Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 88

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
1
EN
The study reported in this paper was undertaken to assess whether certain ecologically-disastrous surface treatments, such as chemical and electrochemical treatment could be replaced with ozonation. The proposed technology is both ecologically-sound and relatively inexpensive. The research works were conducted on 316L steel substrates and involved photoelectron spectroscopy (XPS). The band positions on the review spectrum provide the basis for the qualitative identification of the atoms forming the surface layer, whereas their intensity - data for the calculation of the total concentration of these atoms in the analysed layer. High resolution spectra are used to determine the type of chemical bonds - based on the characteristic numbers of chemical shift. The results of tests on the state of surface layer energy of 316L steel substrate following ozone treatment are also presented. The conducted tests and the analysis of the obtained results indicate that ozone treatment effectively removes atmospheric carbon contaminants off the specimen surface. The test results show a decrease in atmospheric carbon on samples after ozone treatment compared to untreated samples. Moreover, results show an increase in the value of the free surface energy in specimens subjected to ozone treatment.
EN
The paper presents results of wear measurements of carbide shank milling cutters during machining of AlSi10Mg casting alloy. The comparison was made between blades wear of milling cutters without protective coating, with TiB2 coating, and with TiAlCN coating. All cutters had identical geometry dedicated to milling of materials of ISO N group. To assess blades wear degree, measurement of two direct indicators, i.e. VBC and VBBmax, and one indirect indicator, i.e. machined surfaces roughness, were used. Received results allowed to determine usefulness of using selected protective coatings in machining of aluminium alloys, especially Al-Si casting alloys.
EN
This paper presents a comparison of the impact of the programming methods of a CNC miller on the machining effects. As a part of the study, the test samples were made of the EN AW-2024 aluminium alloy. The CNC machining programs compared were developed with two programming methods: by inputting the CNC machining program directly from the CNC miller's control panel (machine level programming) and in a CAM software environment (CAM programming). The machining effect indicators adopted included: machining time, surface quality, and dimensional deviation of specific geometrical features. A measurement of the machining times revealed than the CAM programming reduced the machining time up to 20% from the machining time of the machine level programming. A conclusion stands valid that CNC machining programs developed in the CAM software environment are more efficient than CNC programming directly with the CNC miller control panel, most likely due to the machining path optimisation in CAM. In addition, given the experimental test results, it was found that smaller machined errors were also obtained for CAM programming. To conclude, the comparative analysis revealed that CAM programming provided better machining results than the machine level programming.
PL
Przedstawiono wyniki badań dotyczące wartości kąta ukosowania powstającego podczas cięcia abrazywnego przekładkowych struktur kompozytowych (stopu aluminium EN AW-2024 i kompozytu węglowego). Zbadano wpływ prędkości cięcia, ciśnienia strugi wodno-ściernej, wydatku medium tnącego oraz materiału wejścia strugi i liczby warstw materiału kompozytowego na jakość przecinanych powierzchni.
EN
Presented are results of the surface quality sandwich composites (aluminum alloy EN AW-2024 and CFRP) by using an abrasive water-jet. The experiments were conducted with different speed of cutting, pressure of the abrasive water, mass flow rates, entry side of the stream and quantity of composite layers. The analysis has been studied based on received bevel angle values.
PL
Przeanalizowano siły skrawania przy frezowaniu współbieżnym i przeciwbieżnym odlewniczego stopu aluminium AlSi10Mg. Badania obejmowały pomiar składowych Ff, Fp i Fc (odpowiednio: Fx, Fy, Fz) siły skrawania oraz wyznaczenie ich amplitud przy stałej wartości posuwu na ostrze fz oraz przyjętych zmiennych parametrach technologicznych, tj.: głębokości skrawania ap, szerokości frezowania ae oraz prędkości skrawania vc. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że wraz ze wzrostem głębokości skrawania i szerokości frezowania wartości wybranych składowych i ich amplitudy rosną zarówno dla frezowania współbieżnego, jak i przeciwbieżnego. Przy wzroście prędkości skrawania zaobserwowano, że składowe całkowitej siły skrawania rosną do prędkości vc = 450 m/min, następnie ich wartości zaczynają spadać. Jest to związane z przejściem z obróbki konwencjonalnej w zakres high speed cutting. Warto podkreślić, że w przypadku frezowania przeciwbieżnego odnotowano wyższe wartości sił skrawania niż dla frezowania współbieżnego.
EN
The analysis of cutting forces during in-cut and out-cut milling of EN AC-AlSi10Mg cast aluminum alloy was presented. The research included measurement of the components of the total cutting force: Ff, Fp and Fc (Fx, Fy, Fz respectively) and determination of their amplitudes at a constant feed per tooth value and the adopted variable technological parameters, i.e.: depth of cut ap, milling width ae and cutting speed vc. Based on the obtained results, it was found that along with the increase in the depth of cut and the milling width, the values of selected components and their amplitudes increase for both in-cut and out-cut milling. During rise of cutting speed, it was observed that the components of the total cutting force increase to the speed vc = 450 m/min, then their values begin to decrease. This is related to the transition from conventional machining to the range of High Speed Cutting. It is important that higher values of cutting forces were noted in the case of out-cut milling instead of in-cut milling.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań, mające na celu określenie zmian sztywności kleju epoksydowego w zależności od grubości spoiny klejowej. W połączeniach klejowych metali, w strefie przyściennej klejonych elementów, występuje cienka warstwa o odmiennych właściwościach względem rdzenia spoiny. W spoinach o niewielkiej grubości istotny może być wpływ właściwości strefy przyściennej na uogólnioną wartość modułu Younga. Wraz ze wzrostem grubości spoiny znaczenie tej strefy i pozornego modułu Younga, kształtowanego w wyniku specyficznego porządkowania struktury po wpływem pola sił warstwy przyściennej metalu, powinno zanikać na rzecz wartości podstawowej modułu Younga, charakterystycznej dla materiału kleju. Przedstawiono wyniki badań wytrzymałości połączenia klejowego, wykazujące spadek wytrzymałości na rozciąganie połączenia doczołowego wraz ze wzrostem grubości spoiny. Spadek wytrzymałości połączenia częściowo jest związany z regresją wartości modułu Younga w spoinach o większej grubości. Ma to także związek z występowaniem wad struktury, takich jak pęcherze gazowe, rzadzizny, które mogą intensyfikować wpływ grubości skleiny na jej wytrzymałość.
EN
Article presents research aimed to determine changes in stiffness of epoxy adhesive depending on adhesive layer thickness. In metal-metal adhesive joints, in boundary zone of bonded elements occurs thin layer of adhesive with different properties compared to the core of the joint. In joints of small thickness contribution of properties of boundary zone in generalized value of Young’s Modulus might be highly essential. With the increase of joint thickness influence of apparent Young’s modulus, formed in the result of specific structure ordering caused by field force of metal boundary zone, should decline in favor for basic value of Young modulus, characteristic for the adhesive material. Results of tensile strength tests were shown, indicating decrease of tensile strength in reference to increase of joint thickness. Decrease of adhesive joint tensile strength is associated with reduction of Young’s modulus value in joints of higher thickness. Change is related with occurrence of structural defects, such as gas bubbles, looseness, which might intensify influence on tensile strength with the increase of thickness of adhesive joint.
PL
W pracy przedstawiono analizę wpływu dokładności wykonania elementów połączenia zatrzaskowego na przebieg montażu, a w szczególności na wartości sił zamykających. Jednym z najbardziej efektywnych i łatwych sposobów łączenia elementów jest połączenie zatrzaskowe, które jest stosowane do montażu struktur wielkogabarytowych. W ramach pracy opracowano i przebadano przebieg montażu w aspekcie dokładności wykonania elementów mechanicznego połączenia, które wykonano z dwóch materiałów tj.: stopu aluminium EN AW-2024 (pokrywa) oraz kompozytu polimerowego (podstawa) na osnowie żywicy epoksydowej wzmacnianej włóknem szklanym (TSE). Na podstawie przeprowadzonych badań zauważono, że w aluminiowej pokrywie występują plastyczne deformacje elementów zatrzasku, objawiające się zwiększeniem jego średnicy w górnej części. Może to wynikać z zalegania naprężeń własnych powstałych zarówno w procesie wytwarzania półfabrykatu (efekt historii technologicznej), jak i wygenerowanych podczas obróbki skrawaniem. Dodatkowo w trakcie zamykania połączenia zauważono charakterystyczny podział na trzy etapy: w pierwszym zaobserwowano wyraźny wzrost siły niezbędnej do uzyskania wymaganego odkształcenia sprężystego, następnie stabilizację siły wciskania oraz ostatecznie gwałtowny wzrost wynikający z całościowego odkształcania konstrukcji. Początkowe rozbieżności w wartościach siły zamykającej są prawdopodobnie rezultatem różnic w wartościach odchyłek wykonania otworów w podstawie. Wykonana analiza pozwala stwierdzić, iż mierzone wartości odchyłek wymiarów mieszczą się w założonych tolerancjach, co oznacza, że mechaniczne połączenie zatrzaskowe zostało zaprojektowane i wykonane poprawnie.
EN
The paper presents an analysis of influence of machining accuracy of snap fit joint elements on assembly process, in particular on values of closing forces. One of the most effective and easy ways to bind elements is a snap fit joint which is used for the assembly of large-size structures. As a part of experimental study assembly process was developed and studied in aspect of machining accuracy of elements of mechanical joint. They are made of two materials i.e.: aluminum alloy EN AW-2024 (cover) and polymer composite (base). It has an epoxy resin matrix and is reinforced with glass fibres (TSE). Based on the conducted study, it has been noted that in aluminum cover are plastic deformations of snap elements, showing by increasing its diameter at the upper part. It can be result of internal stresses created in both blank manufacturing process (effect of technological history), and generated during machining. Additionally, du ring binding characteristic division into three phases has been observed: at first, clear increase of force necessary to achieve the required elastic deformation, then force stabilization and finally a sharp increase due to deformation of overall structure. Initial differences in the values of closing force are probably the result of differences in deviation values of performed holes in the base. The conducted analysis leads to the conclusion that the measured deviation values of dimensions fit in the established tolerances, which means that the mechanical snap fit joint was designed and manufactured properly.
PL
Na dokładność elementów maszyn wpływa wiele czynników zależnych od: maszyn technologicznych, narzędzi, uchwytów obróbkowych, właściwości materiałów obrabianych, parametrów technologicznych, cieczy obróbkowych itp. W pracy przedstawiono wyniki badań dokładności partii przedmiotów o złożonym kształcie. Proces frezowania realizowano na 3-osiowym centrum obróbkowym Avia VMC-800HS. Pomiary dokładności geometrycznej przeprowadzono na współrzędnościowej maszynie pomiarowej Vista ZEISS. Analiza powtarzalności błędów wymiarów wykonanych przez frezowanie przedmiotów umożliwiła określenie wartości tolerancji możliwej do uzyskania w warunkach produkcyjnych. Szczególną uwagę zwrócono na błędy wykonania ważne ze względów montażowych. Porównano dokładność przedmiotów wykonanych ze stali 15-5PH oraz 4330. Określono klasę dokładności wykonania, podano odchyłki oraz wykazano, że możliwe jest zachowanie porównywalnej dokładności wykonania elementów z dwóch materiałów, różniących się właściwościami przy doborze odpowiednich parametrów technologicznych obróbki.
EN
The accuracy of machine parts depend on numerous factors connected with: technological machines, tools, fixture clamps, the properties of workpiece material, cutting parameters, cutting fluids etc. This paper reports the results of a study investigating the accuracy of a series of objects with complex shape. The milling process was performed on a 3-axis machining center, Avia VMC-800HS. The measurements of geometric accuracy were made using the ZEISS Vista coordinate measuring machine. The examination of the repeatability of dimensional errors of the objects produced by milling led to determination of the values of tolerance which can be obtained under production conditions. Particular attention was paid to the errors of part quality as they may affect the assembly process. The accuracy of parts made of 15-5PH and 4330 steel was the compared. Accuracy class and dimensional deviation were determined. The results demonstrate that it is possible to ensure comparable accuracy of parts made of two different materials by selecting appropriate machining parameters.
9
Content available remote Wpływ średnicy frezu na jego zużycie podczas obróbki stopu tytanu Ti6Al4V
PL
Do głównych problemów towarzyszących obróbce materiałów trudnoobrabialnych należy zużycie narzędzi. Może ono mieć duży udział w kosztach produkcji wyrobu. Stopy tytanu ze względu na swoje właściwości – niską przewodność cieplną, znaczną wytrzymałość i duży współczynnik tarcia – należą do materiałów trudnoobrabialnych. W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu średnicy frezu na jego trwałość w procesie frezowania stopu tytanu Ti6Al4V.
EN
One of the main problems associated with machining of difficult-to-cut materials is tool wear. Tool wear may comprise a large proportion of production costs. Titanium alloys due to its properties – low thermal conductivity, high durability and a large coefficient of friction belong to difficult-to-cut materials. The paper presents the results of research on the impact of cutter diameter on tool wear during the milling process of titanium alloy Ti6Al4V.
PL
Przedstawiono wybrane wyniki badań jakości powierzchni próbek klejonych po cięciu. Badane materiały klejono w układzie klasycznej zakładki oraz w układzie sandwich w różnych wariantach. Proces cięcia realizowano z użyciem technologii waterjet ze zmiennym parametrem pracy vf.
EN
The paper presents selected results of the surface quality measurements on the as cut bonded samples. The test materials were conventional lap bonded samples or sandwich bonded samples in different arrangements. Water jet method was applied under variable speed vf.
11
Content available remote Obróbka naroży wewnętrznych o małym promieniu zaokrąglenia
PL
W artykule przedstawiono wyniki eksperymentu mającego na celu sprawdzenie możliwości połączenia operacji wiercenia i frezowania w obróbce płaskich, nieprzelotowych kieszeni wewnętrznych.
EN
The paper presents practical effects of the combined drilling and milling operations to produce blind extensive hollows with small radius fillets.
EN
Different forms of tool wear occur in the milling process. Mechanical wear, which has a range of varieties, is a typical form of wear connected with mill operating. One of the varieties of mechanical wear, frequently occurring during milling machiningresistant materials, is undesirable catastrophic wear. Avoiding that kind of wear by appropriate selection of technological parameters, sort of burning carbides and their microstructure constitutes basic information about reliability of the tool. This paper presents the findings from the experimental testing of the impact SC grain size in end mills on the cutting tool tooth (bit) service life and surface topography after slot milling Ti6Al4V alloy parts. The tool wear indicator was determined in compliance with PN-ISO 8688:1996. It was demonstrated that ultra fine grain SC milling cutters are the most resistant to chipping, whereas the surfaces machined with these cutting tools reveals the lowest roughness. The coarse grain SC milling cutters are among those with the shortest service life of all tested tools.
PL
W procesie skrawania występują różne formy zużycia narzędzi. Zużycie mechaniczne, które ma szereg odmian, jest typową formą zużycia związaną z eksploatacją frezów. Jedną z odmian zużycia mechanicznego, często pojawiającą się podczas skrawania materiałów trudnoobrabialnych jest niepożądane zużycie katastroficzne. Unikanie tego rodzaju zużycia poprzez odpowiedni dobór parametrów technologicznych, gatunku węglików spiekanych oraz ich mikrostruktury stanowi podstawową informację o niezawodności narzędzia. W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych wpływu wielkości ziaren węglików spiekanych we frezach walcowo-czołowych na trwałość ostrza i topografię powierzchni po procesie frezowania rowków w stopie tytanu Ti6Al4V. Wskaźniki zużycia wyznaczono w oparciu o normę PN-ISO 8688: 1996. Wykazano, że frezy o strukturze ultradrobnoziarnistej są najbardziej odporne na wykruszenia, a powierzchnia po obróbce charakteryzuje się najmniejszą chropowatością. Najmniejszą trwałością charakteryzują się frezy o strukturze gruboziarnistej.
EN
The paper presents an analysis of the influence of machining strategy and the technological history of semi-finished product on the deformation of thin-walled elements made of aluminium alloy EN-AW 2024 after milling. As a part of this research work, five machining strategies are analysed. Additionally, the rolling direction of the plate (longitudinal and transversal) is taken into account as a technological history. During the research, the focus is set on the effects of the machining strategies i.e. HPC, HSM and conventional machining as well as their combinations on the post-machining stresses and deformations. Each of these strategies has a different range of technological parameters, which results in differences in machining efficiency and introduces post-machining stresses to the surface layer of the workpiece that vary in values and nature (i.e. compressive stresses or tensile stresses). The conducted study shows that larger deformations were obtained for transversal rolling direction in each analyzed case. The lowest deformation both for transversal and longitudinal rolling direction were achieved for the HSM and CM strategy.
EN
The paper presents the results of a comparative study of shear strength of single–lap adhesive joints, depending on the method of surface preparation of steel plates with increased corrosion resistance. The method of preparing adherend surfaces is often one of the most important factors determining the strength of adhesive joints. Appropriate geometric surface development and cleaning of the surface enhances adhesion forces between adherend material and adhesive. One of the methods of shaping engineering materials is waterjet cutting, which in the AWJP – abrasive waterjet peening variant, serves to shape flat surfaces of the material by changing the roughness and introducing stresses into the surface layer. These changes are valuable when preparing adhesive joints. In the study, surface roughness parameters obtained with AWJP treatment, were analyzed in direct relation to the strength of the adhesive joint. As a consequence of the experimental results analysis, the increase in the strength of the adhesive joints was observed in a certain range of parameters used for AWJP treatment. A decrease in shear strength of adhesive joint with the most modified topography of overlap surface was observed.
EN
This paper presents the results of tests concerning the value of surface free energy on the basis of measurements of contact angle with measure liquids: distilled water and diiodomethane. The surface of steel-316L samples was modified in an ozone atmosphere, and the concentration of ozone and the conditioning time of the samples in the reaction chamber were changed. The results of tests concerning the measurements of the value of surface free energy were subject to analysis. Also analysed were the components of SFE: the polar and dispersive components. The obtained test results were analysed in statistical terms. The paper ends with conclusions.
16
Content available remote Energia powierzchniowa wybranych klejów epoksydowych
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów swobodnej energii powierzchniowej oraz jej składowych dla wybranych środków adhezyjnych. Badania przeprowadzono dla kompozycji żywicy epoksydowej Epidian 5 z dwoma utwardzaczami: PAC oraz Z1. Podstawą do określenia swobodnej energii powierzchniowej były pomiary kąta zwilżania materiału o określonym stanie energetycznym warstwy wierzchniej przez wybrane kleje epoksydowe. Pomiar stanu energetycznego warstwy wierzchniej materiału bazowego przeprowadzono w oparciu o metodę Owena-Wendta. W pracy przedstawiono analizę uzyskanych wyników pomiarów kąta zwilżania oraz wyznaczonej swobodnej energii powierzchniowej. W wyniku przeprowadzonych prac określono parametry energetyczne, jakie powinna mieć wierzchnia warstwa materiału łączonego, aby proces zwilżania przebiegał w sposób optymalny.
EN
The article presents the results of measurements of surface free energy and its components for selected adhesives. The research were carried out for the epoxy resin composition Epidian 5 with two hardeners: PAC and Z1. The basis for determining the surface free energy were measurements of the contact angle on the material with a specific energy state of the surface layer wetted by selected epoxy adhesives. Measurement of the energy of the surface layer of the base material were carried out using the Owens-Wendt method. The paper presents an analysis of the results of measurements of contact angle and the determined surface free energy. As a result of the work parameters of energy were specified, which should have a surface layer of the connected material, in order to the wetting process proceeds in an optimal way.
PL
W pracy przedstawiono wybrane wyniki badań jakości powierzchni po cięciu próbek klejonych różnymi klejami epoksydowymi. Z punktu widzenia efektywności procesów montażowych ważne jest, aby powierzchnie te nie wymagały dodatkowych operacji, takich jak usuwanie zadziorów czy operacji o charakterze wykończeniowym. Materiałami klejonymi była stal 316L oraz stop tytanu Ti6Al4V. Badane materiały klejono w układzie klasycznej zakładki oraz w układzie „sandwich” w różnych wariantach. Proces cięcia realizowano z użyciem technologii „waterjet” ze zmiennym parametrem pracy vf. W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące wartości swobodnej energii powierzchniowej oraz wybranych parametrów chropowatości powierzchni klejonych materiałów. Przedstawiono także topografię powierzchni powstałej w wyniku przecięcia łączonych materiałów oraz kąt ukosowania powierzchni po cięciu strugą wodno-ścierną. Pracę zakończono wnioskami.
EN
The paper presents selected results of the surface quality measurements after cutting the samples bonded using different epoxy adhesives. From the point of view of efficiency of assembly processes, it is important that these surfaces do not require additional operations such as deburring or finishing operations. Materials were adhesive disc: 316L steel and Ti6Al4V titanium alloy. The test materials were bonded in conventional lap joint and in a “sandwich” in the different variants. The cutting process was realized with the use of “waterjet” technology under variable speed vf. The article presents the results of research on the value of surface free energy and selected parameters of surface roughness of bonded materials, shows the topography of the surface created by the intersection of the materials to be joined, and the angle of the bevel surface after cutting by jet of water and abrasive. Conclusions from the tests are presented at the final stage of the paper.
PL
Skrawalność tworzyw epoksydowych istotnie różni się od skrawalności metali. W dużym stopniu decyduje o tym różnica w wartościach modułu Younga tych materiałów. W wielu współczesnych konstrukcjach stosuje się elementy których fragmenty zbudowane są zarówno z metali jak i tworzyw polimerowych. Z takimi sytuacjami spotykamy się również w konstrukcjach sklejanych. W niektórych przypadkach takie elementy są równocześnie obrabiane w procesach skrawania. Podatność na odkształcenia pod wpływem sił skrawania, różna dla elementów metalowych i dla tworzyw polimerowych, może być przyczyną błędów wymiarów. W pracy frezowano strukturę stop aluminium - tworzywo epoksydowe i analizowano różnice wartości odkształcenia po obróbce. Przedstawiono wyniki badań oraz wnioski.
EN
A machinability of epoxide plastics is significantly different than machinability of metals. The differences of Young modulus of these materials are mainly deciding about this. A lot of modern constructions are build both from metals and plastics. The same situation we observe in adhesive joints of different materials. In some cases these elements are machined simultaneously. The deformability of elements affected by cutting forces is different for metal and plastics, so it makes a contribution to dimensional error. The metal-epoxide structures were machined and the differences in their strain after machining were analysed. In the end of the paper the results and conclusions were presented.
19
Content available remote Pozorny moduł Younga klejów epoksydowych w połączeniu klejowym metali
PL
W analizie modelowej MES jednym z istotnych elementów jest dokładne określenie stałych materiałowych takich jak moduł Younga czy współczynnik Poissona. Z reguły określa się je w standardowych próbach na próbkach „wiosełkowych” lub przyjmuje na podstawie dostępnej literatury. W przypadku połączeń klejowych sprawa jest bardziej skomplikowana. Klej w stanie płynnym, w kontakcie z powierzchnią metalu, podlega silnemu oddziaływaniu pola sił fizysorpcyjnych i chemisorpcyjnych na granicy faz. W efekcie w bezpośredniej strefie granicznej następuje specyficzne porządkowanie struktury co skutkuje zmianą właściwości tej strefy w stanie utwardzonym. Grubość tej strefy zależy od wielu czynników, najczęściej zmiana tych właściwości przejawia się wzrostem sztywności utwardzonego kleju w tej strefie. Zjawisko to znane jest jako „pozorny” moduł Younga. W sytuacji, gdy grubość warstwy kleju jest mała, a tak z reguły jest w przypadku połączeń metali, zjawisko to może w istotny sposób zwiększać niepewność otrzymanych wyników symulacji. W pracy przedstawiono badania porównawcze polegające na wyznaczeniu współczynnika sprężystości wzdłużnej kleju dla próbek „wiosełkowych” oraz kleju w spoinie klejowej dla próbek „przekładkowych”. Wyznaczono różnicę w wartości modułu Younga kleju epoksydowego oraz spoiny klejowej. Rozważano wpływ tej różnicy na stopień zgodności otrzymywanych wyników symulacji MES z wynikami badań niszczących.
EN
In FEM analysis one of crucial elements is to accurately determine material constants like Young’s modulus or Poisson’s ratio. In general these constants are identified in standard tests on dumbbell-shaped samples or assumed based on available literature. In case of adhesive joints issue is much more complicated. Adhesive in its uncured state, in contact with surface of the metal, is subjected to impact of physisorption and chemisorption forces at the phase boundary. In the effect of this in the direct boundary zone occurs specific structure ordering, which results in modification of properties of this area in cured state. Thickness of this zone is dependent on various factors, predominantly change of these properties results in increased glue rigidity. This phenomenon is known as “apparent” Young’s modulus. In case, where thickness of glue layer is small, as it is typically for adhesive metal joints, this phenomenon might significantly increase uncertainty of the results of the FEM simulation. Comparative studies were shown involving the determination of the elastic modulus of adhesive of the dumbbell samples and an adhesive joint in the interleaved samples. The difference in the value of Young’s modulus of adhesive epoxy material and adhesive joint was determined. The impact of this difference on the degree of compliance of FEM simulation in comparison with results of destructive testing was considered.
PL
W pracy przedstawiono wybrane wyniki badań jakości powierzchni po cięciu strugą wodno-ścierną próbek złożonych z kilku warstw materiałów klejonych klejem epoksydowym. Takie konstrukcje przekładkowe wykonano ze stopu tytanu Ti6Al4V, stopu aluminium AW2017A oraz kompozytu epoksydowo-węglowego. Badane materiały klejono w układzie „sandwich” w różnej konfiguracji. Proces cięcia realizowano z użyciem technologii „waterjet” ze zmienną prędkością posuwu vf. Analizowano wybrane parametry chropowatości (2D oraz 3D) powstałej po cięciu powierzchni, parametry chropowatości powierzchni w strefie wejścia oraz wyjścia strugi wodno-ściernej, przedstawiono topografię powstałej powierzchni oraz kąt ukosowania powierzchni po cięciu. Pracę zakończono wnioskami.
EN
The paper presents selected results of the surface quality measurements after hydro-abrasive cutting the samples bonded using different epoxy adhesives. Such sandwich structures are made of Ti6Al4V titanium alloy, AW2017A aluminum alloy and carbon composite. The test materials were bonded in a “sandwich” in various configurations. The cutting process was realized with the use of “waterjet” technology under variable speed vf. Analyzed selected roughness parameters (2D and 3D) formed on the cutting surface, surface roughness parameters are input and output waterjet abrasive, the resulting surface topography is shown and the angle of the bevel surface after cutting. Conclusions from the tests are presented at the final stage of the paper.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.