Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 74

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  higiena pracy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Autorzy artykułu przedstawiają rezultaty dydaktycznych projektów europejskich, jakie prowadzone są na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej (WIL PW). Projekty te są związane z przygotowaniem materiałów dydaktycznych oraz szkoleń z zakresu poprawy bezpieczeństwa robót budowlanych i skierowane do menedżerów i inżynierów budownictwa, studentów budownictwa, pracowników produkcji bezpośredniej w budownictwie, ale także do młodzieży z techników budowlanych oraz pracowników małych i średnich przedsiębiorstw w otoczeniu budownictwa. Materiały dydaktyczne oraz szkolenia wykorzystują nowoczesne i coraz częściej pojawiające się w dydaktyce narzędzia rzeczywistości rozszerzonej oraz immersive design.
EN
The authors of the article present the results of didactic European projects that are carried out at the Faculty of Civil Engineering of the Warsaw University of Technology (WIL PW). These projects are related to the preparation of teaching materials and training in improving the safety of construction works and are addressed to managers and construction engineers, construction students, production workers direct in construction, but also to young people from construction technicians and employees of small and medium-sized enterprises in the construction environment. Teaching materials and training use modern augmented reality and immersive design tools that are increasingly appearing in didactics.
PL
Praca podczas produkcji wyrobów mięsnych wiąże się z różnymi zagrożeniami występującymi w miejscu pracy. Pracownik korzysta m.in. z maszyn przemysłowych, które powinny być prawidłowo użytkowane.
EN
Ho Chi Minh City is now considered one of the cities with a high proportion of industrial production, both in scales of operations and the level of technical and technological application, leading in the Southern region of Vietnam. Although the development of industrial manufacturing brings many economic and social values in this area, it also affects the quality of life and weakness the health of workers. According to reports on occupational hygiene and health care for workers at enterprises, the current situation of working environment pollution, in which noise pollution at construction sites and manufactures remains many problems and no complete solution. Working noise is one of the commons harmful factors that often causes occupational deafness when workers are in contact for a long time. Noise often arises due to the characteristics of production technology, old and outdated machinery, and working equipment. This article focuses on analyzing and evaluating the current situation noise of the medicine tablets manufacturing of Sanofi Vietnam Joint Stock Company in Ho Chi Minh City, that uses production equipment such as vibrating screen machines, tablet presses, and compressed air blowers. At the manufactory, they generate high noise level that exceeds the allowable standard according to the working time and can affect workers' hearing health. According to measurement data recorded at the position of workers standing at the tablet press, the highest noise measurement result is 90.4 dBA (Leq). Therefore, based on the process of analyzing and evaluating the cause of the noise, the authors proposed a solution to add a silencer made of brass (SL) which is suitable for an air outlet of the tablet press and equipped with an acoustic form on the wall to reduce the noise level of vibrating screen machine. And so, the result of the proposed solution is a noise at the locations to be treated has decreased compared to the original measurement level from 10dBA – 15 dBA, adapt to the standards enable and improving the working environmental quality, and prevent harmful factors causing occupational deafness for workers.
PL
Ho Chi Minh City jest obecnie uważane za jedno z miast o wysokim udziale produkcji przemysłowej, zarówno pod względem skali działalności, jak i poziomu technicznego i technologicznego, przodujące w południowym regionie Wietnamu. Chociaż rozwój przetwórstwa przemysłowego niesie ze sobą wiele dodatnich wartości ekonomicznych i społecznych w tym zakresie, to jednak wpływa również na jakość życia i osłabienie zdrowia pracowników. Według raportów z zakresu higieny pracy i ochrony zdrowia pracowników w przedsiębiorstwach, obecna sytuacja zanieczyszczenia środowiska pracy, w którym hałas na budowach i w zakładach produkcyjnych pozostaje problemem który nie ma pełnego rozwiązania. Hałas w miejscu pracy jest jednym z powszechnych szkodliwych czynników, które często powodują głuchotę zawodową. Hałas często powstaje z powodu charakterystyki technologii produkcji, starych i przestarzałych maszyn i urządzeń roboczych. Niniejszy artykuł skupia się na analizie i ocenie aktualnej sytuacji hałasu produkcji tabletek leczniczych w Sanofi Vietnam Joint Stock Company w Ho Chi Minh City, która wykorzystuje sprzęt produkcyjny, taki jak przesiewacze wibracyjne, tabletkarki i dmuchawy sprężonego powietrza. Fabryka generuje wysoki poziom hałasu, przekraczający dopuszczalne normy i mogące wpływać na zdrowie i słuch pracowników. Według danych pomiarowych zarejestrowanych na stanowiskach przy tabletkarce, najwyższy wynik pomiaru hałasu to 90,4 dB(A). Dlatego też, opierając się na procesie analizy i oceny przyczyny powstawania hałasu, autorzy zaproponowali rozwiązanie polegające na dodaniu tłumika wykonanego z mosiądzu (SL) odpowiedniego dla wylotu powietrza z tabletkarki i wyposażonego w wytłoczkę akustyczną na ściana, aby zmniejszyć poziom hałasu wibrującej maszyny przesiewającej. I tak, efektem proponowanego rozwiązania jest zmniejszenie hałasu w miejscach poddawanych zabiegowi w stosunku do pierwotnego poziomu pomiarowego z 10dB(A) - 15 dB(A), dostosowanie do norm jakości środowiska pracy oraz zapobieganie szkodliwym czynnikom powodującym głuchotę pracowników.
4
Content available Czym jest bezpieczeństwo w budownictwie?
PL
Myśląc o bezpieczeństwie w budownictwie, naszym pierwszym skojarzeniem jest zwykle bezpieczna praca na budowach oraz produkty i usługi przyczyniające się do zwiększenia tego bezpieczeństwa. I to skojarzenie jest jak najbardziej słuszne. Bezpieczeństwo i higiena pracy na rynku budowlanym jest jedną z nadrzędnych kwestii. Przestrzeganie stosownych przepisów decyduje o zdrowiu i życiu ludzi zaangażowanych w proces budowlany. A jednak bezpieczeństwo w budownictwie to również coś więcej. O wiele więcej.
EN
Work constitutes a fundamental dimension of human existence on earth. Humans plan, organize, perform work and thus develop through the work of their mind and the physical transformation of the world. Knowledge management has become a widely discussed and increasingly popular concept worldwide. The essence of this concept is the creation and dissemination of knowledge, understood as the entire content existing in the human mind as a result of accumulated learning and experience. The article presents a knowledge map as a management tool for the perception of occupational health and safety and health for construction faculties’ students.
PL
W artykule przedstawiono proces rozwoju konstrukcji hełmu elektroizolacyjnego z osłoną twarzy chroniącą przed skutkami termicznego oddziaływania łuku elektrycznego. W ramach przeprowadzonych prac rozszerzono zakres temperatury pracy hełmu, zwiększono odporność na uderzenia mechaniczne oraz dodano osłony boczne twarzy.
EN
The article presents the development process of the construction of an electrically insulating safety helmet with a face shield designed to protect against thermal effect of an electric arc. As part of the work, the helmet's operating temperature range was extended, increased was the resistance to mechanical impacts and added were the side face shields.
PL
Pomieszczenia higieniczno-sanitarne powinny spełniać szereg wymagań dotyczących rodzaju i wielkości. Ich wyposażenie powinno być utrzymywane w stanie zapewniającym pracownikom bezpieczne i higieniczne korzystanie z nich. W artykule przedstawiamy listę kontrolną dla tego typu wnętrz.
PL
26.03.2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Energii z 28.08.2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych. Zastąpiło ono obowiązujące rozporządzenie o tym samym tytule, wydane 28.03.2013 r. przez Ministra Gospodarki. Przedstawiamy zmienione przepisy.
9
Content available Bhp w branży budowlanej
PL
Bezpieczeństwo i higiena pracy na rynku budowlanym jest jedną z nadrzędnych kwestii. Przestrzeganie stosownych przepisów decyduje o zdrowiu i życiu ludzi zaangażowanych w proces budowlany. Jak wynika z kontroli prowadzonych na budowach, występują na nich powtarzające się zagrożenia, wynikające z różnych względów, w tym lekceważenia przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Tymczasem wszelkie wykryte w tym zakresie nieprawidłowości nie dość, że mogą skutkować nałożeniem wysokich kar, to przede wszystkim często prowadzą do tragedii.
PL
Z dniem 26 marca 2020 r. wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych z 28 marca 2013 r. Nowe rozporządzenie, wydane przez Ministra Energii 28 sierpnia br., było długo oczekiwane, a prace nad jego przygotowaniem rozpoczęły się już w 2014 roku (uczestniczyli w nich, również przedstawiciele Stowarzyszenia Elektryków Polskich). Mając na względzie szczególne znaczenie tego aktu prawnego dla organizacji prac przy urządzeniach energetycznych, warto omówić najistotniejsze zmiany w stosunku do wersji, jaką zastępuje.
PL
Obiekty o podwyższonych standardach higienicznych to obiekty charakteryzujące się specjalnymi wymaganiami, a odstępstwo od nich może prowadzić nawet do śmierci przebywających w nich osób. Sercem każdego układu wentylacji jest centrala wentylacyjna lub klimatyzacyjna. W obiektach higienicznych należy stosować rozwiązania zgodne z normami VDI 6022 oraz jeżeli to konieczne DIN 1946-4, które powinny cechować się możliwością łatwego utrzymania czystości wewnątrz. Niezwykle ważne jest, aby wybierane rozwiązania były urządzeniami dedykowanymi do zastosowań higienicznych.
EN
Rooms with higher hygienic standards are objects of special requirements. When they are not met there is even a threat of death to persons present in such compartments. Air handling unit is the heart of each ventilating plant. For hygienic rooms solutions compliant with standards VDI 6022 and DIN 1946-4 if needed must be used. They feature is simple inner cleanness maintenance. It is very important to chose devices dedicated to hygienic applications.
PL
Wstęp i cele: W pracy przedstawiono koncepcję zorganizowania studiów podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp). Przedstawiono główne założenia nowego programu kształcenia w zakresie bhp. Głównym celem artykułu jest uzasadnienie konieczności otworzenia nowego kierunku kształcenia w zakresie bhp w Wyższej Szkole Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie. Materiały i metody: Materiał stanowią badania nad kształceniem pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zastosowano metodę analizy. Wyniki: Z przeprowadzonych badań wynika, że dotychczasowe sposoby i metody kształcenia pracowników odpowiedzialnych za sprawy bezpieczeństwa pracy są nieefektywne. Wniosek: Wyniki z badań ewaluacyjnych nad budową programów kształcenia inspektorów bezpieczeństwa pracy posłużyły do organizacji studiów I stopnia na kierunku „Pedagogika” o specjalności „Edukacja bezpieczeństwa i higieny pracy”, a następnie na studiach II stopnia „Kultura i bezpieczeństwo pracy”.
EN
Introduction and aims: The paper presents the concept of organizing postgraduate studies in the field of occupational health and safety (OHS). The main assumptions of the new educational program in the field of health and safety has been discussed. The main purpose of the article is to justify the necessity of opening a new education in the field of occupational health and safety at the Higher School of Humanities of Common Knowledge Society in Szczecin. Material and methods: The material is research on the education of employees in the field of occupational health and safety. The analysis method has been used in the paper. Results: The research shows that the existing methods and methods of educating employees responsible for occupational safety issues are ineffective. Conclusions: The results of evaluation studies on the construction of training programs for occupational safety inspectors were used to organize first-cycle studies in “Pedagogy” with the specialty “Education of health and safety at work”, and then at the second-cycle studies “Culture and job safety”.
PL
W artykule przedstawiono analizę czynników biologicznych, chemicznych i psychofizycznych, które stanowią zagrożenie dla pracowników zajmujących się systemami fotowoltaicznymi w sensie instalatorsko-eksploatacyjnym. Wskazano także działania na poziomie indywidualnym, organizacyjnym i systemowym, które powinny być podjęte aby zminimalizować ryzyka zagrożeń.
EN
This paper presents an analysis of biological, chemical and psychophysical factors, which pose a threat to workers engaged in photovoltaic systems in the installation and operating sense. Individual, organizational and systemic actions are indicated, which should be taken to minimize the risk of hazard.
PL
W artykule przedstawiono analizę czynników fizycznych, które stanowią zagrożenie dla pracowników zajmujących się systemami fotowoltaicznymi w sensie instalatorsko-eksploatacyjnym. Wskazano także działania na poziomie indywidualnym, organizacyjnym i systemowym, które powinny być podjęte aby zminimalizować ryzyka zagrożeń.
EN
This paper presents an analysis of physical factors, which pose a threat to workers engaged in photovoltaic systems in the installation and operating sense. Individual, organizational and systemic actions are indicated, which should be taken to minimize the risk of hazard.
PL
W artykule przedstawiono problematykę występowania zgonów naturalnych oraz wypadkowych w aspekcie właściwego doboru profilaktyki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dokonano analizy bezwzględnej liczby poszkodowanych oraz obliczono wskaźniki częstości występowania zdarzeń w latach 2002–2014. Przedstawiono główne zasady profilaktyki wypadkowej oraz zaproponowano wprowadzenie działań mających na celu zmniejszenie liczby zgonów naturalnych w zakładach górniczych.
EN
The article presents the problem of the occurrence of natural deaths and deaths due to accidents in terms of the proper selection of prevention measures in the field of occupational health and safety. An analysis of the absolute number of the affected was conducted and the incidence rates of events were calculated in the years 2002-2014. It presented the main principles of accidents prevention measures and proposed the introduction of measures aimed at reducing of the number of natural deaths in the mines.
PL
Artykuł dotyczy problematyki zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego, które są nie tylko ważnym obowiązkiem każdego pracodawcy, ale jest także istotnym elementem poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. Omówiono wybrane problemy analizy ryzyka, które obejmują zebranie informacji, identyfikację zagrożeń i oszacowanie ryzyka. Publikacja zawiera przykłady klasyfikacji zagrożeń w kopalniach węgla kamiennego. Ważnym elementem pracy są autorskie propozycje kryteriów doboru metod oceny ryzyka zawodowego, obejmujące rodzaj etapu oceny ryzyka, dokładność oceny ryzyka, rodzaj danych i informacji.
EN
The article concerns the subject matter of hazards and assessment of professional risk, which are not only an important duty of every employer, but also an important element in the improvement of health and safety at work. Some selected problems of risk analysis were discussed, including collecting of information, hazard identification and risk assessment. The publication contains examples of classification of hazards in hard coal mines. An important element of the work are original proposals of criteria for selecting methods of professional risk assessment, including the type of risk assessment stage, the accuracy of risk assessment, type of data and information.
17
Content available remote Ramię w ramię - optymalizacja pracy na stanowiskach zrobotyzowanych
PL
Roboty przemysłowe przejmują coraz więcej pracy, którą do tej pory wykonywał człowiek. Dzięki temu poprawiły się bezpieczeństwo i higiena pracy, a pracownicy mogą podnosić swoje kwalifikacje. W zakładach produkcyjnych pojawia się także coraz więcej osób ze specjalistycznym wykształceniem.
PL
Ocena ryzyka zawodowego jest procesem dość skomplikowanym, stanowiącym ważne narzędzie w kształtowaniu kultury bezpieczeństwa i higieny pracy, a także jednym z obowiązków pracodawcy. Dobre zrozumienie celu oceny ryzyka zawodowego oraz zapoznanie z odpowiednimi przepisami daje gwarancję sporządzenia dokumentu, który będzie stanowił nieocenione wsparcie każdego pracodawcy oraz behapowca.
EN
A continuous technological progress forces an improvement of the production process. The article describes the sole beginning of changes in the process of tires retreading on the 5S management method with regard to health and safety standards. The authors point out that the process of the production of retreaded tires is associated with the relationship between a man and a machine. The process improvement can dispense only by improving the machines but it should also pay attention to the man. The improvement of the production process must precede the audit, which can show areas that require intervention. Any such change in the production process cannot be performed without the participation of health and safety inspector, because his knowledge, skills and competence are able to determine whether the proposed changes interfere with the level of safety at the workplace. The authors emphasize that the process of production improvement production should be compatible with the process of improving the health and safety of workers involved in the production process. The combination of 5S audit with health and safety standards results in a holistic approach to the improvement process.
EN
Although knowledge is cumulating, very little is known about the effects of various sources of support on safety and health compliance. This study goes beyond previous research by investigating the relationships among perceived support from organizations, supervisors and co-workers, and employees’ safety and health compliance behaviour at chemical and petroleum process plants. The results of this study show that the support from organizations, supervisors and co-workers was significantly related to employees’ safety and health compliance. Also, the findings reveal that perceived supervisor support has the strongest influence in ensuring employees’ safety and health compliance behaviour.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.