Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 146

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  USA
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
1
Content available Management of the modern electric-vehicle market
EN
This paper proves that the trend of development of modern transport in the world is to maximize the level of providing the personal use of electric vehicles. This mechanism would also partially solve the environmental problems of mankind. To implement this idea, some global automakers have announced the decision of the full transition of production to electric vehicles. At the same time, for effective functioning of the electric-vehicle market, adequate infrastructure needs to be created. There is a positive trend in the annual growth of the charging-station network in developed countries, that characterizes the charging-station market as dynamic and promising, but mostly chaotic and imbalanced at the regional level. The main hypothesis of the research is about the independence between the level of electric-vehicle market development and networks of charging stations. The object of the study is the Washington (USA) electric-vehicle market, as it is the market segment with the highest development characteristics. To test the hypothesis, the authors provided a multifactor analysis of the local electric-vehicle market and the existing charging infrastructure. A comprehensive analysis of the electric-vehicle market and the charging-station network in Washington (USA) was performed, and the market characteristics were defined accordingly: the degree of electric-vehicle spread in the regional localities; the level of charging-station-network coverage and concentration; the ratio of electric vehicles to charging stations. Authors identified the tendency of the state location to innovations connected with electric vehicles. Clusterization and recommendations according to the level of development of the electric-vehicle market aimed to balance and grow the total electric-vehicle market and connected infrastructure.
PL
Artykuł udowadnia, że trendem rozwoju nowoczesnego transportu na świecie jest maksymalizacja poziomu zapewnienia osobistej użyteczności pojazdów elektrycznych. Mechanizm ten częściowo rozwiązałby również problemy środowiskowe ludzkości. Aby zrealizować ten pomysł, niektórzy światowi producenci samochodów ogłosili decyzję o całkowitym przejściu produkcji na pojazdy elektryczne. Ale dla efektywnego funkcjonowania rynku pojazdów elektrycznych konieczne jest stworzenie odpowiedniej infrastruktury. Istnieje pozytywna tendencja rocznego wzrostu sieci stacji ładowania w krajach rozwiniętych, która charakteryzuje rynek stacji ładowania jako dynamiczny i obiecujący, ale w większości chaotyczny i niezrównoważony na poziomie regionalnym. Główna hipoteza postawiona w badaniach dotyczy niezależności pomiędzy poziomem rozwoju rynku pojazdów elektrycznych a sieciami stacji ładowania. Przedmiotem badania jest waszyngtoński (USA) rynek pojazdów elektrycznych, ponieważ jest to segment rynku o najwyższych cechach rozwoju. W celu sprawdzenia hipotezy autorzy przeprowadzili wieloczynnikową analizę lokalnego rynku pojazdów elektrycznych oraz istniejącej infrastruktury ładowania. Przeprowadzono kompleksową analizę rynku pojazdów elektrycznych oraz sieci stacji ładowania w Waszyngtonie (USA) i odpowiednio określono cechy rynku: stopień rozproszenia pojazdów elektrycznych w regionach; poziom pokrycia i koncentracji sieci stacji ładowania; stosunek pojazdów elektrycznych do stacji ładowania. Autorzy zidentyfikowali trend na poziomie państwa związany z innowacjami dotyczącymi pojazdów elektrycznych. Dokonano klasteryzacji i opracowano rekomendacje dotyczące poziomu rozwoju rynku pojazdów elektrycznych, które ma na celu zrównoważenie i rozwój całego rynku pojazdów elektrycznych i połączonej infrastruktury.
PL
Trwająca drugi rok pandemia spowodowała znaczne zmiany w działalności przemysłu spożywczego i gastronomii na całym świecie. Lockdown i ograniczenia mobilności wywołały wzrost zapotrzebowania na produkty żywnościowe nadające się do bezpośredniej konsumpcji lub szybkiego przygotowania do spożycia w domu. Największy na świecie amerykański przemysł spożywczy dostosowuje zakres produkcji do obserwowanych potrzeb. W latach 2020-2021 w Stanach Zjednoczonych wprowadzenie nowych produktów obniżyło się o ok. 30% w porównaniu do średniej krajowej z lat 2017-2019. Restauracje ograniczyły menu, wprowadzając więcej dań na wynos i półprodukty do wykorzystania w domu. Podano przykłady nowych produktów żywnościowych, których wytwarzanie w okresie pandemii może znaleźć szybki zbyt na rynku krajowym i na eksport.
EN
The second-year pandemic has caused significant changes to the activities of the food and catering industry around the world. Lockdown and mobility restrictions have driven a demand for products suitable for immediate consumption or quick preparation for consumption at home. The largest American food industry in the world adjusts the scope of production to the observed needs. In the period 2020-21 in the United States, the introduction of new products decreased by approx. 30% compared to the national average for years 2017-2019. Restaurants have reduced the menu, introducing more takeaways and semi-finished products for home use. Examples of new food products are given, the production of which in pandemic time can be quickly sold in the domestic market and for export.
PL
System kanalizacji zbiorczej znajdującej się na terenie powiatu Cook w stanie Illinois w USA, zarządzany przez Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago (dalej District), posiada ok. 885 km rur kanalizacyjnych o różnej wielkości. W miarę starzenia się kolektorów należy poddawać je renowacji. W artykule opisano część systemu kolektorów znanych pod nazwą Salt Creek Intercepting Sewer Contract No. 2, wchodzących w skład kanalizacji ogólnospławnej, odprowadzającej ścieki bytowo-gospodarcze i opadowe.
EN
Purpose of research: The European Union has three main objectives in its energy policy. The most crucial one is due by 2020, to reduce greenhouse gas emissions (mainly CO2) by at least 20% below 1990 levels. This research attempts to calculate Actual-Open CO2 emission in the EU countries for the years 1997-2017, including in the calculation export and import of CO2 in products and services from the USA. Design/methodology/approach: This study takes into account the USA and 27 European countries (all the EU members without Malta). Actual-Open CO2 emissions were obtained by applying the appropriate Actual Emission Factor. The calculation takes into consideration the transfer of CO2 in exported products and services from the USA to the EU and vice versa. Findings: It has become apparent, that Actual-Open CO2 emission statistics in the EU member states are different from the Official-Closed CO2 emission data. This has raised several challenges: 1) A change should be considered in the approach to the reduction of CO2 emission in the EU energy policy, to take into account CO2 emission balance with other countries. 2) To implement this, the EU needs an instrument that would lead other countries to look at their CO2 emissions in a similar manner to the EU. 3) EU member states should redefine their approach to the import of goods from countries with a lower production cost due to their less stringent approach to environmental problems. Originality/value: The survey presents actual CO2 emission values in the EU countries incorporating net gain/loss from the US imports/exports.
EN
Conservation of cultural heritage is significant as it provides identification and continuity for the next generations. However, the degree of interest differs from country to country. While developed countries have come a long way in this field, developing countries are still struggling to catch up with them. The objective of this paper is to investigate and analyze the evolution of pro-cultural conservation legislation in various cultural and geographic contexts. The researcher selected United States of America, France, and Egypt after reviewing different conservation movements in several countries. The selection criteria took into consideration countries that have established an advanced and mature conservation process, have wide experience in the field of heritage conservation, and possess contrasting examples in conserving the cultural heritage. The evolutionary study of these countries provides a broader and deeply understanding of the conservation legislation which will reflect appropriately on the development of the cultural heritage in the other countries.
PL
Konserwacja dziedzictwa kulturowego jest ważna i pozwala przyszłym pokoleniom na identyfikację i ciągłość. Natomiast stopień zainteresowania różni się między krajami. O ile kraje rozwinięte zaszły daleko na tym polu, o tyle kraje rozwijające się wciąż starają się za nimi nadążać. Celem niniejszego artykułu jest zbadanie i przeanalizowanie ewolucji prokulturowego prawodawstwa konserwatorskiego w różnych kontekstach kulturowych i geograficznych. Badacz wybrał Stany Zjednoczone, Francję i Egipt po przeglądzie różnych ruchów konserwatorskich w wielu krajach. Kryteria wyboru brały pod uwagę kraje, które ustanowiły zaawansowany i dojrzały proces konserwatorski, posiadają szerokie doświadczenie w dziedzinie konserwacji dziedzictwa oraz prezentują kontrastujące przykłady w konserwacji dziedzictwa kulturowego. Badanie ewolucyjne tych krajów pozwala lepiej zrozumieć prawodawstwo konserwatorskie, które odpowiednio odciśnie się na rozwoju dziedzictwa kulturowego w innych państwach.
EN
The Cyprus Island, located in the Eastern part of the Mediterranean Sea, is known for decades of conflict known as the “Cyprus conflict”. The resolution to the conflict is, first of all, influenced by the citizens of local communities. However, we should not forget about the external actors. First and foremost international organisations (UN, EU) and the significant world or regional countries (USA, Russia, Great Britain, Turkey, and Greece) are also significant and very active and efficient in this process. These countries have an important influence on activities in the Eastern Mediterranean and assert their interests in the mentioned region.
PL
Wyspa Cypr, położona we wschodniej części Morza Śródziemnego, znana jest z trwającego od dziesięcioleci konfliktu zwanego „konfliktem cypryjskim”. Na rozwiązanie konfliktu wpływają przede wszystkim członkowie lokalnych społeczności. Nie należy jednak zapominać o graczach zewnętrznych. Istotną rolę w tym procesie odgrywają przede wszystkim organizacje międzynarodowe (ONZ, UE) oraz znaczące mocarstwa światowe lub regionalne (USA, Rosja, Wielka Brytania, Turcja, Grecja). Kraje te mają istotny wpływ na działalność we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego i realizują swoje interesy we wspomnianym regionie.
PL
Departament Pracy USA ds. Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, w oparciu o zalecenia Administracji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (OSHA - Occupational Safety Health Administration) opublikowal ostateczną zasadę zmieniającą standardy jakości powietrza pod względem zawartości berylu (Be) dla przemysłu, które zapewnią ochronę pracowników.
EN
The main purpose of this article is to analyse the European situation in the field of natural gas supply. The article mainly focuses on the energy behaviour of two countries: Russia and the United States of America. Different countries but with similar purposes, as they both aim to limit the power of control of the other in the old continent, using natural gas (Russia) and LNG (USA) as a weapon. This document, in order to arrive at describing the current situation of the "cold gas war", starts from an historical excursus of how and when the two energy powers began to impose themselves on the world level until today, the current "clash" for the search of dominance over Europe. For the writing of this article, since these are very topical topics, several articles from organizations and journals (e.g. The Economist"), specialized in energy and also geopolitics, have been used. The use of papers from the International Energy Agency (IEA), the Oxford Institute for Energy Studies, was also of fundamental importance in achieving the aim of the article.
PL
Niniejszy artykuł ma na celu zbadanie procesu ewolucji percepcji Chin w amerykańskich strategiach bezpieczeństwa (National Security Strategy) w latach 1987–2006 i wyjaśnienie głównych jego elementów. Analizie poddane zostały strategie publikowane od prezydentury Ronalda Reagana do administracji George’a W. Busha (1987–2006). Na podstawie przeprowadzonych badań autor argumentuje, iż przez większość analizowanego okresu (głównie lata 1987–2000) Chiny postrzegane były w pierwszej kolejności jako strategiczna szansa dla Stanów Zjednoczonych, której wykorzystanie pozwoli na podniesienie poziomu bezpieczeństwa i realizację interesów USA. W miarę wzrostu potęgi militarnej i gospodarczej państwa chińskiego percepcja Chin ulegała stopniowej zmianie, w większym stopniu akcentując wymiar potencjalnych zagrożeń. Zmiana ta stała się zauważalna w okresie prezydentury George’a W. Busha (2000–2006), jednak „światowa wojna z terroryzmem” doprowadziła do złagodzenia stanowiska względem Pekinu i odsunięcia strategicznej rywalizacji z tym państwem na późniejszy okres. Zmiany w postrzeganiu Chin nasilające się od kadencji George’a W. Busha stworzyły jednakże podłoże pod strategie kolejnych administracji Baracka Obamy i Donalda Trumpa, znacznie bardziej sceptycznie odnoszących się do wpływu Chin na bezpieczeństwo USA.
EN
This article aims to explore the evolution of China’s perception in American national security strategies during the 1987–2006 period and to explain primary elements of this process. The analysis includes strategies published since the presidency of Ronald Reagan to the administration of George W. Bush. On the basis of conducted research, it is being argued that through the most of the analysed period (1987–2000) in the first place China was perceived as a strategic opportunity for the United States, which, if taken, will improve the security of the United States and will help in asserting its interests. As the military and economic power of the Chinese state has been increasing, this perception has undergone a gradual change, resulting in greater emphasis on a potential array of challenges and threats. This awareness has become observable during the presidency of George W. Bush (2000–2006), however the „global war on terror” resulted in a softer stance towards China and the postponement of a strategic competition. Nevertheless, fast-growing changes in the perception of China that took place during the George W. Bush term have created a foundation for future strategies of Barack Obama and Donald Trump, much more sceptical toward China’s influence on the security of the U.S.
10
Content available remote U.S. Grand Strategy Towards Russia 2001–2017
EN
Objectives: U.S. foreign policy towards Russia is of the utmost importance for the national security of the countries on the NATO eastern flank. Grand strategies are among the analytical concepts for classification and analysis of U.S. actions in the international arena. This paper uses grand strategy classification framework to classify and analyse U.S. strategy towards Russia from 2001 to 2017. Methods: 36 speeches about Russia by U.S. Presidents George Bush and Barack Obama and Vice President Joe Biden from 2001 to 2017 were used in content analysis. U.S. grand strategy classification framework was used as the tool for coding and classifying different foreign policy elements within these speeches to identify different approaches towards Russia. Results: The content analysis allowed to identify nine stages in U.S. policy towards Russia from 2001 to 2017. The most significant shift during this period was in 2014 when after Russia’s aggression in Ukraine U.S. strategy towards Russia shifted from liberal internationalism towards primacy. Conclusions: Ideas of liberal internationalist and increasingly primacist grand strategies do influence U.S. foreign policy towards Russia. The grand strategy classification framework offers a valuable tool for analyzing, classifying and identifying different foreign policy stages in U.S foreign policy towards Russia.
PL
27 marca 2019 roku UPS ogłosił wprowadzenie nowej usługi logistycznej, wykorzystującej drony do transportu próbek medycznych pomiędzy wybranymi budynkami na obszarze kampusu szpitala Wake- Med w obszarze metropolitalnym Raleigh, w stanie Karolina Północna (USA).
12
Content available American strategy to fight the islamic state
EN
The Islamic State is an insurgent and terrorist group that till the middle of 2017 controlled large areas of Iraq and Syria, where it proclaimed a new Islamic caliphate. The U.S.-led global coalition to combat ISIS was created in 2014 with its military component called Operation Inherent Resolve. Through the last years, the Obama and Trump administration officials implemented some changes in strategy and tactics that have significantly reduced the area controlled by the group and made it operate in the underground or leave the region. The following paper addresses the main pillars of the Global Coalition, Operation Inherent Resolve and the U.S. strategy under both presidents. Moreover, it discusses the reasons of changing the strategy from the attrition one to that of annihilation. Finally, it gives a theoretical background concerning the theories of asymmetric warfare, war strategy and land operations.
PL
Państwo Islamskie to grupa terrorystyczna składająca się z bojowników islamskich zorganizowanych i działających jak siły partyzanckie. Do połowy 2017 roku, PI kontrolowało większość terenu Iraku oraz dużą część Syrii, gdzie ogłosiło powstanie samozwańczego kalifatu. W 2014 roku ponad 60 państw pod przewodnictwem USA utworzyło Globalną Koalicję do Walki z ISIS. Za militarny aspekt tejże koalicji odpowiadała Operacja Inherent Resolve. Strategia USA ewoluowała wraz z postępami na polu walki, lub ich brakiem, ze strategii na tzw. wyczerpanie wroga (realizowanej przez Baracka Obamę) do strategii na jego zniszczenie annihila- tion warfare, którą rozpoczęła administracja Prezydenta Trumpa. Powyższy artykuł nawiązuje do głównych założeń Globalnej Koalicji, OIR oraz dwóch kolejnych strategii realizowanych przez dwóch wspomnianych prezydentów. Ponadto, autor pisze o przyczynach zmiany taktyki walki z ISIS oraz przedstawia teoretyczne podejście do użytych strategii i form walki.
EN
The article presents the development of Russian foreign policy towards NATO and EU over the course of last few years. Special attention has been given to the most aggressive measures implemented by Moscow in order to preserve its importance in world political landscape. Author appeals to the Crimea case, military development, hybrid and information warfare and cases of assassinations of Russian emigrants linked to the opposition and business.
PL
Artykuł przedstawia rozwój rosyjskiej polityki zagranicznej wobec NATO i UE w ciągu ostatnich kilku lat. Szczególną uwagę poświęcono najbardziej agresywnym środkom zastosowanym przez Moskwę, aby zachować jej znaczenie w światowym krajobrazie politycznym. Autor odnosi się do sprawy Krymu, rozwoju militarnego, wojny hybrydowej i informacyjnej oraz przypadków zabójstw rosyjskich emigrantów związanych z opozycją i biznesem.
14
EN
The Indian Cave Sandstone (Upper Pennsylvanian, Gzhelian) from the area of Peru, Nebraska, USA, has yielded numerous isolated chondrichthyan remains and among them teeth and dermal denticles of the Symmoriiformes Zangerl, 1981. Two tooth-based taxa were identified: a falcatid Denaea saltsmani Ginter and Hansen, 2010, and a new species of Stethacanthus Newberry, 1889, S. concavus sp. nov. In addition, there occur a few long, monocuspid tooth-like denticles, similar to those observed in Cobelodus Zangerl, 1973, probably representing the head cover or the spine-brush complex. A review of the available information on the fossil record of Symmoriiformes has revealed that the group existed from the Late Devonian (Famennian) till the end of the Middle Permian (Capitanian).
EN
Six enigmatic fossils from the Famennian (Devonian) Cleveland Shale in Ohio, U.S.A., are interpreted here as arthrodiran (Placodermi) egg cases. Recognition as egg cases is confirmed based on the observation of layered collagen fibers. The presence of a tuberculated bone fragment preserved within one case confirms a vertebrate source. The nature of the tubercles and the unique morphology of the egg cases supports the interpretation of an arthrodiran source. Reports of Devonian egg cases are limited to either assumed chondrichthyan producers or a putative ‘egg sac’ with a morphology atypical for any vertebrate. The Cleveland Shale egg cases thus represent the first record for a non-chondrichthyan producer. Among placoderms, behaviors of a pelagic life style with obligate nesting sites, reef fishes with live birth, and estuarine and fluvial nurseries, along with eggcase oviparity testifies to the diversity of reproductive strategies. As with modern fishes these strategies may be ecologically driven and the derived and variable reproductive biology of extant chondrichthyans is actually a primitive condition among gnathostomes. One consequence of the diversity of reproductive strategies (dependent on the topology of relationships) is the independent origin of internal fertilization within placoderms, possibly suggesting external fertilization as the primitive gnathostome reproductive mode.
EN
The Cleveland Shale fauna represents a unique view of the time after a major Devonian extinction event (Frasnian–Famenian) with the recovery of arthrodires (Placodermi) best represented by this most specious North American fauna. This time was followed by an additional event (Hangenberg Biocrisis) leading to the extinction of arthrodires (and all other placoderms). An understanding of the diversity and interrelationships of North American arthrodires can aid our understanding of this critical time in vertebrate evolution. A new aspinothoracid arthrodire Hlavinichthys jacksoni gen. et sp. nov. is described from the Late Devonian of northern Ohio, U.S.A., which adds to our knowledge of this group. It provides a point of comparison to other members of the fauna whose interrelationships are poorly known. A phylogenetic analysis supports an assignment of Hlavinichthys jacksoni gen. et sp. nov. among the aspinothoracid arthrodires. This work has drawn attention to the continued need for descriptive and phylogenetic analyses of this unique fauna. Decades old species descriptions need revision along with preparation and description of new taxa. The work on Hlavinichthys jacksoni gen. et sp. nov. here is one step in that process.
PL
Współczesny terroryzm przeja wia się w coraz drastyczniejszych formach ataków, które wymierzone są w społeczeństwa wyznające inne wartości niż zamachowcy. Dostęp do mediów, sieci internetowych i nowych technologii wpływać będzie na kształtowanie oraz sposoby pozyskiwania rekrutów i umożliwianie im dotarcia do szerszej publiki. Broń chemiczna, biologiczna, radiologiczna i nuklearna może stać się jednym z najskuteczniejszych sposobów osiągania celów przez ugrupowania terrorystyczne. Zwalczanie zagrożenia z użyciem BMR stawia niepowtarzalne wyzwanie dla przyszłych i aktualny liderów, wymaga poprawy na polu edukacji, szkoleń, wyposażenia i wypełnienia luk w regulacjach prawnych oraz oceny i aktualizowania obowiązujących strategii. Mając na uwadze realnie zagrożenie użycia BMR, w niniejszym artykule przedstawione zostały sposoby przeciwdziałania temu zjawisku na przykładzie Stanów Zjednoczonych, jako światowego pioniera w tym zakresie. Obowiązujące akty prawne o charakterze zarówno międzynarodowym jak i wewnętrznym, a także działalność wyspecjalizowanych instytucji i organów mają na celu nierozpowszechnianie BMR oraz redukcję ryzyka dotyczącego ich użycia.
EN
Modern terrorism is manifested in more and more drastic forms of attacks, which are aimed at innoncent society. Access to the media, Internet networks and new technologies will affect formation, ways of acquisition recruits and allowing them to reach a wider audience. Chemical, biological, radiological and nuclear weapons may become one of the most effective ways of achieving the objectives of terrorist groups. Combating using WMD poses an unique challenge for future and current leaders, needs to be improved in field of education, training, equipment, filling the gaps in legislation, evaluating and updating strategies. This article presents, whereas real threat of using WMD, ways of counteracting phenomenon in United States, as a world pioneer in this field. All strategic documents, both international and internal, as well as activities of specialized institutions strengthen ability of nonproliferation WMD and reduce risks of their using.
EN
Transportation systems in USA are an integral part of the current infrastructure systems and involves a huge investment as part of the government and taxpayers. Therefore, transportation systems have economic, social and vital importance for the U.S. Security and safety of transportation systems and infrastructures in case of any possible future disasters and hazards are crucial for state transportation agencies. The objective of this paper is to develop and implement a comprehensive emergency management strategy for transportation systems in the U.S. in case of any disaster and hazards. In this paper, recommendations are provided to define best deployment of updated emergency response into practice. Practical issues are detailed affecting potential implementation of the strategy. Possible actions to address management issues and tools are investigated; and methods of identifying and measuring the impacts associated with implementation of the strategy are explained.
PL
W artykule przedstawiono obecną sytuację gospodarki Stanów Zjednoczonych i perspektywy rozwoju po zmianie administracji rządowej. Wskazano na zagrożenia wynikające z konkurencji Meksyku, który staje się największym eksporterem produktów do USA. Wpływa to bezpośrednio na zmniejszenie PKB i wzrost bezrobocia w Stanach Zjednoczonych. Interwencja rządu - poprzez obniżenie podatków i wprowadzenie VAT - powinna wpłynąć pozytywnie na polepszenie wskaźników ekonomicznych. Motorem napędowym gospodarki Stanów Zjednoczonych - podobnie jak i Polski - są małe i średnie przedsiębiorstwa, których jest w USA 28 min. Przewiduje się, że zmiana przepisów odnośnie emisji szkodliwych substancji przez samochody powinna w sposób znaczący spowodować wzrost produkcji odlewów ciśnieniowych ze stopów aluminium jako tworzywa lekkiego i nadającego się w sposób ekonomiczny do powtórnego wykorzystania. Przemysł odlewniczy w 2016 roku odnotował znaczy wzrost produkcji dzięki rekordowo dużej produkcji samochodów, w tym również ciężarówek. Szacuje się, że w przemyśle odlewniczym brakuje ponad 4 min pracowników. Wynika to ze wzrostu produkcji oraz niskich zarobków w tej branży. Dlatego stawia się bardzo duży nacisk na automatyzację całego procesu. Wyzwaniem najbliższych lat będzie produkcja odlewów do samochodów elektrycznych, gdyż - według prognoz - ostatni samochód zasilany benzyną zostanie sprzedany w 2035 roku.
EN
The present situation of the United States economy and perspectives of its development after changing the government, is presented in the hereby paper. Hazards related to the Mexico competition, which becomes the largest exporter of products to the USA, are indicated. This directly decreases GDP (Gross domestic product) and causes an unemployment increase. Government intervention by lowering taxes and introducing of VAT (Value added tax) - should positively influence improvements of economic indices. The driving force of the US economy - in a similar fashion as of Poland - are small and medium enterprises, which number in the US equals 28 millions. It is expected that the change of regulations concerning emissions of harmful substances by cars should cause - to a significant degree - an increase of pressure die casting of aluminium alloys as a light material suitable for economic reusing. The foundry industry had a significant production increase in 2016 due to extremely large increase of the vehicle production, including trucks. It is estimated that there is a lack of 4 million of employees in the foundry industry. This results from the production increase and low salaries in this sector. Therefore a significant pressure is exercised on the process automating. Production of castings for electric cars will constitute the challenge of the nearest years, since - according to prognoses - the last car supplied by petrol will be sold in the year 2035.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.