Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 227

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  implementation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
EN
The research is devoted to the organization of the energy policy objectives implementation through programs. A country’s energy policy can be monitored in many ways. The article proposes to consider the implementation of energy policy objectives with the budget programs maintenance on the example of Ukraine. Budget programs make it possible to trace the dynamics of changes in the aim and directions of the authorities’ energy policy, implemented for budgetary funds. With the budget programs since 2002 in Ukraine, it was possible to trace the increase in spending on the coal industry, highlight the funding forced of negative consequences in the energy sector and separate the steps to develop an energy strategy. Changes in the totality of energy policy budget programs are shown, their contents are considered. The decrease in the budget programs number associated both with the enlargement of their aim and with the withdrawal expenses for reconstruction and social protection of those affected by the previous energy activities from the budget funding. To assess budget programs planning and implementation uniformity the author’s integrated indicator is proposed. It takes the funding level and the quality indicator implementation on assignment directions into account. The calculation of the indicator showed that the expenditures for the general management of the energy policy and for scientific development are planned in the programs more evenly than the expenses for the energy strategy implementation.
PL
Przedstawione badania dotyczą sposobu realizacji celów polityki energetycznej poprzez programy budżetowe. Politykę energetyczną kraju można monitorować na wiele sposobów. W artykule zaproponowano rozważenie realizacji celów polityki energetycznej przy zachowaniu programów budżetowych na przykładzie Ukrainy. Takie programy pozwalają na śledzenie dynamiki zmian celu i kierunków polityki energetycznej, które władze realizują poprzez zastosowanie środków budżetowych. Analiza programów budżetowych od 2002 r. na Ukrainie pozwala zauważyć wzrost wydatków na przemysł węglowy; wskazuje, że to finansowanie wymuszone było negatywnymi zjawiskami występującymi w energetyce, oraz daje możliwość wyodrębnienia kolejnych etapów opracowywania strategii energetycznej. Przedstawiono zmiany w programach budżetowych dotyczących polityki energetycznej i omówiono ich treść. Spadek liczby programów budżetowych związany jest zarówno z poszerzeniem ich celu, jak i z wycofaniem ze środków budżetowych wydatków na modernizację oraz ochronę socjalną osób dotkniętych dotychczasową działalnością energetyczną. Do oceny planów i dla zapewnienia jednolitości oceny realizacji programów budżetowych autorki zaproponowały zintegrowany wskaźnik. Uwzględnia on poziom finansowania oraz wskaźnik jakości poszczególnych kierunków działań. Wskaźnik ten udowodnił, że wydatki planowane na ogólne zarządzanie polityką energetyczną oraz na rozwój naukowy są bardziej równomierne niż wydatki na realizację strategii energetycznej.
EN
The article presents a technical analysis of the transport systems currently existing on the market for "other rail transport" within the meaning of the act on public collective transport, i.e. other than railway transport. Transport subsystems were analyzed in terms of technical, operational, and functional. Identification of a key and problematic records in legal acts regarding the analyzed class of transport solutions was carried out, in the field of infrastructure and rolling stock subsystems. The current legal status in Poland does not prohibit the use of transport solutions of metro class, such as monorail or APM (Automated People Mover), which are unusual in the country (and successfully operating in the world). A new classification of rail transport was proposed taking into account similarities in technical, and operational-functional parameters as well as subordination to supervisory and safety authorities. Due to the similarity, rail vehicles traveling on the single rail (monorail), and APM were recognized as a metro variant. A proposal for changes and new provisions in the acts of supplementary significance was presented, due to the possibility of allowing new metro class transport solutions to be used in Poland. Changes in legislation should concern on introduction of new means of transport, such as monorail and APM, to the legal acts and defined them as metro variants. The lack of a general definition of a metro, in the legal acts on rail transport and public collective transport, may in the future hamper the launch of new transport solutions in transport projects in large cities. The definitions currently used in Polish legislation do not describe all means of transport, which are already widely used in many places around the world and in Europe.
PL
W artykule przeprowadzono analizę techniczną aktualnie istniejących na rynku rozwiązań systemów transportowych dla „transportu innego szynowego” w rozumieniu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, tzn. innego niż transport kolejowy. Podsystemy transportowe analizowano pod względem technicznym i eksploatacyjno-funkcjonalnym. Przeprowadzono również identyfikację kluczowych i problematycznych zapisów w aktach prawnych dotyczących analizowanej klasy rozwiązań transportowych, w zakresie podsystemów infrastruktura i tabor. Obecny stan prawny w Polsce nie zabrania stosowania nietypowych w kraju (a z powodzeniem funkcjonujących w świecie) rozwiązań transportowych klasy lekkiego metra, jak monorail czy APM (Automated People Mover). Zaproponowano nowy podział transportu szynowego uwzględniający podobieństwa parametrów technicznych i eksploatacyjno-funkcjonalnych oraz podległość do organów nadzoru i bezpieczeństwa. Ze względu na podobieństwo uznano środki transportu poruszające się po jednej szynie (monorail) i APM jako odmiany lekkiego metra. Przedstawiono propozycję zmian i nowych zapisów w ustawach o znaczeni: uzupełniającym, ze względu na możliwości dopuszczenia nowych rozwiązań transportowych klasy lekkiego metra do eksploatacji w Polsce. Zmiany w prawodawstwie dotyczyć powinny wprowadzenia do ustaw nowych środków transportu jak lekkie metro, w tym monorail i APM, zdefiniowanych jako odmiany metra. Brak ogólnej definicji metra w ustawach o transporcie kolejowym i publicznym transporcie zbiorowym może w przyszłości utrudniać wprowadzenie nowych rozwiązań do realizacji w ramach projektów transportowych dużych miast. Stosowane aktualnie w polskim prawodawstwie definicje nie opisują wszystkich środków transportu, które są już powszechnie stosowane w wielu miejscach na świecie i Europie.
3
Content available remote Assessment of Cabotage Act implementation and its effect on Nigerian seafarers
EN
This paper is based on a study that was carried out to assess the implementation of cabotage act in Nigeria from the perspectives of the seafarers and shipowners who are considered as the major stakeholders in maritime sector and are directly affected by this act. The objectives of this study were to evaluate cabotage operations and to ascertain the effect of cabotage act implementation on Nigerian seafarers onboard cabotage vessels. Primary data was used through a design of questionnaire and interview. Fifty (54) copies of questionnaires were retrieved out of 60 copies that were administered. The method of data analysis was descriptive using statistical mean and percentages with the aid of Statistical Package for Social Sciences (SPSS) version 23. The data collected were measured in 5-point Likert scale with a hypothesized mean of 3.00. The findings of the study revealed that despite some successes recorded in the aspect of increase in the number of cabotage vessels operating on Nigeria waters and increase in the number of Nigerian seafarers employed onboard these cabotage vessels, there are still some challenges in respect to the implementation of this act such as, low capacity of Nigerian ship building industry to meet the demand of cabotage trade market, inability of shipowners to access fund to enhance their operations, lack of adequate attention to the condition of service and welfare of Nigerian seafarers onboard cabotage vessels. This study recommends investment in Nigerian shipbuilding industry in order to meet the demand of cabotage trade and also seeks enforcement of the ratified Maritime Labour Convention by Nigeria Maritime Administration and Safety Agency (NIMASA) in order to ensure better working and living conditions for Nigeria Seafarers.
EN
Iterative procedures in analytical processes involve many repetitive steps that require high precision. The ability to automate these activities allows you to shorten the analysis time, increase its precision and perform additional iterations. Examples of the implementation of automation of analytical processes by introducing external programs (macros) to support professional programs for static and strength calculations, as well as the automation of manual engineering calculations show how simple automation significantly affects the quality of the analytical process.
PL
Iteracyjne procedury w procesach analitycznych zawierają wiele powtarzalnych czynności wymagających dużej precyzji. Możliwość automatyzacji tych czynności pozwala skrócić czas analizy, zwiększyć jej precyzję oraz wykonać dodatkowe iteracje. Przedstawiono przykłady wdrożenia automatyzacji procesów analitycznych przez wprowadzenie zewnętrznych programów (makr) do obsługi profesjonalnych programów do obliczeń statyczno-wytrzymałościowych, jak również automatyzacji ręcznych obliczeń inżynierskich, które pokazują, jak prosta automatyzacja znacząco wpływa na jakość procesu analitycznego.
PL
W latach 60. XX w. rozpoczęto proces prób i badań, opracowania technologii i wyprodukowania krajowego sprzętu do wykonywania pali wielkośrednicowych. Stworzono przepisy, normy i pomoce do projektowania tych pali. Opisano przykłady obiektów, głównie mostowych, wykonanych z zastosowaniem pali wielkośrednicowych.
EN
In 1960s the process of experiments and tests, working out of construction techniques and production of large diameter piling equipment has been started. Prescriptions, standards and design documents were elaborated. Examples of structures, mainly bridges, constructed with use of the large diameter bored piles are described.
PL
W niniejszym artykule omówiono wyniki badań dotyczące dojrzałości wdrożonych systemów zarządzania jakością w wybranych organizacjach branży budowlanej, pod kątem możliwości wdrożenia koncepcji „lean construction”. Wiele badań wskazuje na potencjalne korzyści, jakie mogą uzyskać organizacje w wyniku zastosowania zasad „lean”, np. obniżenie kosztów, zmniejszenie czasu realizacji budowy, zmniejszenie marnotrawstwa. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie propozycji [głównych zadań] wdrożenia koncepcji „lean”, opartych na znormalizowanych systemach zarządzania jakością, w organizacjach branży budowlanej. W badaniu wykorzystano analizę dokumentacji, wywiady, metodę samooceny zgodnej z ISO 9004. Wyniki badań potwierdzają wcześniejsze ustalenia, że systemy zarządzania jakością mogą stanowić podstawę do wdrożenia „lean construction”. Należy jednak pamiętać o specyfice branży budowlanej, głównie o tym, że prace budowlane są związane ze specyficznymi źródłami marnotrawstwa.
EN
The paper discusses the results of research on the maturity of the quality management system, implemented in selected organizations operating in the construction industry in terms of the possibility of introducing the concept of lean construction. Multiple studies have indicated the potential benefits which organizations may gain by applying lean principles, e.g. decreased costs, reduced construction time, and wastefulness. The aim of this paper is to develop a proposition – main tasks, of implementing the lean construction concept based on normalized quality management systems, in organizations operating in the construction industry. The research was carried out using documentation analysis, interviews, and a self-assessment method, consistent with ISO 9004. Its results confirm earlier findings e.g. (1, 2), according to which quality management systems may serve as the foundation for implementation of lean construction. However, it is vital to take the specific nature of the construction business into account, especially the fact that the construction works are connected with particular sources of wastefulness (3).
EN
Industry 4.0 is a designation for the automation of production and labour market changes that this will bring. It is based on the boom of digitization, robotization and automation. The Industry 4.0 concept brings the benefits of increasing productivity, reducing costs and making mistakes they result from the involvement of more sophisticated machines in all company processes. The aim of this article is to present the ongoing fourth Industrial revolution (Industry 4.0.) and the impact of innovations in the company. Implementation of innovations are presented, innovation cycle itself and innovations effect on companies. Industry 4.0 makes full use of emerging technologies and rapid development of machines and tools to cope with global challenges in order to improve industry levels. Also, concepts of innovation and digitization are currently a central task for future competitiveness. Therefore, companies are establishing brand new departments focused on innovations in Industry 4.0. Industry 4.0 and digital transformation bring new opportunities in the areas of customer search, improving product offerings, and new opportunities for creating and delivering value, thus opening up new ways to create profit. First part theoretically describes various approaches to this problematic, description of four industrial revolutions and Industry 4.0. itself. Next implementation of innovations is presented, innovation cycle itself and innovations effect on companies. The last part of the article covers innovations in context of Industry 4.0. (both methods and technology) within the automotive industry. Main impact of the work is that this article puts in correlation both importance of the ongoing fourth industrial revolution with innovations in the company. It is very interesting, that these innovations with modern technologies help companies to operate more effectively.
EN
The article aims at evaluating the measures applied in the EU projects supporting e-services development in selected local governments. The article provides characteristics of three partner projects co-funded as part of the 2014-2020 Operational Program Knowledge Education Development, specifically actions implemented under priority axis II Effective public policies for the labour market, economy and education (measure 2.18). Then the actions focused on e-administration development and evaluated it in terms of the benefits for the participating local governments, and thus the residents using the e-services. Further the, article presents the training actions completed as part of the projects and which were evaluated by 672 local government administration employees. Participants evaluated the trainings in terms of acquiring competencies, professional career development and the possibility of applying the knowledge in their professional work. Detailed questions also consisted in collecting the opinions on training organisation and the teaching methods and tools applied. Recapitulation stresses the importance and significance of e-administration development for clients using e-services provided by local governments. Finally, there are some conclusions and recommendations presented, referring to the execution of EU projects with the participation of local governments. This article is an introduction to a series of publications aiming at performing research on the effect of EU funds on the development of local governments, and thus the regional competitiveness.
PL
Jednym z problemów występujących w dużych systemach Internetu Rzeczy, złożonych z tysięcy urządzeń IoT, są przeciążenia sieci w pobliżu urządzeń pełniących rolę hubów komunikacyjnych (brokerów danych, chmur obliczeniowych). Przeciążenia te nie są w wystarczającym stopniu rozładowywane przez protokół TCP, który (ze względu na specyfikę ruchu telekomunikacyjnego w systemach IoT) nie jest w stanie prawidłowo oszacować, dostępnych dla danej transmisji, zasobów sieciowych. W artykule przedstawiono prototypowe urządzenie IoT, zbudowane na mikrokontrolerze Raspberry PI pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego Linux, które szacuje wielkość, dostępnej dla protokołu TCP, przepustowości ścieżki komunikacyjnej. Urządzenie korzysta ze znanej metody par pakietów. Aby poprawić dokładność szacunków, użyto wariantu metody, który ocenia wielkość dostępnej przepustowości na podstawie ciągów par. Badania przeprowadzone w dedykowanej sieci lokalnej pozwoliły zarówno ocenić pracę urządzenia, jak i dokonać analizy dokładności szacunków przeprowadzanych w obecności ruchu charakterystycznego dla systemów Internetu Rzeczy. Oceniono również narzut ruchu wnoszonego do sieci Internetu Rzeczy przez pomiary metodą par testowych TCP. Ze względu na ograniczoną moc obliczeniową mikrokontrolera Raspberry PI, urządzenie korzysta z prostych, szybkich wariantów obliczeniowych metody par pakietów PTR (bez odstępu czasowego między parami pakietów) oraz zmodyfikowany IGI (ze zmiennym odstępem czasowym między parami pakietów). Urządzenie umożliwia szybką ocenę stanu sieci w trakcie trwania transmisji IoT. Znajomość stanu sieci, w tym przepustowości dostępnej dla transmisji TCP, pozwoli na efektywniejsze działanie systemu wykorzystującego dużą liczbę urządzeń Internetu Rzeczy.
EN
One of the serious problems with large-scale Internet of Things systems, composed of thousands of IoT devices, are network congestions that occur near communication hubs (data brokers, computing clouds). These congestions cannot be enoughly discharged by the TCP protocol, which (due to specific teletraffic, generated by IoT devices) is not able to correctly estimate bandwidth available for a given transmission. In this article, a prototype IoT device that estimates amount of bandwidth of transmission path, available for TCP transmissions, is presented. The device is built with the use of the Raspberry PI microcontroller, working under the control of the Linux operating system, and uses packet pairs method for bandwidth estimation. To improve estimation accuracy, Probing Packet Trains (PPT) variant of packet pairs method was used. Results of experiments carried out in local area network are presented in figures and includes both analysis of estimation accuracy, and analysis of amount of control traffic that will be injected to an IoT network during a single measurement with the use of several probing packet trains. Due to limited computing power of the Raspberry PI, the device uses two, simple for computing, versions of the PPT: Packet Transmission Rate and Initial Gap Increasing. The device enables fast assessment of networks conditions. Knowledge of bit rate available for current TCP transmissions allows for more efficient performance of IoT systems that use large amount of devices.
11
Content available remote Model of service realization on the intermodal transport market
EN
Realization of the service on the intermodal transport market is dependent on the fulfillment of the obligations of the client and the contractor of the transport contract. The knowledge of expenditures and costs in the intermodal transshipment terminal has an impact on the effective course of individual stages of planning the realization of the intermodal transport service. The proposed model of the realization of intermodal load transport service is an exemplary process of service realization on the intermodal transport market.
PL
Realizacja usługi na rynku transportu intermodalnego jest uzależniona od wywiązania się z zobowiązań zleceniodawcy i zleceniobiorcy z umowy transportowej. Na efektywny przebieg poszczególnych etapów planowania realizacji usługi transportu intermodalnego wywiera znajomość nakładów i kosztów w intermodalnym terminalu przeładunkowym. Zaproponowany model realizacji usługi transportu intermodalnego ładunków jest przykładowym procesem realizacji usługi na rynku transportu intermodalnego.
12
Content available remote Wybrane aspekty wykonywania, eksploatacji i konserwacji fundamentów pod maszyny
PL
W artykule omówiono najważniejsze problemy związane z wykonywaniem, eksploatacją i konserwacją fundamentów pod maszyny. Przedstawiono najnowsze rozwiązania dotyczące technologii realizacji tych konstrukcji i materiałów wykorzystywanych do ich budowy. Fundamenty pod maszyny to specjalne konstrukcje w budownictwie przemysłowym, służące do przekazywania obciążeń z działającej maszyny na podłoże gruntowe. Ich celem jest nie tylko przenoszenie obciążeń, ale także zmniejszenie drgań występujących podczas pracy maszyny, tj. ich wytłumienie i przeciwdziałanie redystrybucji na inne elementy budynku. Należy zauważyć, że fundamenty pod maszyny (szczególnie pod młoty) są najbardziej dynamicznie obciążanymi konstrukcjami budowlanymi. Z tych powodów wymagają dokładnych obliczeń statycznych oraz dynamicznych, poprawności wykonania i dbałości o nie podczas eksploatacji.
EN
This paper presents the most important issues on the implementation, operation and maintenance of foundation for machines. The newest solutions focus on terms of technology implementation and materials used in construction of such structures have been presented. Foundations for machines are special structures in industrial construction, used to transfer loads from an operating machine to the subsoil. However, the purpose of these foundations is not just to transfer loads, but also to reduce vibrations occurring during operation of the machine, i.e. their damping and preventing redistribution to other elements of the building. It should be noted that foundations for machines (particularly for hammers) are the most dynamically loaded building structures. For these reasons, they require: precise static and dynamic calculations, accuracy in their implementation and care for them after they have been made.
EN
This article presents issues related to the search for new products. The process of innovation implementation in a production company is characterized. Issues related to the process of innovation implementation are presented, as well as processes closely related to it. There are presented the analyses which are necessary to carry out, before starting the process of innovation implementation in a company. The process of economic analyses and risk assessment of FMEA implementation was discussed. The analyses presented refer to a specific example which is the implementation of innovative impregnated wheels in the company Andre Abrasive Articles.
PL
W artykule opisano wdrażanie aplikacji internetowych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem, w oparciu o wdrożenia w poszczególnych biurach podróży. Przedstawiono różne typy aplikacji internetowych z analizą zalet i wad ich użycia. W analizie zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. Wyniki badań wykazały, że najpopularniejszą aplikacją stosowaną przez biura podróży jest CRM. Przedsiębiorstwa wykazały, że aplikacje były wdrożone bez opóźnień, a główną korzyścią ich posiadania jest wzrost sprzedaży.
EN
The article describes implementation of internet applications supporting business management, basing on implementations in particular travel agencies. Various web application types of were presented, with the analysis of pros and cons of their usage. Diagnostic survey method was used in the analysis. Results of research have shown, that most popular web application used by travel agencies is CRM. Companies from travel business line proved efficiency of this tool, by increase of sales performance.
PL
Przedstawiono historię powstania Eurokodu 7 oraz jego wdrażania w Polsce. Scharakteryzowano tę normę oraz EN i EN-ISO klasyfikacji, badań gruntów i konstrukcji geotechnicznych. Podano informacje o przebiegu wdrażania Eurokodu 7 w Polsce oraz o trwających pracach nad nową generacją eurokodów EN 202x.
EN
The history of creating of Eurocode 7 and of implementing it in Poland are presented. The EC7, ENs and EN-ISO for classification, ground testing and testing of geotechnical structures are characterized. An information on course of implementing the EC7 in Poland and on the drafting of the new generation of Eurocodes EN 202x is given.
PL
Przedstawiono cele, założenia i historię powstania kolejnych wersji Eurokodu 7. Scharakteryzowano tę normę oraz normy towarzyszące: EN wykonawstwa fundamentów specjalnych i EN-ISO klasyfikacji, badań gruntów i konstrukcji geotechnicznych. Wskazano korzyści z powstania eurokodów. Podano informacje o wdrażaniu Eurokodu 7 w Polsce oraz o trwających pracach nad nową generacją Eurokodów EN 202x.
EN
The aims, assumptions and history of creating of subsequent versions of Eurocode 7 are presented. The EC7 and accompanying standards: ENs for special geotechnical works and EN-ISO for classification, ground testing and testing of geotechnical structures are described. Advantages of introducing of Eurocodes are indicated. Information on implementing the EC7 in Poland and on the drafting of the new generation of Eurocodes EN 202x is given.
EN
An application specific integrated design using Quadrature Linear Discriminant Analysis is proposed for automatic detection of normal and epilepsy seizure signals from EEG recordings in epilepsy patients. Five statistical parameters are extracted to form the feature vector for training of the classifier. The statistical parameters are Standardised Moment, Co-efficient of Variance, Range, Root Mean Square Value and Energy. The Intellectual Property Core performs the process of filtering, segmentation, extraction of statistical features and classification of epilepsy seizure and normal signals. The design is implemented in Zynq 7000 Zc706 SoC with average accuracy of 99%, Specificity of 100%, F1 score of 0.99, Sensitivity of 98% and Precision of 100 % with error rate of 0.0013/hr., which is approximately zero false detection.
EN
This essay deals with problem of the utilizability robotic technology in the military conditions. The main aim of the essay is description of rational reasons for introduction and development this technology not only into army but also in military logistics namely. The essay shows economic background of robotics technology, points out not only economic but also military and socio-political consequences of implementation of this technology. The essay indicates an array of advantages for military logistics, too.
PL
Celem artykułu jest pokazanie istoty zarządzania wiedzą oraz wyjaśnienie innowacyjności a także ukazanie korzyści dla przedsiębiorstwa ze stosowania tych koncepcji i przedstawienie zadań dla zarządów, aby ten proces przebiegał sprawnie i skutecznie. Artykuł powstał z myślą o studentach i przedsiębiorcach z sektora MSP, aby uzmysłowić osobom zarządzającym w tych firmach, że wiedza i innowacje, w XXI wieku są źródłem sukcesu i pozwalają rozwijać się z dużą dynamiką na konkurencyjnym europejskim rynku. Dzisiaj należy opierać swoje decyzje na faktach i konkretach, a na to pozwala umiejętne zarządzanie wiedzą. Oprócz wyjaśnienia teoretycznego pojęć zarządzanie wiedzą i innowacji, zaprezentowano także wyniki badań na temat zastosowania wiedzy i innowacji w przedsiębiorstwie.
EN
Showing the being of the knowledge management and explaining is a purpose of the article innovations as well as portraying the benefit to the enterprise from applying these concepts and describing tasks for management boards so that this process proceeds efficiently and effectively. The article rose with the thought about students and entrepreneurs from the small and medium-sized business sector in order to make aware persons managing in these companies, that the knowledge and innovations, in the 21st century they are the source of the success and let develop with great dynamics on the competitive European market. Today one should base its decisions on facts and something concrete, and lets it competent knowledge management. Apart from theoretical explaining notions knowledge management and of innovation, they also presented research results about applying the knowledge and the innovation in the enterprise.
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.