Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 168

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ustawa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
PL
Artykuł dotyczy wymagań technicznych i prawnych stawianych układom wyprowadzenia mocy z morskich farm wiatrowych. Zawarte zostały w niej również opisy kluczowych inwestycji realizowanych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne w celu rozbudowy północnej infrastruktury sieci przesyłowej umożliwiającej wyprowadzenie mocy z MFW.
EN
The article concerns the technical and legal requirements for evacuation of power from offshore wind farms. It also contains descriptions of key investments implemented by Polskie Sieci Elektroenergetyczne in order to expand the northern infrastructure of the transmission network enabling the evacuation of power from the offshore wind farms.
2
Content available remote Ustawa o niektórych zawodach medycznych
PL
Ustawa o niektórych zawodach medycznych od wielu lat budzi emocje wśród specjalistów ze względu na ciągle zmieniający się zakres zapisów ustawy. Wielokrotnie Polskie Towarzystwo Optometrii i Optyki, jako organ opiniujący, uczestniczyło w pracach nad ustawą i informowało Państwa o zmianach jej konkretnych elementów. W ostatnim czasie najnowszym projektem był ten opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego w styczniu 2022 roku.
3
Content available remote Monitoring jakości wody w nowej odsłonie
PL
Ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych1 (dalej: Ustawa odległościowa) uregulowano zasady lokalizacji i budowy elektrowni wiatrowych w sąsiedztwie istniejącej, albo planowanej zabudowy mieszkaniowej. Regulacja ta miała zatem na celu rozwiązanie ważkiego problemu społeczno-gospodarczego, umożliwiając z jednej strony realizację nowych inwestycji w farmy wiatrowe, a z drugiej - ochronę praw społeczeństwa (mieszkańców społeczności lokalnej) w procesie lokalizacji takiej inwestycji.
PL
Opisane zmiany w uchwalonej w dniu 2 grudnia 2021 r. nowelizacji Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, dotyczące nowej definicji stacji ładowania oraz badań kontrolnych i wymiaru kar finansowych, to nie jedyne zmiany mające wpływ dla podmiotów eksploatujących stacje ładowania, użytkowników samochodów elektrycznych i hybrydowych oraz dla Urzędu Dozoru Technicznego.
PL
Uchwalona w dniu 2 grudnia 2021 r. nowelizacja ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych weszła w życie 24 grudnia 2021 r. i wprowadziła szereg zmian w obszarze elektromobilności. Jest to bardzo istotne zarówno dla Urzędu Dozoru Technicznego, jak i podmiotów eksploatujących stacje ładowania, a także dla samych użytkowników samochodów elektrycznych. Zakres nowelizacji ustawy z jednej strony wprowadza nowe uregulowania prawne dla podmiotów funkcjonujących w obszarze elektromobilności, z drugiej doprecyzowuje już istniejące zapisy.
PL
5 marca 2022 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych1), wprowadzająca nowe zasady, tryb udzielania i sposób wyznaczania wielkości pomocy publicznej z tytułu ponoszenia wysokich kosztów energii elektrycznej przez podmioty działające w sektorach i podsektorach energochłonnych, wymienionych w załączniku 1 do tej ustawy.
PL
Ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów jest jedną z podstawowych form ochrony przyrody zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU z 2021 r. poz. 1098). Ma ona umożliwić skuteczną ochronę najcenniejszych składników przyrody ożywionej.
PL
Z całą pewnością można stwierdzić, że czeka nas rewolucja, która może okazać się bardzo kosztowna dla wszystkich firm wprowadzających produkty w opakowaniach na rynek krajowy. 5 sierpnia br. Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało bowiem na stronach Rządowego Centrum Legislacji projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw, czyli tzw. projekt ustawy ROP, który już teraz wywołuje wiele kontrowersji oraz wątpliwości. I to nie tylko na rynku odpadowym.
PL
Jednym z instrumentów mających oddziaływać na podmioty korzystające ze środowiska są opłaty ponoszone z tego tytułu. Ich rodzajem są opłaty za usuwanie drzew lub krzewów.
PL
W artykule przedstawiono problematykę związaną z uprawnieniami oraz obowiązkami żołnierzy zawodowych. Autor zakreślił okres przedmiotowej analizy na lata obecne oraz okres Polski Ludowej. Głównym założeniem było poddanie analizie dwóch ustaw pragmatycznych dotyczących służby żołnierzy zawodowych. Na gruncie przepisów ustawy z 1970 i 2003 r. Autor dokonał porównania tożsamych uregulowań określonych praw i obowiązków nałożonych na żołnierzy zawodowych. Wynikające z tego tytułu różnice wynikają jednoznacznie z charakteru Sił Zbrojnych w analizowanych okresach oraz sytuacji geopolitycznej Polski.
EN
The article presents the issues related to the rights and obligations of professional soldiers. The author sets the period of the subject analysis for the present years and the period of People's Poland. The main assumption was to analyze two pragmatic laws regarding the service of professional soldiers. On the basis of the provisions of the Act of 1970 and 2003, the author compared the identical regulations of given rights and obligations imposed on professional soldiers. The resulting differences are clear from the nature of the Armed Forces in given periods and the geopolitical situation of Poland.
PL
5 maja 2020 r. ogłoszona została ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 poz. 875), stanowiąca nowelizację przepisów o tzw. „Tarczy antykryzysowej”. Ustawa co do zasady weszła w życie z dniem następującym po dniu jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, tj. 16 maja 2020 r.
EN
The Territorial Defense Force is of great interest to politicians, the media and public opinion. A great deal of misinformation and misconceptions have arisen about the subject related to the newly created type of the Polish Armed Forces. Therefore, the aim of the article is to familiarize the reader with the role, place and tasks of the Territorial Defense Force in the national system of combating terrorism based on the provisions of the law in force in Poland. The article attempts to determine the opportunities and threats under the provisions of the Act on Anti-Terrorism of June 10, 2016, and the Act amending the Act on the Universal Obligation to Defend the Republic of Poland and certain other acts of November 16, 2016, to the Territorial Defense Force and for the security of the country. Comparative analysis of the legal acts mentioned above seems necessary for a better understanding of the peculiarities of the operation of the Territorial Defense Force in the Polish legal system and the security system.
PL
Wojska Obrony Terytorialnej są przedmiotem dużego zainteresowania polityków, mediów i opinii publicznej. Wokół tematyki związanej z nowopowstałym rodzajem Sił Zbrojnych RP narosło wiele niedomówień i błędnych przekonań. W związku z tym celem artykułu jest przybliżenie czytelnikowi roli, miejsca i zadań Wojsk Obrony Terytorialnej w krajowym systemie zwalczania terroryzmu w oparciu o zapisy obowiązującego w Polsce prawa. W artykule została podjęta próba określenia szans i zagrożeń, wynikających z zapisów Ustawy o działaniach antyterrorystycznych z dnia 10 czerwca 2016 r. oraz Ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw z dnia 16 listopada 2016 r. dla Wojsk Obrony Terytorialnej oraz dla bezpieczeństwa kraju. Komparatystyka ww. aktów prawnych, wydaje się niezbędna dla lepszego poznania specyfiki działania Wojsk Obrony Terytorialnej w polskim systemie prawnym oraz systemie bezpieczeństwa.
PL
W artykule wskazano i omówiono najważniejsze zmiany, jakie wprowadza ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw, w tym m.in. ustawy Prawo budowlane i ustawy Prawo ochrony środowiska. W sposób istotny zmieniono zasady działania programu „Stop Smog”, czyniąc go bardziej atrakcyjnym dla beneficjentów i gmin jako realizatorów przedsięwzięć niskoemisyjnych. Ponadto utworzono Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków oraz Ekologiczny Fundusz Poręczeń i Gwarancji. W ramach CEEB m.in. każdy właściciel lub zarządca budynków albo lokali będzie zobowiązany do inwentaryzacji znajdujących się w jego nieruchomościach źródeł ciepła i przekazania informacji o nich do wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast. Osoby z uprawnieniami budowlanymi lub kwalifikacjami w rzemiośle kominiarskim zostały uprawnione (zobowiązane) do wprowadzania danych i informacji do CEEB w zakresie przeprowadzanych kontroli przewodów kominowych.
EN
The article discusses the most important changes introduced by the act amending the act on supporting thermo-modernization and renovation and some other acts. The principles of the Stop Smog Plan have been significantly changed, making it more attractive for its beneficiaries and municipalities as providers of low-emission projects. Moreover, the Central Register of the Emissivity of Buildings (CEEB) and the Ecological Guarantee Fund were established. As part of CEEB, each owner or manager of buildings or premises will be required to make an inventory of the heat sources located in them and provide information about them to commune heads, town mayors or presidents. Persons with building qualifications or qualifications in the chimney sweep have been entitled (obliged) to enter data and information into the CEEB in the scope of the inspections of chimneys.
17
Content available remote Zmiany w ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów
PL
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji 24 stycznia br. pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw wprowadzający kolejne zmiany w procedurach uzyskiwania decyzji środowiskowych.
EN
On 24 January, 2020, the website of the Government Legislation Centre saw the draft of the act on the amendment of the Act on publishing information about the environment and its protection, public participation in the environment protection and environmental impact assessment, as well as of some other acts. The draft introduces another changes in the procedures of obtaining environmental approvals.
PL
W artykule przedstawiono uzasadnienie i podstawowe założenia nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów budynków, opracowanej w oparciu o priorytetowe kierunki Narodowego Programu Mieszkaniowego. Program ten przewiduje zwiększenie efektywności dopłat publicznych realizowanych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów. W wyniku przeprowadzonych na szeroką skalę badań in situ budynków wielkopłytowych ITB rekomendował możliwość wzmocnienia zewnętrznych ścian trójwarstwowych w budynkach wielkopłytowych.
EN
The article presents the rationale and basic assumptions of the amendment to the act on supporting thermal modernization and renovation of buildings, prepared on the basis of the priority lines of the National Housing Program. This program provides for increasing the effectiveness of public subsidies financed by the Thermal Modernization and Renovation Fund. As a result of large-scale of research of in situ large-panel buildings, the Building Research Institute recommended the possibility of strengthening the external three-layer walls in large-panel buildings.
PL
Zezwolenia na usunięcie roślin wydawane na podstawie art. 33 ust 1. ustawy z 16 kwietnia 2004 r. są decyzjami wywołującymi skutki prawne przez stosunkowo długi czas.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.