Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  permeability change index
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Wskaźnik zmian przepuszczalności na przykładzie badania torfów
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy tendencji zmian przepuszczalności torfów pod obciążeniem. Analizie poddano 6 próbek torfów pochodzących z okolic Olsztyna. Opisano metodę badań i przeanalizowano zależność e – log k przy dwóch stopniach obciążenia. Do analizy wykorzystano wyniki badań gruntów organicznych prowadzonych w laboratorium Instytutu Budownictwa na UWM w Olsztynie. Wskazują one, że procedura badania edometrycznego nie uwzględnia wielu czynników, które mają wpływ na właściwości filtracyjne gruntu. Wykazano, że w początkowym okresie osiadania współczynnik filtracji maleje, następnie nieznacznie się zwiększa i ponownie maleje. Jednocześnie wskaźnik porowatości cały czas ma tendencję malejącą. Pomimo długiego czasu badania nie uzyskano stabilizacji parametrów badanych próbek torfu.
EN
This paper presents the results of analyses of the tendencies in the changes of peat permeability under load. Six samples of peats coming from the area of Olsztyn were analyzed. The research methodology was described and the e – log k relationship was tested under two loads variants. The results research on organic soils conducted at the laboratory of the Institute of Building Engineering of UWM (Olsztyn) were used for the analyses. The results indicate that oedometer test procedure does not include many factors contributing to soil permeability properties. Results showed that in the initial subsidence stage, the permeability coefficient decreases, then rises slightly, and decreases again. At the same time, the void ratio has a decreasing trend all along. Despite a long testing time, stabilization of the parameters of the tested peat samples was not obtained.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analiz tendencji zmian przepuszczalności gruntów organicznych pod obciążeniem. Analizie poddano 10 próbek torfów oraz gytii pochodzących z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Opisano metodykę badań i przeanalizowano zależność e – log k przy pięciu stopniach obciążenia. Do analiz wykorzystano wyniki wieloletnich badań gruntów organicznych prowadzonych w laboratorium Zakładu Geotechniki i Budownictwa Drogowego na UWM w Olsztynie. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono duży rozrzut wartości wskaźnika zmian przepuszczalności w zależności od rodzaju gruntu i stopnia obciążenia. Takie wyniki sugerują, poza błędami pomiarowymi, bardzo duży wpływ mikrostruktury gruntów organicznych na wartość współczynnika filtracji, a tym samym i tendencje zmian tego parametru w procesie konsolidacji. Dokładne rozpoznanie zależności współczynnika filtracji k od wskaźnika porowatości e oraz znajomość tendencji zmian przepuszczalności gruntu wraz ze zmianą wskaźnika porowatości lub porowatości pozwoli przewidywać wartość współczynnika filtracji k przy różnych wartościach osiadań, umożliwi określenie przepuszczalności na podstawie jego parametrów początkowych.
EN
This paper presents the results of analyses of the tendencies in the changes of organic soil permeability under load. Ten samples of peats and gyttjas from the Warmia and Mazury Province were analyzed. The research methodology was described and the e – log k relationship at five load degrees was analyzed. The results of multi-year research on organic soils conducted at the laboratory of the Chair of Geotechnics and Road Engineering at the Faculty of Geodesy, Geospatial and Civil Engineering of UWM (Olsztyn) were used for the analyses. A large spread in the permeability change index value, depending on the soil type and the load degree, was found as a result of the performed analysis. Such results suggest, apart from measuring errors, a very high effect of the microstructure of organic soils on the filtration coefficient value and thus also on the tendencies in the changes of this parameter in the consolidation process. The precise identification of the dependence of the filtration coefficient k on the void ratio e and knowledge of the tendencies in soil permeability changes with changes in the void ratio or porosity will allow the value of the filtration coefficient k at different settlement values to be predicted. It will also enable the determination of permeability based on the initial soil parameters.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.