Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  niezawodność konstrukcji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Przedstawiono metodę ilościowej oceny wpływu jakości nadzoru w fazie projektowania i inspekcji w trakcie wykonania utożsamionego z zakresem błędów popełnionych w projektowaniu na niezawodność konstrukcji, umożliwiającego uwzględnienie wpływu niepewności o różnej naturze. Określono probabilistyczno-rozmytą miarę niezawodności i na przykładzie zginanej belki żelbetowej zilustrowano możliwości i zalety jej zastosowania.
EN
The article presents a method of quantitative assessment of the impact of the supervision and inspection levels, and thus errors made in designing on the reliability of a structure, allowing for taking into account the impact of uncertainty of two different natures. A fuzzy-probabilistic measure of reliability has been defined and the possibilities and advantages of its application are illustrated on the example of a reinforced concrete beam in bending.
EN
A house or any other building without walls is truly hard to imagine. The first thing usually associated with walls is, of course, masonry. Today, masonry walls perform a load-bearing function in buildings up to four above-ground floors, in the higher parts of the buildings they perform a protective and stiffening function. However, there is a widespread opinion that the designer does not have to check the bearing capacity of masonry structures because masonry are were stand, are standing and will stand. Not everyone, however, currently works the wall as it should. The problem is that a lot of emphasis is now placed on reducing construction times. Therefore, there are a number of factors affecting the quality of the masonry structure, which overall reduce their safety. The article presents the influence of the quality of masonry on the differentiation of bearing capacity and reliability of an example masonry structure. The analyses included various values γm of the partial factor, recommended in the national annex PN-EN 1996-1, depending on the category of masonry units, class execution of works and type of mortar. In addition, a decrease in load capacity and reliability caused by the increase of the initial eccentric resulting from the inaccuracy of the masonry wall was examined.
PL
Ciężko wyobrazić sobie dom, budynek bez ścian. Jeżeli myślimy o ścianach, to pierwszym skojarzeniem są mury. Dziś mury pełnią funkcję nośną w budynkach do czterech kondygnacji nadziemnych, w wyższych partiach budynków pełnią funkcję osłonową i usztywniającą. Powszechnie panuje jednak jeszcze opinia, że konstruktor nie musi sprawdzać nośności konstrukcji murowych ponieważ mury stały, stoją i stać będą. Nie każdy jednak obecnie mur pracuje tak, jak powinien. Problem polega na tym, że obecnie duży nacisk kładzie się na skrócenie czasu wznoszenia budynków. W związku z tym pojawia się szereg czynników wpływających na jakość wykonania konstrukcji murowej, które sumarycznie wpływają na zmniejszenie ich bezpieczeństwa. W artykule przedstawiono wpływ jakości wykonania muru na różnicowanie nośności i niezawodności przykładowej konstrukcji murowej. W analizach uwzględniono różne wartości współczynnika bezpieczeństwa, rekomendowanego w załączniku krajowym PN-EN 1996-1 [1], uzależnione od kategorii elementów murowych, klasy robót murarskich oraz rodzaju zaprawy. Ponadto zbadano spadek nośności i niezawodności spowodowany zwiększeniem mimośrodu początkowego wynikającego z niedokładności wykonania ściany murowanej.
EN
The paper presents the method of simplified parametric analysis of the sensitivity of a pre-tensioned concrete beam. The presented approach is based on the DOE (design of experiments) data collection which is simulation technique allowing for identification of variables deciding about the effectiveness and costs of designed structures. Additionally, application of the hyper-surface of the construction response allows designers to the development of multi-dimensional trade-off graphs to facilitate, the assessment of the scope of changes in random state variables permitted due to the adequate criteria and selection of their values close to optimum. Design basics, procedures and results of the presented considerations of sensitivity assessment and reliability of the structure has been shown on the example of a pre-stressed concrete beam designed in accordance with the requirements and procedures of Eurocode 2.
PL
W artykule przedstawiono metodę analizy wpływu zmiennych wejściowych na parametry charakteryzujące stan konstrukcji sprężonych w początkowej i trwałej sytuacji obliczeniowej, opartą na symulacjach komputerowych i technice zbierania informacji DOE (Design Of Experiments). Założenia, procedury i wyniki zastosowania techniki DOE przedstawiono na przykładzie belki strunobetonowej zaprojektowanej zgodnie z wymaganiami Eurokodu 2. Przeprowadzono analizę typu „what-if” wpływu wartości obciążenia i siły sprężającej w poszczególnych cięgnach (uwzględniając straty wynikające z relaksacji stali sprężającej) oraz modułu sprężystości podłużnej betonu na nośność graniczną i maksymalne ugięcie belki.
4
EN
In this paper, selected issues regarding the assessment of the reliability of masonry structures in existing buildings, including historical buildings, are presented. The specifics of diagnostics and computational analysis of these types of objects are highlighted. Methods of determining the masonry compressive strength in existing structures while taking into account the reliability theory are given. A combination of nondestructive and destructive tests is proposed as the basis for determining the masonry strength parameters. Practical solutions for determination of design masonry strength were given which can be used in assessing the safety of massive brick walls and pillars constituting important structural elements of existing masonry buildings.
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia w zakresie oceny niezawodności konstrukcji murowych w obiektach istniejących w tym obiektach o charakterze historycznym. Wskazano na specyfikę diagnostyki i analiz obliczeniowych tego typu konstrukcji. Podane zostały metody określenia wytrzymałości na ściskanie murów w budynkach istniejących z uwzględnieniem teorii niezawodności konstrukcji. Kompilacja badań nieniszczących i niszczących została zalecona w artykule jako podstawowa metoda w procesie oceny parametrów wytrzymałościowych murów. W artykule podane zostały również praktyczne rozwiązania służące określeniu obliczeniowej wytrzymałości na ściskanie murów, które mogą być wykorzystane przy ocenie bezpieczeństwa masywnych ścian i filarów będących podstawowymi elementami istniejących konstrukcji murowych.
5
Content available remote Probabilistic mechanical properties and reliability of carbon nanotubes
EN
Carbon nanotubes (CNTs) and their products such as polymer nanocomposite (PNC) are an undeniable part of future materials. To use such future materials, it is necessary to have an accurate evaluation of their properties. Several uncertainties such as structural defects and their distributions cause change in the properties of CNTs that could be considered probabilistic variables. A novel procedure is presented for evaluating CNTs’ probabilistic fracture properties and structural reliability using stochastic finite element methods. By employing two dimensionless parameters, both types of Stone–Wales 5-7-7-5 defects are randomly applied to CNTs. Section defect density and critical section defect density are defined and used to manage the distribution and geometrical configuration of CNTs’ structural defects. A probabilistic method is used to evaluate the effect of defects’ distribution on Young's modulus, ultimate strain, and ultimate stress. It has been observed that normal and Weibull distribution functions are suitable for describing Young's modulus distribution and ultimate stress distribution, respectively. Defect density ratio is defined and, using this parameter, the effect of aggregated defects on mechanical properties is evaluated. It is demonstrated that the defects out of critical section have an unavoidable effect on Young's modulus and ultimate strain; but they have an insignificant effect on ultimate stress. A reliability analysis is performed on armchair (15,15) CNTs and it is investigated that the reliability of CNTs depends on critical defect density significantly. In addition, the reliability is equal to one for the stress of less than 50 GPa and this value is equal to zero for the stress of higher than 100 GPa, independent from the changes of critical defect density. Eventually, a procedure is described to estimate the reliability of armchair CNTs using critical defect density and the results’ accuracy is discussed and evaluated.
PL
W pracy pokazano koncepcję konstrukcji energoaktywnych segmentów hal przekrytych strukturą ze ściągiem, zawierających absorbery energii promieniowania słonecznego (ES). Wzięto pod uwagę: 1) spadki połaci powyżej 20% umożliwiające samooczyszczanie powierzchni pokrycia ze śniegu [9,14] i zwiększenie pozyskiwania energii w okresie zimowym; 2) zredukowanie do 6x3=18m szerokości energoaktywnych segmentów dylatacyjnych; 3) zmniejszenie wpływów termicznych na siły wewnętrzne i przemieszczenia elementów konstrukcji [11]; 4) sprzężenie równoległe elementów konstrukcji w celu zachowania nośności i niezawodność [3] powyżej zalecanej w klasie RC2 [10]; 5) podział konstrukcji przekrycia na geometrycznie niezmienne segmenty montażowe hali, umożliwiające sprawny i bezpieczny montaż.
EN
The paper presents the concept of energy-active segments construction of steel halls covered with a structure with a tie which contain solar radiation energy absorbers (SE). The following factors were taken into account: 1) slope exceeding 20%, which enables self-clearance of snow from the cover surface and facilitates obtaining energy in the winter period; 2) reducing the width of energy-active expansion segments to 6x3=18m; 3) reducing thermal impact on internal forces and displacements of the structure elements; 4) parallel coupling of the structure elements to maintain load bearing capacity and reliability [2] above these recommended for RC2 class [3]; 5) dividing the cover structure into geometrically invariable assembly segments of the hall, which ensures safe and efficient assembly.
PL
Przedstawiono metodę emisji akustycznej AE jako jedną z nowoczesnych technik, która może znaleźć zastosowanie w diagnostyce i ocenie bezpieczeństwa konstrukcji drewnianych. Zaprezentowano wyniki badań wytrzymałościowych elementów drewnianych zawierających pęknięcia, w których zastosowano metodę emisji akustycznej AE do wykrywania początku procesu pękania.
EN
The acoustic emission method AE is presented as one of the most modern techniques that can be used for diagnosing and monitoring the reliability of timber structures. The results of the strength tests conducted on timber elements with cracks are included. The initiation of fracture process was identified using acoustic emission method AE.
8
Content available remote Elementy niezawodności stalowych spawanych zbiorników na ciecze i gazy płynne
PL
W artykule przedstawiono ogólne zasady zarządzania niezawodnością stalowych spawanych zbiorników na ciecze wg eurokodów EN 1990 i EN 1993-4-2 oraz podano podstawy ich obliczeń i wymiarowania w stanie zniszczenia plastycznego ze szczególnym uwzględnieniem imperfekcji montażowych i spawalniczych. Przeprowadzono weryfikację współczynników nośności plastycznej krajowych wyrobów hutniczych wyprodukowanych w latach 1963-1968 oraz 1976-1980. Sposób wykorzystania procedur normowych w stanie plastycznym zilustrowano przykładem liczbowym obliczeń statycznych i wymiarowania powłoki stalowego zbiornika stokażowego przeznaczonego do magazynowania wody amoniakalnej.
EN
The paper presents general rules for the management of structural reliability of weld steel tanks for liquids according to Eurocodes EN 1990 and EN 1993-4-2. Basis of design in plastic limit state, including assembly and welding imperfections, are presented too. Verification of the national partial safety factor for plastic limit state of steel products produced in the years 1963-1968 and 1976-1980 was achieved. Calculations of steel tank for ammonia water are example of design of structures in plastic limit state according to Eurocode rules.
PL
Zastąpienie Eurokodami dotychczasowych krajowych norm projektowania konstrukcji budowlanych wprowadza nowy system kontroli ich bezpieczeństwa. W pracy przedstawiono te działania zorientowane na jakość budowli, która zapewniają jej bezpieczeństwo w ujęciu procesowym, tj. stosowaniu odpowiednich procedur nadzoru i kontroli w całym procesie budowlanym – wg wymagań Eurokodów.
EN
The implementation of Eurocodes in place of previously existing national standards for structural design introduces a new system for the control of structural safety. This article describes actions oriented towards structural quality which ensure the safety of a structure in process terms, namely in terms of the application of suitable supervision and control procedures throughout the construction process, in accordance with the requirements of the Eurocodes.
10
Content available remote Probabilistyczne podstawy współczesnych norm projektowania
PL
W pracy przedstawiono wybrane zagadnienia projektowania konstrukcji budowlanych w warunkach niepewności. Podkreślono konieczność rozróżnienia dwóch podstawowych rodzajów niepewności; parametrycznej, analizowanej w ramach teorii prawdopodobieństwa oraz systemowej, której analiza wymaga stosowania logiki wielowartościowej i metod wnioskowania przybliżonego. Podstawowe wymagania dotyczące niezawodności, nośności i użytkowalności konstrukcji są tradycyjnie analizowane metodami probabilistycznymi, natomiast wymagania związane z zarządzaniem niezawodnością i jakością oraz z trwałością konstrukcji, są we współczesnych normach uwzględnione implicite. Przedstawiono również analizę i dyskusję założeń, metod i procedur obliczeń stosowanych w probabilistycznej analizie niezawodności, losowe modele nośności i oddziaływań oraz zasady normowego podejścia do zarządzania niezawodnością. Omówiono sposoby i procedury kalibracji probabilistycznych miar niezawodności konstrukcji. Za punkt odniesienia rozważań i komentarzy przyjęto wymagania i zasady zawarte w normach europejskich.
EN
The paper describes some problems on design of building structures taking into consideration uncertainties involved in the building process. Two major categories of uncertainties, namely the parameter uncertainty which can be estimated using the probability theory and the system uncertainty which can be analyzed using approximate reasoning methods. The fundamental requirements concerning reliability, load bearing capacity and serviceability are analyzed by means of probabilistic methods, however, requirements connected with durability, reliability and quality management are considered in contemporary codes implicit. Basic assumptions, methods and procedures applied in probabilistic reliability analysis as well as probabilistic models of resistance and actions on structures and principles of code approach to reliability management are described and discussed. Calibration of probabilistic reliability measures for three levels of design codes (partial factors, reliability index and probability of failure) are briefly presented and discussed.
11
Content available remote Nośność cienkościennych aluminiowych konstrukcji z blach profilowanych
EN
The main issue taken up in the paper is load capacity of cover structure of the coldformed aluminum sheets, co-working with the framework construction of the building. The basis of structures' safety assessment is presented. Partial safety factors, gamma m for cold-formed aluminum sheets, contained in the PN-EN 1999-1-4, include the simplifications adopted in the load models of individual components of construction. This paper also describes the model adopted in the engineering calculations for the thin-walled aluminum shell, susceptible for the effects of local buckling. Differences in the safety assessment and the analysis of load capacity of steel and aluminum thin-walled structures, designed according to European standards, are also pointed out.
12
Content available remote Podstawy projektowania konstrukcji wg PN-EN 1990
13
Content available remote Diagnostyka i monitoring mostów w Europie
PL
W pracy przedstawiono metody wyznaczania parametrów wytrzymałościowych naturalnego kamienia budowlanego. Naturalny kamień budowlany jest materiałem o istotnej zmienności parametrów wytrzymałościowych, które niezbędne są do projektowania ptyt i ich elementów kotwiących. Zasady wykonywania badań laboratoryjnych są precyzyjnie znormalizowane, natomiast oszacowanie wartości obliczeniowych wytrzymałości przeprowadza się w praktyce projektowej różnymi metodami. Na podstawie wykonanych badań laboratoryjnych oszacowano wartości obliczeniowe różnymi metodami proponowanymi przez normę ISO 2394 (1998).
EN
In the paper some methods of design evaluation of strength of natural stone are presented. Strength of natural stone as material used in civil engineering possesses evident random variability. The rules of laboratory testing are precisely prescribed by standards. The evaluation of design values, however, are not satisfactory suggested. Supporting results of laboratory testing several design value evaluations, mainly utilizing the standard ISO 2394, are presented and discussed.
15
Content available remote Probability of limit state of bar structures. A modified Monte Carlo procedure
EN
The paper deals with the problems of reliability and the probabilistic analysis of the limit states of bar structures. The main concept introduced in the paper is the probability distribution of the limit state of a structure, defined on the basis of the specific Monte Carlo simulation procedure. The idea of this procedure is to determine the limit load multiplier in every simulation step. The reliability, or the probability of failure are the characteristics of the probability distribution of the limit state of a structure. In the numerical example the probability distribution of the ultimate limit state of a planar framed structure is determined in two variants: the direct sampling and the sampling tending to the extreme probability distribution. The essential part of the paper is preceded by a brief outline of probabilistic methods of assessing the reliability of structures.
PL
Praca poświęcona jest zagadnieniom niezawodności i probabilistycznej analizie stanów granicznych układów prętowych. Główną ideę pracy stanowi rozkład prawdopodobieństwa stanu granicznego nośności ustroju, zdefiniowany na podstawie specjalnej procedury symulacyjnej Monte Carlo. W procedurze tej istotne jest wyznaczanie mnożników obciążenia granicznego w każdym kroku symulacyjnym. Charakterystykami rozkładu prawdopodobieństwa stanu granicznego ustroju są m.in. niezawodność i prawdopodobieństwo awarii. W przykładzie liczbowym rozkład prawdopodobiństwa stanu granicznego nośności płaskiego układu ramowego wyznaczony został w dwóch wariantach: losowania bezpośredniego oraz losowania dążącego do ekstremalnych rozkładów prawdopodobieństwa. Zasadnicza część pracy poprzedzona jest krótkim przeglądem probabilistycznych metod oceny niezawodności konstrukcji.
18
Content available remote Simulation-based nonlinear analysis of imperfect structures
EN
The noniinear stochastic analysis of two-dimensional structures with random imperfections is presented. Simulation procedures of random variables or random fields describing geometric imperfections and the Monte Carlo method are employed. A finite element program is used to calculate the nonlinear mechanical responses of the imperfect structures. Transformations of various probability distributions of random imperfections into probability distributions of limit loads are studied carefully. The limit load histograms are obtained and used as the basis for reliability estimations of the structures. Exact reliability formulae are applied (the level 3 methods). The load action is considered as random but the loading theory is not discussed here. The description of imperfections as a minimum and a maximum of some number of random variables gives the possibility of estimation of an interval of the structure reliability. The assumption of distribution functions describing the random variables strongly influences the calculated interval bounds. Special attention is given to the convergence analysis of the results. Norms of covariance matrices of the structure displacement fields corresponding to the shell critical loads are analysed. This approach can lead to a significant reduction of numerical calculations. An example of the post-buckling behaviour of a shallow cylindrical shell with various descriptions of geometric imperfections is discussed.
PL
W pracy przedstawiono stochastyczną analizę nieliniowych dwuwymiarowych modeli konstrukcji z losowymi imperfekcjami. Ponieważ uzyskanie rozwiązań ścisłych dla tego typu zagadnień nie jest możliwe, to zastosowano metodę Monte Carlo w połączeniu z technikami symulacyjnymi. Geometryczne imperfekcje opisano za pomocą pojedyńczych zamiennych losowych lub jednorodnych pól losowych. W obliczeniach geometrycznie i materiałowo nieliniowych modeli wykorzystano metodę elementów skończonych. W pracy badany jest wpływ różnych rozkładów prawdopodobieństwa imperfekcji geometrycznych na probabilistyczny rozkład nośności granicznej konstrukcji. Uzyskane na tej podstawie histogramy nośności umożliwiają oszacowanie niezawodności modelu przy zastosowniu udokładnionych równań (równania poziomu trzeciego). W obliczeniach wykorzystano rozkłady prawdopodobieństwa obciążenia konstrukcji, które jednak w niniejszej pracy nie są szczegółowo analizowane. Zastosowane rozkłady ekstremalne imperfekcji geometrycznych umożliwiły wyznaczenie przedziału niezawodności modelu konstrukcji. Odpowiedni dobór funkcji opisujących minimalne i maksymalne rozkłady umożliwia bardzej realistyczną ocenę niezawodności konstrukcji. W celu ograniczenia nakładu numerycznych obliczeń zaproponowano prostą metodę badania zbieżności zbioru nieliniowych rozwiązań. Obliczane są normy macierzy kowariancyjnych przemieszczeń odpowiadających wyznaczonym siłom krytycznym. Na tej podstawie można określić minimalną liczbę realizacji potrzebną do realistycznego opisu mechanicznej odpowiedzi konstrukcji. Przedstawiony sposób obliczeń zilustrowano szczegółową analizą nieliniowego modelu małowyniosłej, ściskanej powłoki walcowej.
PL
Referat rozpoczyna informacja o rozwoju budowy chłodni kominowych w Polsce. Następnie przedstawiony jest przegląd zniszczeń 48 chłodni po szeregu latach eksploatacji wraz z podaniem klasyfikacji tych zniszczeń. W kolejnych rozdziałach omówiono podstawowe pojęcia niezawodności, sformułowano zmienne podstawowe dla przypadku chłodni, omówiono ogólnie funkcję zniszczenia i koncepcję analizy niezawodności chłodni kominowych. Referat kończy się wnioskami, z których najważniejszym jest stwierdzenie, że zastosowanie koncepcji teorii niezawodności w węższym i szerszym sensie zmniejszy w przyszłości stopień zniszczeń chłodni kominowych i spowoduje wzrost bezpieczeństwa.
EN
The paper starts with information on the development of RC natural draught cooling towers in Poland. Subsequently, the possibility of application of reliability theory to the design, construction, use, maintenance and repairs of this type of structures is examined. In the design stage, the definition of reliability should be used in narrower terms, while when applied in later stages - the definition of reliability should be used in broader terms. The necessity of this kind of approach is based on the results of the survey of damages to cooling towers. The survey of the degree of damage in 48 Polish cooling towers is presented in Table 1. The concept of reliability in broader terms allows to diminish the damage to power shells and thus to increase their safety.
PL
Omówiono niezawodność mostów belkowych traktowanych jako system. Obciążenie i nośność systemu są przedstawione w postaci reprezentatywnych pojazdów. Wskaźniki niezawodności obliczono w odniesieniu do elementów (belek) i systemu (całego mostu). Te wskaźniki w odniesieniu do systemu są około 2 razy większe niż w przypadku belek. Analiza wykazała, że niezawodność systemu zmniejsza się ze zwiększeniem współczynnika korelacji między nośnością poszczególnych belek.
EN
The paper presents an approach to the reliability system for girder bridges. Load can be represented by selected trucks. Reliability indices were calculated for bridge girders and the whole bridge as a system. These indices are larger about 2-times compared to the girder reliability indices. It was also found that system reliability decreases with the increasing coefficient of correlation between load carrying capacity of every girder.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.