Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 119

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hydraulika
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
Jak już wspomniano w pierwszej części artykułu, która ukazała się na łamach „Nowoczesnego Budownictwa Inżynieryjnego” w numerze 3 z 2021 r. [1], tematyka dotycząca przepustów wielootworowych jest złożona i wieloaspektowa. Niniejszy artykuł zawiera kolejną część podstawowych informacji związanych z hydrologią i hydrauliką przepustów wielootworowych. Zagadnienia te są specyficzne dla tego typu obiektów, a szczególnie istotne w przypadku omawianych przepustów wielootworowych.
PL
W artykule opisano układy hydrauliczne najczęściej występujące w maszynach piekarniczych, wśród których wyróżnia się układy napędowe, transportowe oraz smarujące. Przedstawiono wybrane schematy hydrauliczne układów napędowych oraz przykłady maszyn, w których są stosowane. Opisano również układy transportowe i smarujące. Podstawowym elementem układu hydraulicznego jest pompa. Jej głównym zadaniem, w przypadku pomp wyporowych przeznaczonych do układów napędowych, jest transportowanie cieczy oraz generowanie ciśnienia. Znaczący rozwój układów hydraulicznych wynika z rozpowszechnienia układów elektronicznych do sterowania elementami układu hydraulicznego. Ze względu na rozszerzającą się automatyzację procesów technologicznych w przemyśle piekarniczym zwiększa się wykorzystanie układów hydraulicznych w urządzeniach piekarniczych. Wynika to z zalet układu hydraulicznego, czyli szerokiego zakresu sterowania prędkością ruchu (liniowego lub obrotowego) i mocą odbiorników.
EN
The following article describes the most common hydraulic systems in bakery machines. There are drive, transport and lubrication systems. Examples of hydraulic diagrams of drive systems were presented along with examples of machines in which they are used. The transport and lubrication systems are presented in a similar way. The basic element of the hydraulic system is the pump. Its main task is to transport liquids and generate pressure in positive displacement pumps designed for propulsion systems. The significant development of hydraulic systems results from the proliferation of electronic systems for controlling elements of the hydraulic system. Due to the increasing automation of technological processes in the bakery industry, one should expect an increasing share of hydraulic systems in the construction of bakery machines. This is due to the advantages of the hydraulic system, i.e. a wide range of speeds (linear or rotational) and power control of the receivers.
PL
Zastosowanie metody dokładnej diagnostyki parametrycznej pracy głębinowego agregatu pompowego w układzie pompowym studni, a więc pomiaru ciśnień wewnątrz i na zewnątrz rurociągu tłocznego specjalną sondą umieszczoną za króćcem tłocznym pompy pod wodą (rys. 1) [1] otwarło zupełnie nowe możliwości w bilansie mocy podczas eksploatacji ujęcia studziennego.
PL
W artykule omówiono wykorzystanie technologii BIM w projektowaniu instalacji ogrzewczych w oprogramowaniu z serii Audytor we współpracy z programem Autodesk® Revit®. Przedstawiono również najnowsze możliwości programu Audytor OZC i Audytor SET oraz prowadzone prace rozwojowe.
EN
The article discusses the application of BIM technology in the design of heating systems in the Audytor software in cooperation with the Autodesk® Revit® program. The latest capabilities of the Audytor HL and Audytor SET programs, as well as ongoing development work, were also presented.
5
Content available remote Energy analysis of a real suction-pressure unit
EN
The article presents an energy analysis of a real suction-pressure unit of a high-efficiency radial piston pump. This pump can be used in small hydropower plants, where, together with a variable displacement hydraulic motor, it would form a hydrostatic transmission. The main advantage of this solution is the possibility of a stepless, automatic change of gear ratio during its operation, which allows an increase of the efficiency of power generation in a hydropower plant. Mathematical models of friction and resistance of flow through self-acting and geometrical deformations of chambers and piston under stress field are presented. In addition, mass, volume, and energy balance calculations were computed for the ideal unit and pressure losses were determined. Derived indicator diagrams for each chamber of the ideal suction-pressure unit served to analyze the technical work of occurring processes. The paper also presents the formulation of total efficiency of the unit. Lastly, the experimental procedure is presented, according towhich it is possible to register the most important parameters of the proposed model.
PL
W pracy zaprezentowano aktualny stan wiedzy w zakresie bezpiecznego wymiarowania hydraulicznego kanałów, zgodnie z najlepszą dostępną wiedzą techniczną. Omówiono trzy metody obliczeń przepływów cieczy w kanałach: metodę opartą na uniwersalnym wzorze Colebrooka-White’a z zastępczą chropowatością (k) – zalecaną przez normę PN-EN 752; metodę opartą na wzorze Manninga ze współczynnikiem szorstkości (n) – dla przepływów turbulentnych w strefie kwadratowego prawa oporów oraz metodę opartą na zmienionej postaci wzoru Manninga – z zastępczą chropowatością (k), zalecaną przez normę PN-EN 752 dla tej strefy. Sformułowano także zalecenia do doboru parametrów hydraulicznych kanałów ściekowych i deszczowych.
EN
The paper presents the current state of knowledge in the field of safe hydraulic dimensioning of channels, in accordance with the best available technical knowledge. Three methods of calculating liquid flows in channels are discussed: a method based on the universal Colebrook-White formula with substitute roughness (k) – recommended by the PN-EN 752 standard; the method based on the Manning formula with the coefficient of roughness (n) – for turbulent flows in the square zone of the resistance law; and a method based on the changed form of the Manning formula – with substitute roughness (k), recommended by the PN-EN 752 standard for this zone. Recommendations for the selection of hydraulic parameters for sewage and rain channels were also formulated.
7
Content available remote Siłownik pneumatyczny wspomagany układem hydraulicznym
PL
Przedstawiono eksperyment konstrukcyjny polegający na dołączeniu do siłownika pneumatycznego dodatkowego układu hydraulicznego, aby wywołać zjawiska dynamiczne w cylindrze siłownika. Dzięki temu możliwe jest ograniczenie występowania zjawiska stick-slip, które często się pojawia w siłownikach liniowych przy małej prędkości względnej tłoka i cylindra. Celem tego projektu jest uzyskanie możliwości precyzyjnego sterowania położeniem tłoka siłownika pneumatycznego bez konieczności stosowania skomplikowanych układów wykorzystujących algorytmy z funkcjami nieliniowymi.
EN
A design experiment involving the addition of the hydraulic line to the pneumatic cylinder to trigger dynamic phenomena in the cylinder is presented. Thanks to this, it is possible to limit the occurrence of the stick-slip phenomenon, often occurring in linear actuators at low mutual speed of the piston and the cylinder. The purpose of this operation is to obtain the possibility of precise control of the piston position of the pneumatic cylinder without using complicated systems using algorithms with nonlinear functions.
EN
The application of adaptive drives in working units of various technological and mobile machines is considered. The results of theoretical and experimental research have proved the effectiveness of their use for improving the dynamic characteristics of machines, reducing unproductive power losses during their operation.
PL
W pracy rozważane jest zastosowanie napędów adaptacyjnych w jednostkach roboczych różnych maszyn technologicznych i mobilnych. Skuteczność zastosowania tych algorytmów do poprawy charakterystyk dynamicznych maszyn, przy jednoczesnym zmniejszeniu nieproduktywnych strat mocy podczas pracy potwierdziły wyniki badań teoretycznych i eksperymentalnych.
9
Content available remote Sposoby łączenia przewodów w układach hydraulicznych
PL
Jedne z najczęstszych usterek, z którymi styka się inżynier utrzymania ruchu w swojej praktyce zawodowej, są związane z elementami połączeniowymi w układach hydraulicznych. Warto więc poznać różne rodzaje łączników, ich zasady działania oraz zalecenia dotyczące stosowania i prawidłowej eksploatacji. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych problemów w przyszłości związanych z awariami układów i przestojami ciągów technologicznych.
10
Content available remote Concept of a hydraulic control system with one signal line
EN
In the paper a concept of a digital hydraulic control system with increased data transmission capacity through a single hydraulic line is presented. The proposed transmitter-receiver system was subjected to preliminary simulation of its operation in FluidSIM Hy-draulics.
PL
W pracy przedstawiono koncepcję cyfrowego sterowania hydraulicznego, które cechowałoby się zwiększoną objętością informacji, przesyłaną zdalnie przy wykorzystaniu jednego przewodu hydraulicznego. Zaproponowany układ nadawczo-odbiorczy poddano wstępnej symulacji pracy w programie FluidSIM Hydraulics.
11
Content available remote Matrix FMEA analysis with cause-effect diagram for selected fluid power component
EN
This paper presents an application of matrix FMEA analysis and cause-effect diagram for a double acting hydraulic cylinder. A decomposition of the investigated cylinder has been made and main functions and potential failures for the pair-function relation have been identified. Elements with the greatest probability of failure and cause-effect relationship have been determined.
PL
W artykule przedstawiono macierzową analizę FMEA siłownika hydraulicznego dwustronnego działania. Dokonano dekompozycji, zidentyfikowano podstawowe funkcje i potencjalne wady dla relacji para–funkcja. Określono elementy, które charakteryzują się największym prawdopodobieństwem wystąpienia wad i wyznaczono związki przyczynowo-skutkowe.
EN
The study presents the research results of the water quality and flows of the Nysa Szalona river which supplies the Słup drinking water dam reservoir. The research was carried out in the years 2005-2008 with the purpose to determine the potential for construction of a pre-dam reservoir in the backwater of the existing Słup reservoir. Maintenance of good water quality in this reservoir is of high importance due to the purposes it serves. It balances the outflow from the Nysa Szalona River basin to ensure appropriate volume of water at the intake on the Kaczawa River situated in Przybków. The data collected during the studies demonstrated poor quality of water. The analysis of the Nysa Szalona River water supplying the reservoir showed that from the eutrophication viewpoint, the hydrochemical conditions existing in the basin of the Słup reservoir were unfavourable, mainly due to high concentrations of biogenic substances, especially phosphorus. Analysis of the data on water quality inflowing to the Słup reservoir demonstrated that due to high concentrations of phosphorus the BOD5· values exceeded the water quality limits set up for surface water bodies in natural river courses applying to class II. At the same time the concentration of nitrates, pH and total suspension were within the limits of class II water quality. To protect the Słup reservoir against pollutants transferred from the basin of the Nysa Szalona River, construction of a pre-dam reservoir in the backwater of the Słup reservoir was investigated taking into account the existing hydrological and hydraulic conditions. A capacity of 2 mln m3. was proposed for the pre-dam reservoir. Construction of a pre-dam reservoir would contribute to the improvement of the quality of water supplying the main reservoir reducing thus the content of inorganic nitrogen by ca 40% and phosphates by ca 50% in the Słup reservoir. The study also showed that a construction of a biological filter with macrophyte plants on the inflow to the pre-dam reservoir would effectively increase its performance. The presented results also confirmed the potential of using the hydrological and hydraulic criteria for the dimensioning of the pre-dam reservoirs.
EN
The article presents an analytical method to design the commutation unit in a hydraulic satellite motor. It is shown that the size of the holes feeding the working chambers and their location on the plates closing those chambers depends on the geometrical dimensions of the working mechanism. The overlap in the commutation unit depends on the rotational speed range. It is demonstrated that the geometrical dimensions of the commutation unit clearances change as a function of the angle of machine shaft rotation. The flow in these clearances is described as Q = f(Δpγ). It has been observed that during the transition from the cycle of filling to the cycle of emptying the working chamber, the pressure in the motor's working chamber changes linearly as a function of the shaft rotation angle which has a significant effect on leakage in the commutation unit clearances. The methodology of investigating the commutation unit in a satellite motor and the mathematical model of leakage in the commutation unit clearance described in the article may be successfully adopted to research the commutation unit in positive displacement machines of another type.
EN
The present study focuses on the time-averaged turbulence characteristics over a highly spatially-heterogeneous gravel-bed. The timeaveraged streamwise velocity, Reynolds shear and normal stresses, turbulent kinetic energy, higher-order moments of velocity fluctuations, length scales, and the turbulent bursting were measured over a gravel-bed with an array of larger gravels. It was observed that the turbulence characteristics do not vary significantly above the crest level of the array as compared to those below the array. The nondimensional streamwise velocity decreases considerably with a decrease in depth below the array. Below the array, the Reynolds shear stress (RSS) deviates from the gravity-law of RSS distributions. Turbulence intensities reduce below the crest level of the gravel-bed. The third-order moments of velocity fluctuations increase below the crest level of the gravel-bed and give a clear indication of sweeps as the predominating event which were further verified with the quadrant analysis plots. The turbulent length scales values change significantly below the crest level of the gravel-bed.
PL
W artykule przedstawiono w skrócie istotę wiercenia obrotowo-udarowego oraz wyszczególniono podstawowe parametry determinujące optymalną prędkość wiercenia. Zaprezentowano funkcjonowanie układu hydraulicznego opartego o zasilanie pompą o zmiennym wydatku oraz sterowanie z użyciem rozdzielaczy proporcjonalnych. Opisano sterowanie układu roboczego wozu wiertniczego oparte o zasilanie pompami o stałej wydajności oraz o zasilanie pompami o zmiennej wydajności.
EN
The article outlined the essence of a rotary-impact drilling and detailed basic parameters determining the optimum drilling speed. Function of the variable hydraulic pump system and hydraulic control with the proportional direction valves have been presented. The control systems of the drill truck with the constant and variable pumps have been described.
PL
W Laboratorium Systemów Hydrotronicznych (LSH) przeprowadza się pomiary parametrów urządzeń hydraulicznych, w celu wyznaczenia ich charakterystyk statycznych i dynamicznych, identyfikacji parametrycznej i sprawności oraz do celów diagnostycznych. Laboratorium wyposażone zostało w elektroniczne przyrządy pomiarowe, które umożliwiają szybki, dokładny i jednoczesny pomiar kilku parametrów, rejestracje ich wartości średnich, maksymalnych i minimalnych, wskazania różnicy wartości dwóch parametrów, zapamiętywanie wielkości pomiarowych, wyznaczanie krzywych pomiarowych, tworzenie protokołu pomiarowego, drukowanie danych lub ich przesyłanie do przetwarzania komputerowego.
EN
In the Laboratory of Hydrotronic Systems (LHS) the measurements of parameters of the hydraulic devices are carried out to determine static and dynamic characteristics for identification of parameters and efficiency as well as for diagnostic purposes. The laboratory has been equipped with the electronic measurement instru-ments, which enable quick, precise and simultaneous measurements of several parameters, recording their average, maximal and minimal values, displaying the difference between two parameters, storing the measurement values, determination of the measurement curves, creation of the measurement reports, data printing or transferring them for the computer processing.
17
Content available Hydrostatyczny napęd lokomotywy WLP-50EM/H
PL
W artykule zaprezentowano układ hydrauliczny lokomotywy wąskotorowej typu WLP-50EM/H. Omówiono budowę układu napędowego, skonstruowanego w oparciu o przekładnię hydrostatyczną, jej układ sterowania oraz podukłady hydrauliczne zastosowane w lokomotywie.
EN
Hydraulic system of WLP-50EM/H narrow-gauge locomotive is presented. The structure of driving system, designed on the basis of hydrostatic gear, as well as control system of the locomotive and hydraulic sub-systems used in the locomotive are discussed.
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę techniczną, budowę i zasadę działania hydraulicznego agregatu hamulcowego HAH 1, przeznaczonego do zasilania układu hamulca awaryjno-postojowego elektrycznej lokomotywy akumulatorowej. Opracowane rozwiązanie może stanowić samodzielne urządzenie zasilające. Jego budowa umożliwia zastosowanie go w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, w pomieszczeniach o stopniu „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A i B zagrożenia wybuchu pyłu węglowego.
EN
Technical characteristics, design and principle of operation of HAH 1 hydraulic braking unit, designed to feed emergency-and-parking brake of electric battery locomotive, are presented. The developed device is an independent feeding device. Its design enables to use it in underground workings of mining plants, in rooms of "a", "b" and "c" degree of methane explosion hazard and of A and B class of coal dust explosion hazard.
19
Content available Energy analysis of an ideal suction-pressure unit
EN
The article presents an energy analysis of an ideal suction-pressure unit of a radial piston pump of high efficiency. The pump is an important element of a multiplying hydrostatic transmission, which may be used in small or micro hydros. Because the suction-pressing unit plays a crucial role as far as pump parameters are concerned, the design and working principles have been described in the article. Not only has the ideal model been described, but also all the processes it triggers. The mass balance, volume balance and energy balance of the unit have been studied. Also, mathematical models of energy conversion of working liquid have been described. Indicator diagrams of each chamber of the suction-pressure unit have been presented. The diagrams served to determine technical work of processes present there. This article is an introduction to a detailed analysis of a real suction-pressing set, which includes all factors influencing its work as well as generated losses.
PL
W artykule zaprezentowano analizę energetyczną idealnego zespołu ssąco-tłoczącego promieniowej pompy tłokowej o dużej wydajności właściwej. Pompa ta ma stanowić ważną część multiplikującej przekładni hydrostatycznej, mogącej znaleźć zastosowanie w Małych Elektrowniach Wodnych. Ze względu na kluczową rolę zespołu ssąco-tłoczącego dla parametrów pompy, opisano jego budowę i zasadę działania. Scharakteryzowano model idealny oraz przedstawiono zjawiska w nim zachodzące. Wykonano bilans masowy, objętościowy oraz energetyczny prezentowanego zespołu. Opisano modele matematyczne zachodzących przemian energetycznych cieczy roboczej. Przedstawiono wykresy indykatorowe każdej z komór zespołu ssąco tłoczącego, a na ich podstawie wyznaczono pracę techniczną przemian w nich zachodzących. Opracowanie to stanowi wstęp do szczegółowej analizy rzeczywistego zespołu ssąco tłoczącego, uwzględniającej wszystkie czynniki wpływające na jego pracę, oraz powstające w nim straty.
EN
This paper presents the design of a hydraulic device, which ensures stable contact of the working member with transported material – pile of metal chips formed during machining of oversized bearing rings. Virtual prototype of the conveyor is modeled in the working environment of MSC.ADAMS.
PL
Artykuł przedstawia projekt urządzenia hydraulicznego, które zapewnia stabilny kontakt członu roboczego mechanizmu - dźwignika - z przenoszonym materiałem, tj. ładunkiem wiórów metalowych, które powstają podczas obrabiania wielkogabarytowych pierścieni łożysk. Wirtualny prototyp podajnika jest modelowany w środowisku programu MSC.ADAMS.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.