Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 24

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Radom
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W 2021 r. przypadał jubileusz 100-lecia utworzenia Oddziału Radomskiego SEP, który należy do najstarszych oddziałów Stowarzyszenia. W 1919 r. powstało 6 oddziałów założycielskich, tworząc Stowarzyszenie Elektryków Polskich (w ówczesnej nomenklaturze 6 kół Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich), a w 1921 r. powstały Oddziały (Koła) Radomski i Toruński.
EN
The area of the primeval valley of the Malczewski stream, located on the border of two blocks of flats inside the Radom housing estate Południe, has remained undeveloped for over twenty years. The existing stand is mainly self-seeding with the dominance of Salix alba (32%) and Populus tremula (16%). In addition, there are: Alnus incana (11%), Quercus rubra (10%), Acer negundo (7%) and others. There are no paved pedestrian routes. The conceptual design of the new development of the valley is a response to the needs of local residents. The project involves the creation of a square in the middle of the plot, with a focal point in the form of a fountain. Provides for the separation of an area with sports and recreational functions with a fitness and skate park, as well as two playgrounds for children. There is also a designated area for a dog paddock. A part of the park with a roofed gazebo and three paved squares with stone barbecues will serve as a recreation and leisure function for entire families. Referring to the names of the surrounding housing estate Południe and associations with the sun - the place was given the name of Sunny Park. The name of the park is underlined by the arrangement of alleys, reflecting the journey of the sun in the sky.
PL
Teren pradoliny potoku Malczewskiego, położony na pograniczu dwóch blokowisk wewnątrz radomskiego osiedla Południe, od ponad dwudziestu lat pozostaje niezagospodarowany. Istniejący drzewostan to przede wszystkim samosiewy z dominacją Salix alba (32%) i Populus tremula (16%). Poza tym występują tu: Alnus incana (11%), Quercus rubra (10%), Acer negundo (7%) i in. Na terenie brak jest utwardzonych ciągów pieszych. Projekt koncepcyjny nowego zagospodarowania doliny jest odpowiedzią na potrzeby okolicznych mieszkańców. Projekt zakłada utworzenie placu w środkowej części działki, z punktem centralnym w formie fontanny. Przewiduje wydzielenie obszaru pełniącego funkcje sportowo-rekreacyjne z placem fitness i skate-parkiem, a także dwóch placów zabaw dla dzieci. Wydzielono również teren przeznaczony na wybieg dla psów. Funkcję rekreacyjno-wypoczynkową dla całych rodzin będzie pełnił fragment parku z zadaszoną altaną oraz trzema utwardzonymi placykami z murowanymi grillami. Nawiązując do nazewnictwa otaczającego osiedla Południe oraz skojarzeniami ze słońcem - miejscu nadano nazwę Słoneczny Park. Nazwę parku podkreślono układem alejek, odwzorowującym wędrówkę słońca po niebie.
PL
W tekście omówiono rolę Konserwatora Wojewódzkiego w ochronie i zarządzaniu Pomnikiem Historii na przykładzie działań w Warszawie i na Mazowszu. Najważniejszą rolą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków jest pełnienie nadzoru konserwatorskiego nad zabytkami znajdującymi się na terenie Pomnika Historii. W ten sposób WKZ może upowszechniać wysokie standardy w prowadzonych pracach konserwatorskich i tworzyć wzorce ochrony i konserwacji na tym obszarze, a także prowadzić działania promocyjne. Omówiono wszystkie obiekty będące Pomnikami Historii z terenu Mazowsza, a także złożone wnioski i wymieniono te zabytki, które zasługują na rangę Pomnika Historii. Mimo narzuconych prawnie ograniczeń Wojewódzki Konserwator Zabytków może być aktywnym uczestnikiem systemu ochrony zrównoważonego rozwoju Pomników Historii i wszystkich zabytków oraz wykonawcą polityki państwa dotyczącym narodowego dziedzictwa. Może też bardzo sprawnie łączyć zrównoważony rozwój obszarów Pomników Historii z ochroną konserwatorską i z rozwojem oraz z przystosowaniem ich do zmieniających się potrzeb życia.
EN
The text discusses the role of the Voivodeship Conservator in the protection and management of a Historic Monument on the example of activities in Warsaw and Mazovia region. The most important role of a Voivodeship Conservator of Monuments is to carry out supervision over objects of heritage located within the area of a Historic Monument. By doing so, the VCM can promote high standards of conservation work and create examples of protection and conservation projects in an area, as well as conduct promotional activities. Presented here are all objects registered as Historic Monuments in the Mazovia region, as well as the submitted applications and the listed monuments that deserve to be bestowed the rank of the Historic Monument. Despite the restrictions imposed by law, the VCM may actively work for the protection of Historic Monuments and be the executor of the national heritage policy. It can also very efficiently combine sustainable development considerations of the areas of Historic Monuments with the requirements of conservation, development, as well as protection and adaptation to the changing needs of life.
PL
Artykuł porusza tematykę dotyczącą jednego z najpopularniejszych rodzajów ubezpieczeń – ubezpieczeń komunikacyjnych. Omówiono w nim definicję ubezpieczeń komunikacyjnych, przedstawiono ich klasyfikację oraz wyjaśniono pojęcie regresu ubezpieczeniowego. Celem artykułu jest przedstawienie wniosków z badań ankietowych przeprowadzonych przez autora w lipcu 2019 r. wśród mieszkańców Radomia, posiadających polisę ubezpieczenia komunikacyjnego. Badania te dotyczyły zadowolenia osób ubezpieczonych z posiadanego pakietu ubezpieczenia komunikacyjnego oraz miały na celu zbadanie znajomości przez te osoby pojęć związanych z ubezpieczeniami komunikacyjnymi i znajomości warunków nawiązanych przez nich umów ubezpieczeniowych. Wnioski z badań mogą posłużyć do określenia stanu wiedzy i poziomu zadowolenia ubezpieczonych z produktów ubezpieczeniowych dostępnych na polskim rynku ubezpieczeń komunikacyjnych.
EN
The paper deals with topics related to one of the most popular types of insurance - motor insurance. It discusses the definition of motor insurance, presents their classification and defines the concept of insurance subrogation. The aim of the article is to present the conclusions of the research conducted by the author in May 2019 among the residents of Radom who have a motor insurance policy. The research concerned the satisfaction of insured persons with their motor insurance package and the aim of research was examining the knowledge of insured people concerned concepts related to motor insurance and knowledge about the terms of insurance agreement signed by them. The conclusions from the research can be used to determine the state of knowledge and level of satisfaction of the insured people with insurance products available on the Polish motor insurance market.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję zintegrowanego systemu transportu szynowego w Radomiu, opartego na tramwajach klasycznych i dwusystemowych z uwzględnieniem roli kolei regionalnej w obsłudze przewozów miejskich i aglomeracyjnych. Przedstawiono rozwój koncepcji sieci tramwajowej w Radomiu a następnie dokonano analizy uwarunkowań rozwoju miejskiego transportu szynowego. Artykuł stanowi syntetyczny opis autorskiej wersji modelu obsługi komunikacyjnej miasta z naciskiem na integracje różnych środków transportu oraz na aspekty techniczne, ruchowe i organizacyjne istotne w planowaniu powiązania układu tramwajowego i kolejowego w warunkach polskich.
EN
The article presents the concept of an integrated rail transport system in Radom, based on classical and dual-system trams, taking into account the role of regional rail in servicing urban and agglomeration transport. The development of the concept of the tram network in Radom was presented and then the analysis of the conditions for the development of urban rail transport was made. The article is a synthetic description of the author's version of the city transport service model, with an emphasis on the integration of various transport modes, as well as technical, operational and organizational aspects essential in planning the connection of the tram and railway layout in Polish conditions.
PL
Celem wystąpienia jest omówienie i analiza efektów trzech programów rewitalizacji skupiających się na projektach urbanistyczno-architektonicznych w obrębie historycznie wykształconego śródmieścia. Projekty realizowane w ramach programów rewitalizacji powinny nieść za sobą zmiany dotykające całego obszaru zdegradowanego, wytwarzając wzajemne relacje o charakterze synergicznym, wynikające z wzajemnego powiązania projektów z tkanką miejską. W opracowaniu poddano analizie projekt rewitalizacji dotyczący bielskiej starówki (zrealizowany w ramach kompleksowego programu) z działaniami rewitalizacyjnymi w obrębie śródmieścia i Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu oraz z podjętymi i planowanymi projektami na obszarze historycznego miasta w Rzeszowie. Autor dokonuje próby zdefiniowania na czym polega potencjalny efekt oddziaływania synergicznego w rewitalizacji. Zagadnienie synergii definiuje jako relację wytwarzaną między projektami rewitalizacji w przestrzeni śródmieścia oraz stopień wpisania ich w sieć przestrzeni publicznych i wzajemnej konfiguracji. Na koniec określa wnioski wynikające z tych relacji i oczekiwane efekty z nimi związane.
EN
The purpose of this study was to discuss and analyze three projects of urban renewal within the city centre located in its cultural heritage. These projects were implemented as a part of revitalization programs and should result in a change of the entire degraded area. Consequently, the impact of these changes should bring synergy results to revitalize space and its surroundings. The paper focused on analysis and comparison of currently being developed revitalization programs in old town (Miasto Kazimierzowskie) of Radom and Rzeszów with already implemented project in Bielsko-Biała where synergy effect emerged thanks to very complex revitalization program. Another aim was to find out what is the potential synergy effect and how it can be achieved when preparing revitalization program for urban area placed in public area.
PL
W artykule omówiono podstawowe wymagania dotyczące funkcjonowania pieszych i rowerzystów w systemie transportowym miast. Przedstawiono przykłady rozwiązań wykorzystanych w Radomiu. Ponadto zdefiniowano podstawowe problemy związane z kształtowaniem infrastruktury przeznaczonej dla pieszych i rowerzystów.
EN
In the article essential requirements concerning functioning of pedestrians and cyclists were discussed in the transport system of cities. Examples of answers used in Radom were presented. Moreover the basic problems associated with the forming of infrastructure intended for pedestrians and cyclists were defined.
PL
Ulice jednokierunkowe w centrach miast i osiedli w swoich założeniach mają usprawnić ruch pojazdów samochodowych, ułatwić parkowanie oraz ograniczyć negatywne skutki nadmiernego zanieczyszczenia powietrza czy kongestii. Jednak przy wprowadzaniu zmian organizacji ruchu często marginalizowany i pomijany jest ruch rowerowy.
PL
W artykule dokonano analizy preferencji wyboru środka transportu przez mieszkańców Radomia. W analizie wykorzystano wyniki czterech ankiet dotyczących różnych aspektów systemu transportowego, w których jedno z pytań dotyczyło wyboru środka transportu. Trzy ankiety dotyczą roku 2013, jedna roku 2006. Z ankiet jednoznacznie wynika, że preferowanym środkiem transportu pozostaje komunikacja miejska, choć jej znaczenie systematycznie maleje. Zdecydowanie rośnie rola samochodu osobowego jako podstawowego środka transportu. Udział roweru jako istotnego środka transportu w Radomiu, mimo że znacznie wzrósł w ostatnim dziesięcioleciu, pozostaje marginalny. W świetle wyników ankiety powstaje pytanie o celowość planowanych zmian infrastruktury drogowej Radomia.
EN
The article analyzes preferences the choice of transport mode by of Radom residents. In the analysis uses the results of four surveys on different aspects of the transport systems. One of the questions concerned the choice of means of transport. Three survey relate to the year 2013, one relate to the year 2006. The polls clearly show that the preferred mode of transport is the public transport, although its importance steadily decreasing. Definitely increases the role the car as the primary of transport mode. The share of the bicycle as an important means of transport in Radom, although it has increased significantly in the last decade, remains marginal. In light of the survey results is the question of advisability of planned changes to the road infrastructure of Radom.
PL
W artykule przeanalizowano i porównano wyniki dwóch ankiet dotyczących oceny infrastruktury rowerowej miasta Radomia. Ocena infrastruktury jest wyższa niż przypuszczali autorzy na podstawie doświadczeń własnych. Wysoko ocenione jest bezpieczeństwo na ścieżkach rowerowych. Widać zdecydowaną różnicę w ocenie między kobietami a mężczyznami. Mężczyźni znacznie lepiej oceniają zarówno dostępność, jakość i bezpieczeństwo niż kobiety. Kobiety mają pod tym względem znacznie wyższe wymagania. Różnice w ocenie ujawniają się wyraźnie przy wskazaniu głównych przyczyn wypadków. Kobiety, mieszkanki Radomia, wskazują na nadmierną prędkość. Mężczyźni, mieszkańcy Radomia, wskazują zły stan dróg. Istotne różnice w ocenie obserwuje się między grupą mieszkańców Radomia a respondentami spoza Radomia. Z obu ankiet wynika, że tylko niewielki odsetek aktywnie korzysta z roweru jako środka przemieszczania się. Autorzy wskazali na trudności w porównywaniu ankiet wynikające z różnicy w strukturze respondentów.
EN
The article analyzes and compares the results of two questionnaires for the assessment of cycling infrastructure of the city of Radom. Rating of infrastructure is higher than assumed on the basis of the authors' own experience. Highly rated the safety of bike lanes. You can see the vast difference in the assessment between women and men. Men much better evaluate the availability, quality and safety than women. Women’s have in this respect much higher requirements. Differences revealed in evaluation clearly set in at indication the main causes of road accidents. Women, residents of Radom, point to excessive speed. Men, residents of Radom, indicate bad roads. Significant differences in the assessment observed between the group of residents of Radom and non-Radom's respondents. Both of surveys show that only a small percentage persons are using the bicycle as a means transport. The authors pointed to the difficulty in comparing surveys due to the difference in the structure of respondents.
PL
W 2013 roku otwarte zostało Laboratorium Fotowoltaiki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Laboratorium wybudowane zostało przy wsparciu finansowym uzyskanym w ramach projektu „Stworzenie powiązań kooperacyjnych między sferą badawczą a przedsiębiorstwami w celu poprawy konkurencyjności regionu i zwiększenia spójności gospodarczej i społecznej” działanie 1.1 w ramach RPOWM p. 1. Unikatowy charakter tego laboratorium oraz najnowocześniejsza aparatura pomiarowa stwarza szerokie możliwości badawcze w zakresie pozyskiwania, magazynowania oraz przetwarzania energii elektrycznej. Zaprezentowane w artykule systemy pozyskiwania energii promieniowania słonecznego i wiatru wraz z litowo-żelazowym magazynem energii oraz systemem przetwarzania energii, realizowanym na przykładzie pompowni wodociągowej, stanowi niezastąpione zaplecze badawcze dla małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw z sektora energetycznego oraz inżynierii środowiska.
EN
The Photovoltaic’s Laboratory of the Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom was opened in 2013. The laboratory was built with the financial support received in the framework of the project "Creation of cooperative relations between the research sector and enterprises in order to improve the competitiveness of the region and enhance the economic and social cohesion" within the Measure 1.1 RPOWM p. 1. The unique nature of the laboratory and the most modern measuring equipment provides ample research opportunities in the field of production, storage and processing of electricity. The energy power systems with photovoltaic and wind power plant with lithium energy storage are presented in the article. The energy power system includes energy conversion system, implemented on the example of pumping water. The systems is an indispensable research facilities for small, medium and big companies in the energy sector and environmental engineering.
Logistyka
|
2014
|
nr 6
14454--14460, CD 6
PL
Celem artykułu jest prezentacja zagadnień należących do kanonu kształcenia logistycznego oraz dorobku dydaktycznego i naukowego UTH Radom w tym obszarze. Kierunek kształcenia Logistyka został w Polsce formalnie wprowadzony w 2005 roku, a dwa lata później opracowano standard kształcenia dla tego kierunku. W artykule omówiono strukturę i treści kształcenia objęte standardem, a także rozwój kształcenia logistycznego w UTH w Radomiu, ze szczególnym uwzględnieniem włączenia logistyki w programy kształcenia inżynierów transportu. Ponadto zaprezentowano dorobek naukowy i popularyzatorski Wydziału Transportu i Elektrotechniki UTH w Radomiu w obszarze logistyki.
EN
The purpose of this article is to present both the issues belonging to the canon of logistics education, as well as the educational and scientific achievements of the UTH Radom in this area. Logistics training course was formally introduced in Poland in 2005, and two years later a standard of education for this field of study was developed. The article discusses the structure and content of education covered by this standard and presents the development of logistics education in UTH in Radom, particularly the inclusion of logistics in transport engineering education programs. Furthermore, scientific achievements and conference activities of the Faculty of Transport and Electrical Engineering UTH Radom in the area of logistics are described.
PL
Artykuł przedstawia metodykę badania jakości oświetlenia na przykładzie wykonanych przez autorów pomiarów natężenia oświetlenia i luminancji w wybranych ciągach komunikacyjnych Radomia oświetlonych konwencjonalnie. Otrzymane wynik poddano obróbce wiążącej wykonane pomiary z lokalizacją geograficzną. Uzyskane rezultaty wskazują na możliwość potencjalnej poprawy energooszczędności systemu, równomierności oświetlenia, a co za tym idzie bezpieczeństwa drogowego i publicznego w wypadku zastosowania nowoczesnych systemów oświetlenia i wykonania systemu zgodnie ze współcześnie obowiązującymi normami.
EN
The article presents the methodology for testing the quality of the lighting on the example of measurements of illuminance and luminance in the selected traffic routes in Radom. Tested routes were conventionally lit. The obtained results were processed by linking measurements with their geographical location. The results indicate the possibility of improvements in energy efficiency of the system, improvements in uniformity of illumination, and as a consequence road safety and public safety in case of the use of modern lighting systems and their implementation in accordance with the nowadays standards.
PL
W artykule mówiono podstawowe cele, zakres i zastosowanie pomiarów ruchu drogowego. Szczególną uwagę zwrócono na znaczenie pomiarów natężenia ruchu drogowego. Dokonano porównania i analizy natężenia ruchu drogowego na kilku wybranych ciągach komunikacyjnych miasta Radomia z uwzględnieniem struktury rodzajowej i kierunkowej. Uwzględniono skrzyżowania na ciągu ulic spełniających rolę obwodnicy (północnej i wschodniej) wraz z niektórymi ważnymi skrzyżowaniami sąsiednimi. Analiza wskazuje, że wzrost liczby pojazdów w obszarze miasta nie ma bezpośredniego wpływu na wzrost natężenia dla konkretnych analizowanych skrzyżowań. Standardowo wybierany zakres czasu, dla których dokonywane są pomiary, nie zawsze jest odpowiedni dla konkretnych skrzyżowań. Dla prawidłowej oceny niezbędne jest dokonywanie systematycznych badań w porównywalnych warunkach.
EN
The article said the basic objectives, scope and application traffic measurements. Special attention was paid to the importance of measuring traffic flow. The comparison and analysis of traffic flow on a few selected communication routes of the city of Radom, taking into account the type structure and direction. Been taken into account the crossing communication routes serving as the ring road (north and east), along with some of the neighbors important intersections. The analysis shows that increase in the number of vehicles in city area has no direct impact on the increase of intensity of analyzed in selected intersections. As standard selected the time range for which the measurements are performed, it is not always appropriate for specific of intersections. For a proper assessment it is necessary to make systematic studies under comparable conditions.
PL
Wprowadzenie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi stało się dla samorządów jednym z najważniejszych wyzwań ostatnich dwóch lat, a będzie też absorbowało ich zwiększoną uwagę przez kilka następnych. Temat gospodarki odpadami chyba po raz pierwszy w historii na pewien czas znalazł się także w centrum uwagi opinii publicznej, co tym bardziej mobilizowało władze samorządowe.
PL
W artykule przedstawiono trzy projekty przebudowy ulic w Radomiu, które zaliczają się do układu podstawowego miasta oraz zróżnicowany montaż finansowy tych inwestycji w zależności od kategorii ulicy to jest drogę krajową, powiatową, gminą.
EN
The paper presents three projects of the reconstruction of streets in Radom, which belong to the basic system of the city, as well as the diverse financial engineering of the investment, depending on the category of the street, that is the main road, county, municipality.
PL
W artykule omówiono różne rodzaje zastosowanych elementów infrastruktury drogowej poprawiających bezpieczeństwo pieszych oraz uspokojenia ruchu drogowego w Radomiu.
EN
The article discusses different types of road infrastructure used to improve pedestrian safety and traffic calming in Radom.
PL
W artykule omówiono wybrane, podstawowe problemy związane z funkcjonowaniem infrastruktury transportowej w miastach. Ponadto przedstawiono wyniki badania ankietowego przeprowadzonego w Radomiu. Badania te miały na celu zdobycie opinii kierowców na temat funkcjonowania nowych i zmodernizowanych w ostatnich latach elementów infrastruktury transportu drogowego w Radomiu.
EN
The article discusses the selected basic problems related to the operation of transport infrastructure in cities. In addition, presents the results a survey conducted in Radom. These studies were designed to get drivers' opinions on the operation of new and upgraded in recent years, road transport infrastructure in Radom.
PL
Praca skupia się na analizie przestrzeni publicznych wybranych miast polskich, które w wyniku wprowadzenia reformy administracyjnej w styczniu 1999 roku (zmiany władzy na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym) musiały odnaleźć się w nowym planowaniu miejskim. Zgodnie z reformą administracyjną Polskę podzielono na 16 województw w miejsce 49 mniejszych. Pozostałe 33 miasta utworzyły grupę byłych centrów wojewódzkich, zdegradowanych do statusu musiały zmierzyć się z nową rzeczywistością. Badanie naukowe ukazujące obszary podobieństw i różnic ma na celu znalezienie najlepszego rozwiązania możliwego do zastosowania w rozwoju przestrzeni publicznych w Polsce. Analiza zasad kształtujących przestrzenie publiczne jest jednym z podstawowych zadań współczesnego planowania miasta. Praca ta ma za zadanie dostarczenie udokumentowanych przykładów miast na prawach powiatu, które teraz lub w przyszłości będą zajmować się problemami dotyczącymi przestrzeni publicznych. Dysertacja skupia się na analizie przestrzeni publicznych dwóch Polskich miast, Płocka i Radomia, które ze względu na swą lokalizację w województwie mazowieckim oraz specyficzną strukturę administracyjną są dobrą bazą wyjściową do przeprowadzenia analiz przestrzeni publicznych w kontekście wielowarstwowych przemian przestrzennych, administracyjnych i socjologicznych.
EN
This thesis is focusing on public spaces' analysis of chosen polish cities that faced new city planning policy after the administrative reform in January 1999 (the changes in the competence of central, regional and local administration authorities). Due to the administrative reform Poland has been divided into 16 regions (voivodships) - instead of 49 smaller ones. The rest - 33 cities and towns - form a downgraded group of former voivod-ship centers, reduced now to poviat status. Those cities that were deprived of their status had to face a new reality. The research aims to show the range of similarities or discrepancies to find the best solutions useful for Polish cities in public spaces development. A study of the principles to which the shaping of system of public spaces should conform is one of the most important tasks of contemporary town planning. It will provide documented examples of cities/poviats, which are currently dealing or will deal with problems of public spaces.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.