Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 59

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bioodpady
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
To już niemal pięć lat, odkąd grupa ludzi, którym leży na sercu przyszłość środowiska, założyła Stowarzyszenie na rzecz recyklingu bioodpadów „Biorecykling”. Zgodnie z zapisem w jego Manifeście: „Potrzeba jest działań, które będą rozwijać, wdrażać i promować zasady zrównoważonej biogospodarki”, Stowarzyszenie prowadzi szereg inicjatyw mających na celu edukowanie społeczeństwa w zakresie selektywnej zbiórki i recyklingu bioodpadów. Jednym z nich jest projekt „Szkolenia praktyczne dla samorządów i liderów lokalnych – selektywna zbiórka bioodpadów”.
PL
Polska, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej, musi dostosowywać się do wielu wymogów. W nadchodzących latach jednym z takich wyzwań jest osiągnięcie przez wszystkie kraje członkowskie odpowiednich poziomów recyklingu.
PL
Wprowadzenie do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przepisów dotyczących przydomowych kompostowników wprowadziło zamieszanie, którego trudno uniknąć bez zmiany przepisów.
PL
Podobnie jak wszystkie gałęzie gospodarki, również branża komunalna dotkliwie odczuwa skutki epidemii COVID-19. To jednak tylko jeden z problemów tego sektora, który obecnie mierzy się z ważnymi zmianami w prawie. Trwają dyskusje nad kształtem systemu rozszerzonej odpowiedzialności producentów, konieczne są także inwestycje i maksymalne wykorzystanie potencjału odpadów, w tym frakcji bio.
PL
Zaprojektowano badania w skali przemysłowej, których celem było określenie wpływu stosunku powierzchni do objętości (A/V) pryzmy osadów ściekowych kompostowanych wspólnie z odpadami zielonymi, częstotliwości przerzucania pryzm, warunków klimatycznych oraz umieszczenia pryzm w hali na bilans metali ciężkich oraz makro- i mikroskładników. Przebadano 6 pryzm (przerzucanie: 2 razy w tygodniu, 1 raz w tygodniu, bez przerzucania; lokalizacja: poza halą lub w hali, warunki klimatyczne: lato, jesień, zima). Wzrost efektywności procesu kompostowania powodował wzrost usunięcia z kompostowanego materiału pierwiastków C, N, H i jednoczesne zwiększenie stężenia P, B, Ba i Zn. Stwierdzono spadek efektywności usunięcia C, N, S, Mg, Ca, As, Cr, Cu, Ni i Hg wraz ze wzrostem stosunku A/V pryzm.
EN
Six piles of compost consisting of sewage sludge, grass and branches for content of macro- and microelements and heavy metals were tested before and after 50 days of composting. The increase in the efficiency of the composting process resulted in a decrease in the content of C, N and H, and in an increase in the concns. of P, B, Ba and Zn in the composted material. The content of biogenic elements, macro- and microelements as well as heavy metals did not exceed the limit values for org, fertilizers.
PL
Choć w ustawie o odpadach zmieniona została definicja rozróżniająca odpady zielone od bioodpadów, nie rozwiązuje to problemu organizacyjnego i technologicznego w zakresie osobnego traktowania odpadów z ogrodów i pochodzących z kuchni. Jednak w połączeniu z likwidacją regionalizacji dla tego typu odpadów daje to nadzieję na efektywniejsze ich zagospodarowywanie, także w kontekście zasady bliskości. Jak gminy powinny zająć się kwestią bioodpadów, by to zagospodarowanie było skuteczne?
PL
Miało być ekologicznie i ekonomicznie. Planowano, że odpady zielone i kuchenne resztki przetworzone na kompost zasilą pola i ogrody. Zyska środowisko, zyskają właściciele instalacji przetwarzających, zyskają samorządy. Rzeczywistość okazała się znacznie bardziej złożona, a z niejednego szczegółu wychynął diabeł.
PL
Osiągnięcie minimalnych poziomów recyklingów nie będzie możliwe bez zagospodarowania bioodpadów. Na produkty z przetworzenia tych odpadów brakuje jednak chętnych.
PL
Wyznaczane poziomy recyklingu wraz z embargiem Chin na import niektórych surowców wtórnych mogą stać się impulsem rozwojowym. Wymogi dotyczące zbierania i przetwarzania odpadów z gospodarstw domowych powinny być mniej rygorystyczne niż dla bioodpadów z innych źródeł.
PL
Odpady ulegające biodegradacji stanowią największą część odpadów komunalnych - łącznie jest to ok. 5,9 mln ton, czyli ponad 54% tych odpadów. Ilość bioodpadów kuchennych i ogrodowych w wytwarzanych odpadach komunalnych wynosi ok. 36,7%.
PL
Jak pokazują doświadczenia z zagranicy, ustanowienie odrębnych przepisów krajowych w zakresie przetwarzania bioodpadów z gospodarstw domowych to dobry krok w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym.
PL
Obowiązek odrębnej zbiórki bioodpadów wynika z pakietu o gospodarce o obiegu zamkniętym, co związane jest z celami w zakresie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych. ednym z kluczowych elementów pakietu jest wzrost poziomu recyklingu odpadów komunalnych do 70% do 2030 r. Uzyskanie takiego poziomu recyklingu bez wdrożenia skutecznego systemu selektywnej zbiórki bioodpadów oraz ich recyklingu organicznego wydaje się być niemożliwe. Od 1 lipca 2017 r. należy selektywnie zbierać w całej Polsce: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne oraz odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów w osobnych pojemnikach o określonych kolorach. Do zbierania bioodpadów przeznaczone są brązowe pojemniki, do których należy wrzucać: resztki warzyw i owoców (w tym obierki itp.), gałęzie drzew i krzewów, skoszoną trawę, liście, kwiaty, trociny i korę drzew oraz resztki jedzenia. Oprócz uregulowań dotyczących tego, w jaki sposób zbierać odpady, należy także zwrócić uwagę na to, w czym należy je zbierać. Niewłaściwie gromadzone bioodpady wykazują tendencje do rozkładu w warunkach beztlenowych, co z kolei skutkuje emisją odorantów i wysoką uciążliwością. Z tego powodu ważne jest zbieranie bioodpadów w specjalnie do tego przystosowanych pojemnikach. Z kolei w przypadku zabudowy wielorodzinnej wsparciem dla gospodarstw domowych w rozwiązaniu problemu zbierania bioodpadów mogą być zestawy składające się z małych pojemników i kompostowalnych worków na bioodpady.
PL
Biogospodarka stanowi alternatywę dla paliw kopalnych i może stać się elementem rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ). W myśl tej idei odpady z sektora rolniczego i spożywczego mogą być surowcem, np. dla biogazowni. Gospodarka obiegu zamkniętego to koncepcja, która ma ogromne znaczenie dla Polski i Unii Europejskiej. Cechą tej gospodarki jest zasobo- i energooszczędność, konkurencyjność i równowaga.
EN
In 2016, in EU Member States (EU), only less than half of the biowaste produced, i.e. around 40 million tonnes, was used to produce compost and, to some extent, biogas. Most of it was still incinerated or stored together with other waste. On 14 June 2018, amendments to 6 directives on waste management were published. One of the most important changes introduced in the Waste Framework Directive is the obligation for Member States to recycle biowaste at source or selectively collect it for composting or fermentation by 31 December 2023 at the latest. The article presents the potential of biowaste and its use for the production of compost and changes in directives concerning the handling of biowaste, which will shape the directions of development of this waste management in the EU after 2020. The composting and fermentation processes of biowaste were also compared, defining their advantages and disadvantages. This information can be helpful in the selection of technologies for its processing, making decisions on the construction of new or modernization of existing installations.
PL
W 2016 roku, w państwach członkowskich Unii Europejskiej (UE) tylko mniej niż połowa wytwarzanych bioodpadów, około 40 milionów ton, była wykorzystywana do produkcji kompostu i do pewnego stopnia biogazu. Większa część nadal była spalana lub składana razem z innymi odpadami. Jedną z najwazniejszych zmian wprowadzonych w dyrektywie ramowej w sprawie odpadów jest zobowiązanie państw członkowskich, aby do najpóźniej od dnia 31 grudnia 2023 r. bioodpady były poddawane recyklingowi u źródła lub selektywnie zbierane, w celu kompostowania lub fermentacji. W artykule przedstawiono potencjał bioodpadów i ich wykorzystanie do produkcji kompostu oraz zmiany w dyrektywach dotyczące postępowania z bioodpadami, które kształtować będą kierunki rozwoju gospodarki tymi odpadami w UE po 2020 r. Porównano również procesy kompostowania i fermentacji bioodpadów, określając ich wady i zalety. Informacje te mogą być pomocne przy wyborze technologii ich przetwarzania, podejmując decyzje o budowie nowych modernizacji istniejących instalacji.
15
Content available Biomass as a major component of pellets
EN
The article describes the quality parameters of the selected elements of biomass as a potential ecological biofuel. Several selected elements of a type of biomass were tested to determine the calorific value, humidity, content of sulfur and amount of ash produced in burning process. The concept of biomass and the legal aspects of its combustion are described. The research of biomass samples revealed that they may be turned into a high-energy, ecologically solid biofuel. Production of biofuel from the tested biomass does not require any additional binders. Studies have shown that the tested material can also act as a component of composite pellets. The quality parameters of such pellets can be determined with the composite calculator that is described in this article. The article also describes the technical aspects of the pellet production line, which should be applied to produce good-quality pellets from the tested types of biomass.
PL
Według szacunków, całkowita ilość bioodpadów wytwarzanych rocznie w Unii Europejskiej wynosi od 76,5 do 102 mln ton odpadów spożywczych i ogrodowych zawartych w zmieszanych odpadach komunalnych stałych oraz do 37 mln ton odpadów pochodzących z sektora produkcji napojów i żywności. Po co i jak zbierać selektywnie bioodpady oraz odpady ulegające biodegradacji?
PL
Bioodpady są jedynym rodzajem odpadów wytwarzanym przez człowieka, które w większości przypadków występują naturalnie w przyrodzie. Skoro tak, to stamtąd należy czerpać wzorce do rozwiązania problemu z ich zagospodarowaniem. Czy bioodpady są potrzebne? Ten przewrotny tytuł zawiera w sobie tylko pozorną sprzeczność. Przyroda radzi sobie z nimi na kilka sposobów, głównie dzięki różnego rodzaju saprobiontom, czyli organizmom żywym zjadającym lub rozkładającym pozostałości organiczne. O ile procesy z wykorzystaniem mikroorganizmów nie budzą emocji, gdyż są to przeważnie fermentacja metanowa lub kompostowanie, a nawet wermikompostowanie z użyciem dżdżownic nie dziwi, o tyle wykorzystanie np. odpadów organicznych do produkcji larw, mogących stanowić nasze pożywienie, jest obecnie dość kontrowersyjne.
PL
Rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów wdraża jednolity system selektywnej zbiórki w Polsce. Co powinno być zbierane w brązowym pojemniku oznaczonym napisem „bio”? Czy wzrosną koszty zagospodarowania selektywnie zbieranych bioodpadów? W Polsce wg oficjalnych statystyk (dane GUS-u o ilości odpadów komunalnych w 2015 r. oraz składzie odpadów komunalnych wg KPGO 2022) wytwarza się ok. 116 kg bioodpadów na mieszkańca w roku, w tym ok. 102 kg stanowią bioodpady kuchenne i ogrodowe, a pozostałe 14 kg to odpady zielone. Najwięcej bioodpadów przypada na mieszkańca małego miasta (ok. 145 kg/rok), w dużych miastach jest to ok. 132 kg/rok, natomiast na terenach wiejskich ok. 84 kg/rok.
PL
Celem przeprowadzonych badań była ocena wpływu nawożenia osadem ściekowym oraz bioodpadami na zawartość metali ciężkich w nasionach gorczycy białej (Sinapis alba). Badania prowadzone były w 2012 r na poletkach doświadczalnych PWSZ w Suwałkach. Każdą z powierzchni badawczych podzielono na 3 bloki o powierzchni 18 m2 każdy, stanowiące kolejne powtórzenia. Do nawożenia obiektów badawczych zastosowano trzy różne warianty nawozowe: K1 – osad ściekowy, K2 – osad ściekowy poddany procesowi kompostowania wraz z trzymiesięcznym kompostem odpadów organicznych i K3 – osad ściekowy poddany procesowi kompostowania wraz z trzymiesięcznym kompostem odpadów organicznych z preparatem biologicznym Trigger-4. Określono podstawowe właściwości fizykochemiczne, mikrobiologiczne i parazytologiczne osadów ściekowych, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. Dz.U. 2010 nr 137 poz. 924 w sprawie komunalnych osadów ściekowych. W ziarnach gorczycy rosnącej na poszczególnych wariantach nawozowych oznaczono zawartość metali ciężkich takich jak Cd, Cu, Mn, Ni, Pb, Zn. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że zawartości kadmu w nasionach gorczycy wahała się od 0,20 mg/kg s.m. w wariancie K3 do 0,93 mg/kg s.m. w wariancie K1. Z kolei zawartość ołowiu mieściła się w granicach od 0,30 do 4,25 mg/kg s.m., co oznacza że żadna z analizowanych próbek nie spełnia normy zawartości ołowiu i kadmu zawartej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2003 r. Przeprowadzona analiza statystyczna wykazała, że zawartość ogólna Cd w ziarnie gorczycy była istotnie ujemnie skorelowana z zawartością Ni i Zn (odpowiednio, r = -0,89 i r = -0,54) przy p ≤ 0,05. Zaobserwowano również istotną dodatnią korelację pomiędzy odczynem gleby a zawartością metali w nasionach gorczycy. Wartość pH była istotnie skorelowana z Ni (r = 0,60) i Zn (r = 0,55) przy p ≤ 0,05.
EN
The aim of the study was to evaluate the influence of fertilization with sewage sludge and biosolids on heavy metal content in white mustard (Sinapis alba) seeds. The study was conducted in 2012 on experimental plots in the State Higher Vocational School in Suwałki. Each research area was divided into 3 blocks 18 m 2 each, constituting repetitions. The test areas were fertilized with three different fertilization variants with sewage sludge biosolids: K1 – sewage sludge, K2 – sludge subjected to a process of composting with a three-month compost organic waste and K3 – sludge subjected to the composting process with a three-month compost organic waste from the biological preparation Trigger – 4. The samples of sewage sludge were collected for the analysis and one determined its basic physical, chemical, microbiological and parasitological properties, in accordance with the requirements of the Decree of the Minister of the Environment of July 13th 2010 on municipal sewage sludge (Journal of Laws of 2010 No 137 item. 924). Based on these results, it was found that the cadmium concentrations in the seeds mustard ranged from 0.2 mg/kg s.m. on plots with the variant K3 to 0.93 mg/kg s.m. in the variant K1. On the other hand, lead content ranged from 0.3 to 4.25 mg/kg s.m. which shows that none of the analyzed samples met the standards for lead and cadmium contained in the Decree of the Minister of Health of January 13th 2003. The statistical analysis indicated that the concentrations of Cd in mustard seed was significantly correlated with the concentrations of Ni and Zn (respectively, r = -0.89 and r = -0.54). There were significant positive correlations between soil pH and metal concentrations in the seeds of mustard. The pH was significantly correlated with Ni (r = 0.60) and Zn (r = 0.55) at a p ≤ 0.05.
EN
The study evaluates granulated coffee grounds use as an additive to soil. Specific physico-chemical and functional properties of soil that enable assessment of its fertility and that have a possible impact on plants growth and development were analysed. The research proved that granulated coffee grounds added to soil increase sorption properties and decrease pH of the soil solution. Moreover, the increase of the phenol compounds that decreased the germination ability and reduced the length of roots of a test plant, namely winter wheat, was reported.
PL
Celem przeprowadzonych badań była ocena wykorzystania granulowanych fusów po zaparzeniu kawy naturalnej jako dodatku do gleby. Analizie poddano wybrane parametry fizykochemiczne i funkcjonalne gleby umożliwiające ocenę jej żyzności oraz mających potencjalny wpływ na wzrost i rozwój roślin. Przeprowadzone badania wykazały, że dodatek do gleby granulowanych fusów z kawy powoduje wzrost właściwości sorpcyjnych oraz obniża pH roztworu glebowego. Ponadto stwierdzono wzrost zawartości związków fenolowych, które spowodowały obniżenie zdolności kiełkowania jak i redukcje długości korzeni rośliny testowej, którą była pszenica ozima.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.