of tire wear on the error of measuring digital recording devices used in heavy goods vehicles. The information related to the occurring measurement error in mounted digital recording devices has been presented in the driver's cab, analysis of detected violations in road transport related not only directly to the measurement error and solving the problem with the proposed research methodology. Finding out how to solve the problem is associated with fewer violations in road transport.
PL
W artykule zaprezentowano problematykę metody badawczej w ocenie wpływu zużycia ogumienia na błąd pomiaru cyfrowych urządzeń rejestrujących zastosowanych w pojazdach ciężarowych. Przedstawiono informacje związane z występującym błędem pomiarowym w cyfrowych urządzeniach rejestrujących zamontowanych w kabinie kierowcy, analizę wykrytych naruszeń w transporcie drogowym związanym nie tylko bezpośrednio z błędem pomiarowym oraz rozwiązanie problemu z proponowaną metodyką badawczą. Poznanie rozwiązania problemu wiążę się z mniejszą ilością występujących naruszeń w transporcie drogowym.
PL
W artykule opisano koncepcję przedziałowego wyrażania wyniku pomiaru oraz jego niepewności w sposób specyficzny dla systemów pomiarowo-sterujących. Niepewność rozumiana jest tu jako parametr błędu wyniku pomiaru interpretowanego w kategoriach probabilistycznych. Wyrażanie wyniku w postaci przedziału przedstawiono na przykładach obliczanych symulacyjnie przy użyciu metody Monte Carlo.
EN
An approach to the interval representation of measurement result and its uncertainty in measuring and control system is presented in the paper. Nowadays, the measurement result is characterized by the measurement uncertainty [1], which is defined as the radius of the interval built around the measured value in which the true value lies with given probability. A rapid growth of measurement systems application area leads to introduce more usable definition of inaccuracy which basis on the interval representation of a measurement result. This definition is more useful, particularly in real-time systems and when errors with asymmetrical distribution occur in systems [2, 4]. According to classical definition, to classify a system as real-time one delays in it have to be less than it is allowable. In such systems propagation of the signals from the input to the output is connected with arising of delays because all the system elements need time to perform their activities. However, to classify a measuring and control system as a real time, it should be taken into account all factors influencing on properties the system output signals, i.e. not only delays but also errors of measurement data. Therefore, the delay errors should be described as components of the total error being the basis of determination of the interval representing the system output measuring results [5]. Comparing the interval with critical acceptable values enables classifying the system as a real-time one. Theoretical consideration in the paper are illustrated by results of numerical experiments carried out by using Monte Carlo method.
PL
W artykule opisano propagację błędów losowych w multiplikatywnych algorytmach przetwarzania, cechujących się mnożeniem danych pomiarowych przez siebie. Wyznaczono równania propagacji błędów dla dwóch algorytmów służących do obliczania wartości skutecznej i mocy elektrycznej na podstawie cyfrowych reprezentacji przebiegów. Przeprowadzono analizę propagacji błędów kwantowania i błędów spowodowanych drżeniem próbek przy użyciu równań propagacji błędów oraz metodą Monte Carlo wykorzystując niepewność wyników pomiaru do porównywania ich niedokładności.
EN
Multiplicative algorithm, used for example for calculation of electrical power on the basis of digital representations of a voltage and current signal, characterize occurrence of products of measurement results. Accuracy of the results in the output of the algorithm can be analyzed by using error propagation equations for different kinds of the algorithm input errors. The alternative way consist in application of Monte Carlo method especially in sophisticated measurement condition. The general form of the multiplication algorithms is described in the paper and, for two kinds of the algorithm, the propagation equations have been determined. Error analysis of the algorithms applied for calculation of effective value and electric power has been performed for two basic errors caused by sampling jitter and quantization of samples.
PL
W części teoretycznej niniejszej pracy zaprezentowano najważniejsze definicje z obszaru pomiarów temperatury i określania ilości zużytego ciepła. Omówiono w niej także, istotne z punktu widzenia pracy, typy rezystancyjnych czujników temperatury. Przedstawiono klasyfikację, właściwości, zasadę działania i budowę ciepłomierzy, a także omówiono metodę doboru par czujników rezystancyjnych. Zaprezentowano również budowę i sposób funkcjonowania stanowiska pomiarowego oraz przedstawiono uzyskane wyniki i ich interpretację. Praktyczna część pracy polegała na zbudowaniu stanowiska pomiarowego umożliwiającego kalibrację par czujników termorezystancyjnych stosowanych w ciepłomierzach, w zakresie temperatur od 20 oC do 150 oC. Badaniu poddane zostały termorezystory Pt 500 w temperaturach 40 oC, 80 oC i 120 oC. Uzyskane wyniki poddane zostały analizie w celu wyłonienia par czujników, które można wykorzystać w ciepłomierzach.
EN
The theoretical part of this paper presented the most important definitions related to temperature measurements and the determination of the amount of heat used. Moreover, the types of RTD sensors relevant to the thesis were discussed. The classification, properties, principle of operation, and construction of heat meters were presented along with the method of choosing RTD sensor pairs. Additionally, the construction and functioning of a measuring position were presented together with the obtained results and their interpretation.The aim of the practical part of the thesis was to build a position for calibrating RTD sensor pairs used in heat meters of the range of 20 oC to 150 oC. Pt 500 RTD sensors were tested at temperatures of 40 oC, 80 oC, and 120 oC. The obtained results were analyzed in order to identify sensor pairs that can be used in heat meters.
PL
W artykule zaprezentowano procedury stosowane przy weryfikacji metrologicznej wybranych urządzeń pomiarowych pracujących we współrzędnościowej technice pomiarowej. Są to systemy stosowane powszechnie w inżynierii odwrotnej do digitalizacji kształtów odtwarzanych elementów. Krótko omówiono wymagania i uwarunkowania inżynierii odwrotnej dotyczące procesu pomiarowego. Przedstawiono zasady weryfikacji i reweryfikacji współrzędnościowych maszyn pomiarowych, jako najstarszych przedstawicieli współrzędnościowej techniki pomiarowej. Pokazano działania, jakie należy podjąć przy wzorcowaniu skanerów optycznych i laserowych, które są coraz szerzej stosowane w przemyśle i nauce. Omówiono podstawowe błędy wyznaczane przy wzorcowaniu i wzorce, jakie się wykorzystuje w procedurach badawczych.
EN
In the paper procedures used for verification and reverification of measurement devices working in coordinate measuring technique were presented. These systems are commonly used in reverse engineering for digitization of shapes of reconstructed elements. Requirements and conditions of reverse engineering from measurement process point of view were briefly discussed. Rules of verification and reverification of coordinate measuring machines as the oldest device representing coordinate measuring technique were shown. Actions that need to be taken while calibrating optical and laser scanners, that are more and more widely used in industry and science were presented. Basic errors elaborated during calibration and standards used in testing procedures were described.
9
Content available remote Własności metrologiczne przepływomierza Coriolisa
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań własności metrologicznych przepływomierza Coriolisa w przypadku pomiaru niskich strumieni masy. Stwierdzono, że przepływomierze wzorcowane wodą nie zawsze zachowują deklarowaną dokładność w przypadku przepływu czynnika ściśliwego pod niskimi ciśnieniami i małych strumieniach masy.
EN
The paper presents the results of research on the metrological properties of the Coriolis flowmeter in the case of measuring low mass streams. It has been found that water-calibrated flow meters do not always retain the declared accuracy when compressing a compressible medium under low pressures and small mass streams.
10
Content available remote Systematic measurement errors of local B-coils due to holes
EN
B-coils (search coils) for measurement of local value of flux density B are made by drilling holes in the sample under test. The holes are non-magnetic discontinuities and distort the B distribution. The FEM analysis and experimental results presented in this paper show that in the first approximation the measurement errors are proportional to the ratio of hole diameter to coil width. For example, for a 10 mm wide B-coil made with 1 mm holes the error can be around 10%. Hence, in order to achieve errors less than 1% the hole diameter should be less than 1% of the coil width.
PL
Cewki do pomiaru lokalnej wartości indukcji magnetycznej B są wykonane przez wiercenie otworów w testowanej próbce. Otwory te reprezentują niemagnetyczne nieciągłości i powodują zniekształcenie dystrybucji B. Wyniki analizy FEM i pomiarów zaprezentowane w artykuly wykazują że w pierwszym przybliżeniu błędy pomiarowe są proporcjonalne do stosunku średnicy otworów do szerokości cewki. Np. dla cewki o szerokości 10 mm i otworach 1 mm błąd może być ok. 10%. Dlatego też, aby uzyskać błąd mniejszy niż 1% to średnica otworu powinna być mniejsza niż 1% szerokości cewki pomiarowej B.
11
PL
W ostatnich latach zwiększa się zainteresowanie monitoringiem przepływu ścieków w kanalizacji grawitacyjnej, który stosowany jest już nie tylko jako narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji zarządzania i eksploatacji sieci kanalizacyjnej, ale coraz częściej jako sposób rozliczenia ilości odprowadzanych ścieków przez odbiorców przemysłowych czy w rozliczeniach między gminami. Jednak w odróżnieniu od opomiarowania sieci wodociągowych, dla których istnieją precyzyjne przepisy prawne dotyczące sprawdzenia poprawności wskazań stosowanych urządzeń, w wypadku pomiaru ilości ścieków takich przepisów nie ma. Z tego powodu autorzy w artykule podjęli próbę przedstawienia przykładu analizy błędu pomiarowego dla różnych rozwiązań technicznych opomiarowania punktu pomiarowego, planowanego do rozliczeń ilości ścieków pomiędzy usługobiorcą a usługodawcą. Wybór metody opomiarowania został dokonany na podstawie analizy statystycznej pomiaru kontrolnego przepływu ścieków w kanalizacji grawitacyjnej.
EN
We can observe increasing popularity of monitoring of sewage flow. Currently, this monitoring is used as a tool to support network operation management. Increased interest in wastewater monitoring is also seen as the basis of fees for the use of sewerage services. In contrast to the control of the correctness of measurements carried out in waterworks, there is no normative regulation for sewage flow measurements. Therefore, in the case of billing measurements, when choosing the optimal technical solution, attention should be paid to the uncertainty measurement (and according to the older nomenclature - measurement error). The uncertainty of measurement is a new concept, therefore the authors of the paper have decided to analyse the measurement error as the basis for the assessment of the measurement used so far. The aim of the article is to present the influence of the measurement error analysis on the selection of the proposed technical solution for monitoring the flow of sewage for accounting purposes. The analysis was carried out on the basis of statistical analysis of measurements of control sewage flows in the sewage system.
PL
Artykuł dotyczy ultradźwiękowej metody pomiaru przepływu cieczy. Metoda ta w ostatnich latach zyskała dużą popularność z uwagi dużą dokładność pomiarów oraz bezinwazyjność. Problemem w zastosowaniu tej metody często jest brak możliwości zachowania wymaganych w normach odcinków prostych rurociągu – zwłaszcza wtedy, gdy pomiary wykonywane są na rurociągach o dużych średnicach. Wykonane pomiary mają na celu określić jakiego rzędu błędy pomiarowe będzie generowało zainstalowanie przepływomierza ultradźwiękowego za przeszkodą bez zachowania wymaganych w normach odległości. Otrzymane wyniki badań wykonywanych za przeszkodą w postaci przepustnicy pozwoliły wyciągnąć wnioski dotyczące wpływu odległości miejsca pomiarowego od przeszkody na dokładność otrzymanych wyników.
EN
The article concerns the ultrasonic method of measuring the flow of liquids. This method in recent years has gained great popularity due to the high accuracy of measurements and non-invasive. The problem in using this method is often the lack of the possibility of maintaining the required straight sections of the pipeline – especially when measurements are made on pipelines with large diameters. The measurements were to answer the question of whether you can perform flow measurements in non-standard measurement conditions (without observing the distance required in the standards)? Obtained results of tests performed behind an obstacle in the form of a throttle allowed to draw conclusions regarding the influence of the distance of the measuring place from the obstacle on the accuracy of the obtained results.
PL
W artykule przedstawiono własne doświadczenia związanie z oceną siły napięcia cięgien w mostach. Szczególną uwagę poświęcono zewnętrznym cięgnom sprężającym w mostach żelbetowych. Przeprowadzono dyskusję dotyczącą wpływu błędów pomiarowych w ocenie sprężenia kabla określonej na podstawie identyfikacji częstości własnych.
EN
The paper deals with the authors experiences connected with estimation of force in bridges’ tendons. Particular attention was paid to the external postensioning cables in reinforced concrete bridges. Discussion about an influence of measurement errors for assessment of a force, identified through measured eigenfrequency in a tendon is described. Problems with definition of the theoretical length, mass of tendon and boundary conditions are discussed.the structure. The described case of prestressing cable failure shows the significance of correct cable duct grouting for protection of cables against corrosion.
PL
W pracy krótko scharakteryzowano ideę pomiaru natężenia prądu przy użyciu czujnika polarymetrycznego ze światłowodową cewką pomiarową. Zaprezentowano definicję oraz podstawowe właściwości dyskretnego przekształcenia Fouriera. Omówiono technikę wyznaczania wartości poszczególnych harmonicznych sygnału na wejściu i wyjściu polarymetrycznego czujnika natężenia prądu. Wyznaczono wartości błędów pomiaru oraz współczynnika zawartości harmonicznych – THD, a następnie sformułowano ogólne wnioski dotyczące wprowadzania zniekształceń towarzyszących procesowi przetwarzania realizowanemu w polarymetrycznym czujniku natężenia prądu. Dodatkowo określono wpływ stężenia molowego domieszki GeO2 w rdzeniu światłowodu (na przykładzie trzech standardów jednomodowych światłowodów telekomunikacyjnych wg ITU-T G.652, G.653 i G.655) oraz wpływ liczby zwojów pomiarowej cewki światłowodowej na zniekształcenia towarzyszące procesowi przetwarzania.
EN
In this paper briefly characterised the idea of measure of current using polarimetric current sensor with optical fiber coil. It shows the definition and basic properties of the Discrete Fourier Transform. It discusses the technique of determining the value of each harmonic of signal at the input and output polarimetric sensor current. Calculated the value of measurement errors and total harmonic distortion – THD, and formulated a general request for placing a distortion accompanying of processing realized in polarimetric current sensor. In addition, the impact of the molar concentration of the dopant GeO2 in the core of fiber (for example, three standards of single mode optical fiber ITU-T G.652, G.653 and G.655) and the impact of the number of turns of the measuring coil on the distortion accompanying the process of processing, have been determined.
PL
W artykule zaprezentowano przykładowe wyniki badań eksperymentalnych dotyczących wpływu wartości skutecznej sygnału wymuszającego na błąd pomiaru zawartości harmonicznych z wykorzystaniem wybranych analizatorów jakości energii elektrycznej (JEE). Badania przeprowadzono na zaprojektowanym i zrealizowanym stanowisku pomiarowym. Prezentowane stanowisko umożliwia zadawanie wybranych sygnałów testowych. W rozpatrywanym przypadku sygnałami wymuszającymi były odpowiednio sygnał sinusoidalny, trójkątny, prostokątny oraz wyprostowany dwupołówkowo. W oparciu o rozwinięcie wybranych funkcji w trygonometryczny szereg Fouriera, uzyskano wartości skuteczne dla kolejnych harmonicznych, które posłużyły jako wartości odniesienia. W pracy przedstawiono metrologiczną interpretację uzyskanych wyników, przeprowadzono analizę błędów oraz sformułowano szereg wniosków końcowych.
EN
The purpose of the paper was to investigate the influence of RMS value of input signal on harmonic content with the selected measurement devices. The selected measurement devices are Harmonalyzer HA 2000 and Power Quality Analyser PQ Box 100. The measurements were realized on a design measuring position. The measuring position makes it possible to set selected test signals - periodic functions which enable the evaluation of measuring accuracy of harmonic contents. The results were compared with true values obtained from Fourier transform. Finally, several conclusions were formulated on the basis of hypothesis contained in the title of the paper.
PL
Celem niniejszego opracowania jest omówienie niedokładności pomiarowych systemu Aramis. Ze względu na złożoność zagadnienia trudno jest znaleźć rozwiązanie ogólne. Do celów aplikacyjnych stosowana jest metoda polegająca na porównywaniu wielu zdjęć przedstawiających jeden stan powierzchni. W artykule zaprezentowano analizę niedokładności dla pola pomiarowego 1250 × 1100 mm. Rozrzut wyników rejestrowany przez system Aramis jest miarą błędu pomiaru. Stwierdzono, że odczyty z map odkształceń obarczone są znacznym błędem w stosunku do wartości powodujących zniszczenie betonu. Jednocześnie stwierdzono dobrą dokładność wyznaczenia zmiany długości odcinków pomiarowych, co umożliwia precyzyjne wnioskowanie o zmianach szerokości rozwarcia rys. Wskazano jak szukać szerokości rozwarcia rys, aby osiągnąć zbieżność z wynikami pomiarów prowadzonych tradycyjnie (wzrokowo). Przeprowadzono dyskusję dotyczącą wpływu wielkości podziału powierzchni na otrzymaną szerokość rys.
EN
The aim of the paper is estimating of measuring inaccuracies for Aramis system. Because of issue complexity it is difficult to find general solution. For the application purpose method consists of comparison many photos showing one state of surface is used. In the paper analysis of the inaccuracies for measuring volume 1250 × 1100 mm is presented. Dispersion of the results recorded by Aramis system is the value of the measuring error. It is stated that values from strain maps contain error which is significant with respect to ultimate strain of concrete. Simultaneously very good accuracy of the the line segment length change is reported. It causes that observation of crack width is presisly. In the second part of the paper some practical information concern how determined compatibility between crack width measured traditionally and by Aramis are written. Discussion of influence of facet size on crack width is presented.
17
Content available remote Monitorowanie obróbki : źródła błędów oraz sposoby przeciwdziałania im
PL
Dokładność obróbki zależy od wielu czynników związanych z całościowo postrzeganym układem: obrabiarka – przedmiot – narzędzie (UOPN) oraz warunków środowiskowych. Konieczne jest rozpoznanie źródeł niedokładności i przeciwdziałanie ich niepożądanemu wpływowi na jakościowy efekt obróbki. W artykule skupiono się przede wszystkim na aspekcie niedokładności obrabiarki CNC, błędach systematycznych, badaniu obrabiarki w celu określenia tzw. mapy błędów (ang. error map). Istotnym innowacyjnym rozwiązaniem jest możliwość pomiarów przedmiotów obrabianych na obrabiarce. Nie zastępuje to specjalistycznych stanowisk pomiarowych, lecz stanowi efektywne rozszerzenie możliwości w ramach kontroli technicznych przedmiotu obrabianego.
18
Content available remote Filtracja sygnałów GPS w celu określenia przemieszczeń komina przemysłowego
PL
W artykule zaproponowano dobór parametrów filtracji pomierzonych sygnałów cyfrowych GPS przedstawiających przemieszczenia komina przemysłowego o wysokości 300 m w celu ograniczenia wpływu losowych błędów systemu GPS. Uzyskano istotną poprawę dokładności w sposobie określenia przemieszczeń po zastosowaniu techniki filtracji sygnałów GPS.
EN
This paper deals with the selection of parameters for filtering of GPS signals for the detection of the displacements of the 300 m tall chimney in order to limit the influence of the background noise of GPS technology. After filtering of the signals the significant improvement of dynamic deformations monitoring accuracy is obtained.
PL
Tematyka artykułu dotyczy pomiarów strumieni przepływów metodami ultradźwiękowym przy zniekształconym rozkładzie prędkości. Zaburzeniem rozkładu przepływu było rozszerzenie przewodu przepływowego. Wykonano pomiary strumieni przepływu wody dla kilku odległości od początku rozszerzenia, jak również rozmieszczano głowice ultradźwiękowe w różnych miejscach na obwodzie przewodu. Dla tak wykonanych pomiarów obliczono współczynniki poprawkowe, które eliminują błędy związane z wystąpieniem zaburzenia przepływu.
EN
The measurements of stream flows with distorted velocity distribution by means of ultrasonic methods have been discussed in this paper. Distortion of the velocity distribution was due to flow line diameter extension. Measurements of the water flow have been carried out at various distances from the beginning of the extension. Different location of the ultrasonic probes around the circumference of the pipeline has been applied as well. For such measurements, correction factors have been calculated to eliminate errors associated with flow disturbance.
PL
Tematyka artykułu dotyczy pomiarów strumieni przepływów dwufazowych woda-powietrze metodami ultradźwiękowym przy zniekształconym rozkładzie prędkości. Zaburzeniem rozkładu przepływu było pojawienie się drugiej fazy oraz kolano rurociągu. Wykonano pomiary strumieni przepływu dla kilku odległości od osi kolana , jak również rozmieszczano głowice ultradźwiękowe w czterech miejscach na obwodzie przewodu. Dla tak wykonanych pomiarów obliczono błędy związane z wystąpieniem zaburzeń przepływu.
EN
The measurement of two-phase air-water stream flows with distorted velocity distribution by means of ultrasonic methods have been discussed in this paper. Distortion of the velocity distribution was due to appearance of the second phase and the pipeline bend. Measurements of the flow have been carried out at various distances from the pipeline bend. Different location of the ultrasonic probes around the circumference of the pipeline has been applied as well. For such measurements, correction factors associated with flow disturbance have been calculated.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.