Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 146

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metodyka badań
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych próbek pozyskanych z zarobów próbnych oraz z kolumn cementowo-gruntowych wykonanych na poletku badawczym w ramach realizowanego projektu badawczo-rozwojowego. We wprowadzeniu przedstawiono motywację badań oraz cele, jakie przyświecały układowi programu badawczego. Przedstawiono ogólnie uwarunkowania geotechniczne, założoną wstępnie metodologię pobierania próbek kompozytu gruntowo-cementowego i finalnie metodologię badań wytrzymałościowych. W badaniach prowadzonych z pomiarem ścieżki naprężenia wyznaczano wytrzymałość i sztywność tworzywa. Wyniki badań zarobów próbnych i próbek walcowych pozyskanych z gotowego kompozytu gruntowo-cementowego na placu budowy zostały przedstawione w formie wykresów i poddane krytycznej dyskusji na tle dotychczasowych badań próbnych zarobów przygotowanych w warunkach laboratoryjnych. Pozwoliło to na ich ocenę jakościową i ilościową oraz sformułowanie wniosków i wytycznych zawartych w podsumowaniu.
EN
This paper presents the results of laboratory testing of samples produced in the lab (as reference samples) and obtained from cement-soil columns made on the building site as part of the research and development project. The introduction presents the motivation of the research and the goals that guided the layout of the research program. General geotechnical conditions, initially assumed methodology of soil-cement composite sampling and finally the methodology of strength tests were presented. In tests conducted with the measurement of the strainstress path, the strength and stiffness of the material were determined. The research results concerning all kinds of samples were presented in the form of graphs and subjected to critical discussion. The test results were presented in the form of graphs and subjected to a critical discussion against the background of former Authors’ experience and reference samples from composites prepared in laboratory conditions. This allowed for their qualitative and quantitative assessment and the formulation of conclusions and guidelines juxtaposed in the summary.
PL
Artykuł przedstawia opracowaną metodykę i badania elementów kablobetonowych z wykorzystaniem komplementarnych metod nieniszczących elektromagnetycznej tomografii ultradźwiękowej oraz młoteczkowej. Metodyka ta jest przydatna przede wszystkim w zakresie badania położenia kabli sprężających w elementach kablobetonowych oraz badaniach szczelności wypełnienia kanałów kablowych iniektem cementowym. Jej przydatność dla praktyki została poparta zamieszczonymi w artykule przykładowymi rezultatami badań wielkowymiarowego dźwigara kablobetonowego w budynku trzonolinowym.
EN
The article presents the developed methodology for testing post-tensioned concrete elements using complementary non-destructive electromagnetic, ultrasonic and hammer tomography methods. This methodology is useful primarily in the field of testing the position of prestressing cables in post-tensioned concrete elements and testing the tightness of filling cable channels with cement grout. Its usefulness for practice was supported by the exemplary results of the research of a large-size post-tensioned concrete girder in a trefoil building, presented in the article.
EN
The conduct of research on advanced tribological systems in order to determine the best solutions in terms of the durability and reliability of technical objects containing these systems requires a multifaceted and comprehensive approach due to the complexity of tribological processes occurring during operation. Observation of these processes is complicated and limited due to the inaccessibility of the friction zone. Therefore, progress in improving tribological characteristics is mainly determined by developing laboratory test methods. From the point of view of describing the tribological properties of the surface layer, the geometric structure of the surface (shape, waviness, roughness and surface defects), the structure of the physicochemical zones (microstructure, mechanical properties, physicochemical properties), and the ability to properly interact with the lubricant should be taken into account. Studies of advanced tribological systems should therefore include two complementary test methods, i.e., friction wear tests and surface layer tests (as manufactured and as operated). This paper presents a concept for research on advanced tribological systems and a justification for conducting complementary research on these systems, referring to selected examples (processing tools, joint implants, and dental implants). The research results are examples which illustrate the essence of conducting complementary research.
PL
Prowadzenie badań zaawansowanych systemów tribologicznych w celu określenia najlepszych rozwiązań pod względem trwałości i niezawodności obiektów technicznych zawierających te systemy wymaga wielowątkowego i kompleksowego podejścia ze względu na złożoność procesów tribologicznych zachodzących podczas eksploatacji. Obserwacja tych procesów jest skomplikowana oraz ograniczona z uwagi na niedostępność strefy tarcia. Dlatego postęp w poprawianiu charakterystyk tribologicznych determinowany jest głównie przez rozwój metod badań laboratoryjnych. Z punktu widzenia opisu właściwości tribologicznych warstwy wierzchniej należy brać pod uwagę zarówno strukturę geometryczną powierzchni (kształt, falistość, chropowatość i wady powierzchni), strukturę fizykochemicznych stref (mikrostruktura, właściwości mechaniczne, właściwości fizykochemiczne)oraz zdolność do właściwej interakcji ze środkiem smarowym. Badania zaawansowanych systemów tribologicznych powinny zatem obejmować dwie komplementarne metody badawcze, tj. badania tarciowo-zużyciowe oraz badania warstwy wierzchniej (wytworzonej i eksploatowanej). W pracy przedstawiono koncepcję badań zaawansowanych systemów tribologicznych oraz zasadność prowadzenia komplementarnych badań tych systemów, odnosząc się do wybranych przykładów (narzędzia obróbcze, implanty stawów, implanty stomatologiczne). Wyniki badań stanowią przykłady pokazujące istotę prowadzenia badań komplementarnych.
EN
The methodology of surface topography research plays a key role in identifying and describing the wear mechanism, including the tribological wear traces. In the published literature, wear traces are most often described based on the surface morphology created in the operation process (microscopic image – optical microscope OM, scanning electron microscope SEM, atomic force microscope AFM); less frequently used are 2D profile description (contact or non-contact profilometer) or 3D topography (profilometer, confocal microscope, interference microscope, focus variation microscope). Each method of testing the worn surface has its own characteristics and purposefulness of use. The combination of different methods enables a comprehensive assessment of the surface topography created in the operation process and the characterisation of tribological wear traces.This work presents the main issues in the range of research methodology of the surface topography created in the operation process (operated/worn surface topography) – the purpose of research, research programme, research methods and tools, analysis of research results (quantitative – parametric and qualitative – non parametric). The research methodology of the surface topography and tribological wear traces is presented on selected examples. The method of conducting a comprehensive analysis, including all elements – surface morphology, 2D profile analysis and 3D topographic analysis – is discussed.
PL
Metodyka badań topografii powierzchni odgrywa kluczową rolę w identyfikowaniu i opisie mechanizmów zużycia, w tym śladów zużycia tribologicznego. W publikowanych pracach najczęściej identyfikacja śladów zużycia przeprowadzana jest na podstawie morfologii powierzchni eksploatowanej (obraz mikroskopowy – mikroskop optyczny OM, skaningowy mikroskop elektronowy SEM, mikroskop sił atomowych AFM), rzadziej stosowane są opisy profilu 2D (profilometr stykowy lub bezstykowy) czy topografii 3D (mikroskop konfokalny, mikroskop interferencyjny, mikroskop różnicowania ogniskowego). Każda z metod badań powierzchni eksploatowanej ma swoją charakterystykę oraz celowość zastosowania. Połączenie różnych metod umożliwia kompleksową ocenę powierzchni eksploatowanej oraz charakterystykę śladów zużycia tribologicznego. W niniejszym opracowaniu przedstawiono główne zagadnienia w zakresie metodyki badań powierzchni eksploatowanej – cel badań, program badań, metody i narzędzia badawcze, analiza wyników badań (ilościowa – parametryczna oraz jakościowa – nieparametryczna). Metodykę badań powierzchni eksploatowanej i śladów zużycia tribologicznego zaprezentowano na wybranych przykładach. Omówiono sposób przeprowadzenia kompleksowej analizy, obejmującej wszystkie elementy – morfologię powierzchni, analizę profilową 2D oraz analizę topograficzną 3D.
5
Content available Factors affecting the quality of research processes
EN
Purpose: The aim of the article was to determine main factors that would influence the quality of a research process, as an element that supplements currently used methodology-related approaches. Design/methodology/approach: Following the fulfilment of the objective, the research was carried out with the help of a questionnaire addressed to the theoreticians of management sciences (401 representatives) being a target group. Moreover, in order to measure the factors determining the quality in management sciences, eight factors determining the quality of the research process were identified on the basis of the conducted factor analysis, which were subsequently described. Findings: On the basis of the factor analysis, eight factors determining the quality of the research process were identified, i.e.: - Practical application and purposefulness. - Influence of diverse research problems on the process. - Influence of a researcher on the research process. - Unique character of a scientific discipline. - Importance of observations. - Completeness of the process. - Process assistance type. - Need for triangulation and universalism. Research limitations/implications: The conclusions of the analysis concerning the methodology of conducting the research process indicate a lack of empirical approach to the problem of the quality of the research process, where as a result of the transformations taking place over the years in the methods of management, it is difficult to choose one single method allowing to conduct a full and thorough diagnosis of the problem already at the stage of defining the research problem. Therefore, the research undertaken in the article aims to identify factors influencing the quality of the research process as an element complementary to the existing methodological approaches. Practical implications: The management methodology is constantly being extended with new methods characterized by different cognitive and practical efficiency. The constant growth of diagnostic instruments is primarily conditioned by changes in the environment, and is also related to the need to use increasingly sophisticated and effective tools. Social implications: The conclusions of the analysis concerning the methodology of conducting the research process are reflections on the transformations that have taken place over the years in the management methods, that allow exploring the state of the organization. Originality/value: Depending on the subject matter the researcher has undertaken in his or her scientific work, some of these factors do not necessarily have to be reflected and diminish its importance in science and practice. These factors are determinants that allow assessing the quality of the conducted research process. The notion of the quality of the research process in management sciences is understood as the possibility of verifying the degree of realization and coherence of the goals of the work with the research problem and conclusions described in it.
EN
The article presents various systems of sample preparation for testing of compressive strength of hydraulic road binders, encompassing the manner of sample formation and curing, as well as determination of mixture composition (mortar or paste) and water content. Two methods of sample curing were taken into account: in water bath and in humid air. Research was performed on chosen hydraulic road binders with varying content of calcareous and siliceous constituents. The tested binders were also characterized in terms of proportion of material retained on 45 μm sieve. The obtained results confirmed the need for distinction between various systems of specimen preparation in road binder compressive strength testing in order to appropriately classify the binders according to their performance and functions in road pavements or improved subgrades.
PL
W artykule przedstawiono systemy przygotowania próbek do badania wytrzymałości na ściskanie spoiw drogowych, obejmujące wykonanie i dojrzewanie próbek. Wykonanie obejmuje zagadnienie składu mieszanki (zaprawa lub zaczyn) wraz z doborem ilości wody. W zakresie dojrzewania próbek wyróżniono dwa sposoby: w kąpieli wodnej i w wilgotnym powietrzu. Badania przeprowadzono dla przykładowych hydraulicznych spoiw drogowych o różnej zawartości składników krzemionkowych i wapiennych. Do opisu badanych spoiw wykorzystano również badania pozostałości na sicie 45 μm. Wyniki badań potwierdziły potrzebę wyróżnienia w badaniach wytrzymałości na ściskanie spoiw drogowych różnych systemów przygotowania próbek na cele klasyfikacji tych spoiw pod względem ich działania i funkcji w konstrukcji nawierzchni drogowej lub ulepszonym podłożu.
8
Content available Methodology for Testing a Joint Cartilage
EN
A research method was developed to analyse the tribological properties of cartilage tissue. Based on the literature data and the possibility of obtaining samples of appropriate dimensions, the frequency and amplitude of friction tests were adopted. Based on the previously conducted preliminary tests, other test parameters were proposed, such as the frictional contact load and the number of test runs. It was assumed that the results of the research will be the friction coefficient and the wear intensity of the tribological system. According to the developed method, a series of verification tests was carried out in which the friction contact was lubricated in various ways with the selected lubricants. The results of tests of animal cartilage in non lubricated contact were used as the reference basis for all the tested associations. The friction tests showed good method resolution and satisfactory repeatability. In the case of wear characteristics, a greater scatter of test results was observed. It is probably related to the varied geometrical structure of the cartilage surface as well as the elastic properties of the bone on which the tissue was placed. The correctness of the obtained results and a relatively good resolution of the tribological test method were found.
PL
Opracowano metodę badań w zakresie analizy właściwości tribologicznych tkanki chrzęstnej. W oparciu o dane literaturowe i możliwości pozyskania próbek o odpowiednich wymiarach przyjęto częstotliwość i amplitudę badań tarciowych. Na podstawie wcześniej prowadzonych badań wstępnych zaproponowano pozostałe parametry badań, takie jak obciążenie styku tarciowego i liczbę cykli biegu badawczego. Przyjęto, że rezultatem badań będą współczynnik tarcia i intensywność zużywania systemu tribologicznego. Zgodnie z opracowaną metodą przeprowadzono serię badań weryfikacyjnych, w których styk tarciowy smarowany był w zróżnicowany sposób wytypowanymi do badań środkami. Jako bazę odniesienia dla wszystkich badanych skojarzeń przyjęto wyniki badań zwierzęcej tkanki chrzęstnej w styku niesmarowanym. Badania tarciowe wykazały dobrą rozdzielczość metody oraz satysfakcjonującą powtarzalność, biorąc pod uwagę charakterystyki tarciowe. W przypadku charakterystyk zużyciowych zaobserwowano większy rozrzut wyników badań. Prawdopodobnie związane jest to ze zróżnicowaną strukturą geometryczną powierzchni tkanki chrzęstnej, jak również z własnościami sprężystymi kości. Stwierdzono poprawność uzyskanych wyników i stosunkowo dobrą rozdzielczość metody badań tribologicznych.
PL
Analizując metodyki badań bojowej broni strzeleckiej pod kątem ich przydatności w badaniach symulatorów broni strzeleckiej można wnioskować, że część tych metodyk badawczych nie będzie przydatna z uwagi na specyfikę pracy symulatora broni, odmienną od pracy broni bojowej. Ponieważ poszczególne symulatory broni wykonywane są na bazie broni bojowej wdrożonej do eksploatacji, dlatego też pozostałe metodyki badań broni bojowej były już do niej zastosowane i broń ta spełnia wszystkie wymagania co do wartości parametrów badanych w tych metodykach. Jednakże, po pozbawieniu broni bojowej wybranych cech użytkowych i dostosowaniu jej do prowadzenia strzelań symulacyjnych w systemie treningowym, należy przeanalizować i wybrać odpowiednie metodyki badawcze do powstałego symulatora.
EN
Analysing the methodologies testing the service small arms on aspects concerning their usefulness for testing simulators of the small arms, a conclusion can be made that some parts of these testing methodologies cannot be used as a specificity of gun simulator operation differs from the operation of service gun. Particular weapon simulators are made on the basis of the service weapons being in the service and for this reason the remaining methodologies for testing the service weapons have been already applied and the weapon meets all parameters specified in these methodologies. Nevertheless, after depriving the service weapons of some usable features and adapting them for simulated shooting within a training system some testing methodologies suitable for the simulator have to be studied and selected.
10
Content available remote Wpływ koniunktury w budownictwie na produkcję cementu w Polsce
PL
W artykule dokonano oceny wpływu koniunktury w budownictwie na wielkość produkcji cementu w Polsce. W związku z tym skonstruowano i oszacowano dynamiczny, zgodny model ekonometryczny, w którym procesem objaśnianym była wielkość produkcji cementu. W zbiorze potencjalnych procesów objaśniających znalazły się cztery wybrane wskaźniki opisujące koniunkturę na rynku budowlanym: bieżący portfel zamówień na rynku krajowym, wykorzystanie mocy produkcyjnych przedsiębiorstw budowlanych, bieżąca produkcja na rynku krajowym oraz bieżąca sytuacja finansowa przedsiębiorstw budowlanych. Wskaźniki te pochodziły z badań prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny metodą tak zwanego „testu koniunkturalnego”, opartego o kwestionariusz ankiety. Przeprowadzone badanie wykazało, że jedynym ważnym czynnikiem przyczynowym, powiązanym z wielkością produkcji cementu, jest wykorzystanie przez przedsiębiorstwa budowlane mocy produkcyjnych. Proces ten okazał się być istotny jako proces bieżący (w okresie t) oraz opóźniony o jeden miesiąc (w okresie t-1).
EN
The article evaluates the impact of the business cycle in the building industry on the volume of cement production in Poland. Therefore, a dynamic congruent econometric model was constructed and estimated, where the volume of cement production was a dependent variable. The set of potential explanatory processes includes four selected indicators describing the economic situation on the building market: the current domestic investment portfolio, the utilization of the production capacity by construction companies, the current domestic production, and the current financial situation of construction companies. These indicators came from surveys conducted by the Central Statistical Office using the so-called "business cycle testing", based on a questionnaire survey. The study showed that the only important causal factor related to the volume of cement production is the use of production capacity by construction companies. This process proved to be significant as the current process (in the time period t) and with a one-month lag (in the time period t-1).
PL
Zjawisko chłodzenia radiacyjnego w bardzo dużym stopniu wpływa na stan techniczny dróg w Polsce i tym samym na bezpieczeństwo użytkowników obiektów liniowych. Celem artykułu jest określenie zasadności popularyzacji wiedzy na temat zjawiska chłodzenia radiacyjnego wśród kierowców w kontekście systemu zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego. Ankieta została przeprowadzona na grupie 50 kierowców.
EN
The phenomenon of radiation cooling has a very large impact on the technical condition of roads in Poland and thus on the safety of users of linear facilities. The aim of the article is to determine the legitimacy of popularizing knowledge on the phenomenon of radiation cooling among drivers in the context of traffic safety management system. The survey was conducted on a group of 50 drivers.
PL
W artykule przedstawiono metodykę badania poziomu kultury bezpieczeństwa, która jest przeprowadzana na podstawie autorskiego modelu do analizy obszarów systemu bezpieczeństwa ASSA (ang. Analysis of Safety System Areas). Zaprezentowano model ASSA, autorski kwestionariusz ankiety oraz metody badawcze. Następnie, na podstawie studium przypadku, opisano ścieżkę poszukiwania najsłabszego elementu systemu bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie.
EN
The article presents the methodology of evaluating occupational safety culture, conducted on the basis of an original ASSA model. What is more, it presents the ASSA model, an original survey questionnaire, and research methods. In its further part, on the basis of a case study, there is a description of the path for searching for the weakest link of labour safety systems at enterprises.
PL
Podziemne wyrobiska korytarzowe w polskim górnictwie węglowym zabezpieczone są przed skutkami ciśnienia górotworu przede wszystkim stalową obudową odrzwiową. Składa się ona z elementów podporowych zwanych odrzwiami, które rozstawione są w określonych odstępach od siebie oraz z elementów współpracujących z tymi odrzwiami (rozpory, opinka, stopy podporowe). Stalowe odrzwia składają się z trzech lub więcej łukowych lub prostych elementów wykonanych z kształtownika stalowego typu V (PN-H-93441-2; PN-H-93441-3), produkowanego głównie dla potrzeb górnictwa. Wymagania i badania przy odbiorze dla wyrobisk korytarzowych obudowanych odrzwiami z kształtowników korytkowych określone zostały w polskiej normie (PN-G-06011:2013-10). Zgodnie z normą końce łuków ociosowych odrzwi otwartych lub zamkniętych posadawia się na stalowych stopach podporowych, betonitach fundamentowych, podkładkach drewnianych lub bezpośrednio na spągu, na podstawie projektu technicznego drążenia wyrobiska. W zależności od wytrzymałości skał spągowych na ściskanie, powierzchnia stóp podporowych zgodnie z normą powinna wynosić co najmniej: – 0,06 m2– przy wytrzymałości na ściskanie skał spągowych do 4 MPa, – 0,04 m2– przy wytrzymałości na ściskanie skał spągowych powyżej 4 MPa. W przypadku gdy wytrzymałość na ściskanie skał spągowych przekracza 30 MPa, norma dopuszcza umieszczanie łuków ociosowych bezpośrednio na spągu. Norma nie określa żadnych kryteriów wytrzymałościowych dla stóp podporowych, których praca związana jest z danym typem kształtownika odrzwi oraz nośnością odrzwi, natomiast wymaga, żeby stopy podporowe przylegały do spągu wyrobiska całą powierzchnią. Stopy podporowe mają na celu zwiększenie powierzchni nacisku kształtownika na spodek wyrobiska, dzięki czemu ogranicza się możliwość wciskania się kształtownika w spodek wyrobiska, co z kolei zabezpiecza obudowę przed niezamierzoną i niekontrolowaną podatnością. W krajowym górnictwie stosuje się głównie stopy podporowe wykonane z blachy o grubości do 12 mm i powierzchni kontaktu ze spodkiem wyrobiska – do 0,06 m2. Stopy podporowe muszą charakteryzować się określoną wytrzymałością na nacisk odrzwi, z którymi współpracują. Nacisk ten wynika z przewidywanej, maksymalnej nośności odrzwi obudowy. W artykule przedstawiono metodykę badania stóp podporowych oraz kryteria oceny uzyskanych wyników. Pokazano również wyniki badań stóp podporowych tłoczonych, które najczęściej stosowane są w polskim górnictwie węgla kamiennego.
EN
Underground gallery workings in Polish coal mining are secured from rock mass pressure influence primarily through the use of the steel frame support. It is composed of support elements known as frames which are spaced from each other at specific distances, and other elements interacting with the frames (sprags, lagging, support bases). The steel frames consist of three or more arched or straight elements constructed from V-type steel sections (PN-H-93441-2; PN-H-93441-3), manufactured primarily for the needs of the mining industry. The requirements and commissioning tests for gallery workings supported by frames constructed from channel sections have been specified in a Polish standard (PN-G-06011:2013-10). According to this standard, the ends of closed or open frame sidewall arches must be set on steel support bases, bentonite foundations, wooden bases or directly on the floor, based on technical drill design. Depending on the floor rock compressive strength, the support base surfach, according to the standard, should be at least: – 0.06 m2– at floor rock compressive strength up to 4 MPa, – 0.04 m2– at floor rock compressive strength above 4 MPa, In the event the floor rock compressive strength exceeds 30 MPa, the standard allows setting the sidewall arches directly on the floor. The standard does not specify any strength criteria for support bases, whose operation is related to a given frame section type and frame bearing capacity, but it does require the support bases to adhere to the working floor with their entire surface. The support bases are meant to increase the pressure surface of the section on the bottom which limits the possibility of forcing the section into the bottom, which, in turn, protects the support from unintended and uncontrolled yielding. In Polish mining industry, the most common support bases are made from 12 mm-thick sheet metal and have a contact surface of up to 0.06 m2 with the bottom. The support bases must be characterised by resistance determined for the pressure of the frame with which they interact. The pressure is a result of the predicted maximum support frame bearing capacity. This paper presents a support base testing methodology as well as criteria of evaluation of the obtained result. It also demonstrates the test results of pressed support bases, which are the most commonly used in Polish hard coal mining industry.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad możliwością zmniejszenia ilości zgorzeliny powstającej na powierzchni wlewków ciągłych podczas dwóch cykli produkcyjnych stali, a mianowicie ciągłego odlewania i ogrzewania wsadu (wlewków COS) do procesu walcowania. Cel ten starano się osiągnąć poprzez zastosowanie powłoki ceramicznej. Cztery powłoki wykonane z dwóch zawiesin i dwóch zoli kwasu krzemowego nałożono na powierzchnię wlewka stalowego. Powłoki nakładano w temperaturze otoczenia lub na płytki ogrzane do 850°C, następnie powlekane płytki ogrzewano do 1250°C. Pierwsza metoda symulowała warunki procesu obróbki plastycznej, podczas gdy druga – warunki procesu ciągłego odlewania. Określono zwilżalność stali przez zawiesiny i zole kwasu krzemowego w temperaturze pokojowej oraz w 850 i 1250°C za pomocą mikroskopu wysokotemperaturowego. Badania wykazały, że najlepsze wyniki (najmniejszą grubość zgorzeliny) uzyskano w przypadku zastosowania zawiesiny otrzymanej na bazie sproszkowanego szkła kwarcowego oraz zoli kwasu krzemowego napylonych na zimny wlewek. W przypadku zawiesiny, napylenie jej w temperaturze pokojowej spowodowało, że była ona trwała i nie uległa odspojeniu, jak w przypadku zawiesiny napylonej w 850°C. Z kolei napylenie zoli na zimno, dało w wyniku zdecydowanie cieńszą warstwę zgorzeliny i powłoki.
EN
The paper presents results of investigations into the possibilities to reduce the amount of scale formed on the surface of continuous castings during two steel production cycles, namely continuous casting and heating of the batch (CC ingots) for the rolling process, using ceramic coatings. Four coatings made from two suspensions and two silicic acid sols were applied on the continuous castings surface. The coatings were applied onto the steel plates at ambient temperature, next the coated plates were heated to 1250°C or the coatings were applied onto the plates heated to 850°C. The first method simulated the conditions of the plastic processing process, while the second one – the conditions of the continuous casting process. The wettability of steel by precursors at room temperature as well as at 850°C and 1250°C was measured with a high-temperature microscope produced by Leitz. The investigations have shown that the best results are obtained for cold-spray coatings, in which case cold-spraying of sols resulted in a significantly thinner layer of scale and coating.
PL
W artykule omawiane jest zagadnienie ścieralności przewodów kanalizacyjnych. Przedstawiono teoretyczne podstawy zjawiska ścieralności, jaka zachodzi w przewodach kanalizacyjnych podczas transportu medium, w którym znajdują się cząstki stałe w określonym stężeniu. Przedstawione zostały również czynniki mogące mieć wpływ na intensywność zużycia ściernego. Omówiona została metodyka prowadzenia badań laboratoryjnych ścieralności rur kanalizacyjnych, na różnych stanowiskach badawczych. Artykuł zawiera również studium dotychczasowych badań ścieralności dna przewodów kanalizacyjnych dla różnych rozwiązań materiałowych rur oraz uzyskiwanych wyników. Wskazano na duże rozbieżności wyników ścieralności pochodzących z różnych źródeł, oraz omówiono możliwe przyczyny występowania niezgodności otrzymywanych rezultatów. W artykule zostały przedstawione również zmiany współczynnika bezpieczeństwa betonowych rur kanalizacyjnych na skutek starcia dna, w oparciu o obliczenia statyczno-wytrzymałościowe.
EN
This paper discusses the issue of abrasiveness of sewer pipelines. The basics of theoretical knowledge of the abrasion phenomenon that takes place in sewer pipelines during transport of medium in which solid particles are located in a given concentration are presented. Factors that may affect the intensity of abrasive wear are also presented. The methodology of conducting laboratory research of abrasiveness of pipes at various research stations was discussed. The article also contains a study of the current tests of abrasiveness of the bottom of sewer pipes for various material solutions of pipes and obtained results. The analysis indicates large discrepancies in abrasion results from various sources, and discusses the possible causes of non-compliance of the results obtained. The article also presents the changes in the safety factor of concrete sewer pipes due to abrasion of the bottom, based on static and strength calculations.
EN
The aim of the paper is to answer the research question of what innovation performance indicators are appropriate for research on innovation process in the IT sector in the Lubuskie voivodship. The authors have used the method of systematic review of literature and have analysed 125 research papers and additional sources. The research consluions are that the indicators shoud consider such aspects as the dimmension of innovation performance, the type of product novelty and level of analysis.
PL
Celem pracy była odpowiedź na pytanie badawcze, które wskaźniki sprawności innowacyjnej są odpowiednie w odniesieniu do badań nad procesem innowacji w sektorze IT w województwie lubuskim. Autorzy wykorzystali metodę systematycznego przeglądu literatury i przeanalizowali 125 prac badawczych oraz dodatkowych źródeł. Analiza pokazała, że wskaźniki powinny uwzględniać następujące aspekty: wymiary innowacyjności, rodzaj nowości i poziom analizy.
EN
The article presents a systemic approach to erosive wear testing that allows nonstandard erosion tests of construction and functional materials to be carried out in a wide range of variability of the erosion process parameters, and the testing system allows the identification of phenomena occurring during impact erosion. The methodology and a unique device for the simulation of the erosive wear process included in the developed research system were presented. The results of verification tests of the authors’ system for nonstandard testing of erosive wear of construction and functional materials are also shown in the article.
PL
W artykule zaprezentowano systemowe podejście do badań zużycia erozyjnego umożliwiające przeprowadzenie niestandardowych testów erozyjnych materiałów konstrukcyjnych i funkcjonalnych realizowanych w szerokim zakresie zmienności parametrów procesu erozji oraz pozwalające na identyfikację zjawisk zachodzących podczas erozji uderzeniowej. Przedstawiono metodykę i unikatowe urządzenie do symulacji procesu zużywania erozyjnego wchodzące w skład opracowanego systemu badawczego. Zaprezentowano wyniki badań weryfikacyjnych autorskiego systemu ponadnormatywnych badań zużycia erozyjnego materiałów konstrukcyjnych i funkcjonalnych.
PL
W artykule omówione zostały podstawowe informacje na temat fibrobetonu oraz wpływ dodatku włókien stalowych na jego właściwości mechaniczne. Porównano różne podejścia normowe dotyczące badania głównych parametrów wytrzymałościowych charakteryzujących fibrobeton – wytrzymałości równoważnej i resztkowej przy zginaniu. W ramach przeglądu opisane zostały między innymi wytyczne z norm europejskich, amerykańskich i japońskich. Dodatkowo przedstawiono własne doświadczenia związane z badaniem elementów fibrobetonowych pod kątem parametrów wytrzymałościowych.
EN
This paper presents basic information about fiber-reinforced concrete and influence of steel fiber addition on its mechanical properties. Various standard methods referring to main flexural strengths tests are compared. In the overview there are guidelines from different places such as: European countries, America and Japan. Additionally, own experiences gained during tests of fiber-reinforced concrete mechanical properties are presented.
PL
Badanie osuwisk i terenów zagrożonych osuwiskami należy do najtrudniejszych zagadnień geofizycznych ze względu na ich wieloprzyczynowość i skomplikowany charakter przebiegu procesu osuwiskowego. Właściwe rozpoznanie geofizyczne wymaga uprzedniego, możliwie szerokiego zebrania i analizy danych geologiczno-inżynierskich o terenie badań, jak również specjalnej metodyki pomiaru, przetwarzania i interpretacji danych geofizycznych. W pracy zdefiniowano przedmiot rozpoznania w badaniach osuwisk i terenów zagrożonych metodami geofizycznymi. Wyróżniono metody geofizyczne, które mają najważniejsze znaczenie w warunkach geologiczno-inżynierskich typowych osuwisk na terenie Polski. Zalicza się do nich metodę georadarową, sejsmiczną i elektrooporową. Przedstawiono podstawowe zasady stosowania metod geofizycznych w badaniu osuwisk i terenów zagrożonych osuwiskami. Autorzy wyróżnili w nich etap przygotowania do pomiarów geofizycznych oraz realizacji badań z podkreśleniem metodyki pomiarowej, przetwarzania i interpretacji danych geofizycznych. Podkreślono również podstawowe zalety i ograniczenia metod geofizycznych.
EN
The study of landslides and terrains at risk of landslide is one of the most difficult geo-physical issues due to their multi-causality and complex nature of the landslide process. A proper geophysical recognition requires precedent, broad collection of geological-engineering data and their analysis about the area of research, as well as a special methodology for measuring, processing and interpretation of geophysical data. The object of recognition in landslide geophysical investigation has been defined in the paper. Geophysical methods, which are of the utmost importance in geological-engineering conditions of typical landslides in Poland have been distinguished. These include the method of GPR, seismic and electrical resistivity. The basic rules for the application of geophysical methods in the study of landslides and terrains at risk of landslide have been presented. The authors have identified them in the stage of preparing for the geophysical surveys and in the stage of research with an emphasis on the methodology of measurement, processing and interpretation of geophysical data. It also highlights the main advantages and limitations of geo-physical methods.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.