Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1225

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 62 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  korozja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 62 next fast forward last
1
Content available remote Powłoki natryskiwane plazmowo dla potrzeb przemysłu chemicznego
PL
Opisano przeznaczenie i zakres zastosowań powłok natryskiwanych cieplnie. Scharakteryzowano plazmę stosowaną do natryskiwania powłok. Dokonano ogólnej charakterystyki najczęściej stosowanych materiałów powłokowych i wyszczególniono ważniejsze właściwości powłok decydujące o ich przydatności dla potrzeb przemysłu i gospodarki. Przytoczono ważniejsze przykłady eksploatacji urządzeń pracujących z natryskanymi powłokami, zamieszczając osiągnięte efekty oddziaływania powłok na wzrost trwałości i efektywności pracy cieplnej.
EN
A review, with 14 refs, of the range of applications of thermal sprayed coatings using plasma. The plasma used for spraying coatings was characterized. The general characteristics of the most commonly used coating materials were presented, and the most important coating properties detg. their suitability for industrial applications were indicated. Examples of the operation of devices working with sprayed coatings were given, including the effects of coatings on increasing the durability and efficiency of thermal operation.
2
Content available remote Stany awaryjne konstrukcji żelbetowych
EN
The article contains information about the knowledge of synergism in tribology systems. Two examples of analyses of synergism in tribology systems are presented in the article. In the first example, the interaction coefficient (synergy coefficient) was used to evaluate a set of engine and gear oils composed of special lubricating (surface-active) additives to improve the galling load – a measure of boundary layer strength, evaluated on a 4-ball apparatus. Using the interaction coefficient, a 12-element set of oils (compositions) was "separated" into three groups: synergism with additives (KS>1), sometimes strong, at KS=2, neutral interaction (KN=1), antagonism with additives (KA<1). Analysis of test results using the synergism coefficient also makes it possible to select the optimal additive concentration in commercial oil. In the second case, a three-factor system was analysed, in which the resultant (undesirable) characteristic was a measure of mechanical corrosion-abrasive wear of metal parts. In specially designed experiments, the components of total wear derived from the three underlying factors (mechanical, corrosion and environmental), and the interaction between them was determined. The contribution of the sum component of the mechanical-corrosion-abrasive interactions was found to range from 40 to 50% of the total wear (at 50%, there is a strong synergism KS=1).
PL
Artykuł zawiera informacje mające uzupełnić wiedzę o synergizmie w systemach tribologicznych. Przedstawiono dwa przykłady analiz synergizmu w układach tribologicznych. W pierwszym z przykładów posłużono się współczynnikiem oddziaływania (współczynnikiem synergii) do oceny zbioru olejów silnikowych i przekładniowych, które komponowano ze specjalnymi dodatkami smarnościowymi (aktywnymi powierzchniowo) w celu poprawy tzw. obciążenia zatarcia – miary wytrzymałości warstwy granicznej, ocenianej na aparacie 4-kulowym. Posługując się współczynnikiem oddziaływania rozdzielono 12-elementowy zbiór olejów (kompozycje) na trzy grupy wykazujące: synergizm z dodatkami (KS>1), niekiedy silny, przy KS=2, współdziałanie neutralne (KN=1), antagonizm z dodatkami (KA<1). Analiza wyników badań przy pomocy współczynnika synergizmu pozwala również dobrać optymalne stężenie dodatku w oleju handlowym. W drugim z przypadków analizowano system trójczynnikowy, w którym cechą wynikową (niepożądaną) była miara zużycia mechaniczno-korozyjno-ściernego elementów metalowych. W specjalnie zaprojektowanych eksperymentach wyznaczono składowe zużycia całkowitego pochodzące od trzech czynników bazowych (mechanicznego, korozyjnego i środowiskowego) oraz od interakcji między nimi. Stwierdzono, że udział składowej sumarycznej odziaływań interakcyjnych mechaniczno-ścierno-korozyjnych wynosi od 40 do 50% zużycia całkowitego (przy 50% występuje silny synergizm KS=1).
EN
The paper discusses the results of laboratory experimental studies on reinforced concrete components (beams) with an outer polyurea layer. The important part of the study is the comparison of the results concerning the load-displacement relation for the reference beams (without the polyurea layer on their external surfaces) and those with the polyurea layer. The main conclusion from this part of the research is that the beam elements covered with a polyurea layer are protected against corrosion processes even in an emergency state. The occurrence of scratches, even of large size, is neutralized by the coating that effectively bridges them.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki laboratoryjnych badań eksperymentalnych dotyczących elementów żelbetowych (belek) wraz z zewnętrzną warstwą polimocznika. Istotną częścią pracy jest porównanie wyników zależności obciążenie - przemieszczenie dla belek referencyjnych (bez warstwy polimocznika na powierzchniach zewnętrznych) oraz tych taką warstwę posiadającą. Kluczowym wnioskiem płynącym z tej części badań jest ten mówiący o tym, że elementy belkowe pokryte warstwą polimocznika zabezpieczone są przed korozją nawet w stanie awaryjnym. Występowanie rys nawet znacznych rozmiarów jest zneutralizowane poprzez skuteczne ich mostkowanie powłoką.
5
Content available remote Nowy system monitoringu korozji zastosowany w zakładzie produkcyjnym PKN Orlen SA
PL
Przedstawiono efekty projektu badawczo-rozwojowego związanego z opracowaniem, budową oraz wdrożeniem monitoringu korozji pracującego w trybie online. Opracowana przez PKN Orlen i Politechnikę Gdańską nowa technologia łączy funkcje monitoringu intensywności korozji ogólnej oraz kruchości wodorowej. Jednoczesny pomiar online kluczowych parametrów pozwala uzyskać zdolność szybkiej oceny postępowania procesu korozji oraz reakcji na bieżące wahania poziomu zagrożenia.
EN
A new real-time monitoring system for the degree of general and H corrosion in a refinery and petrochemical plant was developed and implemented. The measurement system consisted of dual sensors, a main sensor susceptible to general and H corrosion, and a reference sensor susceptible only to H corrosion. It was possible to quickly assess the progress of each type of corrosion process and to react to the current fluctuations in the risk level.
EN
The presented paper contains issues related to corrosion of water supply lines formed in cast iron and steel. This process can manifest in different ways, including pipe degradation, release of iron by-products, water flow restriction, microbial growth and the reduction of drinking water safety for consumers, which present a significant threat to water supply safety. The aim of the paper was to show changes that emerged in pipes formed in grey cast iron and steel as a result of potable water flow depending on the duration of their use. The corrosion scales from old water pipe lines were analyzed for their structure and composition. The description of the test methodology presents the procedure regarding, analysis of the inner and outer coating with the use of scanning equipment, and chemical analysis of the corrosion sludge. In this study, corrosion products were carefully collected from four old, corroded iron pipes made of different materials – gray cast iron and steel. It can be concluded that scale charac-teristics, including micromorphology, porosity and composition, vary significantly due to different pipe materials and times operating. Characteristics of corrosions scales sampled from different pipe segments show obvious differences, both in physical and chemical aspects. Corrosion scales were found highly amorphous. Diverse results can be observed in the case of the test of inner and outer surface of water supply pipes with the use of scanning equipment. The highest quantity of corrosion pits in the structure were present in the line formed in grey cast iron no. 2, while the deepest pits – over 14 mm – were recorded in steel pipe no. 4. Lines with the most reduced cross-section include steel pipe no. 3, which was characterized by presence of sludge sized over 26 mm. When considering the issue of the chemical composition of the formed corrosion sludge, particular attention must be drawn to the elements that may penetrate into water as a result of its flow, thus causing a considerable deterioration of its quality in chemical and physical terms. Among the major constituent elements of the deposits, iron was most prevalent followed, in the order of decreasing prevalence, by silicon, aluminum, sulfur, calcium, manganese, magnesium. Consequently, characterization of corrosion scales is indispensable to water quality protection.
PL
W artykule przedstawiono wpływ przyspieszonego starzenia (w okresie 56 dni) pod wpływem promieniowania ultrafioletowego (modelującego słoneczne promieniowanie UV) na zmiany w strukturze chemicznej powłokotwórczego tworzywa akrylowego oraz na destrukcję fizyczną powłok akrylowo-epoksydowych. Starzone powłoki na skutek wzrostu stopnia utlenienia tworzywa akrylowego oraz w wyniku zwiększenia ich twardości wykazywały dużą kruchość, co sprzyjało wykruszaniu fragmentów powłok z ich warstwy nawierzchniowej i pośredniej. Przyczyniło się to do zmniejszenia grubości starzonych powłok. Oddziaływanie promieniowania UV spowodowało różnego typu destrukcję powłok, m.in. powstanie mikropęknięć (w tym pęknięć srebrzystych), kraterów oraz rzadzizn. Defekty te oraz wykruszanie składników powłok doprowadziły do niekorzystnych zmian właściwości powłok, takich jak wzrost chropowatości powierzchni (ocenianej za pomocą parametrów Ra, Rz oraz Rmax), a także do zmiany jej topografii. Wpłynęło to na znaczne zmniejszenie połysku powłok, a także na spadek ich odporności na zginanie.
EN
The article presents an influence of accelerated ageing (for over 56 days) with ultraviolet radiation (modelling UV solar radiation) on the changes in the chemical structure of acrylic coating material and the physical structure of acrylic-epoxy coatings. As a result of an increased degree of oxidation, and increased hardness, the aged coatings showed high brittleness, which favoured chipping of fragments of the top and intermediate coating layers. This contributed to a decrease in the thickness of the aged coatings. UV radiation caused various forms of coating destruction, e.g. microcracks (including silver cracks), craters, and areas of shrinkage. These defects, as well as chipping of the coating components, led to negative changes in the properties of the coatings, such as an increase in the roughness of the surface (assessed with Ra, Rz, and Rmax parameters), and the changes in its topography. This resulted in a significant decrease in the shine and bending resistance of the coatings.
PL
W artykule omówiono warunki użytkowania betonów panujące w środowisku wysoce agresywnym, takim jak instalacje techniczne oczyszczalni ścieków. Określono mechanizm degradacji betonu oraz stali zbrojeniowej w czasie użytkowania, w szczególności w kontekście błędów realizacji obiektów. Omówiono typowe techniki napraw w świetle serii norm 1504, przywołując przykłady nowoczesnych materiałów naprawczych z grupy betonów i zapraw PCC a także polimerowych powłok ochronnych. Przedstawiono przykłady praktyczne napraw zrealizowanych w oczyszczalni ścieków.
EN
The paper discusses the conditions of use of concrete in a highly aggressive environment, such as technical installations of a sewage treatment plant. The mechanism of degradation of concrete and reinforcing steel during use was determined, in particular in the context of construction errors. Typical repair techniques were discussed in the light of the series of standards 1504, giving the examples of modern repair materials from the group of concretes and PCC mortars as well as polymer protective coatings. Practical examples of repairs carried out in a sewage treatment plant are presented.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań mikrostrukturalnych zerwanej śruby stosowanej w sprężonych złączach doczołowych. Celem badań była ocena wpływu mikrostruktury powłoki cynkowej na proces korozji. Stwierdzono, że eksploatacji elementów ocynkowanych w środowisku korozyjnym towarzyszy zarodkowanie pęknięć w powłoce cynkowej. Powstałe pęknięcia stają się karbami spiętrzającymi naprężenia, co w warunkach oddziaływań obciążeń mechanicznych może ułatwiać inicjację pęknięć zmęczeniowych. W konsekwencji część z nich rozwija się w pęknięcia w podłożu stalowym, stanowiące przedłużenie pęknięć zainicjowanych w powłoce cynkowej. Ich obecność zmniejsza długość pęknięcia wymaganą do osiągnięcia krytycznego wymiaru prowadzącego do dalszego rozprzestrzeniania się pęknięcia na całym przekroju stalowego elementu. Pęknięcia propagują w głąb materiału w obszarze wrębów gwintu, które są makroskopowymi koncentratorami naprężeń w śrubie. Dowodzi to także istotnej roli naprężeń w dalszym rozprzestrzenianiu się tych mikropęknięć.
EN
The paper presents the results of microstructural tests of a broken bolt used in prestressed butt joints. The aim of the research results presented in this paper is to emphasize the role of the microstructure of the zinc coating on the corrosion process. It was found that the exploitation of galvanized elements in a corrosive environment is accompanied by nucleation of cracks in the zinc coating. The resulting cracks become notches that accumulate stresses, which, under the influence of mechanical loads, may facilitate thei nitiation of fatigue cracks. Consequently some of them develop into cracks in the steel substrate, which are extensions of the cracks initiated in the zinc coating. They reduce thecrack length required to achieve a critical dimension leading to further crack propagation over the entire cross section of the steel member. Cracks propagate deep into the material in the area of the thread grooves, which are macroscopic stress concentrators in the bolt. It also proves the important role of stress in the further propagation of these microcracks.
PL
Wybudowany w latach 1904–1914 wiadukt im Ks. Józefa Poniatowskiego jest obiektem unikalnym na skalę światową: w czasach gdy powstawał był jednym z największych obiektów betonowych na świecie. Jednocześnie jego niespotykana i oparta na polskich tradycjach architektura nadaje mu wysoką rangę jako zabytkowi – świadectwu epoki. Obecnie obiekt wymaga napraw niemal wszystkich elementów. W artykule omówiono przebieg badań i przyjęte metody napraw ponad stuletniej konstrukcji żelbetowej łuków i podpór wiaduktu.
EN
The Poniatowski viaduct is a unique facility on a global scale: when it was built, it was one of the largest concrete structures in the world. Its unique architecture, based on Polish traditions, gives it a high rank as a monument – a testimony of the epoch. Currently, the facility requires repair of almost all elements. The paper discusses the research process and the adopted repair methods for the over 100-year-old reinforced concrete structure of the viaduct’s arches and supports.
PL
W artykule poruszono kwestie dotyczące kształcenia inżynierów chemików w zakresie ochrony przed korozją na potrzeby przemysłu chemicznego. W zakładach chemicznych z uwagi na charakter produkcji pracujące instalacje i urządzenia są w dużym stopniu zagrożone korozją, dlatego dobrze wykształcony inżynier chemik powinien posiadać także wiedzę z tego zakresu – jego miejsce pracy cechuje się podwyższonym ryzykiem zagrożeń korozyjnych.
EN
The article discusses the problem of educating chemical engineers for the needs of the chemical industry in the field of corrosion protection. In chemical plants, due to the nature of production, there is a high risk of corrosion of working installations and equipment. Therefore, a well-educated chemical engineer should also have knowledge of corrosion and corrosion protection, because the nature of his workplace is characterized by an increased risk of corrosion hazards.
PL
Konstrukcje przybrzeżne i morskie są narażone na oddziaływanie środowiska o kategorii korozyjności CX (na pełnym morzu) lub zanurzenie o kategorii Im4. Norma PN-EN ISO 12944-9 opisuje wymagania dotyczące właściwości ochronnych systemów malarskich na konstrukcje eksploatowane na pełnym morzu i podobne konstrukcje o długim okresie trwałości (według PN-EN ISO 12944-1). W artykule omówiono badania kwalifikacyjne ochronnych systemów malarskich na konstrukcje morskie. Ocena właściwości tego typu systemów malarskich opiera się na trzech badaniach laboratoryjnych: cyklicznym badaniu starzeniowym (PN-EN ISO 12944-9, załącznik B), zanurzeniu w wodzie morskiej (PN-EN ISO 2812-2) oraz oznaczeniu odporności na odwarstwienie katodowe (PN-EN ISO 15711, metoda A). Skoncentrowano się na przybliżeniu przebiegu badania pozwalającego określić odporność na odwarstwienie katodowe powłok malarskich wystawionych na działanie wody morskiej.
EN
Coastal and offshore structures are exposed to an environment with corrosivity category CX (offshore) or immersion with category Im4. PN-EN ISO 12944-9 standard describes the requirements for the properties of protective paint systems for offshore structures and similar constructions with long service life according to PN-EN ISO 12944-1. Classification tests for protective painting systems for marine structures are disscused. The evaluation of properties of such coating systems is based on three laboratory tests: cyclic ageing test (PN-EN ISO 12944-9, Annex B), immersion in sea water (PN-EN ISO 2812-2) and determination of resistance to cathodic delamination (PN-EN ISO 15711, method A). The paper focuses on presenting the procedure to determine the resistance to cathodic delamination of paint coatings exposed in sea water.
EN
Despite the significant progress in the field of anticorrosion protection, this area of materials science is still an important issue that should be developed due to the constantly shrinking natural resources or increasing environmental awareness. Because of the high recycling potential and the relatively environmentally friendly profile, thermal spray processes enjoy the unabated interest in industrial anticorrosion. This article presents the most important methods of obtaining ceramic and metal protective coatings with the use of thermal spray technology, together with a discussion of the key areas of their application.
PL
Pomimo znaczącego postępu w dziedzinie zabezpieczeń antykorozyjnych, niniejszy obszar materiałoznawstwa wciąż stanowi istotne zagadnienie nad którym – przez wzgląd na stale kurczące się zasoby naturalne, czy też wzrastającą świadomość ekologiczną – należy się pochylić. Z uwagi na wysoki potencjał recyklingowy oraz stosunkowo przyjazny dla środowiska profil, procesy natryskiwania cieplnego cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem w antykorozji przemysłowej. W poniższym artykule przybliżono najważniejsze metody konstytuowania ceramicznych i metalowych powłok ochronnych z wykorzystaniem technologii natrysku cieplnego wraz z omówieniem kluczowych obszarów aplikacyjnych tychże.
EN
The growing environmental awareness is also reflected in the area of corrosion protection. Due to their full renewable nature and environmentally friendly profile, anthocyanins are undoubtedly a group of compounds that perfectly fit into the current trends related to the search for new, green corrosion inhibitors. In this article, the state of the art in the use of anthocyanin-rich plant extracts as corrosion inhibitors was briefly reviewed. Based on the results of works published in the past decade, the most important information about the protection of metal materials with the use of these compounds has been presented. The key results of analyzes enabling the monitoring of corrosion processes were described. The mechanism of inhibition of corrosive destruction, identical for anthocyanins, has been explained in an accessible way. Because of the specificity of their chemical structure, anthocyanins have the ability to strongly adsorb on the metal surface. Bonded to the substrate, they form a protective layer with a barrier effect. Anthocyanins play the role of mixed inhibitors, simultaneously inhibiting anode and cathode processes with an efficiency of up to 90%.
PL
Rosnąca świadomość ekologiczna znajduje odbicie również w sektorze ochrony przed korozją. Z uwagi na pełną odnawialność oraz przyjazny dla środowiska profil grupą związków doskonale wpisujących się w aktualne trendy związane z poszukiwaniem nowych, zielonych inhibitorów korozji są bez wątpienia antocyjany. W niniejszym artykule dokonano krótkiego przeglądu aktualnego stanu wiedzy w zakresie stosowania ekstraktów roślinnych bogatych w antocyjany w charakterze inhibitorów korozji. Korzystając z wyników prac opublikowanych w ostatniej dekadzie, przybliżono najważniejsze informacje dotyczące ochrony materiałów metalowych z wykorzystaniem tych związków. Przedstawiono kluczowe wyniki analiz umożliwiających monitorowanie procesów korozyjnych. W przystępny sposób wyjaśniono właściwy dla antocyjanów mechanizm inhibicji niszczenia korozyjnego. Ze względu na swoistość struktury chemicznej antocyjany wykazują zdolność do silnej adsorpcji na powierzchni metalu. Związane z podłożem, tworzą warstwę ochronną o działaniu barierowym. Antocyjany pełnią funkcję inhibitorów mieszanych, hamując równocześnie procesy anodowe i katodowe z wydajnością sięgającą nawet 90%.
15
Content available Problemy korozyjne w przemyśle rafineryjnym
PL
Problemy korozji atmosferycznej i korozji związanej z oddziaływaniem różnych mediów w procesach technologicznych oraz towarzysząca im ochrona antykorozyjna metali występują we wszystkich dziedzinach techniki. Korozja atmosferyczna powoduje największe straty ekonomiczne spośród wszystkich znanych rodzajów korozji, a podstawowe znaczenie dla jej przebiegu ma tlen, który jako akceptor elektronów wywiera zasadniczy wpływ na korozję metali. Następnym czynnikiem mającym wpływ na korozję jest woda, która gromadzi się na powierzchni metali. Obecność ciekłej warstewki wody na powierzchni metalu powoduje absorpcję obecnych w atmosferze agresywnych substancji korozyjnych i znaczne przyspieszenie korozji. Kolejnym związkiem chemicznym mającym wpływ na korozję jest dwutlenek węgla, który charakteryzuje się wysoką rozpuszczalnością w wodzie, przez co tworzy z zawartą w powietrzu wodą roztwory kwaśne. Spośród czynników fizycznych podstawowe znaczenie dla przebiegu atmosferycznej korozji metali mają temperatura i jej zmiany oraz ruch powietrza. Korozja powoduje niszczenie materiałów pod wpływem chemicznej lub elektrochemicznej reakcji z otaczającym środowiskiem i/lub na skutek działania mikroorganizmów, a biorąc pod uwagę geometrię i umiejscowienie obszarów zmian korozyjnych oraz uwarunkowania zachodzących zjawisk wyróżnia się różne rodzaje korozji. Zjawisko korozji jest wszechobecnym zagrożeniem wpływającym na prace instalacji technologicznych zarówno rafinerii, jak i powiązanych z nią zakładów petrochemicznych. Korozja jest ogólnie definiowana jako stopniowe niszczenie materiałów zachodzące między ich powierzchnią a otaczającym środowiskiem. Koncerny rafineryjne i petrochemiczne na ochronę przeciwkorozyjną przeznaczają ogromne środki finansowe, jako że niekontrolowana korozja instalacji technologicznych prowadzi do znacznych strat w produkcji oraz do wzrostu kosztów utrzymania i napraw. W artykule scharakteryzowano powstawanie korozji atmosferycznej i korozji związanej z przerobem ropy naftowej w instalacjach technologicznych. Opisano rodzaje korozji i mechanizm jej powstawania. Zaprezentowane zostały sposoby zapobiegania korozji w instalacjach technologicznych przerobu ropy naftowej – ze szczególnym uwzględnieniem ochrony antykorozyjnej związanej ze stosowaniem inhibitorów korozji do ciągłego dozowania. W dalszej części artykułu, na przykładzie dwóch instalacji, przedstawiono sposoby ochrony antykorozyjnej przy użyciu inhibitorów korozji oraz metodyki badań analitycznych procesów korozji.
EN
The problems of atmospheric corrosion and corrosion related to the impact of various media in technological processes and the accompanying anti-corrosion protection of metals occur in all fields of technology. Atmospheric corrosion causes the greatest economic losses among all known types of corrosion, and fundamental to the course of atmospheric corrosion is oxygen, which as an electron acceptor has a major influence on the corrosion of metals. Electrochemical corrosion processes cannot occur without oxygen. Another factor influencing corrosion is water accumulating on the surface of metals. The presence of a liquid layer of water on the metal surface causes the absorption of aggressive corrosive substances present in the atmosphere and a significant acceleration of the corrosion rate. Another chemical compound that affects corrosion is carbon dioxide, which is highly soluble in water and forms acidic solutions with the water in the air. Among the physical factors, temperature and its changes, as well as air movement are of fundamental importance for the course of atmospheric corrosion of metals. Corrosion causes destruction of materials as a result of chemical or electrochemical reactions with the surrounding environment and/or as a result of the action of microorganisms, and taking into account the geometry and location of the areas of corrosion changes and the conditions of the occurring phenomena, different types of corrosion are distinguished. The phenomenon of corrosion presents a ubiquitous threat, affecting the running of technological installations of both refineries and related petrochemical plants. Corrosion is generally defined as the gradual deterioration of materials between their surface and the surrounding environment. Refining and petrochemical concerns spend enormous financial resources on anti-corrosion protection as uncontrolled corrosion of technological installations leads to significant production losses and an increase in maintenance and repair costs. The article describes the formation of atmospheric corrosion and corrosion associated with the processing of crude oil in technological installations. The types of corrosion and the mechanism of its formation are described. Ways of preventing corrosion in technological installations of crude oil processing are presented, with particular emphasis on corrosion protection related to the use of corrosion inhibitors for continuous dosing. In the further part of the article, on the example of two installations, methods of anticorrosion protection using corrosion inhibitors and methodologies for analytical testing of corrosion processes are presented.
16
Content available remote Wapień w składzie kompozytów cementowych
PL
W artykule przedstawiono wpływ wapienia (LL) na cechy fizyczne i chemiczne stwardniałego zaczynu cementowego. Przeanalizowano właściwości cementu portlandzkiego wapiennego CEM II/A, B-LL oraz cementu portlandzkiego wieloskładnikowego CEM II/A, B-M (S, LL) i CEM II/A, B (V-LL). Podkreślono znaczenie wielkości wskaźnika w/c w przypadku poziomu wytrzymałości i trwałości kompozytów cementowych, w których głównym składnikiem jest wapień (LL). Z tego względu domieszki chemiczne mają istotną rolę w kształtowaniu właściwości betonu wykonanego z cementu zawierającego wapień.
EN
The article presents the influence of limestone (LL) on the physical and chemical properties of hardened cement paste. The properties of the Portland limestone cement CEM II/A, B-LL and the Portland composite cements CEM II/A, B-M (S, LL) and CEM II/A, B (V-LL) were analysed. The importance of the w/c-ratio for the level of strength and durability of cement composites made of cement containing limestone (LL) as the main component was emphasized. For this reason, chemical admixtures play an important role in shaping the properties of concrete with cement containing limestone.
PL
Artykuł ma służyć odbiorcom z branży budowlanej w poszerzeniu ich wiedzy z zakresu zarówno odporności korozyjnej produktów stalowych, jak i ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem korozji na materiały i produkty z nich wykonywane. W artykule podano klasy korozyjności, a także rodzaje obciążeń korozyjnych.
EN
The article is intended to help recipients from the construction industry to broaden their knowledge in the field of both corrosion resistance of steel products and protection against the harmful effects of corrosion on materials and products made of them. The article lists the corrosiveness categories, as well as the types of corrosions.
EN
This study discusses the synthesis, characterization and development of self-healing nanocomposite of amino-terminated PDMS (Polydimethylsiloxane), Epoxy (EPON828 ̧ Diethylenetriamine (DETA)), and Graphene Oxide (GO). GO was prepared using a modified Hummer’s method and was incorporated into the PDMS-Epoxy composite in various ratios (0.1 wt.%, 0.3 wt.%, and 0.5 wt.%) using toluene as the dispersing medium. Fourier Transform Infrared Spectroscopy was used for confirming the presence of the designed/prepared structures, and thermo-mechanical analysis was performed to test the change in glass transition temperature and initiation temperature of self-healing process. The composite resins were coated on mild steel substrates by curing freshly prepared resins over the substrates at elevated temperatures. The corrosion behavior of mild steel in 3.5 wt.% NaCl solution before and after the coatings was studied using Tafel Electrochemical Polarization test. The self-healing properties of the materials were also studied by applying cuts on the material and letting them heal under elevated temperatures, and the results showed that the prepared coating demonstrated an effective corrosion resistance for mild steel for various marine applications
PL
Chociaż beton jest uważany za trwały materiał, środowisko, na które jest narażony, ma duży wpływ na jego trwałość. Trwałość betonu może być zagrożona ze względu na jego porowatość, szczególnie w trudnych warunkach ekspozycji, którymi jest na przykład środowisko morskie. Żelbetowe elementy konstrukcji morskich, do których należą między innymi mosty, nabrzeża i doki, są poddawane różnego rodzaju oddziaływaniom. Należą do nich cykliczne nawilżanie i suszenie, stan pełnego zanurzenia oraz kontakt z chlorkami. Aby poprawić strukturę porów w betonie i wytrzymałość takich konstrukcji, niezbędne jest stosowanie betonu wysokowartościowego. W badaniach przedstawionych w niniejszej pracy, do produkcji betonu wysokowartościowego zastosowano metakaolin [MK], jako częściowy zamiennik cementu. Wyniki tych badań pokazały, że zastosowanie metakaolinu zmniejsza porowatość betonu, a wraz ze spadkiem porowatości znacznie zmniejsza się szybkość procesu korozji. Beton wysokowartościowy zawierający metakaolin badano przez 365 dni, w celu określenia zmian struktury porowatości po długim okresie ekspozycji, z wykorzystaniem metody iCOR® NDT. Metoda ta służy do określania odporności na korozję i rezystywności betonu bogatego w metakaolin, o dużej wytrzymałości, w warunkach symulowanego nawilżania i suszenia, w środowisku wody morskiej, w kilku okresach. Efekt pogorszenia właściwości betonu, spowodowany symulowanym nawilżaniem i suszeniem w środowisku wody morskiej, był również badany dla przyczepności próbek poddanych normalnym i korozyjnym warunkom ekspozycji.
EN
Even though concrete is considered to be durable, the environment to which the concrete is exposed plays an important role in its durability. The durability of concrete is challenged due to its porous nature, which is especially important in harsh exposure conditions such as marine environment. The reinforced concrete elements of marine structures such as bridges, wharves, docks, etc. are subjected to various types of exposures such as wetting and drying action [WDA], fully submerged condition, and in contact with chlorides. To refine the pore structure of concrete and to improve the durability characteristics of such structures, it is essential to use high performance concrete [HPC]. In this study, metakaolin [MK] is used as partial replacement of cement to produce HPC. The use of metakaolin is found to be very effective in reducing the porosity of concrete. As the porosity of concrete decreases, the corrosion rate can be reduced considerably. The durability characteristics of metakaolin-incorporated HPC is studied for 365 days to investigate the changes in its pore structure in long term. The iCOR® NDT method is used to find the corrosion performance and concrete resistivity of high performance metakaolin concrete under a simulated wetting and drying action [WDA] of seawater over several periods. The deterioration effect caused by the simulated WDA of seawater is also studied by considering the bond strength of specimens subjected to normal and corrosive exposure conditions.
first rewind previous Strona / 62 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.