Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  układ Common Rail
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper presents a method of testing piezoelectric fuel injectors in modern common rail systems, which allows them to be repaired almost to the full extent. The obtained results indicate that this process can be effectively carried out, even taking into account the existing technological limitations. The most important stages of the implemented activities are specified, first of all the scope of required maintenance activities in the pre- and post-assembly stages, as well as the types of diagnostic tests carried out on separate test benches. Although the presented analysis concerns a specific example, individual conclusions and observations can be applied to fuel injectors from other manufacturers, in which the actuator is not replaceable.
EN
The article presents the possibilities of using artificial intelligence methods to model the injection doses of a modern Common Rail (CR) fuel injector. The presented neural network solution belongs to the experimental models known as black boxes in mechatronics. The backpropagation algorithm and its Levenberg-Marquardt expansion were used for the simulation. The analysis showed that there is a good match between the measurements and the computational model. The proposed solution can be used in the processes of diagnosing not only elements of the injection equipment, but also the internal combustion engine.
EN
Limited oil resources, combined with the need to stem the toxic emissions to the atmosphere, necessitate seeking alternative fuels for combustion engines. According to forecasts, natural gas will be one of those fuels whose importance is likely to increase in future. Because of its properties, natural gas can be used directly in spark-ignition engines. When natural gas is used as fuel in much more efficient self-ignition engines, it is necessary to use dual fuelling. This paper presents the effect of the proportion of natural gas in the feed dose on the course of the combustion process in a turbocharged self-ignition engine. The engine was controlled by the Common Rail fuel system, programmed for single-fuel operation.
PL
Ograniczone zasoby ropy naftowej, a także konieczność ograniczenia emisji związków toksycznych do atmosfery wymuszają poszukiwanie alternatywnych paliw do silników spalinowych. Według prognoz jednym z paliw którego znaczenie w przyszłości będzie wzrastać jest gaz ziemny. Ze względu na właściwości gaz ziemny może być bezpośrednio wykorzystywany do zasilania silników o zapłonie iskrowym. W przypadku wykorzystania gazu ziemnego do zasilania znacznie sprawniejszych silników o zapłonie samoczynnym konieczne jest zastosowanie dwupaliwowego układu zasilania. W artykule przedstawiono wpływ udziału gazu ziemnego w dawce zasilającej na przebieg procesu spalania w turbodoładowanym silniku o zapłonie samoczynnym. W trakcie badań silnik był sterowany układem zasilania typu Common Rail oprogramowanym do pracy jednopaliwowej.
EN
Article describes high pressure fuel pump CP1H Common Rail system which worked on fuel with hydrogen containing admixtures. It was presented how can high pressure injection pump diagnose. Research object was dismantled on spare parts and checked under microscope. Paper discusses construction and mechanism of action researched fuel pump. During the researches has been presented crucial elements of pump. It has been described the areas where are produced metal fillings in pressure pump and discussed the methods of prevents them.
PL
W artykule przedstawiono pompę wtryskową układu Common Rail typu CP1H, która pracowała na zanieczyszczonym dodatkami zawierającymi wodór paliwie. Pokazano, w jaki sposób można zdiagnozować pompę wtryskową, rozmontowaną na części składowe oraz poddano badaniom mikroskopowym. W referacie została omówiona budowa badanej pompy oraz zasada działania. Podczas badań zostały przedstawione najbardziej newralgiczne elementy pompy. Przedstawiono również miejsca pompy, w których tworzą się niebezpieczne metaliczne opiłki oraz omówiono metody im zapobiegania.
PL
W artykule omówiony został problem trwałości pary precyzyjnej wtryskiwacza paliwa w układzie Common Rail. Przeprowadzono badania zużycia pary precyzyjnej iglicy i rozpylacza stanowiących integralną część wtryskiwacza elektromagnetycznego w układzie zasilania typu Common Rail silnika o zapłonie samoczynnym. Do oceny właściwości tribologicznych wykorzystano badania na tribotesterze T-05 w skojarzeniu rolka-klocek. Wyznaczono najważniejsze parametry eksploatacyjne, niezbędne do odzwierciedlenia rzeczywistych warunków eksploatacji. Na podstawie ww. wytycznych przeprowadzono badania wstępne umożliwiające określenie głównych mechanizmów zużywania i momentu zatarcia co pozwoliło na prognozowanie trwałości badanego węzła tarcia. Do badań wykorzystano rzeczywiste materiały, które są przeznaczane do współpracy w danym skojarzeniu, tj. szybkotnąca stal narzędziowa (HS 6-5-2) oraz stal narzędziowa 100Cr6 po obróbce cieplnej. W celu walidacji uzyskanych wyników badań, powinno się zestawić otrzymane rezultaty badań na stanowisku tribologicznym do wyników uzyskanych na obiekcie rzeczywistym.
EN
Paper presents the results of the study of the precision steam wear of the needle and the nozzle forming an integral part of the electromagnetic injector in the common rail feed system of the compression ignition engine. T-05 tribotester tests were used to evaluate the tribological properties of the roller-block system. The most important operational parameters have been identified, necessary to reflect the actual operating conditions. Based on the above. The guideline was a preliminary study to determine the main wear mechanisms and the moment of seizure, which allowed us to predict the durability of the examined friction node. The actual materials used in contact, ie high-speed tool steel (HS 6-5-2) and tool steel 100Cr6, were used for the study. In order to validate the obtained results, the results obtained at the tribological site should compared with the results obtained on the actual site.
PL
Współczesne samochody z silnikami Diesla zasilanymi układami Common Rail są chętnie wybierane przez użytkowników. Cechuje je duża moc i elastyczność, niskie spalanie oraz spełnianie ekologicznych norm emisji. Jednak niewielu użytkowników jest świadomych jak istotna jest jakość paliwa użytego do zasilania silnika z układem Common Rail. Kompleksowa regeneracja układu wtryskowego CR wraz z oczyszczeniem obiegu niskiego oraz wysokiego ciśnienia paliwa może przekroczyć rynkową wartość samochodu kilkuletniego. W sytuacji takiej oszczędności płynące ze stosowania paliwa słabej jakości są pozorne. W artykule przedstawiono badania wpływu zanieczyszczenia paliwa na charakterystykę pracy wtryskiwaczy Common Rail.
EN
Modern cars with diesel engines powered by Common Rail systems are willingly chosen by users. They are characterized by high power and flexibility, fuel efficiency, fulfilling the ecological emission standards. However, very few users are aware of how important is the quality of the fuel used to power the engine with Common Rail injection system. Comprehensive regeneration of CR injection system, including cleaning of the high and low fuel pressure cycle may exceed the market value of several years car. In this situation savings deriving from the use of poor quality fuels are apparent. The article presents a study on the impact of fuel contamination on the operating characteristics of Common Rail injectors.
PL
Celem artykułu było przedstawienie możliwości diagnozowania układów zasilania paliwem silników ZS z układem Common Rail. W artykule przedstawiono prostą procedurę diagnostyczną silnika ZS z systemem CR. Obiektem badawczym był pojazd marki Volvo C 30 z silnikiem 1,6 D2 typu D4162T. Przebieg pojazdu 50 000 km. Układ wtryskowy zastosowany w pojeździe to Continental VDO Siemens.
EN
Article aim was describing possibilities of diagnosis Diesel Common Rail fuel system. Paper shows simply diagnostic procedure Common Rail Diesel engine. Research object was Volvo C 30 vehicle with 1,6 D2 engine D4162T type. Vehicle millage is 50 000 km. Vehicle injection system is Continental VDO Siemens.
PL
Artykuł przedstawia możliwości diagnozowania współczesnych pomp wtryskowych systemów Common Rail. Obiektem badawczym była pompa wtryskowa Bosch CP4. Pompa została rozebrana na elementy składowe i zweryfikowana przy pomocy mikroskopu. Referat opisuje w jaki sposób bada się i naprawia pompy wtryskowe oraz przyczyny ich awarii.
EN
Article describes the possibilities of diagnosing common injection pumps Common Rail systems. Research object was Bosch injection pump CP4. Injection pump has been being disassembled and verified by using microscope. Paper describes how to diagnose, research and repair common injection pumps.
PL
Okrętowe tłokowe silniki spalinowe wyposażane są coraz częściej w układy Common Rail zapewniające wieloczęściowy wtrysk dawki paliwa do cylindra. Dobór wielkości dawki musi uwzględniać m. in. czas jej trwania, prędkość obrotow silnika i jego obciążenie momentem obrotowym. Praktyczne zastosowanie określonego dawkowania paliwa poprzedza się zazwyczaj badaniami na stanowisku symulującym proces wtrysku i jego zależność od parametrów dawkowania. Autorzy przedstawiają metodę doboru tych parametrów w przypadku jedno- i dwuczęściowego wtrysku paliwa w okrętowym średnioobrotowym silniku spalinowym. Przedstawiono sposób tworzenia matematycznego modelu dawkowania paliwa podczas wtrysku i badania jego charakterystyk w celu optymalizacji doboru dawki paliwa, który może być wykorzystany w projektowaniu układów CR okrtowych silników spalinowych.
EN
Marine combustion piston engines are more often equipped with common rail systems, which provide multi-part injection fuel delivery to the cylinder. Dose selection must take into account, among others, its duration, the engine speed and load torque. Practical use of a specific fuel dosing is usually preceded by a study on the test stand simulating the injection process and its dependence on the dose parameters. The authors have presented a method for the selection of these parameters in the case of one-and two-part injection in the medium speed marine engine. There has been presented the manner of creating a mathematical model of the fuel dosing during the injection and research of its characteristics in order to optimize the selection of the amount of fuel, that can be applied in the design of the CR system in the marine combustion engines.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.