Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 418

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transport lotniczy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
EN
Currently, the branch of air transport is one of the most dynamically developing branches of transport. Modern air transport systems provide relatively high quality of services in terms of satisfaction, preferences, and tastes of potential recipients, passengers, and freight operators. Air transport systems use highly advanced technologies, equipment, infrastructure, and appropriate rules and procedures in order to ensure the desired quality of services. The article presents an analysis of the volume of passenger and cargo transport in air transport on the example of the Warszawa Okęcie International Airport (Poland). The analysis covered the years from 2011 to 2021. In addition, the market of air services, and air connections with Warszawa Okęcie International Airport were characterized.
EN
Military air transport is a specialized transport service that requires a selection of the appropriate means of transport and careful planning of the mission. This becomes particularly important in the era of the Armed Forces activity in international unions such as the European Union or the North Atlantic Alliance, including the logistical support of the Ukrainian army with the Russian Federation beyond our eastern border. Military operations outside the country require the movement of components designated for the implementation of tasks over long distances while ensuring a short time of movement and the safety of personnel, equipment, and other materials. Such parameters can be guaranteed by air transport carried out by organic military means of transport and by contracting services on the civil market. The analysis carried out in the publication and its results complement the whole research in the area of safety of transport of hazardous materials by air. At the same time, they complement the research niche in the area of procedures for planning and implementing transport operations of the Armed Forces. The aim of this article is to present the practical aspects of the issues related to the transport of hazardous materials by aircraft and to verify the problem in the form of the following question: Do the current legal conditions and applicable procedures ensure the safe transport of hazardous materials by aircraft? For the purposes of this publication, the following hypothesis was adopted: Current procedures and legal regulations ensure timely and safe transport of hazardous materials by aircraft under the jurisdiction of not only the Armed Forces. Verifying the adopted hypothesis required the use of several appropriately selected research methods, the main of which should be distinguished: analysis of documents, synthesis, case study and inference. The presented analysis of normative documents and procedures related to the preparation of cargo allows to state unequivocally that the transportation of hazardous materials by aircraft can be carried out in an organized and relatively safe manner. However, the determinant ensuring transport safety is strict compliance with legal regulations and procedures.
PL
Wojskowy transport lotniczy to specjalistyczna usługa transportowa, która wymaga doboru odpowiedniego środka przewozu oraz starannego przeprowadzenia procesu planowania misji transportowej. Nabiera to szczególnego znaczenia w dobie aktywności Sił Zbrojnych w układach międzynarodowych, takich jak Unia Europejska, czy Sojusz Północnoatlantycki, w tym wsparcia logistycznego wojsk Ukrainy z Federacją Rosyjską za naszą wschodnią granicą. Działania militarne poza granicami kraju wymagają transportu komponentów wyznaczonych do realizacji zadań na znaczne odległości przy jednoczesnym zapewnieniu krótkiego czasu przemieszczenia oraz bezpieczeństwa stanów osobowych, a także sprzętu i materiałów. Niewątpliwie parametry takie są w stanie zagwarantować transport lotniczy realizowany organicznymi wojskowymi środkami transportowymi oraz poprzez kontraktowanie usług na rynku cywilnym. Celem artykułu jest przybliżenie praktycznych aspektów problematyki związanej z przewozem materiałów niebezpiecznych statkami powietrznymi oraz weryfikacja problemu w postaci następującego pytania: Czy obecne uwarunkowania prawne i obowiązujące procedury zapewniają bezpieczne przemieszczanie materiałów niebezpiecznych statkami powietrznymi? Na potrzeby niniejszej publikacji przyjęto hipotezę w następującej postaci: Obecne procedury i regulacje prawne zapewniają terminowy i bezpieczny transport materiałów niebezpiecznych statkami powietrznymi pozostającymi w jurysdykcji nie tylko SZRP. Weryfikacja przyjętej hipotezy wymagała zastosowania szeregu odpowiednio dobranych metod badawczych, z których jako główne wyróżnić należy: analizę dokumentów, syntezę, studium przypadku oraz wnioskowanie.
3
Content available remote Czy miejskie wyspy ciepła są zagrożeniem dla transportu lotniczego?
PL
Warunki atmosferyczne zawsze miały ogromny wpływ na transport lotniczy. Biorąc pod uwagę globalne zmiany klimatyczne, które mają na nie duży wpływ, ta problematyka cały czas pozostaje jednym z najbardziej aktualnych tematów badawczych, szczególnie, w kontekście wyżej wymienionej dziedziny transportu. W artykule została podjęta próba przybliżyć zagadnienie miejskiej wyspy ciepła (ang. urban heat island, UHI) i jej potencjalnemu wpływowi na transport lotniczy. Poruszono także aspekt wpływu wyładowań atmosferycznych oraz często towarzyszącym im nawalnym deszczem. Opisane zostały rozwiązania infrastrukturalne oraz proceduralne łagodzące negatywne skutki wpływu niesprzyjających warunków atmosferycznych.
EN
Weather conditions always have a huge impact on air transport. Taking into account global climate changes, which have a great influence on such conditions, this problematic continues to be one of the most current research topics, especially in the context of the above-mentioned field of transport. This article attempts to present the issue of the Urban Heat Island (UHI) and its potential influence on air transport. The aspects of lightning discharges and torrential rains, which are often accompanying them, were also discussed. Additionally, infrastructural and procedural solutions reducing the negative effects of unfavourable weather conditions are described.
4
Content available Air transport safety in UAV operational conditions
EN
The article presents the possibilities of using unmanned aerial vehicles in air transport. The use of UAVs in the airspace has become widespread, despite many implemented legal regulations, there are many incidents that threaten not only aircraft during the flight, but also the airport infrastructure. The potential threats and the chances of implementing remedial measures were analyzed. An attempt to evaluate the possibility of maintaining aviation safety at an appropriate level in the conditions of UAV operational conditions has been done. The main research problem was defined as follows: How would implementing unmanned aerial vehicles into the air transport system influence the acceptable level of safety? The article uses theoretical methods such as: system analysis, analysis and synthesis in the field of literature, analogy, comparative method. In terms of empirical methods, an original diagnostic survey was carried out, based on a selected group of people related to the explored topic. In addition, the observation method was used by the feedbacks and observations of the group of air traffic controllers from civil airports (located in Poland). The article describes the current transformation of air transport, taking into account the planned modernizations. It presents the Pansa UTM system as one of the countermeasures, monitoring and securing the movement in the airspace. Furthermore, the transponder issue was raised in relation to the enhancement of the UAV identification system, with a detailed explanation of the importance of the TCAS (Traffic Collision Avoidance System). Referring to the prospects for the development of air transport, the latest design concepts for cargo drones were presented. The issue of full transport autonomy of UAVs was analyzed based on the requirements of legal regulations. The comparison of benefits and threats in conjunction with the conducted empirical methods allowed for the development of conclusions confirming the research hypothesis and indicating the possibility of using remedial measures in the process of UAV evolution.
PL
W artykule zaprezentowano możliwości wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych w transporcie lotniczym. Dokonano analizy potencjalnych zagrożeń oraz szans wdrożenia środków zaradczych. Podjęto próbę ewaluacji możliwości utrzymania bezpieczeństwa lotnictwa na należytym poziomie w warunkach operacyjności BSP. Główny problem badawczy został zdefiniowany następująco: W jaki sposób implementacja bezzałogowych statków powietrznych do systemu transportu lotniczego wpłynie na utrzymanie akceptowalnego poziomu bezpieczeństwa? W artykule zastosowano takie metody teoretyczne jak: analiza systemowa, analiza i synteza w obszarze literatury, analogia, metoda porównawcza. W zakresie metod empirycznych przeprowadzono autorski sondaż diagnostyczny, realizowany w oparciu o wytypowaną grupę osób związaną z badaną tematyką. Ponadto zastosowano metodę obserwacji, realizowaną dzięki opiniom i spostrzeżeniom grupy kontrolerów ruchu lotniczego lotnisk cywilnych(rozlokowanych na terenie Polski). Artykuł opisuje obecną transformację transportu lotniczego z uwzględnieniem planowanych modernizacji. Przedstawia system PansaUTM jako jeden ze środków zaradczych, monitorujących i zabezpieczających ruch w przestrzeni powietrznej. Ponadto poruszono kwestię transpondera w odniesieniu do wzmocnienia systemu identyfikacji BSP, ze szczegółowym wyjaśnieniem znaczenia systemu zapobiegającego zderzeniom statków powietrznych TCAS (Traffic Collision Avoidance System). W nawiązaniu do perspektyw rozwoju transportu lotniczego zaprezentowano najnowsze koncepcje konstrukcyjne dronów cargo. Analizowano kwestię pełnej autonomii transportowych BSP w oparciu o wymogi regulacji prawnych. Porównanie korzyści i zagrożeń w połączeniu z przeprowadzonymi metodami empirycznymi pozwoliły na wypracowanie wniosków potwierdzających hipotezę badawczą oraz wskazanie możliwości zastosowania środków zaradczych w procesie ewolucji BSP.
EN
Involvement in corporate social responsibility (CSR) is of increasing importance across different economic sectors, including transport industry. This study examines the relationship between CSR and efficiency of companies in the transport industry. It belongs to the type of quantitative research and extends the scope of research related to the subject of CSR and efficiency of companies in the transport industry. Whereas previous literature lacks empirical research analyzing the relation between CSR and efficiency in the transport industry, the present study aims to fill in this research gap. The study focuses on data for 2013–2015 period and on major transport companies in the USA, in particular those representing the air and road transport sectors. The paper is based on Data Envelopment Analysis method which is used to measure efficiency, while the Pearson correlation coefficient is used to detect the relationship between CSR and efficiency. The results confirm positive relationship between CSR and efficiency of transport companies. The paper contains further evidence on the relationship between individual CSR areas (social, environmental and governance CSR) and efficiency. This study can contribute not only as a recommendation for transport companies, but also as an introduction to further and more detailed research of the relation between CSR and efficiency.
PL
Zaangażowanie w społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) nabiera coraz większego znaczenia w różnych sektorach gospodarki, w tym w branży transportowej. W niniejszym artykule zbadano związek pomiędzy CSR a efektywnością przedsiębiorstw branży transportowej. Opracowanie należy do typu badań ilościowych i poszerza zakres badań związanych z tematyką CSR i efektywnością przedsiębiorstw branży transportowej. W dotychczasowej literaturze brakowało badań empirycznych analizujących związek między CSR i efektywnością branży transportowej i właśnie niniejszy artykuł ma na celu wypełnienie tej luki badawczej. Badanie opiera się na danych z lat 2013–2015 i dotyczy czołowych firm transportowych w Stanach Zjednoczonych, reprezentujących sektor transportu lotniczego i drogowego. W artykule wykorzystano metodę Data Envelopment Analysis, która służy do pomiaru efektywności, natomiast współczynnik korelacji Pearsona został wykorzystany do analizy związku pomiędzy CSR a efektywnością. Wyniki badań potwierdzają pozytywny związek pomiędzy CSR a efektywnością firm transportowych. Artykuł zawiera również analizy dotyczące związku pomiędzy poszczególnymi obszarami CSR (społecznym, środowiskowym i ładem korporacyjnym) i efektywnością. Niniejsze opracowanie może stanowić nie tylko rekomendację dla firm transportowych, ale także wstęp do dalszych i bardziej szczegółowych badań nad związkiem między CSR i efektywnością.
EN
Travel is an inseparable part of human life. It is connected not only with private life but also with business life. People want to travel more, farther and faster. That is why air transport is currently one of the fastest-growing areas of passenger transport, and airlines carry more and more passengers from year to year. Due to the growing negative impact of air transport on the natural environment, research aimed at the development of technologies to reduce the negative impact of air transport is becoming more and more important. One of the possibilities for improving the situation is the use of alternative energy sources, limiting the emission of greenhouse gases into the atmosphere. The paper aimed to analyze the meaningfulness of replacing the classic power unit in a light transport aircraft with a hybrid, combustion-electric power unit. Analyzes were made with the use of simulation methods for the PZL M-28 aircraft.
EN
The COVID-19 pandemic has affected all areas of our society. The effects of the pandemic on the economy have not only affected mainly the development of transport and tourism but most especially air transport. Many airports in Europe and around the world have experienced a drop in passengers and cargo due to the COVID-19 pandemic. For many airports, this period, which began in 2019, meant huge losses due to a drop in passengers, leading to the collapse of several airlines. Despite the gradually improving situation, the impact of the pandemic is still being felt, and the number of passengers at airports is growing rather slowly. Thus, airports had to deal with the current situation and adapt their future operation to the current conditions. Even the leading airport in Central Europe - the Schwechat Airport in Vienna - was not spared from the effects of the current pandemic. This article aims to evaluate the effects of the COVID-19 pandemic on Schwechat airport. It focuses on the analysis of the development of the airport before and during the pandemic up to the present. Further, this article describes the problems that Schwechat airport dealt with throughout the period, with the loss of passengers, delays and the collapse of carriers. Subsequently, this article is part of a study aimed at identifying the negative effects of the pandemic on air transport and related industries worldwide. Predicting the development of the airport is a very important aspect, especially for the company's management and should be part of the risk management of every company.
EN
The development of measures in civil aviation protection against illegal acts is based on the analysis of incidents, which can be divided into four development stages. Before 9/11, civil aviation entities were mostly reactive; only new threats warranted a proactive approach to mitigating air threats. The present article’s aim was to analyse the development of methods for checking passengers and objects intended for air transport. The analysis of selected incidents, control processes, and the level of security achieved confirm that the implemented security methods and proactive approach to working with air traffic risks are a suitable compromise between passenger comfort, technological development of detection devices, and processes at the airport.
9
Content available remote Air transport of medical supplies by Preighter aircraft in the Covid-19 pandemic
EN
Air transport plays a significant role in supply chain cargo. It is used for the carriage of dangerous goods e.g., medical supplies. Its role gained particular importance when the Covid-19 pandemic led to a drastic decline in air operations. In response to the crisis, many air carriers temporarily converted passenger aircraft to preighter aircraft. Due to safety regulations, rising freight prices and easing of restrictions on travel, there is a perceived decline in interest in transporting cargo using such a type of aircraft. The aim of the research was to indicate the role of preighter aircraft in the transport of medical supplies in the Covid-19 pandemic. The research problem was formulated in the form of a question: What conditions made preighter aircraft play a leading role in the transport of medical supplies in the Covid-19 pandemic? The publication adopted the following hypotheses: 1. The participation of preighter aircraft in the Covid-19 pandemic depends on the increase in infections. 2. International and European aviation regulations only regulate guidelines for the carriage of cargo using passenger seats. 3. Due to the specific nature of the transport of Covid-19 vaccines, their safe delivery is guaranteed by thermal shipping container. The following research methods have been used in the publication: analysis and synthesis, comparison, search of normative acts and literature on the subject, abstraction, and inference. The authors hope the results obtained from the conducted research and the presented considerations will constitute a starting point for further scientific research on the discussed subject.
PL
Transport lotniczy odgrywa znaczącą rolę w łańcuchu dostaw ładunków. Służy do przewozu towarów niebezpiecznych, np. artykułów medycznych. Jego rola nabrała szczególnego znaczenia, gdy pandemia COVID-19 doprowadziła do drastycznego spadku liczby operacji lotniczych. W odpowiedzi na kryzys wielu przewoźników lotniczych tymczasowo przekształciło samoloty pasażerskie w samoloty preight. Ze względu na przepisy bezpieczeństwa, rosnące ceny frachtu i złagodzenie ograniczeń w podróżowaniu, obserwuje się spadek zainteresowania przewozem ładunków tego typu samolotami.Celem badań było wskazanie roli samolotów preighter w transporcie zaopatrzenia medycznego w pandemii COVID-19. Problem badawczy został sformułowany w formie pytania: jakie warunki sprawiły, że samoloty preight odgrywają wiodącą rolę w transporcie środków medycznych podczas pandemii COVID-19? W publikacji przyjęto następujące hipotezy: 1. Udział samolotów preighter w pandemii COVID-19 zależy od wzrostu infekcji. 2. Międzynarodowe i europejskie przepisy lotnicze regulują jedynie wytyczne dotyczące przewozu ładunków z wykorzystaniem siedzeń pasażerskich. 3. Ze względu na specyfikę transportu szczepionek COVID-19 ich bezpieczną dostawę gwarantuje termiczny kontener transportowy.W publikacji zastosowano następujące metody badawcze: analizę i syntezę, porównanie, wyszukiwanie aktów normatywnych i literatury przedmiotu, abstrakcję i wnioskowanie. Autorzy mają nadzieję, że wyniki uzyskane z przeprowadzonych badań oraz przedstawione rozważania będą stanowić punkt wyjścia do dalszych badań naukowych nad omawianą tematyką.
10
Content available remote Warszawski Metropolitalny Węzeł Komunikacyjny w oparciu o lotnisko Modlin
PL
Użyteczność transportu jest tym większa, im silniejsze i bardziej systemowe są powiązania między jego poszczególnymi formami, aż do zintegrowania jego poszczególnych elementów (sieć i infrastruktura, taryfy i systemy biletowe, informacja i marketing) w ramach poszczególnych rodzajów transportu obsługiwanych przez różnych operatorów. Rezultatem zintegrowania jest poprawa poziomu i jakości usług komunikacji publicznej.
11
Content available remote Impact of external factors on demand and supply in air transport in 2020-2021
EN
The efficient functioning of the air transport system depends on many external factors, such as weather, economic crises, and epidemiological threats. Air operations performed in 2020-2021 at FIR Warszawa were analyzed and compared to 2019. A significant decrease in take-offs and landings was shown. The stability of the transport offer is one of the pillars of the high demand for transport services. Therefore, the legal regulations introduced at that time have been analyzed. Then their impact on the demand and the supply in the aviation market has been assessed. The destructive influence of the activities undertaken in this period on aviation has been demonstrated. Inductive inference on FIR Warszawa data has been carried out. The conclusions have been drawn. Statistics of domestic and international take-offs and landings for regular and non-scheduled flights in Poland in 2019-2021 have been presented. Statistical methods were used to achieve the goal. The analysis of legal acts, regulations, and documents introduced for regulating air operations in the analyzed years, as well as deductive and inductive reasoning, let to indicate and question the legitimacy of the actions taken in this area at that time. The conclusions confirm the thesis by Willie Walsh, former president of the International Airlines Group (IAG), that uncoordinated transport restrictions implemented separately by European countries have created uncertainty in potential passengers and led to losses and deficiencies in bookings in the aviation industry.
PL
Sprawne funkcjonowanie systemu transportu lotniczego zależy od wielu czynników zewnętrznych jak pogoda, kryzysy gospodarcze, ale także zagrożenia epidemiologiczne. Przeanalizowano wykonane w latach 2020-2021 w FIR Warszawa operacje lotnicze porównując je do roku 2019. Wykazano znaczący spadek wykonanych w czasie startów i lądowań. Stabilność oferty przewozowej stanowi jeden z filarów wysokiego popytu na usługi transportowe [28]. Dlatego przeanalizowano wprowadzone w tym czasie regulacje prawne i oceniono ich wpływ na popyt, ale również na podaż na rynku lotniczym. Wskazano destrukcyjny wpływ podjętych w tym okresie działań na lotnictwo. Przeprowadzono wnioskowanie indukcyjne wykorzystując dane z PAŻP, a następnie wyciągnięto z nich wnioski. Metody: Na podstawie danych z Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej przedstawiono statystkę wykonanych startów i lądowań, krajowych i międzynarodowych dla lotów regularnych i nieregularnych w Polsce w latach 2019-2021. Do realizacji celu wykorzystano metody statystyczne. Analiza aktów prawnych, rozporządzeń i innych dokumentów wprowadzanych w celach regulacji operacji lotniczych w analizowanych latach oraz wnioskowanie dedukcyjne i indukcyjne pozwoliło wskazać oraz podważyć zasadność podjętych działań w tym obszarze. Zaprezentowane wnioski potwierdzają, tezę postawioną przez Willie Walsh, byłego prezesa grupy IAG (International Airlines Group), że nieskoordynowane restrykcje transportowe, wprowadzane oddzielnie przez europejskie państwa ustalenia wzbudzają w potencjalnych pasażerach niepewność, a branży lotniczej przynoszą straty i braki rezerwacji.
12
Content available Functioning of selected airports in Poland
EN
Nowadays, air transport is treated as a dynamically developing sector of the world economy. The technological solutions used in this kind of transport are highly advanced; thus, generate high costs, ranging from research through production to the implementation phase. Due to its technological advancement, air transport has several significant advantages over other kinds of transport. This paper presents the characteristics of selected airports in Poland together with statistical data characterising the functioning of the airports. In addition, the plans in recent years regarding the development of air transport infrastructure in Poland were summarised.
EN
The paper presents statistical research results regarding the occurrence of which dangerous aviation events in 1919-2018. The source of the information about the events was the AviationSafetyNetwork website. With the use of Excel 2016 and Statistica v. 12 computer programs, five-time intervals were identified in which hazardous aviation incidents took place.Characterizing the distribution of these events in all periods, due to the technological advancement and capabilities of airplanes, the distribution of dangerous events in the last three periods was compared. The following tests were used to verify the statistical hypotheses: , Shapiro-Wilk, Brown-Forsythe, Kruskal-Wallis. When choosing the appropriate test, the following factors were taken into account: the type of measurement scale, the dependence/independence of samples, and their number. The standard significance level was assumed to be α = 0.05. The consequences and repeatability of aviation events in the identified time intervals were analyzed. The research questions that were posed were the following: in which seasons of the year, months, days of the month, and days of the week did the most dangerous events deaths occur? How often did dangerous events take place? Was the distribution of events similar in the identified periods? The results of the conducted research allowed to identify five periods in which hazardous events took place and demonstrate that in particular periods the distribution of hazardous air events in subsequent seasons, months, and days of the week was not the same.
EN
Aviation is the youngest of the transport industries, yet despite its short history, it is considered one of the most important spheres of transport, both in terms of passenger and cargo transportation. Civil aviation is used by an increasing number of people, and the number of aircraft used by airlines around the world continues to grow. An inherent element that is a particularly important aspect of this mode of transportation is security. In civil aviation, there are numerous dangers associated with events occurring before the flight, during the flight, as well as those associated with the landing process. The events need to be controlled and their causes actively sought and ultimately prevented. The Polish Civil Aviation Authority, as part of the creation of the National Civil Aviation Safety Program, developed the National Safety Plan 2020-2023. The document covers threats identified in the Systemic, European, and National Areas. They are characterized and classified based on the materiality (significance) of the event. The aim of this article is to characterize and analyze selected factors (e.g. collisions with birds, helicopter events) that affect the number of safety incidents in civil aviation. The background of the study was the analysis and synthesis of the literature on the subject, while the main research method was the statistical analysis of historical data on aviation incidents. The data provided in Poland's National Security Plan 2020-2023 were used to distinguish the factors associated with the threats present and synthetically evaluate their impact. The analyses made it possible to identify areas of particular safety risks and form the basis for further detailed research.
EN
Decline types of passenger turnover of 517 airports worldwide in 2020 compared to 2019, caused by COVID-19, are analyzed. This decay was uneven in space, as well as in individual countries, areas, poles, centers and cores. The strongest decline in 2020 occurred at airports of Europe (especially in the UK, Spain, Germany, and Italy) and Asia (particularly in India and Malaysia), medium – in the countries of America (the USA, Mexico, Brazil) and Norway, moderate – in Russia, weak – in China. 48% of all airports covered by the study showed a strong decline in passenger turnover (from 65 to 85%), 32% – medium (45 to 65%), 10% – moderate (30 to 45%). A catastrophic decline (over 85%) was recorded at 14 airports (2.7%), weak (15-30%) – in 26 (5%), insignificant (3-15%) – in 9 (1.7%). Stagnation (from -3% to + 3%) was noted only in 1 airport, and growth (more than + 3%) – in 3. The largest international airports with a high proportion of international transit passengers and airports with a narrow resort and tourist specialization were most affected by the covid crisis; less – airports with a dominance of domestic traffic. The pandemic has deformed the persistent territorial structure of world air traffic, which has formed over the past 60 years, and also violated the already established hierarchy of the largest and large airports not only around the world, but also within individual mega-regions and countries with big territories and populations.
PL
W artykule poddano analizie rodzaje spadków ruchu pasażerów na lotniskach spowodowanych skutkami pandemii COVID-19. Badanie przeprowadzono dla 517 portów lotniczych świata porównując zmiany jakie zaszły 2020 r. w stosunku do poprzedniego 2019 r. Obserwowane było niezwykle nierównomierne rozmieszczenie tego zjawiska w przestrzeni, a także w skali poszczególnych krajów, obszarów, biegunów, centrów i rdzeni. Największy spadek liczby obsługiwanych pasażerów wystąpił w 2020 r. na lotniskach Europy (szczególnie w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Niemczech i Włoszech) oraz Azji (szczególnie w Indiach i Malezji). Średnie nasilenie tego procesu wystąpiło w krajach obu Ameryk (USA, Meksyk, Brazylia) oraz w Norwegii. Natomiast w Rosji spadek liczby obsługiwanych pasażerów miał charakter umiarkowany, a w przypadku Chin wręcz słaby. 48% wszystkich portów lotniczych objętych badaniem było dotkniętych silnymi spadkami (od 65 do 85%), 32% – średnimi (od 45 do 65%), 10% – umiarkowanymi (30 do 45%). Katastrofalne zmniejszenie się ruchu pasażerów (ponad 85%) odnotowano na 14 lotniskach (2,7%), słabe (15-30%) – w 26 (5%), nieznaczny (3-15%) – w 9 (1,7%). Brak zmiany (od -3% do +3%) miał miejsce tylko na jednym lotnisku, a wzrost (ponad +3%) – w trzech innych portach lotniczych. Największe międzynarodowe porty lotnicze z wysokim odsetkiem pasażerów w tranzycie międzynarodowym oraz porty lotnicze o wąskiej specjalizacji uzdrowiskowej i turystycznej najbardziej ucierpiały w wyniku kryzysu pandemicznego – mniej natomiast lotniska z przewagą ruchu krajowego. Pandemia zdeformowała stabilną strukturę terytorialną światowego ruchu lotniczego, która ukształtowała się w ciągu ostatnich 60 lat, a także naruszyła ustanowioną już hierarchię największych i większych lotnisk nie tylko na całym świecie, ale także w obrębie poszczególnych megaregionów i krajów z dużymi terytoriami i populacjami.
EN
The study presents a multidimensional comparative analysis of the decline in the number of passengers transported by air in Germany in 2020. The number of passengers in 2019 and 2020 as well as the forecast of the number of passengers transported in Germany for 2020 with actually transported passengers this year were compared. The Holt-Winters’ exponential smoothing method was used for forecasting. The obtained research results are important in terms of planning and ensuring the economic security of the air transport sector in Germany.
PL
W opracowaniu przeprowadzono wielowymiarową analizę porównawczą spadku liczby pasażerów przewiezionych transportem lotniczym w Niemczech w 2020 roku. Zestawiono liczbę pasażerów w 2019 i 2020 roku oraz wykonaną prognozę liczby pasażerów przewiezionych w Niemczech na 2020 rok z faktycznie przewiezionymi pasażerami w tym roku. Do prognozowania wykorzystano metodę wygładzania wykładniczego Holta-Wintersa. Uzyskane wyniki badań są ważne w aspekcie planowania i zapewnienia bezpieczeństwa ekonomicznego sektora transportu lotniczego w Niemczech.
EN
In the article, the authors reviewed the arresting gears used in military aviation. The second part of this part describes the operation concept that is used in the Polish Air Force, in relation to the two types of gears, namely the post-Soviet ones that are still in service, and the second one: of U.S. production obtained due to the purchase of F-16 aircraft. The authors emphasize that in the case of an appropriate operation system, it is possible to extend the service life of devices and maintain safety of the air operations.
PL
W artykule autorzy dokonali przeglądu urządzeń awaryjnego hamowania użytkowanych w lotnictwie wojskowym. W drugiej części został opisany system eksploatacji tych urządzeń, jaki funkcjonuje w lotnictwie Sił Zbrojnych RP, w odniesieniu do dwóch rodzajów tych urządzeń: eksploatowanych jeszcze poradzieckich oraz produkcji amerykańskiej, pozyskanych w związku z zakupem samolotów F-16. Autorzy zaznaczają, że w przypadku właściwego systemu eksploatacji istnieje możliwość wydłużenia okresu użytkowania urządzeń ponad określony przez producenta bez obniżenia poziomu bezpieczeństwa zabezpieczanych operacji lotniczych.
PL
W artykule przedstawiono dane dotyczące liczby pasażerów przewiezionych pasażerskim transportem lotniczym krajowym i międzynarodowym w Stanach Zjednoczonych w ujęciu miesięcznym w latach 2003–2020 i ich prognozowania na 2021 r. Badania rozpoczęto od analizy i oceny dwóch szeregów czasowych dotyczących liczby pasażerów przewiezionych transportem lotniczym pasażerskim w Stanach Zjednoczonych w ujęciu krajowym i międzynarodowym. Zbudowano model Kleina, za pomocą którego wykonano prognozowanie szeregu czasowego liczby pasażerów przewożonych transportem lotniczym krajowym w ujęciu miesięcznym na rok 2021. Zbudowany model jest połączeniem prognozowania ilościowego i jakościowego .
EN
The article presents data on the number of passengers transported by domestic and international passenger air transport in the United States on a monthly basis in the years 2003–2020 and their forecasting for 2021. The research began with the analysis and evaluation of two time series concerning the number of passengers transported by passenger air transport in the United States in terms of national and international approach. The Klein model was built, which was used to forecast the time series of the number of passengers transported by domestic air transport on a monthly basis for the year 2021. The constructed model is a combination of quantitative and qualitative forecasting.
EN
The article (part 1) contains an analysis of Polish passenger transport in regular and charter traffic specifically relating to airports, cities and countries for the years 2011–2018. The aim of this article is to deepen the knowledge on this topic. The trend occurring in the examined period was analyzed and conclusions relating to the changing transport structure were made. The compilation of statistical data made it possible to carry out the analysis based on the available resources of the Central Statistical Office and the Civil Aviation Office. This enabled the current gap in literature to be filled, where previously information was compiled only for each year separately.
PL
Niniejszy artykuł (część 1) zawiera analizę polskich przewozów pasażerskich w ruchu regularnym i czarterowym ze szczególnym uwzględnieniem: portów lotniczych, miast oraz przewoźników w latach 2011–2018. Celem artykułu jest pogłębienie wiedzy na ten temat. Zbadana została tendencja zachodząca w badanym okresie i wysunięto wnioski związane ze zmieniającą się strukturą przewozową. Zebranie danych statystycznych potwierdziło możliwość przeprowadzenia analizy opierając się na dostępnych zasobach Głównego Urzędu Statystycznego oraz Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Dzięki temu została uzupełniona luka w literaturze, gdzie informacje zestawiono tylko dla każdego roku osobno.
EN
This article contains an analysis of Polish passenger transport in regular and charter traffic with the specification of carriers for the years 2011–2018. A forecast of traffic growth in the aviation market until 2035 is presented. Took into account situation of the pandemic in early March 2020 was addressed. The trend occurring in the examined period was analyzed and conclusions relating to the changing transport structure were made. The compilation of statistical data made it possible to carry out the analysis based on the available resources of the Central Statistical Office and the Civil Aviation Office. This allowed to fill the gap in the literature, where previously information was compiled only for each year separately.
PL
Niniejszy artykuł (część 2) zawiera analizę polskich przewozów pasażerskich w ruchu regularnym i czarterowym z wyszczególnieniem państw w latach 2011–2018. Przedstawiono prognozę wzrostu ruchu na rynku lotniczym do 2035 r. Odniesiono się do sytuacji związanej z pandemią na początku marca 2020 r. Zbadana została tendencja zachodząca w badanym okresie i wysunięto wnioski związane ze zmieniającą się strukturą przewozową. Zebranie danych statystycznych potwierdziło możliwość przeprowadzenia analizy z wykorzystaniem dostępnych zasobów danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Dzięki temu została uzupełniona luka w literaturze, gdzie informacje zestawiono tylko dla każdego roku osobno.
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.