Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  open-air museum
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Stan zachowania wernakularnych obiektów drewnianych Muzeum Wsi Lubelskiej
PL
Skansen to potoczne określenie muzeum na wolnym powietrzu, w którym prezentowane są obiekty kultury ludowej danego regionu. W 2012 roku Dyrekcja Muzeum Wsi Lubelskiej w porozumieniuz Katedrą Konserwacji Zabytków Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej rozpoczęła program całościowej inwentaryzacji i oceny stanu technicznego obiektów znajdujących się w zasobach lubelskiego skansenu. Mając tak obszerną i kompleksową dokumentację archiwalną zdecydowano o ponownej analizie. Porównano stopień i skalę zniszczeń po upływie 10 lat. W niniejszym artykule skupiono się na ocenie stanu technicznego elewacji obiektów. Określono stan techniczny ścian i pokryć dachowych. Nie stwierdzono istotnych problemów konstrukcyjnych, a uszkodzenia mają, w większości przypadków, charakter powierzchniowy.
EN
The open-air museum is a place where objects of folk culture of a particular region are presented. In 2012, the Lublin Village Museum, in consultation with the Conservation Department of the Faculty of Construction and Architecture at the Lublin University of Technology, started a programme of comprehensive inventory and assessment of the technical condition of the objects. Based on the extensive and comprehensive archival documentation, it was decided to carry out an analysis allowing to compare changes in the buildings' condition. This article focuses on the assessment of the building facades’ technical condition. The assessment was based on determination of the technical condition of the walls and roof coverings and a comparison of the degree and extent of damage in relation to documentation submitted 10 years ago. No significant structural problems were found and the damages are, in most cases, superficial.
EN
The subject of open-air museums has been and continues to be extensively researched in Poland. The world’s first open- -air museum called ‘Skansen’ was established in 1891 on the Stockholm island of Djurgården. The oldest open-air museum in Poland, the Teodora and Izydor Gulgowski Kashubian Ethnographic Park in Wdzydze Kiszewskie, was founded in 1906. Initially, open-air museums presented exclusively heritage facilities related to rural culture. Gradually, the exhibitions were supplemented with examples of small-town, worker, manor and industrial buildings. Over time, industrial open-air museums began to be established. Open-air museums can be divided into three categories. The first comprises displays of ethnographic items with the focus on folk culture. The second category comprises museums of technology and industry. In the third group there are ethnographic museums with separate sections of industrial exhibitions as well as museums displaying industrial equipment and machinery against the background of ethnographic heritage facilities. The aim of this treatise is to present the diversity of Polish open-air industrial museums, classify them, present their activities, evaluate them and discuss the conditions to be met so that open-air industrial museums can be recognised as a tourist product. Polish museums of technology and industry in the open air or with industrial outdoor exhibitions can be divided into museums related to sailing, shipbuilding and fishing, military, aviation, railway, firefighting, road building, beekeeping and mining, and others. The financial standing of outdoor museums of technology and industry varies, but is usually bad. In order to make open-air museums profitable it is necessary to modernise their offer. Since the traditional, static model of presenting museum resources is the least attractive nowadays, it is necessary to shift away from passive displays towards active dissemination.
PL
Tematyka muzeów na wolnym powietrzu była i jest w Polsce przedmiotem szerokich badań. Pierwsze w świecie muzeum na wolnym powietrzu o nazwie „Skansen” powstało w 1891 r. na sztokholmskiej wyspie Djurgården. Najstarsze muzeum na wolnym powietrzu w Polsce, Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich, został założony w 1906 r. Początkowo muzea na wolnym powietrzu prezentowały wyłącznie zabytkowe obiekty związane z kulturą wiejską. Stopniowo ekspozycje uzupełniano o przykłady budownictwa małomiasteczkowego, robotniczego, dworskiego i przemysłowego. Z czasem zaczęto tworzyć przemysłowe muzea na wolnym powietrzu. Muzea na wolnym powietrzu można podzielić na trzy kategorie. Pierwsza z nich to ekspozycje obiektów etnograficznych, skupione na kulturze ludowej. Drugą kategorię stanowią muzea techniki i przemysłu. W trzeciej grupie znajdują się muzea etnograficzne, w których wydzielone są kwartały ekspozycji przemysłowych czy też muzea prezentujące urządzenia i maszyny przemysłowe na tle zabytków etnograficznych. Celem pracy jest przedstawienie różnorodności polskich przemysłowych muzeów na wolnym powietrzu, dokonanie ich klasyfikacji, prezentacja realizowanych działań oraz ocena i podanie warunków pozwalających na uznanie przemysłowych muzeów na wolnym powietrzu za produkt turystyczny. Polskie muzea techniki i przemysłu na wolnym powietrzu czy też posiadające przemysłowe ekspozycje plenerowe można podzielić na muzea: związanie z żeglugą i przemysłem okrętowym, rybołówstwa, wojskowe, lotnictwa, kolejnictwa, pożarnictwa, drogownictwa, pszczelarstwa, górnictwa, inne. Muzea techniki i przemysłu na wolnym powietrzu są w różnej, najczęściej złej kondycji finansowej. Niezbędnym warunkiem uzyskania dochodowości przez muzea na wolnym powietrzu jest uwspółcześnienie ich oferty. Tradycyjny, statyczny model prezentowania zasobów jest dziś najmniej atrakcyjny. Konieczne jest odejście od biernego udostępniania na rzecz czynnego upowszechniania.
PL
Park Narodowy Great Smoky Mountains należy do najczęściej odwiedzanych obszarów leśnych w Stanach Zjednoczonych. Na jego terenie zachowała się największa kolekcja historycznych drewnianych budynków w konstrukcji zrębowej w południowo-wschodniej części tego kraju. Ich najatrakcyjniejsze skupisko, uważane za jedno z najważniejszych muzeów na wolnym powietrzu w Ameryce Północnej, znajduje się w Cades Cove – historycznej osadzie rolniczej, a jednocześnie najpiękniejszej dolinie parku. W artykule przedstawiono dzieje procesu ochrony dziedzictwa naturalnego i materialnego południowych Appalachów, w wyniku którego dokonano swoistej rekreacji krajobrazu przyrodniczego i kulturowego pasma Great Smoky Mountains. Krytycznej dyskusji poddano autentyczność historycznego miejsca oraz obiektu historycznej architektury w perspektywie interpretacji konserwatorskiej. Omówione zagadnienia zobrazowano przykładami zabytkowych budynków drewnianych, eksponowanych w formie muzeum na wolnym powietrzu.
EN
The Great Smoky Mountains National Park is one of the most visited forest areas in the United States. The largest collection of historic log buildings in the south-eastern part of this country has been preserved in the park. Their most attractive cluster, considered one of the most important open-air museums in North America, is located in Cades Cove-a historic agricultural settlement and the most beautiful valley in the park. This paper presents the intriguing history of the process of protecting the natural and material heritage of the southern Appalachians, which resulted in a kind of re-creation of the natural and cultural landscape of the Great Smoky Mountains. The issue of the authenticity of the historic site and the historical structure in the context of the conservation carried out as an interpretation aimed at extracting a desired narrative of the protected natural and cultural area, was also subjected to a critical examination. The presented issues are illustrated with specific examples of historic wooden buildings-the remains of the material heritage of the southern Appalachians which is exhibited in the form of an open-air museum.
EN
The aim of the article is the presentation and critical assessment of a development called "The town on the trail of cultures" or "Borderland Town" currently created in Biłgoraj. The main subject of the research is a contemporary composition, which is a free interpretation of historical architecture, in many respects far from factual credibility, but aspiring to be a tourist and cultural destination. The idea of building these houses and commercial properties was to replicate the traditional wooden small-town architecture of the region. Alongside them, of great interest to tourists, are replicas or copies of historic public buildings and places of worship, characteristic of the ethnic diversity of the eastern areas of the First and Second Polish Republic. The emerging district was evaluated in the context of the role of architecture in building local and national identity and the danger, from an educational point of view, of falsifying history. The architectural form and urban layout of the project, as well as its ideational premises was analysed. Special attention was paid to the noble objectives that accompanied the creation of the complex, and their convergence with the intentions of the architects who a century ago shaped the forms of the Polish national style. At the same time, the negative consequences of creating a peculiar hybrid of a historicizing but still contemporary composition and a kind of open-air museum, which should be characterized by reliable compliance with the facts, were shown. This type of procedure has led to creating an illusion of an authentic historic settlement, its falsification and popularisation of a distorted image of an historic town. The work was based on in-situ studies as well as analyses of archival illustrations and textual material and research into the authentic, historical architecture of the region, which was to serve as a model for the designed complex.
PL
Celem artykułu jest prezentacja i wieloaspektowa, krytyczna ocena realizowanej obecnie w Biłgoraju inwestycji określanej mianem „miasteczka na szlaku kultur” bądź „miasteczka kresowego”. Przedmiotowe założenie to współczesna kompozycja stanowiąca wolną interpretację zabudowy historycznej, pod wieloma względami daleka od faktograficznej wiarygodności, a pretendująca do roli destynacji turystyczno-kulturowej. Mieszkaniowo-usługowe założenie, nawiązujące zewnętrzną formą do tradycyjnej drewnianej małomiasteczkowej architektury regionu, uzupełniane jest – stanowiącymi atrakcje turystyczne – replikami bądź kopiami historycznych obiektów użyteczności publicznej i kultu, charakterystycznych dla etnicznego bogactwa wschodnich obszarów I i II Rzeczypospolitej. Powstający kompleks oceniono zarówno w kontekście roli architektury w budowaniu tożsamości lokalnej i narodowej, jak i niebezpieczeństwa zafałszowania historii na płaszczyźnie edukacyjnej. Analizie poddano formę architektoniczną, układ urbanistyczny i ideowe przesłanki założenia. Zwrócono uwagę na szczytne cele towarzyszące powstaniu kompleksu i ich zbieżność z zamierzeniami architektów kształtujących przed stu laty formy polskiego stylu narodowego. Jednocześnie wykazano negatywne konsekwencje kształtowania swoistej hybrydy historyzującej, ale współczesnej kompozycji z rodzajem skansenu, który powinna cechować rzetelna zgodność z faktografią. Tego typu zabieg doprowadził do stworzenia iluzji autentycznej zabytkowej osady, falsyfikacji oraz popularyzacji zniekształconego obrazu historycznego miasta. Poza analizą in situ, w pracy wykorzystano archiwalny materiał ilustracyjny i tekstowy oraz wyniki badań autentycznej historycznej zabudowy regionu, która stanowić miała wzorzec projektowanego założenia.
EN
The modern open-air museum needs a new attitude to itself and new approaches to its exhibition design that combines the historicity, authenticity, and veracity of monuments with modern requirements, methods, and means of the exhibition, meets the visitor requirements and makes the museum unique and viable. The article aims to determine general principles and identify effective approaches to the formation of open-air exhibitions in both Ukrainian and foreign museums.
EN
In the article, the peculiarities of created on the basis of memorial places and battlefields open-air museums space formation are revised. The author substantiates principles to their architectural and spatial organization. Main directions of development of memorial places are highlighted.
EN
The subject of the study1 is the cultural and natural landscape of the openair folk museum (OAFM) in Kolbuszowa. Both cultural and natural elements create a coherent interior of the countryside. These qualities were documented during a student research camp held at OAFM in Kolbuszowa in June 2017. The study consisted of drawing and photographing: a Lasowiak farm, a Rzeszowiak farm, plants in the backyard gardens, greenery accompanying watercourses. Collected information, photographs and drawings were used to prepare draft materials, which under the symbolic title 'Lasowiacy jako tacy' ('Lasowiacy as such') were handed over to the director of the open-air folk museum after the end of the camp. The next stage was to write this article on the basis of the material collected, referring to the state of the art and the project of 'revitalization of the open-air folk museum'. In this way we are going to commemorate regions of great tradition and rich history.
PL
Tematem studium1 jest krajobraz kulturowy i naturalny Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Zarówno elementy kulturowe jak i przyrodnicze tworzą spójne wnętrza wiejskiego krajobrazu. Walory te zostały udokumentowane podczas studenckiego obozu naukowego, który odbył się w MKL w Kolbuszowej w czerwcu 2017 roku. Studia polegały na rysowaniu i fotografowaniu: zagrody lasowiackiej, zagrody rzeszowiackiej, roślin w przydomowych ogródkach, zieleni towarzyszącej ciekom wodnym. Zebrane wiadomości, zdjęcia i rysunki posłużyły do przygotowania materiałów roboczych, które pod symbolicznym tytułem „Lasowiacy jako tacy” zostały przekazane dyrekcji skansenu po zakończeniu obozu. Kolejny, etap, polegał na napisaniu na podstawie zgromadzonych materiałów niniejszego artykułu, odnoszącego się do stanu istniejącego i projektów „ożywienia muzeum na wolnym powietrzu”. W ten sposób mamy zamiar upamiętnić regiony o wspaniałej tradycji i bogatej historii.
EN
The preliminary survey of the biodeterioration in the Bialystok open-air museum (Poland) shows that wooden buildings are in good condition and 92% of historical and architectural constructions were estimated to the second category of technical state. Buildings were examined to identify kinds of biological agents. The main biodeteriorations of wooden constructions were made by insects, lichens, algae films and colonies of microfungi. The comparison of the biodeterioration impact was made for the Bialystok open air museum and the skansen "Pyrogovo" (Ukraine). The probability of germination on the wooden structures of some species of fungi has been calculated taking into account the temperature conditions of the north-eastern region of Poland.
PL
Tło krajobrazowe ma wpływ na estetykę oraz percepcję ekspozycji w muzeach typu skansenowskiego. Artykuł przedstawia wyniki badań nad otoczeniem krajobrazowym Wielkopolskiego Parku Etnograficznego, zlokalizowanego nad Jeziorem Lednickim, ok. 30 km na zachód od Poznania. Jest to muzeum na wolnym powietrzu prezentujące zabudowę wiejską z XVIII i XIX wieku, a jego układ przestrzenny nawiązuje do rozplanowania wsi owalnicowej. Muzeum jest powiązane funkcjonalnie z rezerwatem archeologicznym znajdującym się na wyspie Ostrów Lednicki, w miejscu prawdopodobnego chrztu Mieszka I. Podjęte badania objęły analizę relacji krajobrazowych między ekspozycją a jej tłem oraz określenie granic widoczności. Zbadano powiązania kompozycyjne między wystawą a otaczającym otwartym krajobrazem rolniczym. Przeprowadzono również waloryzację elementów znajdujących się w obrębie tła krajobrazowego oraz zbadano dynamikę jego przekształceń. Z przeprowadzonych badań wynika, że powiązania widokowe między ekspozycją muzeum a jej tłem krajobrazowym są w znacznym stopniu zakłócone. Elementem degradującym jest nowopowstająca zabudowa mieszkaniowa w sąsiadującej z muzeum wsi Dziekanowice. Istnieje konieczność ochrony obszarów znajdujących się poza granicami własnościowymi muzeum, czyli kształtowania tła krajobrazowego w granicach widoczności. Implikuje to wymóg stworzenia odpowiednich form i instrumentów ochrony, w tym odpowiednich zapisów w planach miejscowych.
EN
Landscape background affects aesthetics and perception of exhibitions in open-air museums. The article presents results of the research concerning the surroundings of the Wielkopolski Park Etnograficzny (Wielkopolski Etnographic Park) located on Lake Lednickie, approx. 30 km west of Poznań. It is an open-air museum presenting rural buildings from the eighteenth and nineteenth centuries. Spatial arrangement of the exhibition refers to the layout ofthe oval shape village. The museum is functionally related with the archaeological reservelocated on the Ostrów Lednicki island, the probable site of the baptism of Mieszko I. The study includes an analysis of the relations between the museum exhibition and its background. The aim was to define the limits of surrounded landscape in terms of its visibility. The research examined the compositional relationships between the exhibition and its context. The indexation of elements located within the landscape background was carried out and the dynamics of its transformation was described. The study shows that the relationships between the museum exhibition and its landscape background are greatly disturbed. The newly emerging residential development, in the adjacent village, is degrading the surroundings. There is a need to protect areas beyond the limits of museum propertyborders. Thelandscape backgroundshould be identified within the limits of visibility. It has beenconcludedthat appropriate forms and instruments of lawprotection have to be established, including relevant provisions in local master plans in order to provide adequate landscape management.
PL
W pracy omawiam, ujęte w ramy prawne, współczesne formy ochrony zabytków drewnianych w Polsce, takie jak wpis do ewidencji lub rejestru zabytków, ochrona w muzeum na wolnym powietrzu (skansenie), uznanie za pomnik historii, utworzenie parku kulturowego. Wskazuję na tragiczny stan ochrony i zachowania zasobów tej części dziedzictwa. Przybliżam ideę muzealnictwa skansenowskiego w Polsce i specyfikę ochrony budownictwa drewnianego w skansenach, jako dotychczas najbardziej racjonalną i skuteczną. Podaję pozytywne przykłady ochrony poprzez zagospodarowanie i adaptację zabytków in situ do nowej funkcji – kulturalnej, dydaktycznej, muzealnej i innych. Podkreślam też rolę edukacji i partycypacji społeczeństwa w ochronie budownictwa ludowego. Drewniana architektura ludowa stanowi jedynie 11% wszystkich obiektów wpisanych do rejestru zabytków. W tej sytuacji, w świetle polskiego prawa, zdecydowana większość zabytków drewnianych nie może być chroniona, gdyż znajduje się poza tym rejestrem. Konieczne więc są szybkie uregulowania prawne i kompleksowe działania w zakresie rozpoznania i inwentaryzacji rzeczywistych zasobów budownictwa drewnianego oraz programy jego skutecznej ochrony. Szansą zachowania jak największej części drewnianego budownictwa wiejskiego i małomiasteczkowego jest coraz większe zróżnicowanie form ochrony i adaptacji zabytków pozostających w terenie przy współpracy i pomocy merytorycznej służb konserwatorskich i muzealnych oraz wsparciu finansowym władz. W pracy przedstawiam konkretne propozycje rozwiązań tego problemu.
EN
In this paper I discuss the modern forms of preservation of wooden historical monuments, included in the legal framework, such as protection via an entry in the records or monuments’ list, protection in open-air museum, being declared historical monument, protection via creation of a cultural park. I am pointing out the tragic state of the protection and conservation of the resources of this part of heritage. I discuss in wider scope the idea of open-air museum in Poland and the specificity of preservation of wooden monuments in the open-air museums as being the most rational and effective so far. I show positive protection examples via making use of and adaptation of the monument to the new function- cultural, educational or museum. I also emphasize the role of education and society participation in the protection of rural architecture. The wooden architecture is only 11% of all monuments registered in monuments’ list. In this situation, according to Polish law, the vast majority of monuments, not mentioned in the registry, cannot be protected. It is necessary to quickly create comprehensive regulatory framework and take action in the field of identification and inventory of wooden architecture as well as creating effective preservation programs. There is a chance to preserve the significant part of heritage by further diversification of forms of protection and adaptation in cooperation and substantive assistance of conservation department and museums as well as financial support of the governments. I present specific proposals of solutions to this problem.
PL
Drzwi i okna wykonane z drewna w chałupach na Lubelszczyźnie oprócz zużycia eksploatacyjnego i zniszczeń materiału, ulegały również przeróbkom, naprawom a zwłaszcza wielokrotnym przemalowaniom. Poza tym jako elementy mniej trwałe od budynku, były wymieniane podczas różnego rodzaju przebudów, a zawłaszcza podczas przeróbek okien pojedynczych na podwójne i skrzydeł drzwiowych na drzwi z ościeżnicami. Zdania konserwatorskie w tej dziedzinie to oprócz zbadania i ustalenia form historycznych stolarki, polegają na konserwacji stolarki drzwi i okien oraz jej inwentaryzacji i zabezpieczeniu na czas rozbiórki i przeniesienia na teren Muzeum. Prace dotyczą głównie naprawy uszkodzeń i wzmocnienia konstrukcji, oczyszczenia z nawarstwień farby i konserwacji powierzchni.
EN
The doors and windows made of wood apart from wear and tear and damage wood material are also tampered, repaired and especially repeated. In addition, as part of the less durable than the building they were exchanged during various rebuilding and modernization, and particularly during alterations windows on a double and a single door leaves at the door with frame-me. Sentences conservation in this area in addition to investigate and determine the forms of the old woodwork, rely on preventing exchange of taunts and windows joinery and its freezing for the duration of the works. Repair damage and strengthen structures, clearing of paint and surface maintenance.
PL
Skansen Miejskiej Architektury Drewnianej w Łodzi został utworzony w Parku im. Władysława Reymonta na tyłach Centralnego Muzeum Włókiennictwa na powierzchni ok. 6 000 m2. Do skansenu przeniesiono osiem XIX wiecznych obiektów drewnianych, w tym: cztery domy dla rękodzielników (Łódź, ul. Mazowiecka 47, Kopernika 42, Wólczańska 68, Żeromskiego 68), jeden dom mieszkalny (Łódź ul. Mazowiecka 61), jedna willa letniskowa (Łódź, Scaleniowa 18), drewniany kościół św. Andrzeja Boboli z Łodzi – Nowosolnej – jedyny XIX wieczny przykład łódzkiej drewnianej architektury sakralnej, wpisany do rejestru zabytków oraz dawną poczekalnię przystanku tramwajowego z Rynku Nowego Miasta w Zgierzu. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie całokształtu procesu, który umożliwił zachowanie dziedzictwa wczesno przemysłowej architektury drewnianej Łodzi, na którą składają się przede wszystkim drewniane domy rękodzielników. Problematyka realizacji projektu utworzenia Skansenu Miejskiej Architektury Drewnianej w Łodzi została ujęta w sposób całościowy przedstawia zarówno cały proces przygotowań do projektu, jak i szczegóły dotyczące jego realizacji. Artykuł przedstawia również sposób adaptacji translokowanych obiektów do nowych funkcji zawierających bogaty program kulturalno-edukacyjny, które sprawiają, że skansen tętni życiem i przyciąga wiele osób.
EN
Museum of Wooden Architecture in Lodz was constructed in the Władysław Reymont Park adjoining from the back side to the Central Museum of Textiles. The open-air museum covers the area of 6 000 m2. Eight 19th century wooden buildings were moved to the open-air museum: four craftsmen houses (Łódź, ul. Mazowiecka 47, Kopernika 42, Wólczańska 68, Żeromskiego 68), one-storey house for workers (Łódź ul. Mazowiecka 61), a summer villa (Łódź, Scaleniowa 18), a wooden church – the unique example of 19th century wooden sacral architecture which is enrolled into the register of monuments and a wooden tram-stop moved from the Marketplace of the city of Zgierz. The purpose of the following article is to present the overall process which enabled to preserve the legacy of the early industrial wooden architecture in Lodz (which mainly consists of wooden craftsmen houses). The problems associated with the realization of this project are described in a comprehensive way including both the project preparation process and the details of its final realization. The article presents also different ways of adopting the relocated objects to their new functions, offering wide educational and cultural programme that makes the museum much alive and attractive for tourists.
13
Content available remote Utrzymanie prawidłowego stanu technicznego obiektów skansenu
PL
W referacie przedstawiono stan techniczny spichlerza - jednego z obiektów architektury wiejskiej, usytuowanego na terenie Muzeum Wsi Opolskiej. Podano zakres występowania korozji biologicznej elementów obiektu, a także opisano zniekształcenie bryły budynku, wynikające z poluzowania złączy elementów konstrukcji obiektu. Przedstawiono również proponowane środki zaradcze w zakresie konserwacji spichlerza.
EN
This paper presents technical condition the granary - one of the objects rural architecture, situated in the Opole Open-Air Museum of Rural Architecture. Illustrate the scope of biological corrosion elements of the objects and described distortion of the building resulting from the loosening of joints of structure elements of the object. Also presented the proposed remedies for maintenance of granary.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.