Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  SST
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote The automated system of optical observation and tracking of space objects
EN
Having a fleet of artificial satellites necessitates the construction of a system that will enable obtaining information on the situation in the Earth orbit (Space Situation Awareness - SSA). Such systems are built either as active radar systems or as passive optical systems. The automated system of optical observation and tracking of space objects (ASOPEK) consists of two optical systems (wide-angle and narrow-angle) and software enabling: detection of artificial satellites in the field of view of the system, identification of detected objects, updating the satellite database with unknown objects, updating orbits of observed objects. The ASOPEK system was created as part of a project financed by the National Center for Research and Development No. DOB-BIO7/25/02/2015.
PL
Posiadanie floty sztucznych satelitów wymusza konieczność zbudowania systemu, dzięki któremu możliwe będzie pozyskiwanie informacji na temat sytuacji panującej na orbicie okołoziemskiej (ang. Space Situation Awareness - SSA ). Systemy takie budowane są albo jako aktywne systemy radarowe albo jako pasywne systemy optyczne. Zautomatyzowany system optycznej obserwacji i śledzenia obiektów w przestrzeni kosmicznej (ASOPEK) składa się z dwóch systemów optycznych (szerokokątnego oraz wąskokątnego) oraz oprogramowania umożliwiającego: wykrywanie sztucznych satelitów w polu widzenia systemu, identyfikację wykrytych obiektów, uaktualnianie bazy danych satelitów o obiekty nieznane, uaktualnianie orbit obserwowanych obiektów. System ASOPEK powstał w ramach projektu finansowanego przez NCBiR nr DOBBIO7/25/02/2015.
2
Content available remote Review of multilevel converters for application in solid state transformers
EN
This paper presents an overview of AC-DC, DC-AC and DC-DC power converter topologies used in the context of the application of solid state transformers. It describes the features of individual solutions, with an emphasis on multi-level topologies connected to the medium voltage AC grid, what allows to apply commonly available and relatively inexpensive low-voltage semiconductor switches. Such systems maintain high efficiency as well as high switching frequency, resulting in reduction of converter passive elements volume and weight as well as overall price.
PL
Niniejszy artykuł przedstawia przegląd topologii przekształtników energoelektronicznych AC-DC oraz DC-DC, pod kątem zastosowania w energoelektronicznych transformatorach inteligentnych. Opisano w nim cechy poszczególnych rozwiązań, ze szczególnym naciskiem na przekształtniki wielopoziomowe, które pracując wraz z siecią elektroenergetyczną średniego napięcia (SN), umożliwiają zastosowanie standardowych i stosunkowo tanich niskonapięciowych łączników półprzewodnikowych, a także zmniejszenie rozmiarów, wagi i ceny transformatora.
EN
Intensive development of infrastructure for fast processing of outsized amount of space-borne data enables now to use the satellite data for operational controlling the state of its environment. In our presentation we show some examples of analysis of processes in marine environment which are possible due to satellite data and algorithms of its processing developed in SatBaltic Project. It concerns supporting of modelling of solar energy inflow to the sea with space-borne input data, identification and analysis of sea ice cover, supporting of oil spill detection, and identification of phenomena which modify spatial distribution of the sea surface temperature.
4
Content available remote Heat transfer modelling in a rotating cavity using the SST k-ω turbulence model
EN
Heat transfer simulation in a cylindrical cavity rotating around its axis and limited by two metal discs were presented. The object of the calculations was to compare the shear stress transport k-ω (SST k-ω) turbulence model with the renormalization group k-" and k-ω turbulence models. The calculation results were compared with the results of experiments described in literature. Values of the Nusselt number for the cavity walls were compared depending on three dimensionless numbers used to describe heat transfer in a cavity: the Grashof number Gr and the Reynolds numbers Rez and Re. Flow structures in a rotating cavity were compared for selected thermal and flow conditions. The computations were performed using the ANSYS CFX 14 commercial code.
PL
Przebieg temperatury nad Polską wykazuje bardzo silne związki ze wskaźnikami cyrkulacji atmosferycznej, w tym ze wskaźnikiem NAO. K.Kożuchowski (2011) zwraca uwagę, że wzrostowi temperatury w ostatnim dwudziestoleciu nie odpowiadają zmiany odpowiednich wskaźników cyrkulacji strefowej. Praca stanowi próbę wyjaśnienia rozbieżności między tempem wzrostu temperatury powietrza nad Polską a zmianami wartości wskaźnika NAO, wskazując na działanie dodatkowego czynnika, jakim jest systematyczny wzrost zasobów ciepła w wodach Atlantyku Północnego (oznaczenie Q). Roczna temperatura powietrza nad Polską w zasadniczej części jest regulowana przez zmienność temperatury zimy, wzrost temperatury zimy z kolei zależny od wzrostu wartości wskaźników cyrkulacji strefowej. Wskaźnik NAO w okresie zimowym wskazuje na intensywność napływu mas powietrza „wygrzanego” nad Atlantykiem Północnym. Wobec wzrostu zasobów ciepła (i SST) w Atlantyku Północnym (rys. 1, 2) w ostatnich latach mniej intensywna cyrkulacja strefowa zimą może przynosić nad Polskę powietrze o wyższej temperaturze. Weryfikacja tej hipotezy wykazuje, że uwzględnienie obok zmienności NAO zmienności Q (równanie (2), rys. 3) znacznie zmniejsza rozbieżności między obserwowaną temperaturą roczną nad Polską a temperaturą estymowaną wyłącznie ze wskaźnika NAO (równanie (1), rys. 3). W przypadku najsilniejszych wzrostów i spadków temperatury rocznej nad Polską wymagana jest koincydencja znaków i wartości wskaźnika NAO i Q. Wysokim wartościom zasobów ciepła w wodach Atlantyku Północnego w latach 1930. nieodpowiadał ekwiwalentny wzrost temperatury powietrza nad Polską, gdyż charakter występującej wtedy cyrkulacji atmosferycznej (ujemne w przewadze wartości wskaźnika NAO; rys. 4) nie doprowadzał do napływu powietrza atlantyckiego nad Polskę.
EN
The course of temperature over Poland has a very strong relationship with indicators of atmos¬pheric circulation, including the NAO index. K. Kożuchowski (2011) points out that the temperature rise in the last twenty years does not correspond to changes in relevant indicators of zonal circulation. The work is an attempt to explain the discrepancy between the rate of increase in air temperature over Poland and changes in values of NAO index, pointing to the influence of an additional factor, which is a systematic increase in heat resources in the waters of the North Atlantic (marked Q). Annual air temperature over Poland is mainly controlled by the temperature changes in winter. Winter temperature, in turn, depends on the intensity of zonal circulation. A positive NAO index in winter indicates the intensity of the inflow of air masses “warmed” over the North Atlantic. With rising heat resources (and SST) in the North Atlantic (Fig. 1, 2) in recent years, less intense zonal circulation in winter can bring air of higher temperature over Poland. Verification of this hypothesis shows that adding variability of Q (equation (2), Fig. 3) to variation of NAO significantly reduces the discrepancy between the observed annual temperature over Polish in relation to the temperature estimated only with the NAO index (equation (1), Fig. 3) .The influence of Q on annual temperature over Poland is independent of the zonal circulation, but for the occurrence of the strongest increases and decreases the temperature the coincidence of signs and changes in the NAO index and Q is required. High values of heat resources in the waters of the North Atlantic in the 30-ties of the twentieth century did not match an equivalent increase in air temperature over Poland as the nature of the atmospheric circulation observed at that time (predominantly negative NAO index values, Fig. 4) did not result in the inflow of air from the Atlantic over Poland.
PL
Przedstawiono wyniki modelowania numerycznego energii kinetycznej burzliwości i szybkości jej dyssypacji w zbiorniku z mieszadłem do wytwarzania zawiesiny lekkiej. Uzyskano kontury oraz profi le tych wielkości dla burzliwego ruchu płynu w mieszalniku i trzech modeli burzliwości k-ε, k-ω, lub SST. Zidentyfikowano strefy, w których modelowane zmienne przyjmują największe wartości i w których rozpraszanie cząstek ciała stałego jest najbardziej efektywne.
XX
Results of numerical modeling of turbulence kinetic energy and its dissipation rate in mechanically agitated floating particles’ suspension are presented. Contours and profiles of these quantities were found for turbulent fluid flow in an agitated vessel and three turbulence 'models k-ε, k-ω or SST. The agitated vessel zones in which modeled quantities took the greatest values and where the best dispersion of floating particles was obtained were identified.
PL
Praca omawia rozkład w czasie i przestrzeni związków, jakie zachodzą między temperaturą Wód Atlantyckich w Prądzie Zachodniospitsbergeńskim i temperaturą powierzchni morza (SST) na wodach wokół-spitsbergeńskich. Wykorzystano pomiary temperatury Wód Atlantyckich prowadzone przez Instytut Oceanologii PAN na głębokości ~200 m na profilu 76,5°N, 9-12°E (oznaczenie TW200). Szereg TW200 jest krótki (1996-2011) i stanowi średnią z pomiarów wykonywanych w lipcu i sierpniu. Celem pracy jest określenie w jakiej mierze stosowane powszechnie zbiory danych SST charakteryzują na tych akwenach zasoby ciepła w głębszych warstwach wód. Stwierdzono, że zbiory te dobrze charakteryzują podpowierzchniowe zasoby ciepła Wód Atlantyckich w chłodnej porze roku – okresie zimowego wychładzania oceanu – od listopada do kwietnia-maja. Jest to związane z działaniem intensywnej konwekcji. W sezonie ciepłym (od czerwca do października) związki między TW200 i SST stają się słabe ze względu na tworzenie się w przypowierzchniowej warstwie oceanu warstwy wygrzanych wód, stabilnych hydrostatycznie. W wyniku tego kontakt wód powierzchniowych z wodami zalegającymi głębiej ustaje i zmiany SST kształtują się pod wpływem zmian bilansu cieplnego powierzchni oceanu, bez większego wpływu zasobów ciepła wód zalegających głębiej. W przekrojach miesięcznych najsilniejsze związki między TW200 i SST zachodzą w kwietniu tego samego roku (SST wyprzedza moment pomiaru TW200) i w grudniu tego samego roku (SST jest opóźnione względem TW200). W ujęciu sezonowym najsilniejsze związki TW200 zachodzą ze średnią SST z okresu styczeń-kwiecień (SST01-04). Z wartością TW200 z danego roku związki takie zachodzą dwukrotnie – w tym samym roku co pomiar TW200 i w roku następnym. Rozkład współczynników korelacji wartości TW200 z SST na obszarze północnej części Morza Norweskiego, zachodniej części Morza Barentsa i NE części Morza Grenlandzkiego wskazuje, że wartość TW200 stanowi jeden z najważniejszych wskaź-ników klimatycznych dla tej części Arktyki.
EN
The work discusses the distribution in time and space of relationships taking place between the temperature of the Atlantic Water in the West Spitsbergen Current and sea surface temperature of waters in the vicinity of Spitsbergen. Temperature of the Atlantic water is measured by the Institute of Oceanology of Polish Academy of Sciences at a depth of ~200 m along the profile 76.5°N, 9-12°E and is the average of the measurements taken in July and August along the profile (marked TW200). The measurement series TW200 is short (1996-2011; 16 years). The aim of this study is to determine the extent to which the commonly used SST data sets describe the resources of warm water in the deeper layers of the sea area. It was found that the SST data sets very well characterized subsurface warm water resources of the Atlantic in the cold season of the year – the winter cooling of the ocean – from November to April-May. It is connected with the action of intensive convection. In the period of warm season (June to October) the relationship between TW200 and SST becomes weak due to the formation of a hydrostatically stable layer of warm water in the surface layer of the ocean. As a result the contact of surface waters with deeper layers of water ceases and changes in SST are influenced by changes in ocean surface heat balance, without much impact of heat resources from deeper ocean. The strongest monthly correlations between the TW200 and SST occur in April of the same year (SST precedes time of measurement TW200) and in December of the same year (SST is delayed relatively to TW200). The strongest seasonal correlations between TW200 and mean SST occur from the period of January-April (SSTJFMA). Such correlations between the value of TW200 and SST in a given year occur twice – in the same year when TW200 was measured and the following year. The distribution of coefficients of correlation between TW200 and SST in the northern part of the Norwegian Sea, the western part of the Barents Sea and NE part of the Greenland Sea indicates that the value of the TW200 is one of the most important climatic factors for this part of the Arctic.
EN
The spatio-temporal variability of chlorophyl a (Chl a) caused by a sequence of upwelling events in the Gulf of Finland in July-August 2006 was studied using remote sensing data and field measurements. Spatial distributions of sea surface temperature (SST) and Chl a concentration were examined using MODIS and MERIS data respectively. The MERIS data were processed with an algorithm developed by the Free University of Berlin (FUB) for case 2 waters. Evaluation of MERIS Chl a versus in situ Chl a showed good correlation (r2 = 0.67), but the concentration was underestimated. The linear regression for a 2 h window was applied to calibrate MERIS Chl a. The spatio-temporal variability exhibited the clear influence of upwelling events and related filaments on Chl a distribution in the western and central Gulf. The lowest Chl a concentrations were recorded in the upwelled water, especially at the upwelling centres, and the highest concentrations (13 mg m-3) were observed about two weeks after the upwelling peak along the northern coast. The areas along the northern coast of upwelled water (4879 km2) on the SST map, and increased Chl a (5526 km2) two weeks later, were roughly coincident. The effect of upwelling events was weak in the eastern part of the Gulf, where Chl a concentration was relatively consistent throughout this period.
PL
SST, od początku ich zaistnienia w praktyce projektowej w Polsce, są bardzo ważnym dokumentem przetargowym i kontraktowym. Zapisy tego dokumentu są prawie niemożliwe do zmiany podczas trwania inwestycji. Fakt ten prowadzi często do niepotrzebnych napięć między uczestnikami kontraktu i powoduje duże straty. W niniejszym artykule odnosimy się jedynie do SST stosowanych do obecnie prowadzonych budów.
EN
From the very beginning of their existence the Detailed Technical Specifications (SST) have been a crucial document for tenders and contracts. During the investments, the provisions thereof are almost never subject to change. As a result, tensions between the parties to the contract are often arisen causing large losses. In this article, only these SST are referred to which are being currently in use.
10
EN
The measurement is carried under the tensile and compressive stresses on non-oriented electrical steel sheets and amorphous sheet, 100×500mm. They are measured by stress load type SST. The results of magnetic power loss and magnetization curve on NO steel sheet in case of no stress, tensile stress 15MPa and compressive stress 15MPa are shown. It is clear that the effect of tensile stress is not so remarkable, though compressive stress affects the magnetic properties greatly. Three types of amorphous sheet, as cast, annealed and annealed in magnetic field were measured.
PL
Przeprowadzono badania wpływu naprężeń na właściwości b lach niezorientowanych SiFe oraz amorficznych. Wykorzystano urządzenie typu SST - próbka miała rozmiary 100 x 500 mm. Badano straty mocy i krzywą magnesowania.
11
Content available remote Epstein to SST relationship - statistical rather than deterministic
EN
The relationship between the measurement results of Epstein frame and Single Sheet Tester (SST) method are of increasing interest since, for technical and economical reasons, manufacturers and users of electrical sheet steel use more and more the SST for grading and quality control of this material. Besides the systematic deviations between these two methods, there is a considerable statistical component in that relationship. This paper is to demonstrate this phenomenon on the basis of the statistical characteristics of former international round robin tests and dispersion characteristics of material production estimated from the internal dispersions within 55 groups of Epstein samples from 9 manufacturers, each group being constituted of 4 or 5 samples of one grade from one manufacturer. The resulting total dispersion is slightly higher than that of a previous corresponding study accomplished in one laboratory.
PL
Zależność między wynikami badań aparatem Epsteina a testerem próbek arkuszowych SST może mieć duże znaczenie praktyczne ponieważ coraz więcej ośrodków stosuje wymiennie tylko jedną z tych metod. Obok różnic fundamentalnych (zasady fizycznej) ważne sa też badania statystyczne różnic między tymi metodami. W artykule zaprezentowano międzynarodowe porównania różnych urządzę pomiarowych - badania wykonywano na różnych rodzajach próbek. Wyniki wskazują że różnice są większe niż w przypadku wcześniej demonstrowanych różnic między badaniami w jednym laboratorium.
PL
Praca charakteryzuje trendy zmian powierzchni zlodzonej na wodach wokółantarktycznych w latach 1979-2010. Stwierdza się występowanie dodatniego trendu rocznego powierzchni zlodzonej (+15.6ź103 km2źrok-1) o wysokiej istotności statystycznej (p < 0.001). Dodatnie trendy występują we wszystkich miesiącach roku, z tego trendy te są statystycznie istotne w okresie od maja do października. Najsilniejsze trendy dodatnie występują w okresie rozrastania się pokrywy lodowej (marzec-lipiec). W ujęciu regionalnym w czterech z pięciu sektorów Antarktyki trendy są dodatnie, z czego tylko w jednym – sektorze Morza Rossa – trend jest istotny statystycznie, w jednym sektorze (mórz Amundsena i Bellingshausena) – występuje statystycznie istotny trend ujemny. Analiza przyczyn występowania dodatniego trendu powierzchni zlodzonej na wodach wokółantarktycznych, pozwala wskazać jako główną przyczynę rozrostu pokrywy lodowej cyrkulację atmosferyczną. Te same procesy cyrkulacyjne są przyczyną zarówno ogólnego wzrostu powierzchni lodów na wodach wokółantarktycz-nych, jak jednoczesnego jej spadku w rejonie Morza Bellingshausena i wzrostu temperatury powietrza nad Półwyspem Antarktycznym. Zmiany cyrkulacji atmosferycznej następują pod wpływem zmian zasobów ciepła w SW części subtropikalnego Pacyfiku (~30°N, 170-160°W), które wymuszają zwiększoną lub zmniejszoną powtarzalność lokowania się górnego klina na długości geograficznej Morza Rossa i górnej zatoki na pograniczu mórz Amundsena i Bellingshausena. Zmiany temperatury wody powierzchniowej w tym rejonie objaśniają około 28% międzyrocznej zmienności rocznej powierzchni zlodzonej na wodach wokółantarktycznych, występujący w niej trend dodatni, spadek powierzchni zlodzonej na Morzu Bellingshausena i wzrost temperatury powietrza w rejonie Półwyspu Antarktycznego.
EN
This work describes trends in changes in sea ice extent in the waters in the vicinity of the Antarctica in the years 1979-2010. A positive trend in the annual ice extent (+15.6ź103 km2źyear-1) with high statistical significance (p <0.001) was observed. Positive trends occur in all months of the year and statistically significant trends are noted in the period from May to October. The strongest positive trends occur in the period when ice cover grows (March-July). Regionally, in four out of the five sectors of the Antarctica, trends are positive but only in one - the Ross Sea sector - the trend is statistically significant and in one sector (the Amundsen and Bellingshausen seas) there is a statistically significant negative trend. Analysis of the causes of the positive trend in the sea ice extent indicates that the primary role in the growth of ice extent is attributed to atmospheric circulation. The same circulation processes are responsible for both an overall increase in the ice extent in the region of the Antarctica and in the simultaneous decrease in the ice extent in the Bellingshausen Sea and the growth in air temperature over the Antarctic Peninsula. Changes in atmospheric circulation are influenced by heat resources in the south-western part of the subtropical Pacific (~ 30°N, 170-160°W). These heat resources cause that the same location of the upper ridge of high pressure at the Ross Sea longitude and the upper trough on the border of the Amundsen and Bellingshausen seas is repeated more or less frequently. SST changes in this region explain about 28% of the interannual variability of annual sea ice extent in the area of the Antarctic waters. They also explain the positive trend noted there and the decline in sea ice extent in the Bellingshausen Sea and increase in the air temperature in the region of the Antarctic Peninsula.
PL
Dominującym zespołem maszyn roboczych ciężkich: dźwignic, maszyn do robót ziemnych, maszyn podstawowych górnictwa odkrywkowego jest konstrukcja nośna. Ta dominacja wynika nie tylko ze względów gabarytowo-masowych, ale również ekonomicznych i bezpieczeństwa użytkowania. Podstawowym zagrożeniem eksploatacyjnym dla konstrukcji nośnej jest pękanie zmęczeniowe. Stanowi ono główny, obok korozji, symptom degradacji powodowanej bodźcami o charakterze kumulacyjnym. W artykule przedstawiono Zintegrowaną Procedurę - ZIP postępowania, wyposażoną w narzędzia szacowania zmęczeniowego zasobu eksploatacyjnego oraz ryzyka technicznego użytkowania konstrukcji nośnej ww. rodzaju maszyn. Naczelnym zadaniem procedury jest ułatwienie zarządzania ryzykiem powodowanym degradacją zmęczeniową obiektu. Proponowana procedura ma za zadanie ułatwić również realizację eksploatacji obiektu według strategii stanu technicznego - SST.
EN
The main elements of heavy working machines like: cranes, heavy construction equipment, and opencast mining machines are the load-bearing structures. This situation results not only from their size and weight but also from economical and safety reasons. Fatigue cracking is the main threat for load bearing constructions. Apart from corrosion, it is the main symptom of degradation caused by cumulative character stimuli. Integrated procedure (ZIP) ofproceedings equipped with tools for estimation offatigue and technological risk of load-bearing construction exploitation of above mentioned machines have been presented in the paper. The main aim of the procedure is to enable management of risk caused by fatigue degradation of an object. Proposed procedure aims to enable exploitation of an object according to technological state strategy (SST).
EN
The paper describes the strong correlation between the sea surface temperature (SST) in the region of the Gulf Stream delta and anomalies in surface air temperature (SAT) in the Arctic over the period 1880-2007. This correlation results from the transfer of a variable amount of heat from the Atlantic tropics into the Arctic through oceanic circulation (AMO – Atlantic Multidecadal Oscillation). Reaction of sea ice is the main mechanism controlling the heat content in water carried to the Arctic and influencing the SAT. Sea ice may either increase or limit the heat flow from the ocean to the atmosphere. The genesis of the ‘Great warming of the Arctic’ in the 1930s and ‘40s is the same as that of the present day. Both may be considered to be attributable to natural processes and are not demonstrably associated in any way with a supposed ‘Global greenhouse effect’. Changes in the concentration of CO2 in the atmosphere could only explain 9% of variations in the SAT in the Arctic.
PL
Praca wykazuje istnienie silnych związków między temperaturą powierzchni morza (SST) w rejonie delty Golfsztromu a przebiegiem anomalii temperatury powietrza w Arktyce (1880-2007). Związki te wynikają z transportu przez cyrkulację oceaniczną (AMO – Atlantic Multidecadal Oscillation) zmiennych ilości ciepła z rejonu atlantyckich tropików do Arktyki. Głównym mechanizmem regulującym wpływ zasobów ciepła w wodach wnoszonych do Arktyki na temperaturę powietrza jest reakcja lodów morskich, zwiększająca lub ograniczająca strumienie ciepła z oceanu do atmosfery. Geneza wielkiego ocieplenia Arktyki w latach 30-40. XX wieku i współczesnego ocieplenia Arktyki jest taka sama. Oba epizody ocieplenia Arktyki stanowią rezultat działania procesów naturalnych i nie są związane z dzia-łaniem efektu cieplarnianego. Zmiany koncentracji CO2 w atmosferze objaśniają około 9% wariancji SAT w Arktyce.
EN
The objective of the paper is to document and examine the major upwelling event that occurred along the northern coast of Estonia in August 2006. With a horizontal extension of 360 km, the event was caused by persistent easterlies and was noticed by a large number of holidaymakers, as it turned the temperature of the coastal sea to a chilly 5-10°C for about a month. In situ measurements from an RDCP current profiler revealed an along-wind coastal jet of up to 60 cm s-1 and a weak near-bottom countercurrent. The depths of the pycnocline and nutricline rose. The maximum drop in water temperature was 16°C, that of salinity was 3.6 PSU. Analysis of satellite images confirmed the large extension and the prominence of the event.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.