Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nierównomierność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule zaprezentowano standardową metodę testowania równomierności masy przędz filamentowych za pośrednictwem systemów pomiarowych USTER TESTER oferowanych przez firmę USTER TECHNOLOGIES A.G. System ten dostarcza informacje zarówno w formie kwantytatywnej, jak i graficznej. Uzyskiwane z zestawu USTER TESTER wartości liczbowe, charakteryzujące zmienność masy przędzy filamentowych to: parametr nierównomierności U%, współczynniki zmienności CVm, CV1m, CV3m, CV10m i CV50m. Ponadto podawana jest względna, wyrażona w procentach masa liniowa przędzy filamentowej (Rel. Cnt ±), a także względne minimalne i maksymalne odchylenia od względnej masy liniowej przędzy wyznaczone dla długości pomiarowych 1 m i 10 m. Graficzną formą charakteryzującą równomierność masy przędz filamentowej są: wykresy fluktuacji masy (diagramy), krzywe nierównomierności masy w funkcji długości badanych odcinków, a także spektrogramy. Za pomocą prezentowanej metody pomiarowej istnieje możliwość dokonywania szybkiej oceny jakości przędz filamentowych, wykrywania ewentualnych błędów powodujących okresową zmienność masy tych przędz. Wyniki testów można również wykorzystywać do prognozowania zachowania się przędz w kolejnych etapach procesu technologicznego po procesie przędzenia.
EN
The paper presents a standard method for testing the mass evenness of filament yarns using the USTER TESTER measuring systems offered by USTER TECHNOLOGIES A.G. This system enables the purveying of information in both quantitative and graphic presentation. The numerical values obtained from the USTER TESTER set characterizing the variability of the bed of filament yarns are: unevenness parameter U%, coefficients of variation CVm, CV1m, CV3m, CV10m and CV50m. In addition, the relative weight of filament yarns (Rel. Cnt ±) is expressed as a percentage, as well as the relative minimum and maximum deviations from the relative yarn linear mass determined for measuring lengths 1m and 10m. The graphical form that characterizes the uniformity of the filament yarn mass are: charts of mass fluctuations (diagrams), non-uniformity mass curves as a function of the length of the test sections, as well as spectrograms. By means of this measurement method, it is possible to quickly assess the quality of filament yarns, to detect possible errors causing periodic variability in the mass of these yarns. The test results can also be used to predict the behavior of yarns in subsequent stages of the technological process after the spinning process.
PL
W artykule przedstawiono analizę wyników badań godzinowego i dobowego zapotrzebowania na wodę w małym wodociągu wiejskim funkcjonującym we wsi Wola Zachariaszowska (woj. małopolskie, gm. Zielonki). Badania przeprowadzone w latach 2014-2015 wykazały, że średnie dobowe zapotrzebowanie na wodę odniesione do przeliczeniowego mieszkańca oraz przyłącza wodociągowego wyniosło odpowiednio 130,2 dm3 ∙PM-1 ∙d-1 oraz 0,32 m3∙ przył-1 ∙d-1 . Obliczona wartość współczynnika nierównomierności dobowej wyniosła 2,77 dla roku 2014 oraz 2,35 dla 2015 r., a współczynnik nierównomierności godzinowej osiągnął wartość 1,97 dla 2014 r. oraz 1,67 dla 2015 r. Dodatkowo, analizy statystyczne wykonane za pomocą metody analizy skupień wykazały istotne zróżnicowanie zmienności zapotrzebowania na wodę w przeciągu doby w dni powszednie oraz soboty, niedziele i święta. Przeprowadzone analizy wykazały również, że metodę k - średnich można wykorzystać do obliczenia wartości średnich zbiorów w poszczególnych godzinach doby dla dni powszednich oraz wolnych od pracy.
EN
The paper presents an analysis of hourly and daily water consumption in small, rural water supply located in the village of Wola Zachariaszowska (Malopolska voivodeship, Zielonki district). The study, undertaken in the period of 2014-2015, showed that the average water consumption per conversion inhabitant and per farm was 130,2 dm3 ∙PM-1 ∙d-1 oraz 0,32 m3∙ przył-1 ∙d-1 . The calculated value of 2,77 for 2014 and 2,35 for 2015, and the coefficient of hourly inequality reached the value of 1,97 for 2014 and 1,67 for 2015. Furthermore, the statistical analysis, by the cluster analysis method, showed significant differences in variation of water consumption between weekdays and Saturdays, Sundays and holidays. The analysis also presented that the k-means clustering method could be used for the calculation of average data, set in particular hours of the day for weekdays and non-working days.
EN
Using carbon fibre tows as raw materials, carbon fibre bulk yarns were producedby the airflow dispersion method for the first time. The breaking strength, strength irregularity, yarn irregularity and hairiness index of the carbon fibre bulk yarn were used as evaluation indices, and preparation technology for carbon fibre bulk yarn was optimized using the orthogonal experimental method. Subsequently the disordered structure of homemade carbon fibre bulk yarn, the ability to fix the resin, and the surface contact angle were investigated. Finally infrared spectral analysis of the carbon fibre bulk yarn was carried out. Results show that the best preparation technology for carbon fibre bulk yarn is as follows: nozzle air pressure 0.45 MPa, spinning speed 150 m/min, and nozzle diameter 2.2 mm. The degree of disorder of fibres of T700 carbon fibre bulk yarn fibre is 18.70%~25.60%; as the degree of disorder of carbon fibre bulk yarn increases, the ability to fix the resin is enhanced. The process of carbon fibre tows producing bulk yarns is a physical one.
PL
W pracy wytworzono przędze puszyste z włókien węglowych metodą dyspersji przepływu powietrza, następnie zbadano ich wytrzymałość na rozerwanie, nierównomierność oraz włochatość. Przeprowadzono także spektralną analizę wiązki włókien węglowych w podczerwieni. Na podstawie otrzymanych wyników określono optymalne parametry wytwarzania przędz puszystych z włókien węglowych, tj.: ciśnienie powietrza w dyszy 0,45 MPa, prędkość wirowania 150 m/min i średnica dyszy 2,2 mm. Stopień nieuporządkowania włókien węglowych T700 wynosi 18,70 ~ 25,60%. Stwierdzono, że wraz ze wzrostem stopnia nieuporządkowania zwiększa się zdolność wiązania żywicy.
EN
The work presents the results of the analysis of an existing water supply system. It contains a description of the analysed area in which the analysed system was located, as well as its parameters regarding water intakes and transport of water with pumps, the length and diameter of pipes, and a complication of the materials used to construct the network. Water demand accounting for the nature of the consumers using the water supply network was subject to analysis. The influence of changes in the distribution of water within a day for the basic categories of recipients was accounted for. The EPANET 2.0 program for the simulating water supply network operation, made available by the U.S. Environmental Protection Agency through a public-domain licence, was used to construct the model of the system. The obtained results of the simulation allowed for indicating the main problems with the use of the analysed system. Subject to analysis was the pressure pattern in characteristic nodes of the network from which mining companies, industrial plants and residential households were supplied. Usefulness of the developed simulation model in preparing the assessment of future modernization works was confirmed, allowing for the effects of their implementation to be assessed.
PL
W pracy zaprezentowano wyniki analizy istniejącego systemu wodociągowego. Praca zawiera charakterystykę analizowanego terenu, na którym zlokalizowany został badany system, a także jego parametry dotyczące ujęć i transportu pompowego wody, długości oraz średnic rurociągów, wykonano również zestawienia materiałów, z których wykonana została sieć. Analizie poddano zapotrzebowanie na wodę z uwzględnieniem charakteru konsumentów korzystających z sieci. Uwzględniony został wpływ zmienności rozbiorów wody w ciągu doby dla podstawowych kategorii odbiorców. Do opracowania modelu systemu wykorzystano program do symulacji pracy sieci wodociągowych EPANET 2.0 opracowany i udostępniony przez U.S. Environmental Protection Agency na licencji public-domain. Uzyskane wyniki symulacji pozwoliły na wskazanie głównych problemów eksploatacyjnych analizowanego obiektu. Przeanalizowano rozkład ciśnienia w charakterystycznych węzłach sieci, z których zasilane są zakłady górnicze, przemysłowe i mieszkalnictwo. Wykazano przydatność opracowanego modelu symulacyjnego do przygotowania oceny przyszłych działań modernizacyjnych pozwalających ocenić skutki ich wdrożenia.
5
Content available remote Magnetic field rotation velocity of the technological inductor
EN
Results of technological rotating magnetic field inductor rotation velocity investigation are presented. The analytical expression of rotation velocity in any point of active zone is obtained dependently on any phase magnetic flux density vectors amplitudes and directions. The mean rotation velocity throughout the one period is equal to the angular velocity of excitation current. The dependences of maximal instant rotation velocity deviation at mean value on non-equality of different phases magnetic flux density vectors values and directions are obtained.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań prędkości wirującego pola magnetycznego na potrzeby zastosowań technologicznych. Podano zależność na wartość prędkości kątowej pola magnetycznego w dowolnym punkcie strefy aktywnej. Średnia wartość prędkości w ciągu jednego okresu jest wymuszona przez częstotliwość prądu wzbudzenia. W pracy wyprowadzono zależność na wartość maksymalnego odchylenia wartości chwilowej prędkości wirowania pola magnetycznego od jej wartości średniej.
6
Content available remote Analiza nierównomierności rozdrabniania biomasy. Część II: Badania maszynowe
PL
Zarejestrowano w przedziale czasu nierównomierności stochastyczne procesu rozdrabniania. Na ich kształt mają wpływ cechy konstrukcyjne narzędzia rozdrabniającego, parametry procesu oraz indywidualne cechy rozdrabnianego, biologicznego materiału o strukturze anizotropowej. Analizując zarejestrowane przebiegi można zauważyć, że każdy z zapisów przedstawia niepowtarzalną postać rzeczywistą - funkcję dwu zmiennych: czasu i parametru elementarnego.
EN
Stochastic inequalities of grinding process were recorded in a time interval. Their shape was affected by grinding tool construction features, process parameters and individual characteristics of comminuted, biological material with anisotropic structure. One can notice, analyzing the recorded courses, that each record shows a unique real character - a function of two variables: time and the elementary parameter.
7
PL
Miarą równomierności działania wielokrawędziowych rozdrabniaczy materiałów biologicznych jest niedokładność realizacji zadanej funkcji ruchu, czyli nierównomierność biegu, obciążeń, a nawet sprawności. W pracy przeprowadzono modelowanie nierównomierności obciążeń wielokrawędziowych rozdrabniaczy ziaren zbóż. Dla przyjętych założeń zaproponowano model fizyczny w postaci funkcji trygonometrycznej i wykładniczej.
EN
A measure of uniformity of multi-edge biological material grinders is the inaccurate implementation of reference motion function, i.e. irregularity of running, loads and even efficiency. Modeling of non-uniform loads of multi-edge grain grinders was carried out in the study. A physical model in a form of trigonometric and exponential functions is proposed for assumptions assumed.
PL
Zapis nierównomierności. Zarejestrowany w przedziale czasu, nazywa się realizacją nierównomierności stochastycznej procesu rozdrabniania. Na ich kształt mają wpływ cechy konstrukcyjne narzędzia rozdrabniającego, parametry procesu oraz indywidualne cechy rozdrabnianego, biologicznego materiału o strukturze anizotropowej. Analizując zarejestrowane, podczas badań nierównomierności procesu rozdrabniania, można zauważyć, że każdy z zapisów przedstawia niepowtarzalną krzywą rzeczywistą, funkcje dwu zmiennych: czasu i parametru elementarnego.
EN
The record of irregularity, registered in the time interval, is called the execution of stochastic irregularity of the grinding process. The construction features of the grinding tool, parameters of the process and individual features of ground and biological material of anisotropic structure influence their shape. When analyzing the registered data, during the examinations of irregularities of the grinding process, one may notice that each of the records presents the unique real curve, functions of two variables, of time and elementary parameter.
9
Content available Pomiary równomierności oświetlenia matryc LCD
PL
Artykuł porusza kwestie pomiaru równomierności oświetlenia oraz parametrów związanych z tym zjawiskiem: współczynnika kontrastowości, nierównomierności kontrastu, luminancji i jej nierównomierności. Przedstawia powody, dla których te parametry są istotne pod względem użytkowym, oraz opisuje metody, jakimi można badać wymienione powyżej parametry. Przedstawia wyniki badań wykonanych na próbie pięciu monitorów tego samego modelu.
EN
The illumination uniformity in LCD monitors is analyzed in the paper. The phenomenon is described and explained by taking into consideration the following parameters: contrast ratio, luminance, uniformity of display contrast, and luminance. No defined measurement method of these values exists (except partially different standards by ISO, VESA, ANSI). The method which unify and minimize measurements is described in the paper. The same measurement points are used to measure all parameters under consideration. Luminance measurements are made in a dark room, on center of a screen surface emitting white color. The same is also used in uniformity measurement (Eq. 1). It describes luminosity difference values in different places of monitor. Contrast ratio (Eq. 2) measurements were made using electronic set of photodiode and transimpedance amplifier in one structure (Fig. 2). Uniformity measurement of display contrast have been made in few points, defined by VESA organization (Figs. 3, 4, 5, 6). 5 monitors of the same model were tested (Tab. 1). Contrast ratio show significant difference for each monitor and between each other. Similar results are for luminance and luminance uniformity (Tab. 4) where difference in uniformity reached almost 40%. Type of monitor backlight is main cause of poor uniformity, but also quality of LCD matrices may have influence on overall comfort of using such moni-tors. The results show that luminance and contrast uniformity should be given in technical specification of products.
PL
Badano wpływ: ilości wysiewu i prędkości siewu na równomierność podłużną wysiewu nasion żyta odmiany "Bojko" siewnikami rzędowymi z grawitacyjnym transportem nasion. Analiza korelacji czynników wykazała, że przy założonym poziomie istotności α= 0,05 istotny wpływ na nierównomierność wysiewu nasion żyta siewnikiem SZK 1,5H-151 Kaszub z roweczkowym zespołem wysiewającym ma ilość wysiewu nasion. W przypadku drugiego z badanych siewników Amazone D7, z kołeczkowym zespołem wysiewającym, żadna z przyjętych zmiennych niezależnych (ilość wysiewu nasion i prędkość siewu), nie ma istotnego wpływu na nierównomierność podłużną wysiewu.
EN
The research involved examining the impact of sown material volume and the sowing rate on longitudinal evenness of the "Bojko" variety rye seeds sowing using drill seeders with gravitational transport of seeds. Completed correlation analysis for the factors has proven that, for the assumed significance level α= 0.05, the volume of the sown seeds significantly affects unevenness of the sown rye seeds sowing using the SZK 1,5H-151 Kaszub seeder with groove sowing unit. In case of the second of the examined seeders: the Amazone D7 with pin sowing unit, none of the assumed independent variables (volume of the sown seeds and sowing rate) has significant impact on longitudinal unevenness of sowing.
PL
W pracy zaprezentowano wyniki badań laboratoryjnych wpływu takich czynników jak prędkość przepływu powietrza, natężenie strumienia ziarna, kąt pochylenia głowicy rozdzielczej i rozmieszczenie pierścieni rozpraszających w dyfuzorze na nierównomierność rozdziału strumienia ziarna w głowicy siewnika. Głowica rozdzielcza została przebadana na specjalnie zaprojektowanym i wykonanym w Politechnice Poznańskiej stanowisku badawczym. Dane uzyskane z pomiarów mogą być wykorzystane do optymalizacji doboru parametrów geometrycznych systemu transportu i rozdziału strumienia ziarna w siewnikach pneumatycznych.
EN
The study presents the results of laboratory tests on influence of the air velocity, grain stream intensity, head tilt panel and arrangement of the diffuser rings on non-uniformity of grain flow distribution in the drill head. Distribution cap was tested on a specially designed laboratory stand built in the Poznan University of Technology. Data obtained from the measurements can be used to optimize the selection of geometric parameters of the transport system and the distribution of grain flow in pneumatic drills.
PL
Badania przeprowadzono dla kołeczkowego zespołu wysiewającego (i sytuacja badawcza) i kołeczkowego zespołu wysiewającego z dodatkowym wałkiem wyrównującym strugę nasion (II sytuacja badawcza - system Reguline) przy różnej prędkości siewu i ilości wysiewu nasion pszenicy ozimej odmiany Tonacja. Stwierdzono, że zastosowanie wałka wyrównującego strugę nasion istotnie wpływa na poprawę równomierności wysiewu nasion. Średnia wartość wskaźnika nierównomierności wysiewu nasion zmniejszyła się o 27,5%, z wartości 0,3538 do 0,2564.
EN
The research was conducted for a pin sowing unit (1st experimental situation ) and a pin sowing unit with an additional levelling shaft of seeds stream (2nd experimental situation - the Reguline system) with various speed of sowing and quantity of winter wheat seeds of Tonacja variety. The research estimated that application of a seeds stream levelling shaft essentially influences the improvement of the evenness of seeds sowing. Average value of the unevenness indexes of seeds sowing decreased about 27.5 % from 0.3538 to 0.2564 value.
PL
Badano wpływ: prędkości siewu i szerokości szczeliny wysiewającej na równomierność dozowania nasion bobiku odmiany "Tim" w ilości 380 kg*ha-1, nowym kołeczkowym zespołem wysiewającym, przeznaczonym do wysiewu trzech, różnych wymiarowo grup nasion: drobnych, średnich i grubych. Wykazano, że zespół wysiewający [Markowski, Rawa 2009a, b; 2010a, b], z punktu równomierności dozowania nasion, może być stosowany w siewnikach uniwersalnych do dozowania i wysiewu nasion grubych.
EN
The subject of the analysis was the impact of the sowing speed and the width of the sowing hole on the uniformity of dosing of horse bean seeds of the "Tim" variety in the quantity of 380 kg*ha-1, a new pin sowing unit intended for sowing of three groups of seeds that differ in size: fine, medium and coarse seeds. It was shown that, as far as the uniformity of dosing of seeds is concerned, the sowing unit [Markowski, Rawa 2009a, b; 2010a, b] can be used in universal seeders for dosing and sowing of coarse seeds.
PL
Badano wpływ: prędkości siewu i szerokości szczeliny wysiewającej oraz dwóch długości czynnych wałka wysiewającego na równomierność dozowania nasion żyta nowym kołeczkowym zespołem wysiewającym, przeznaczonym do wysiewu trzech, różnych wymiarowo grup nasion: drobnych, średnich i grubych. Wykazano, że zespół wysiewający może być stosowany w siewnikach uniwersalnych do dozowania i wysiewu nasion zbóż, w tym odmian mieszańcowych.
EN
The impact of the following was examined: sowing rate and sowing gap width, and two active lengths of sowing shaft on evenness of rye seeds proportioning using a new pin sowing unit, designed for sowing three seed groups differing in size: fine, medium and coarse. It has been proven that the sowing unit may be used in all-purpose seed drills for proportioning and sowing grains of corns, including hybrid varieties.
PL
Badano wpływ: prędkości siewu i szerokości szczeliny wysiewającej oraz dwóch długości kołeczków wygarniających 5,5 mm i 10,5 mm zespołu wysiewającego na równomierność dozowania nasion pszenicy nowym kołeczkowym zespołem wysiewającym, przeznaczonym do wysiewu trzech, różnych wymiarowo grup nasion: drobnych, średnich i grubych. Wykazano, że zespół wysiewający może być stosowany w siewnikach uniwersalnych do dozowania i wysiewu nasion zbóż i zbożopodobnych.
EN
The impact of the following was examined: sowing rate and sowing gap width, and two lengths of sweeping pins (5.5 mm and 10.5 mm) in the sowing unit on evenness of wheat seeds proportioning with a new pin sowing unit, designed for sowing three seed groups differing in size: fine, medium and coarse. It has been proven that the sowing unit may be used in all-purpose seed drills for proportioning and sowing grains of corns and alike plants.
EN
Analysis of gas consumption measurements during a two-year working period of six reduction/measurement stations supplying to different categories of recipients (housing estates, production plants). An attempt to define the non-uniformity value based on 24-hour data and maximum and average hourly consumption. Description of a telemetrie system.
EN
The polymer medium comminution process is influenced by two major aspects: - the influence of design features of active machine on overall efficiency and uniform working condition; - mechanical basis of the material processing (inclusive of the mechanics principles). The current state of science does not offer the detailed, scientific description of the design features on fun matching of machine design. Non-uniform operation of multi-edge shredders for plastics depends on two components, - the turning moment (effective work) and angular velocity (rate of active module). Degree of non-uniform operation of the polymer medium shredders can be evaluated basing on inaccuracy of realization of the determined movement, i.e. non-uniform run, non-uniform loads and the efficiency as well. The power absorbed by knife drive is very irregular because of certain intervals of idle run, which takes place between cutting of the succeeding plastic chunks.
PL
Proces rozdrabniania ośrodków polimerowych dotyczy z jednej strony wpływu cech konstrukcyjnych elementów roboczych na sprawność i równomierność działania, z drugiej - podstaw mechanicznych przetwórstwa materiałów, w tym zasad mechaniki. Obecny stan wiedzy nie dysponuje szczegółowymi opracowaniami na temat wpływu cech konstrukcyjnych na charakterystyki użytkowe. Opis ten może powstać m.in. na drodze efektywnościowego sterowania cechami konstrukcyjnymi. Nierównomierność wielokrawędziowych rozdrabniaczy tworzyw zależy od dwóch składowych; momentu obrotowego (pracy użytecznej), prędkości kątowej (kąta zespołu roboczego w czasie). Miarą równomierności działania wielokrawędziowych rozdrabniaczy tworzyw polimerowych jest niedokładność realizacji zadanej funkcji ruchu, czyli nierównomierność biegu, obciążeń, a nawet sprawności. Zapotrzebowanie mocy do napędu noża jest bardzo nierównomierne, gdyż między cięciem kolejnych kawałków występuje pewien okres biegu jałowego maszyny.
EN
There has been the modelling of regularity of weights of multi-edge biological material miners conducted at work. For adopted assumptions, there has been proposed the psychical model to be published in trigonometric and exponential function. The suggested methodology to mathematically model the curve of the machine run non-uniformity and the grinding process itself fulfils the expectations concerning the development aimed at: high process effectiveness and product usable quality. With the conformity of the above model for real course, the evaluated function was determined at the level of 6-12% depending on the timber properties. The necessary condition to increase uniformity and efficiency as well as further development of grinding biological and fibrous materials is to elaborate an effective method to model and describe the grinding non-uniformity curve.
PL
W pracy przeprowadzono modelowanie równomierności obciążeń wielokrawędziowych rozdrabniaczy materiałów biologicznych. Dla przyjętych założeń zaproponowano model fizyczny w postaci funkcji trygonometrycznej i wykładniczej. Zaproponowana metodyka modelowania matematycznego krzywej nierównomierności biegu maszyny i samego procesu rozdrabniania wypełnia oczekiwania odnośnie rozwoju, w kierunku: wysokiej efektywności procesu i użytecznej jakości produktu. Zgodność powyższego modelu do przebiegu rzeczywistego ocenianą funkcję ustalono na poziomie 6-12% w zależności od właściwości drewna. Niezbędnym warunkiem podwyższania równomierności i sprawności oraz dalszego rozwoju procesu rozdrabniania materiałów biologicznych i włóknistych jest opracowanie efektywnej metody modelowania i opisu krzywej nierównomierności rozdrabniania.
EN
Recorded and registered courses of irregularities of the grinders operation are in principle unique. The record of irregularity, registered in the time interval, is called the execution of stochastic irregularity of the grinding process. The accumulation of all mentioned executions is the stochastic irregularity process. The constructioii features of the grinding tool, parameters of the process and individual features of ground and biological material of anisotropic structure influence their shape. When analyzing the registered data, during the examinations of irregularities of the grinding process, one may notice that each of the records presents the unique real curve, functions of two variables, of time and elementary parameter.
PL
Zapisane i zarejestrowane przebiegi nierównomierności działania rozdrabniaczy są w zasadzie niepowtarzalne. Zapis nierównomierności, zarejestrowany w przedziale czasu, nazywa się realizacją nierównomierności stochastycznej procesu rozdrabniania. Zbiór zaś wszystkich wspomnianych realizacji jest procesem stochastycznym nierównomierności. Na ich kształt mają wpływ cechy konstrukcyjne narzędzia rozdrabniającego, parametry procesu oraz indywidualne cechy rozdrabnianego, biologicznego materiału o strukturze anizotropowej. Analizując zarejestrowane, podczas badań nierównomierności procesu rozdrabniania, można zauważyć, że każdy z zapisów przedstawia niepowtarzalną krzywą rzeczywistą, funkcje dwu zmiennych; czasu i parametru elementarnego.
PL
Badano wpływ prędkości siewu i szerokości międzyrzędzi na nierównomierność dozowania i wysiewu nasion kołeczkowym zespołem wysiewającym (sytuacja badawcza I), kołeczkowym zespołem wysiewającym z przewodem nasiennym (sytuacja II) oraz kołeczkowym zespołem wysiewającym z przewodem nasiennym i redlicą (sytuacja III). Z analizy korelacji czynników wynika, że w każdej z przyjętych sytuacji badawczych istotny liniowy wpływ na nierównomierność dozowania nasion ma tylko szerokość międzyrzędzi. W wyniku analizy regresji dwóch zmiennych z krokową procedurą eliminacji zmiennych nieistotnych otrzymano dla I sytuacji badawczej równanie liniowe, a dla II i III sytuacji badawczej otrzymano wielomiany stopnia drugiego, zawierające w kwadracie także drugą zmienną - prędkość siewu.
EN
The scope of the research covered the impact of sowing rate and width between seed rows on the unevenness of seed proportioning and sowing with: a peg-type seeder (test case I), a peg-type seeder with delivery tube (test case II), and a peg-type seeder with delivery tube and coulter (test case III). Factors correlation analysis proves that only the width between seed rows has significant linear impact on seed proportioning unevenness in each of the assumed test cases. As a result of regression analysis for two variables with step procedure for the elimination of insignificant variables, the research allowed to obtain a linear equation for test case I, and for test cases II and III - second-order polynomials, also including the square of a second variable - sowing rate.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.