Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  services marketing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In today’s turbulent times, companies need to embrace new business models and paradigms of B2B marketers, learn from the mistakes of others and get inspired by new ways and innovative ideas, as innovations represent a source of a long-term profit, business success and competitive advantage. The aim of this contribution is to propose an effective business and marketing plan of the business and manufacturing holding companies Výstaviště České Budějovice in the Czech Republic with regard to the planned sales volume in quantitative and financial terms of long-term profit potential, business success and competitive advantage in the field of exhibitions in the Czech Republic. Scientific methods for obtaining information, data collection and results from the evaluation were analysis of identifying the phases of innovative marketing - selecting the area of interest of the marketing process, creating a “marketing gap” and suggesting of the way to link new ideas to original ones; method of secondary analysis of professional economic studies and written internal documents of the holding companies Výstaviště České Budějovice in the Czech Republic; formal interview in way of open questions with selected members of the management holdings Výstaviště České Budějovice in the Czech Republic and other. A specific hypothesis was proposed to verify the current change in the marketing concept that has an impact on the expansion of services portfolio, progress of an enterprise, support of production processes, and improvement of output values of economic indicators.
PL
W dzisiejszych niespokojnych czasach firmy muszą stosować nowe modele biznesowe i paradygmaty marketerów B2B, uczyć się na błędach innych i inspirować się nowymi sposobami i innowacyjnymi pomysłami, ponieważ innowacje stanowią źródło długoterminowego zysku, sukces biznesowy i przewaga konkurencyjna. Celem tego artykułu jest zaproponowanie skutecznego planu biznesowego i marketingowego holdingów biznesowych i produkcyjnych Výstaviště České Budějovice w Czechach w odniesieniu do planowanej wielkości sprzedaży pod względem ilościowym i finansowym pod względem długoterminowego potencjału zysku, sukcesu biznesowego i przewaga konkurencyjna w dziedzinie wystaw w Czechach. Naukowe metody uzyskiwania informacji, gromadzenia danych i wyników oceny obejmowały analizę identyfikacji faz marketingu innowacyjnego - wybór obszaru zainteresowania procesu marketingowego, tworzenie „luki marketingowej” i sugerowanie sposobu połączenia nowych pomysłów z oryginalne; metoda wtórnej analizy profesjonalnych badań ekonomicznych i pisemnych dokumentów wewnętrznych spółek holdingowych Výstaviště České Budějovice w Czechach; formalny wywiad w formie pytań otwartych z wybranymi członkami kierownictwa Výstaviště České Budějovice w Czechach i innych. Zaproponowano konkretną hipotezę, aby zweryfikować obecną zmianę koncepcji marketingowej, która ma wpływ na rozszerzenie portfela usług, rozwój przedsiębiorstwa, wsparcie procesów produkcyjnych i poprawę wartości wyjściowych wskaźników ekonomicznych.
PL
Celem artykułu jest wskazanie znaczenia metafor w opisie działalności przedsiębiorstwa oraz prezentacja wybranych metafor znajdujących zastosowanie w zarządzaniu i marketingu przedsiębiorstw usługowych ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw medialnych. W opracowaniu wykorzystano metodę analizy literatury. W treści zaprezentowano pojęcie metafor i ich rolę w organizacjach, typologię metafor oraz przykłady ich wykorzystania w przedsiębiorstwach usługowych oraz medialnych, w szczególności koncentrując się na metaforach teatru i orkiestry. W artykule wskazano również ograniczenia stosowania metafor.
EN
The aim of the article is to indicate the significance of metaphors in a description of activities performed by an organisation, and to present the selected metaphors applied in management and marketing of service companies, with particular consideration of media organizations. In the article the method of literature analysis has been applied. The article presents the notion of a metaphor and its role in organizations, the typology of metaphors and some examples of their application in service and media organizations in particular, focusing on metaphors of the theatre and the orchestra. The limitations of metaphors have been also indicated.
PL
Celem artykułu była ocena jakości usług wykonywanych przez przewoźników niskokosztowych przewoźników lotniczych (LCC) przez pasażerów. Część teoretyczna koncentruje się na przeglądzie literatury i analizy, biorąc pod uwagę charakter usług transportowych i ich jakości oraz ich odniesienie do usług rynku transportu lotniczego. Dokonano również analizy modelu LCC. Wyniki pozwoliły na określenie mocnych i słabych stron usług świadczonych przez przewoźników tanich linii lotniczych. Wskazywali oni również kierunek zmian usług.
EN
This study aims to evaluate service quality performed by low cost airline carriers based on the level of passengers’ satisfaction. The theoretical part focuses on the literature review and analysis considering the nature of services, their quality and formation by marketing, with reference to services of the air transportation market. The low - cost model was characterized and service offer of low cost carriers was presented. In the empirical part, the research carried among passengers was shown and analyzed. The results allowed for the identification of strengths and weaknesses of services performed by low cost airline carriers. They also indicated the direction of changes desired by passengers for the services offered.
PL
Artykuł został poświęcony kwestii e-biznesu w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw oraz wynikającej z niego potrzeby kreowania nowego modelu biznesu opartego na e-gospodarce. W opracowaniu podjęto próbę opisania zastosowań Internetu w procesach biznesowych oraz określenia jego oddziaływania na jakość oferowanych usług.
EN
This article presents the issue of e-business at small and medium companies sector and the requirements of creating the new business model based on the e-economy, which follows from the e-business. It also describes applications of the Internet in business process and it defines the influence of the Internet on the quality service.
PL
W artykule omówiono zagadnienie wpływu umiejscowienia komórek organizacyjnych służb marketingu na skuteczność działań i planów marketingowych, w których uczestniczą wszystkie piony dyrekcyjne przedsiębiorstw usługowych. Omówiono charakterystyczne cechy marketingu usług, ich wpływ na kształt wewnętrznych procesów marketingowych oraz struktury organizacyjne firmy usługowej. Na przykładzie usługowej firmy spedycyjno-logistycznej przedstawiono zadania służb marketingu wraz z modelem organizacyjnym struktury macierzowej służącej do realizacji planów marketingowych.
EN
The paper deals with marketing's aspects of service delivery process depending of ser-vice market conditions. It is focused on internal conditions of company's activity in view of fulfilling the customer needs and expectations. Some specific issues of service's marketing have been presented in view of effectiveness of marketing's activity. It has been shown how the localization of marketing's departments could influence finał reaching the goals of marketing's plans.
6
Content available remote The role of marketing in the Polish banks
EN
The undergoing changes in Poland economy concern also banking. Banks have to adapt to the free-market economy with using the marketing in their activity. In the marketing mix of bank services can be distinquished the main tools: the product, price, the promotion, distribution and personnel. Polish banks offer range asortment of bank services and bas introduced many of the new kind products. Price of bank services have assential effect on competitiveness of banks. In promotion of banks services the most often are used following canals for setting up advertisement: postal, TV, posters and publishing. The dominant role in distribution of bank services play the direct canals. However there are developing indirect distribution in the shape of stockbroker, leasing, services, of financial advisory and insuarances. The bank personnel is the main criterion of choce this bank services by the customer. Thus banks regard as the great importance choosing staff and reaching a high standars of qualification by them.
PL
Zmiany zachodzące w polskiej gospodarce objęły też banki. Muszą one przystosować się do gospodarki rynkowej przez stosowanie marketingu. W marketingu - mix usług bankowych można wyróżnić następujące podstawowe instrumenty: produkt, cenę, promocję dystrybucję i personel. Polskie banki oferują szeroki asortyment usług bankowych i wprowadziły wiele nowych produktów. Ceny usług bankowych mają istotny wpływ na konkurencyjność banków. W promocji usług bankowych najczęściej stosuje się reklamę: pocztową, prasową, telewizyjną, plakatową i wydawniczą. W dystrybucji usług bankowych dominującą rolę odgrywają kanały bezpośrednie. Ale rozwija się też dystrybucja pośrednia w postaci usług maklerskich, usług leasingowych, doradztwa finansowego i ubezpieczeń. Personel banków stanowi podstawowe kryterium wyboru banku przez klienta. Stąd banki przywiązują duże znaczenie do doboru pracowników i podnoszenia ich kwalifikacji.
7
Content available remote Nowe oblicze marketingu bezpośredniego
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.