Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 108

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  składowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono w pełni zautomatyzowane podajniki ślimakowe stosowane do pozyskiwania zrębków drzewnych ze stosów i silosów. Opisano nowoczesne rozwiązania pozwalające ograniczyć uszkodzenie zrębków drzewnych podczas ich pobierania. Specjalne rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe pozwoliły zmniejszyć zużycie elementów eksploatacyjnych, a tym samym wydłużyć ich żywotność. W przedstawionych podajnikach zastosowano łatwo dostępne punkty serwisowe, co umożliwiło szybką i prostą konserwację urządzenia. Opisano kilka podajników ślimakowych wiodących producentów maszyn i urządzeń przemysłu celulozowo-papierniczego (Valmet, FMW, BMH Technology, Andritz).
EN
The article presents fully automatic screw reclaimers used to obtain wood chips from piles and silos. Modern solutions allowing to limit damage to wood chips during their reclaiming have been described. Special design and material solutions allowed to reduce the wear of elements reclaimer and thus extend their service life. Easily accessible service points are used in the presented reclaimers, which allowed for quick and easy maintenance of the device. The article describes several screw reclaimers from leading manufacturers of machines and equipment for the pulp and paper industry (Valmet, FMW, BMH Technology, Andritz).
EN
Apples, like other fruits, are exposed to stress during their growth and development in the field, also during harvest and the postharvest environment (processing, storage, and transportation). The refrigeration system allows for bulk handling of food products from harvest to market, ensuring that food products are maintained in their freshness and integrity for an extended period through careful management of storage temperature and humidity. This study investigated the effects of storage on the weight loss of apples (Golden Delicious fruits harvested at maturity), under refrigerated conditions at a temperature of 5 ± 0.5°C and relative humidity of 82% and under ambient storage at a temperature of 25 ± 0.5°C and relative humidity of 60%, over 3 months. The findings revealed that the two groups of apples experienced weight reduction at different levels. Apples placed at cold storage presented a loss of weight between 3.31 g and 4.49 g; however, apples stored at ambient temperature showed a significant loss of weight between 21.90 g and 31.76 g.
3
Content available remote Innowacyjne technologie w przemyśle cementowym
PL
W artykule omówiono kilka projektów badawczych, dotyczących technologii wychwytywania, składowania lub zagospodarowania CO2 [CCS/U – Carbon Capture and Storage/Usage] w przemyśle cementowym. Technologia redukcji emisji CO2 poprzez jego wychwycenie z gazów odlotowych w instalacji pieca cementowego ma największy potencjał do zmniejszenia emisji, ale jednocześnie wymaga dużych nakładów inwestycyjnych i dodatkowej infrastruktury do przesyłu wychwyconego CO2 oraz wiąże się ze zwiększonym zapotrzebowaniem na energię elektryczną w cementowni. W artykule przedstawiono realizowane projekty badawcze, w których wykorzystano różne rozwiązania zarówno wychwytywania CO2, jak i dalszego jego zagospodarowania.
EN
The paper discusses several research projects on CO2 capture, storage or usage [CCS/U] technologies in the cement industry. The technology of reducing CO2 emissions by capturing it from flue gases in a cement kiln installation has the greatest reduction potential, but at the same time requires large investments and additional infrastructure for the transfer of captured CO2, and is associated with an increased demand for electricity in the cement plant. The article presents the research projects carried out in which various solutions for both CO2 capture and its further usage were used.
4
Content available remote The process of storing aviation parts in the context of flight safety
EN
The article describes the general principles of storing aviation products as well as a classification of individual groups of stock range. Moreover, the general characteristics of storage processes are covered. The main factors that have an influence on the quality of stored products are discussed. The option to use an IT system for warehouse management is also mentioned. The main part of this manuscript analyzes the risk of storage processes. Based on this analysis, the cause-and-result relationships between product storage errors and authorization of a faulty product to use. Hence, the most probable storage errors and their sources are indicated. This enabled to determine the methods to improve flight safety due to reduction of errors in storage management.
PL
W artykule opisano ogólne zasady magazynowania wyrobów lotniczych oraz podział poszczególnych grup asortymentu magazynowego. Ponadto przedstawiono ogólną charakterystykę procesów magazynowych. Omówiono główne czynniki mające wpływ na jakość przechowywanych wyrobów. Wskazano również możliwość wykorzystania systemu informatycznego do zarządzania magazynem. W części głównej artykułu dokonano analizy ryzyka procesów magazynowania. Na tej podstawie wyszukano związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy błędami w magazynowaniu wyrobów i faktem dopuszczenia do użytkowania wyrobu wadliwego. W ten sposób wskazano najbardziej prawdopodobne błędy w magazynowaniu oraz ich źródła. Na tej podstawie określono metody poprawy bezpieczeństwa lotów wynikające z redukcji błędów w gospodarce magazynowej.
PL
Odpady budowlane i rozbiórkowe [OBR] szacuje się na jedną trzecią wszystkich odpadów wytwarzanych w Unii Europejskiej, a objętościowo jest ich najwięcej. Materiały obojętne: beton, cegły, płytki i ceramika, stanowią największą część odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Odpady te można wykorzystać jako surowce wtórne do produkcji piasku i kruszyw. Rynek takich piasków i kruszyw jest jednak złożony i zależny od wielu czynników. Ulega on licznym zmianom w zależności od regionu, nawet w tym samym kraju. Na potrzeby tego artykułu, w pięciu krajach Europy północno-zachodniej: Belgii, Francji, Niemczech, Luksemburga i Holandii przeprowadzono ilościową analizę wytwarzanych odpadów, w której wzięto pod uwagę następujące czynniki: ilość wytwarzanych odpadów w tym rozbiórkowych, produkcję piasków i kruszyw z recyklingu oraz produkcję piasków i kruszyw naturalnych. Ponieważ rynek produktów z recyklingu wiąże się również z kosztami transportu – głównie transportu drogowego, to w analizie uwzględniono również dane dotyczące rozmieszczenia zakładów przetwarzania odpadów budowlanych i rozbiórkowych, ilości kamieniołomów wydobywających surowce naturalne, położenia składowisk oraz opłaty za składowanie. Analiza obejmuje również przepisy i wymagania krajowe lub regionalne. Na podstawie zebranych danych stwierdzono, że rynek piasków i kruszyw z recyklingu jest bardziej rozwinięty w Holandii i w regionie flamandzkim niż w innych badanych regionach.
EN
The Construction and Demolition Wastes [C&DW] are estimated at one-third of the total wastes generated in the European Union and represent the main flux in volume. Inert materials, e.g. concrete, bricks, tiles and ceramics constitute the largest fraction of construction and demolition wastes. These wastes can be recovered as secondary raw materials after a recycling process, resulting in the production of recycled sands and aggregates. The market for recycled sands and aggregates is, however, complex and sensitive. It can be affected by many parameters and may be very variable from one region to another, even in the same country. A quantitative analysis of the market is carried out in five North West European countries: Belgium, France, Germany, Luxembourg, and the Netherlands. For achieving this analysis, attention is paid to the following data/parameters: generation of inert construction and demolition wastes, production of recycled sands and aggregates and production of natural sands and aggregates. Since the market of recycled products is also governed by transportation costs, mainly transported by road, the study has also compiled data on the density of recycling plants for construction and demolition wastes, the density of pits and quarries extracting natural materials, the density of inert landfills and taxes applied for C&DW landfilling. National/regional legislation and requirements are also included in the analysis. Based on the compiled data and objective reasons, it is observed that the market of recycled sands and aggregates is more developed and more suitable in the Netherlands and in Flanders [North of Belgium] than in the other investigated countries/regions.
PL
W artykule przedstawiono, na przykładzie dwóch przęseł mostowych, sposoby powtórnego użycia konstrukcji stalowych. Należy zwrócić uwagę, że już na etapie demontażu konstrukcji bardzo ważną decyzją jest to, czy konstrukcja będzie powtórnie użyta. Sposób podziału na elementy wysyłkowe, transport, składowanie – to wszystko jest zależne od tego, jaki będzie dalszy los konstrukcji i czy będzie się ona nadawała do powtórnego użycia. Czynników wpływających na możliwość ponownego wykorzystania konstrukcji jest bardzo wiele. Celem prowadzonych w ramach niniejszego artykułu rozważań jest wskazanie czynników, jakie należy wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o ponownym wykorzystaniu zdemontowanych konstrukcji stalowych oraz zwrócenie uwagi na korzystny wpływ takiego działania na środowisko naturalne.
EN
The paper presents the manners of re-using steel structures, based on the examples of two bridge spans. It should be noted that the decision, whether a structural element will be re-used is very important as early as at the stage of disassembling the structure. The manner of dividing the structure into shipping elements, transport and storage – all this depends on the intended future of the given element and on whether it will be suitable for reusing. There are numerous factors that influence the possibility to reuse a structure. The aim of the considerations presented in this article is to specify the factors that must be taken into account when making a decision on re-using disassembled steel structures and to emphasise the beneficial environmental impact of such actions.
7
Content available remote System logistyczny magazynu do składowania stali
PL
W artykule przedstawiono system logistyczny magazynu technologicznie specjalizowanego pod kątem obsługi i magazynowania wyrobów stalowych. Technologie składowania łączą się z szeregiem zabiegów i czynności służących zabezpieczeniu dóbr materialnych i utrzymywaniu ich w stanie pełnej przydatności użytkowej podczas pozostawania w danym miejscu. Jest to możliwe poprzez zapewnienie im najodpowiedniejszych, niezbędnych warunków przechowywania. Ogół poczynań służących temu celowi nazywany jest przechowalnictwem. Przez określenie „składowanie” rozumiany jest całokształt działalności związanej z przechowywaniem surowców, półproduktów, produktów finalnych oraz materiałów odpadowych. Miejsca służące do tego celu noszą nazwę magazynów oraz składowisk, przy czym zwyczajowo (umownie) określa się, że ładunki sztukowe uformowane z surowców użytecznych oraz półprodukty i produkty finalne składowane są w magazynach.
8
Content available remote Innowacje w obszarze magazynów – regały stałe vs. przejezdne
PL
Artykuł prezentuje porównanie dwóch rodzajów urządzeń do składowania towarów w przestrzeni magazynowej – regałów stałych oraz regałów przejezdnych. Publikacja ma na celu zestawienie parametrów, zalet i wad obu technologii oraz dokonanie analizy możliwości zagospodarowania hali magazynowej. Za pomocą studium przypadku zostały pokazane różnice w wykorzystaniu powierzchni oraz kosztach składowania, zależnie od zastosowanego sposobu przechowywania towarów.
XX
The article presents a comparison of two types of storage equipment in a warehouse – selective racking and mobile racking. The paper aims to compare the parameters, advantages and disadvantages of both technologies and conduct an analysis of the possibilities of warehouse development. A case study shows differences in using storage space and in storage costs depending on the racking type.
PL
Konieczność składowania węgla na zwałach wynika między innymi z obowiązku utrzymywania przez zakłady energetyczne, zapasów węgla kamiennego niezbędnych do utrzymania ciągłości w procesie produkcji energii elektrycznej i ciepła. Zasady składowania węgla kamiennego reguluje norma PN-G-07010:1994 „Węgiel kamienny i brykiety z węgla kamiennego. Składowanie”. Opisane w niej wytyczne wyraźnie różnicują sposób postępowania z węglami o małej skłonności do samozapalenia od postępowania z węglami o dużej skłonności do samozapalenia. Skłonność polskich węgli energetycznych do samozapalenia jest zróżnicowana. W celu określenia tego zróżnicowania przeprowadzono badania dla 70 próbek pobranych z miałów węglowych, sklasyfikowanych według polskiej klasyfikacji, zgodnie z normą PN-82/G-97002 [8], do typów od 31.1 do 34.2. Badania wykazały dobrą korelację między energią aktywacji, charakteryzującą skłonność węgla do samozapalenia a stopniem uwęglenia substancji organicznej węgla, wyrażoną wskaźnikiem refleksyjności witrynitu (Ro). W miarę wzrostu wartości wskaźnika refleksyjności witrynitu maleje skłonność węgla do samozapalenia. Na podstawie tej zależności podzielono węgle na węgle o małej (Ro >0,80%), średniej (Rood 0,70 do 0,80%) i dużej (Ro< 0,70%) skłonności do samozapalenia. Węgle o dużej i bardzo dużej skłonności do samozapalenia (IV i V grupa samozapalności) wymagają zastosowania specjalnych metod, zarówno podczas sypania węgla na zwały, jak i kontroli magazynowanego węgla. Wymagania normy PN-G-07010:1994, dotyczącej metod składowania węgla kamiennego, są niewystarczające. Węgle IV i V grupy samozapalności muszą być sypane na zwały tzw. metodą „deep compaction” z głębokim zagęszczaniem. Warstwy węgla, poddawane zagęszczaniu, nie mogą przekraczać 60 cm. Do wysokości zwału 2 m każda warstwa węgla oraz zbocze z każdej strony tej warstwy musi być zagęszczane przy użyciu walca wibracyjnego o nacisku 0,6 MPa.
EN
The necessity to store coal in coal dumps results, among others, from the obligation for power plants to maintain hard coal reserves necessary to maintain continuity in the process of electricity and heat production. The principles of hard coal storage are regulated by PN-G-07010:1994 „Hard coal and hard coal briquettes. Storage” standard. The guidelines described in it, clearly differentiate the way of handling coals with low self-ignition tendency from the handling of coals with high self-ignition tendency. The propensity of Polish energetic coals to sefl-ignition is varied. In order to determine this diversity, tests were conducted for 70 samples taken from coal fines, classified according to the Polish classification, in accordance with the standard PN-82/G-97002 [8], for types from 31.1 to 34.2. Studies have shown a good correlation between activation energy, which characterizes the tendency of coal to selfignite and the degree of carbonization of organic carbon, expressed by vitrinite reflectance (Ro). As the vitrinite reflectance index increases, the coal’s self-ignition tendency decreases. Based on this relationship, the coals were divided into low (Ro>0,80%), medium (Ro from 0,70 to 0,80%) and high (Ro<0,70%) self-ignition coals. Coals with a high and very high propensity to self-ignition (IV and V group of self-ignition) require the use of special methods, both when pouring coal into dumps and controlling stored coal. The requirements of PN-G-07010:1994 standard, concerning methods of hard coal storage, are insufficient. Coals IV and V self-ignition groups must be poured onto dumps of so-called: „deep compaction” method. Coal layers subjected to compaction may not exceed 60 cm. Up to a height of 2 m, each layer of coal and the slope on each side of this layer must be compacted using a vibrating roller with a pressure of 0.6 MPa.
EN
In the paper ‘Tire and rim magnetism after storage’ conclusions of other authors connected with tyre magnetic field changes and ways of conducting research (used equipment and objects) were presented. Next, a universal measuring device was presented (it enables examination of tyres of any diameter). Also the most important modules of the device were discussed in relation to the research being conducted as well as statictical parameters were proposed which may be used to describe wheel magnetic field changes. Then a way of conducting an experiment was presented, as well as its results were discussed. After the carried out quantity analysis of magnetic field changes it was concluded that storage has a significant influence on a wheel's magnetic field.
PL
W powyższej pracy zostały przedstawione rozważania innych autorów w kwestiach związanych ze zmianami pola magnetycznego koła ogumionego oraz sposobu i metod prowadzenia badań (użytego sprzętu do badań i obiektów badawczych). Następnie przedstawiono uniwersalny przyrząd pomiarowy (przyrząd możliwa prowadzenie badań na oponach oraz kołach ogumionych o dowolnej średnicy). Jak również omówiono najważniejsze moduły przyrządu pomiarowego ze względu na prowadzone badania oraz zaproponowano parametry statystyczne, które mogą służyć do opisu zmian pola magnetycznego koła ogumionego. Dalej zaprezentowano sposób przeprowadzenia eksperymentu oraz omówiono otrzymane wyniki. Po przeprowadzonej analizie ilościowej zmian pola magnetycznego koła ogumionego stwierdzono, że składowanie ma znaczący wpływ na pole magnetyczne koła ogumionego/oponę.
11
PL
W artykule dokonano przeglądu literatury pod kątem sposobów składowania w obiektach magazynowych ze względu na parametry techniczne jednostki ładunkowej. W pracy uwzględniono trzy typy jednostek ładunkowych: mikrojednostki, jednostki ładunkowe paletowe, jednostki pakietowe. Wyróżniono cechy jednostki ładunkowej: wymiary geometryczne, wagę, jako kryteria doboru urządzeń do składowania. Przedstawiono podział ogólny urządzeń do składowania na podstawie przedmiotowych norm: PN-78/M-78320-Urządzenia do składowania. Regały magazynowe. Nazwy, określenia, podział i symbole; PN-89/M-78322-Urzadzenia magazynowe do składowania. Regały magazynowe. Parametry podstawowe. W oparciu o przyjęte kryteria opracowanoschemat możliwego przydziału urządzeń do typu jednostki ładunkowej. Podjęto próbę klasyfikacji nowych rozwiązań technicznych w sposobie składowania w ramach obecnego podziału na grupy i typy urządzeń.
EN
The article reviews the literature in termsof storage methods in storage facilities due to the technical parameters of the load unit. The work includes three types of loading units: micro units, pallet load units, packet units. The characteristics of the load unit were distinguished: geometrical dimensions, weight, as criteria for the selection of storage devices. The general division of storage facilities on the basis of the following norms is presented: PN-78 / M-78320-Warehouse management devices. Storage equipment. Standards, terms, division and symbols; PN-89 / M-78322-Storage devices. Warehouse shelves. Basic parameters. Based on the accepted criteria, a scheme for possible allocation of devices to the type of load unit was developed. An attempt was made to classify new technical solutions in the method of storage, divided into groups and types of devices.
PL
W artykule przedstawiono analizę zmian masy wybranych potencjalnych minerałów antropogenicznych nagromadzonych na składowiskach z terenu województwa śląskiego w latach 2006-2016. Zakres analizy dotyczył siedmiu grup produktów ubocznych pochodzących z trzech sektorów gospodarki: górnictwa i wydobycia, przetwórstwa przemysłowego, wytwarzania i zaopatrzenia w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę oraz przetwórstwa przemysłowego. Dla przyjętego w analizie okresu ustalono następujące wskaźniki: maksymalną względną zmianę masy, maksymalną zmianę udziału oraz okresową zmianę masy, a także okresowe i roczne tempo zmian nagromadzenia minerałów antropogenicznych.
EN
The article presents an analysis of changes in the mass of selected potential anthropogenic minerals accumulated in landfi lls from the Silesian Voivodship in the years 2006-2016. The scope of the analysis included seven groups of by-products from three sectors of the economy: mining and quarrying, electricity, gas stem and hot water production and supply and manufacturing. The following indicators were determined for the analysed period: the maximum relative mass change, maximum share change and periodic mass change as well as periodic and annual rate of change in the accumulation of anthropogenic minerals.
EN
In the areas with long-lasting coal mining (many centuries ago) a number of old mining works have emerged as a communication channel for uncontrolled methane outputs. Disposal of these underground areas represents not only a technical but also an economically challenging task, which requires a combination of technical knowledge from the use of materials and the creation of free spaces with an emphasis on high environmental protection. Semi-fluid mixtures based on fly ash and cement binder and waste sand bits appear to be the ideal solution for filling these open spaces in terms of their behavior and production economics. These building filler compounds are able to prevent the transport of mining gases at individual discontinuous sites of the mining environment. Their final strengths will ensure the stability of the sanitized site and at the same time will prevent the further creation of communication spaces of the surrounding rock environment.
PL
Na obszarach o długotrwałym wydobyciu węgla (wiele wieków temu) powstało wiele starych prac górniczych jako kanał komunikacyjny dla niekontrolowanych produktów metanu. Utylizacja tych obszarów podziemnych jest nie tylko zadaniem technicznym, ale także trudnym ekonomicznie, wymagającym połączenia wiedzy technicznej z wykorzystania materiałów i tworzenia wolnych przestrzeni z naciskiem na wysoką ochronę środowiska. Mieszaniny półpłynne na bazie popiołu lotnego i spoiwa cementowego oraz odpadających piasków wydają się idealnym rozwiązaniem do wypełnienia tych otwartych przestrzeni pod względem ich zachowania i ekonomiki produkcji. Te wypełniacze budowlane są w stanie zapobiegać transportowi gazów wydobywczych w poszczególnych nieciągłych miejscach środowiska górniczego. Ich ostateczne moce zapewnią stabilność oczyszczonego miejsca, a jednocześnie zapobiegną dalszemu tworzeniu przestrzeni komunikacyjnych otaczającego środowiska skalnego.
PL
Utylizacja odpadów wydobywczych jest jednym z ważniejszych problemów w Polsce i na Ukrainie. W artykule przedstawiono jeden z wariantów lokowania odpadów górniczych w wyrobisku kopalni wapieni w Płazie. W tym celu przeprowadzono analizę bazy zasobowej złoża oraz rozmieszczenia zasobów w ustalonych granicach. Złoże wapieni Płaza zlokalizowane jest w zachodniej części województwa małopolskiego, w całości na terenie gminy Chrzanów. Złoże budują węglanowe utwory triasu środkowego reprezentowane przez wapien - no-dolomitowe warstwy olkuskie, wapienno-margliste warstwy gogolińskie oraz podścielające je dolomityczne utwory retu. Największą wartość surowcową posiadały czyste wapienie ze spągowej części warstw olkuskich, obecnie niemal całkowicie wyeksploatowane. W artykule przedstawiono obecny stan zasobów przemysłowych oraz ich jakość (właściwości chemiczne i fizyczne), a także potencjalnych odbiorców surowca i możliwości przedłużenia żywotności pracy kopalni. Zgodnie z wynikami monitoringu środowiska przeprowadzono ocenę warunków gruntowych i hydrogeologicznych, której wyniki pozwoliły na zaproponowanie nowego wydajniejszego wykorzystania obszaru funkcjonującego kamieniołomu dla celu lokowania odpadów górniczych. W opracowaniu przedstawiono koncepcyjny schemat transportu odpadów, planowanego ich rozmieszczenia i zagęszczenia w wyrobisku odpadów wydobywczych pierwszej, drugiej i trzeciej grupy oraz następnie rekultywacji powierzchni terenu. Ze względu na brak analogii takiego rozwiązania, proponuje się traktowanie funkcjonującego wyrobiska jako jednolitego zintegrowanego systemu geomechanicznego, działającego w warunkach niepewności. W celu zbadania dynamiki rekonsolidacji odpadów, przewidziano środki techniczne służące do ciągłego monitorowania ich osiadania. Proponowane rozwiązania dotyczące synchronicznego składowania odpadów wydobywczych oraz jednoczesnej eksploatacji pozostałych zasobów złoża pozwolą wydłużyć żywotność pracy kopalni na następne 15–20 lat.
EN
The utilization of mining waste is an important problem in Poland and Ukraine. The article presents one of the variants of waste mining in the quarry in Płaza. An analysis of the resource base of the deposit and their location at the area of Płaza deposit is carried out. The Płaza deposit is located in the western part of the Małopolskie province, in the entire Chrzanów commune. The Płaza deposit is constructed of Middle Triassic carbonates represented by the limestone-dolomite Olkusz Formation and the limestone-marlized Gogolin Formation. The deposit series lies on the dolomites of Röt age (Lower Triassic – Olenekian). The most valuable raw material was the pure limestone from the lower part of the Olkusz Formation, now almost completely exploited. The article presents the current state of mineable reserves of the deposit and their quality (chemical and physical characteristics). Moreover the article shows potential consumers of raw material and the possibility of extending the life of the mine work. According to the results of the environmental monitoring the ground and hydrogeological conditions were evaluated, the results of which allowed a more efficient use of the existing quarry area for mining waste disposal to be proposed. The paper presents a conceptual waste transport scheme, planned distribution and compaction of wastes belonging to the first, second and third group and then a surface reclamation. In view of the absence of similar decisions analogs, the consideration of the open-pit as a one solid geomechanical system functioning under the conditions of uncertainty is suggested. In order to examine the dynamics of the waste compaction process, some measures are foreseen to constantly observe their subsidence. The proposed measures for the synchronous disposal of mining waste in the worked-out area of the open-pit and the simultaneous mining operation in the quarry will allow the life cycle of the open-pit to be prolonged for 15–20 years.
EN
In the paper there are presented economic and material expenditures incurred during ensiling the sugar beet pulp in various forms of their storage: cylindrical bales wrapped with foil - ZPO, foil bag - ZWF and passage silo - ZSP. A computational algorithm was developed allowing determination of criterion indicators for which: fuel consumption, labor input and costs per unit weight of ensiled pulp was measured at actual humidity and expressed as the dry matter content. In addition, cost structure has been divided into costs of: machinery and equipment, fuels, labor and auxiliary materials. The highest total costs occur when bale were wrapped with ZPO foil and equal to 122,40 PLN·Mgd.m·-1 and are about twice as much as other ZWF technologies - 62.50 PLN·Mgd.m·-1 and ZSP - 64,60 PLN·Mgd.m·-1. Costs associated with auxiliary materials, which are the largest in the case of ZPO technology, amount of 65.30 PLN·Mgd.m·-1, then ZSP - 47,80 PLN·Mgd.m·-1, and the smallest were in ZWF technology equal to 29.80 PLN·Mgd.md.m·-1.
PL
W pracy zostały określone nakłady ekonomiczne oraz materiałowe ponoszone przy zakiszaniu wysłodków burczanych przy różnych formach ich składowania: bele cylindryczne owinięte folia- ZPO, worek foliowy - ZWF oraz silos przejazdowy - ZSP. Opracowano algorytm obliczeniowy, który pozwolił na wyznaczenie wskaźników kryterialnych, za które przyjęto: zużycie paliwa, nakłady robocizny oraz koszty odniesione do jednostki masy zakiszanych wysłodków przy rzeczywistej wilgotności i w przeliczeniu na masę suchej substancji. Ponadto opracowano strukturę kosztów z podziałem na koszty: maszyn i urządzeń, paliwa, robocizny oraz materiałów pomocniczych. Największe koszty całkowite występują przy zakiszaniu wysłodków w belach owiniętych folia ZPO wynoszące 122,40 zł·Mgs.m·-1 i są około dwukrotnie większe w porównaniu do pozostałych technologii ZWF - 62,50 zł·Mgs.m·-1 oraz ZSP - 64,60 zł·Mgs.m·-1. W strukturze kosztów we wszystkich technologiach dominują koszty związane z materiałami pomocniczymi, które są największe w przypadku technologii ZPO wynoszące 65,30 zł·Mgs.m·-1, następnie ZSP - 47,80 zł·Mgs.m·-1, a najmniejsze w technologii ZWF równe 29,80 zł·Mgs.m·-11.
16
Content available remote Zakaz składowania palnych frakcji odpadów komunalnych
PL
Obecnie jednym z najważniejszych wyzwań dla gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce jest wdrożenie obowiązującego od 1 stycznia 2016 roku zakazu składowania palnych frakcji odpadów komunalnych. Palna frakcja należy do głównych produktów mechaniczno-biologicznego przetwarzania (MBP) odpadów w regionalnych instalacjach przetwarzania odpadów komunalnych (tzw. RIPOK) funkcjonujących na terenie kraju. Z frakcji tej można wytworzyć tzw. paliwo z odpadów – RDF (ang. Refuse Derived Fuel), stanowiące odpad o kodzie 19 12 10 zgodnie z katalogiem odpadów [1]. Odpady komunalne, pozostałości z sortowania, a także wytworzone z nich paliwo alternatywne mogą być spalane wyłącznie w instalacjach określonych w art. 3 ustawy o odpadach – jako spalarnie lub współspalarnie odpadów [2]. Od roku 2017 ok. 1,03 mln. Mg zmieszanych odpadów resztkowych powinno trafić do siedmiu spalarni na terenie kraju. Warunki spalania odpadów spełniają również cementownie, jednak w procesie wypalania klinkieru zastosowanie znajdują jedynie najlepszej jakości paliwa z odpadów. W cementowniach współspala się ok. 1,5 Mg paliw z odpadów, z czego RDF z odpadów komunalnych stanowi szacunkowo 750 tys. Mg [2]. Pozostałe odpady palne po mechaniczno-biologicznym przetwarzaniu (w roku 2017 szacunkowo ok. 1,8 – 2,0 mln Mg) o nieco gorszych parametrach paliwowych wymagają zagospodarowania, jednak brakuje odbiorców przemysłowych tej frakcji. Spowodowało to już obecnie znaczny wzrost kosztów ich zagospodarowania. W innych krajach frakcja ta od lat jest wykorzystywana energetycznie w dedykowanych instalacjach odzysku energii z paliw z odpadów. W Polsce instalacje do odzysku gorszej jakości paliw z odpadów istnieją wciąż jedynie w sferze planów. W niniejszym artykule przedstawiono charakterystykę ilościowo-jakościową frakcji palnej z odpadów komunalnych oraz omówiono potencjalne możliwości jej wykorzystania.
EN
Currently, one of the most important challenges for municipal waste management in Poland is to implement the ban on the landfilling of combustible fraction of municipal waste, which entered into force on 1 January 2016. Combustible fraction is one of the main products of mechanical-biological treatment (MBT) in the regional municipal waste treatment installation (RIPOK) operating throughout the country. This fraction can be used to produce the so called ‘Refuse Derived Fuel’ (RDF), constituting waste classified under code 19 12 10 according to the waste catalogue [1]. Municipal waste, residues from sorting, as well as fuel derived from these sorts of waste can be burned only in the installations referred to - in Article. 3 of the Act on waste - as waste incinerators or co-incinerators [2]. From 2017, approx. 1.03 million. Mg of mixed residual waste should be processed in seven incinerators across the country. Cement kilns also fulfil the conditions of waste incineration, but only the best quality fuels from waste find application in the clinker formation process. The cement kilns co-incinerate approx. 1.5 Mg of waste fuels, of which RDF from municipal waste is estimated at 750 thousand Mg [2]. Other combustible waste after mechanical-biological processing (in 2017 estimated at approx. 1.8 - 2.0 million Mg) of lower quality needs to be recovered, however the industrial users of this fraction are lacking. This resulted in an already significant increase in its disposal costs. In other countries, this fraction has long been used for energy recovery in dedicated installations. In Poland the installations for the recovery of inferior quality fuels from waste are still only in the planning stage. This article presents the quantitative and qualitative characteristics of combustible fraction of municipal waste and discussed the potential for its use.
EN
The constantly encouraged worldwide production and consumption of textile products is leading to an increase in wastes, which causes environmental problems. This research is aimed at identifying the present state of textile waste generation and treatment in Lithuania and compare the trends obtained with other EU countries. The investigation is based on statistical data of textile waste generation and management from 2009 to 2014 in Lithuania. Municipal textile wastes and those from the leather, fur and textile industries as well as other fields of this kind of waste generation were taken for analysis. On average, 6500 tonnes per year of total textile waste was generated during the period analysed. According to these data, Lithuania is in a middle position in comparison with other EU countries. A significant growth in the collection of municipal wastes is observed. From 2012, pre-consumer textile waste amounts to on average 32 percent of the total textile waste collected. The dominant practice of treatment was disposal in landfills, but an increasing tendency to recycle textile waste was observed. Nevertheless a great deal more effort should be made to promote the prevention of waste production and to achieve the average EU waste management indicators.
PL
Stale wspierana ogólnoświatowa produkcja i konsumpcja wyrobów tekstylnych prowadzi do wzrostu ilości odpadów, co powoduje problemy środowiskowe. Badania miały na celu określenie obecnego stanu wytwarzania i przetwarzania odpadów włókienniczych na Litwie oraz porównanie tendencji uzyskanych z innymi krajami Unii Europejskiej (UE). Badania oparto na danych statystycznych dotyczących wytwarzania i zarządzania odpadami włókienniczymi w latach 2009-2014 na Litwie. Analizie poddano dane dotyczące odpadów komunalnych oraz pochodzących z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i włókienniczego. W analizowanym okresie wytworzono średnio 6500 ton odpadów włókienniczych rocznie. Według tych danych Litwa znajduje się na środkowej pozycji w porównaniu z innymi krajami UE. Obserwuje się znaczny wzrost w gromadzeniu odpadów komunalnych. Od 2012 roku przedsprzedażowe odpady włókiennicze stanowią średnio 32% wszystkich zebranych odpadów włókienniczych. Dominującą praktyką było gromadzenie odpadów na składowiskach, jednakże zaobserwowano rosnącą tendencję do recyklingu odpadów włókienniczych.
18
Content available remote Prefabrykacja betonowa. Cz.6 Transport i zasady montażu
19
Content available Decision making strategies for warehouse operations
EN
The paper presents issues related to design and organization of warehouse processes. Draws attention to problems of modelling logistics facilities and processes occurring in them. Paper also points out the essence of correct operation of warehouses and associated with this risks for supply chain. Warehouse processes have been properly defined and divided into smaller components, like: phases of process, activities, sets of procedures, procedures or working movements. Paper presents various possible configurations of warehouse processes, which were named as warehouse strategies. Warehouse process strategy is a part of warehousing. It determines the sequence of warehouse operations. These operations are related to internal transport, cargo form transformation and cargo buffering. In paper it is noted that the warehouse strategy depends on the several technical and organizational factors and is associated with a certain probability. This probability can be estimated based on data analysis concerning logistics processes in the specified warehouse facility. As shown in case study, appropriate selection of warehouse strategies determines possibility of fulfilling customer order in time and costs that are acceptable for him.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.