Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 795

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 40 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  odpady komunalne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 40 next fast forward last
PL
25. Wielgosiński, G. 2020 – Termiczne przekształcanie odpadów. Wydawnictwo Nowa Era. Analizą objęto wytwarzanie frakcji energetycznej i jej udział w odpadach komunalnych wytwarzanych przez mieszkańców województw południowo-wschodniej Polski (województwo małopolskie, województwo śląskie oraz województwo podkarpackie). Udziały poszczególnych frakcji morfologicznych w całym strumieniu odpadów komunalnych są zróżnicowane w zależności od województwa. Analizę przeprowadzono na podstawie dostępnych dokumentów planistycznych (na lata 2016–2022) oraz materiałów sprawozdawczych (za lata 2017‒2019). Za frakcje energetyczne uznano odpady z tworzyw sztucznych, papieru i tektury, tekstyliów, drewna oraz odpady wielomateriałowe. Udział frakcji energetycznych w całkowitym strumieniu wytwarzanych odpadów komunalnych w województwie małopolskim sięga blisko 49%. W województwach podkarpackim oraz śląskim udział ten kształtuje się odpowiednio na poziomie 29 i 36%. Ustalono, że wielkość wytwarzania frakcji energetycznej w województwiemałopolskim kształtowała się w granicach od 500 531 do 603 875 Mg rocznie. Wielkość wskaźnika wytwarzania tej frakcji w województwie jest na poziomie 148–177 kg/M/rok. Roczna wielkość wytwarzania odpadów frakcji energetycznej w województwie podkarpackim mieściła się w granicach 138 239–165 100 Mg. Wartości wskaźnika wytwarzania kształtują się na poziomie 65–78 kg/M/rok. Wytwarzanie frakcji energetycznej w województwie śląskim mieściło się w granicach 553 556‒700 868 Mg rocznie. Wartości wskaźnika wytwarzania tej frakcji kształtują się na poziomie 122–155 kg/M/rok. Wykazano ponadto szacowaną wielkość niezagospodarowanej masy frakcji energetycznej, która może być docelowo wysegregowana w instalacji i skierowana do dalszego przetwarzania a obecnie najprawdopodobniej zasila strumień odpadów zmieszanych. Masa takiej frakcji jest zdecydowanie zróżnicowana dla województw i mieściła się w szerokich granicach od 10 do 71% masy wytworzonej. Ze względu na trudności metodyczne, napotkane w trakcie analizy, uzyskane wyniki należy traktować orientacyjnie.
EN
The analysis covered the production of the energy fraction and its percentages in the municipal waste produced by the inhabitants of the voivodships of south-eastern Poland (Małopolskie, Śląskie and Podkarpackie voivodships). The shares of individual morphological fractions in the entire stream of municipal waste vary depending on the voivodship. The analysis was carried out on the basis of available planning documents (for 2016‒2022) and reporting documents (for 2017‒2019). Wastes from plastics, paper and cardboard, textiles, wood and multi-material waste were considered as energy fractions. The percentages of energy fractions in the total stream of municipal waste generated in the Małopolskie Voivodship is close to 49%. In the Podkarpackie and Śląskie Voivodships, the percentages is 29 and 36%, respectively. The production of the energy fraction in the Małopolskie Voivodship ranged from 500,531 to 603,875 Mg per year. The production index of the fraction in the voivodeship was set at the level of 148–177 kg/per capita/year. The annual volume of energy fraction waste generation in the Podkarpackie Voivodship ranged from 138,239 to 165,100 Mg. The values of the production index range from 65 to 78 kg/per capita/year. The production of the energy fraction in the Śląskie Voivodship ranged from 553,556 to 700,868 Mg annually. The production index of the fraction are at the level of 122–155 kg/per capita/year. Moreover, the estimated the mass of the energy fraction, which can be ultimately segregated in the installation and directed to further processing, and currently most likely feeds the stream of mixed waste, has been shown. The mass of the a fraction is definitely differentiated for voivodeships and ranged from 10 to 71% of the produced mass. Due to methodological difficulties encountered during the analysis, the obtained results should be treated as indicative.
PL
Właściwa troska o utrzymanie terenów zieleni wiąże się z koniecznością przeprowadzenia wielu prac utrzymaniowych, takich jak np. koszenie trawników lub pielęgnacja zieleni. W dużej mierze prace te przeprowadzane są przez podmioty wyspecjalizowane w świadczeniu tego typu usług. W procesie tym powstają odpady – skoszona trawa czy przycięte gałęzie. Może jednak dojść do wytworzenia również innych pozostałości, takich jak zużyty sprzęt czy opakowania po stosowanych preparatach. I tu już do głosu dochodzi prawo.
PL
Nie ulega wątpliwości, że efektywna gospodarka bioodpadami ma niebagatelny wpływ na ochronę środowiska, w tym możliwość osiągnięcia wymaganych przepisami prawa poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu.
PL
W 2020 roku ilość odpadów komunalnych wytwarzanych w Unii Europejskiej wyniosła średnio 505 kg/mieszkańca i była bardzo zróżnicowana, od 845 kg na mieszkańca Danii do 287 kg na mieszkańca Rumunii (342 kg na mieszkańca Polski). Różnice te są spowodowane nie tylko sposobem zbierania odpadów i gospodarowania nimi, ale również wzrostem konsumpcji i dobrobytem gospodarczym. W porównaniu z 1995 r. tylko siedem państw członkowskich wytworzyło w 2020 r. mniej odpadów komunalnych na osobę: Bułgaria (-36%), Węgry (-21%), Słowenia (-18%), Rumunia (-16%), Hiszpania (-10%), Belgia (-9%) i Holandia (-1%).
5
Content available Port Czystej Energii. Zielona energia dla Gdańska
PL
Przed Polską i Unią Europejską stoją ważne wyzwania związane z optymalnym zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Jakość selektywnej zbiórki wciąż pozostawia wiele do życzenia i wymaga znacznej poprawy. O skali problemu świadczy to, że w Polsce wytwarza się średnio 14,5 mln ton odpadów komunalnych rocznie. Ich ilość co rok wzrasta o około 0,5 mln ton. Wdrożenie racjonalnej gospodarki odpadami powinno być nie tylko priorytetem, ale koniecznością.
PL
Globalnie co roku wytwarza się w przybliżeniu dwa mld ton stałych odpadów komunalnych. Składowanie odpadów stanowi w Polsce istotny problem, bowiem 43% z nich trafia na składowiska często uchybiające standardom prawnym, podczas gdy średnia unijna wynosi ok. 24%.
PL
We współczesnych koncepcjach rozwoju gospodarczego w coraz większym stopniu akcentowane są kwestie związane z ochroną środowiska naturalnego. Wśród przyczyn tej sytuacji można wymienić: zanieczyszczenie środowiska naturalnego, co jest czynnikiem motywującym do działań ograniczających emisję zanieczyszczeń oraz usuwanie zalegających w środowisku odpadów; ograniczenie zasobów naturalnych, co motywuje do ograniczenia zużycia surowców i wdrażania nowych rozwiązań technologicznych uniezależniających gospodarkę od tego typu ograniczeń oraz wzrost „odpowiedzialności za środowisko” przez społeczeństwa.
PL
Odpady komunalne stanowią tylko ok. 10% wszystkich odpadów, są jednak poważnym problemem. Sposobem na rozwiązanie tego problemu jest przekształcanie termiczne. Taki kierunek można zaobserwować w UE. Udział tej metody stale wzrasta i z reguły jest podstawowym sposobem radzenia sobie z odpadami komunalnymi. Ale czy powinno to dotyczyć wszystkich odpadów komunalnych? Zwłaszcza, że zwykle rozumiane jest jako spalanie w celu uzyskania energii cieplnej. Czy dla osadów ściekowych to jest najlepszy sposób?
9
Content available remote The noise exposure, at a municipal mechanical-biological waste treatment plant
EN
Poland in the European Union statistics, takes the penultimate place, in terms of generated municipal waste in European countries. By 2035, in accordance with the EU law, Member States are to achieve a recycling level of 65% for municipal waste. According to GUS data for 2020, Poland reached a general recycling level of 26.7%, excluding bio-degradable waste. Pressure from the European Union, for much higher recycling levels, is prompting the construction of many more modern facilities, including mechanical-biological treatment (MBT) plants. MBT plants often have difficult working conditions for employees: A very foul odor, excessive light, biological hazards, rodents and noise. Excessive noise, can not only damage hearing, but can also cause other negative health issues. Examples, include reduced mental capacity, reduced precision of movement and visual disturbances. The purpose of the research presented here, was to analyze and study noise exposure in selected areas of the MBP plant in order to determine the maximum and average exposure of workers to this factor.
PL
Polska w statystykach Unii Europejskiej, zajmuje przedostatnie miejsce, pod względem wytwarzanych odpadów komunalnych w krajach europejskich. Do 2035 r., zgodnie z prawem unijnym, państwa członkowskie mają osiągnąć poziom recyklingu odpadów komunalnych w wysokości 65%. Według danych GUS za rok 2020 Polska osiągnęła ogólny poziom recyklingu w wysokości 26,7%, z wyłączeniem odpadów ulegających biodegradacji. Presja ze strony Unii Europejskiej na znacznie wyższe poziomy recyklingu skłania do budowy wielu nowoczesnych instalacji, w tym zakładów mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP). W zakładach MBP często panują trudne warunki pracy dla pracowników: bardzo nieprzyjemny zapach, nadmierne światło, zagrożenia biologiczne, gryzonie i hałas. Nadmierny hałas może nie tylko uszkadzać słuch, ale także powodować inne negatywne problemy zdrowotne. Przykładem może być obniżona sprawność umysłowa, zmniejszona precyzja ruchów oraz zaburzenia widzenia. Celem artykułu było przeanalizowanie i zbadanie narażenia na hałas w wybranych obszarach zakładu MBP w celu określenia maksymalnego oraz średniego narażenia pracowników na ten czynnik.
EN
Bioleaching research considers both the bio- and anthroposphere in the search for novel ways to recover resources and elements, which is important to the concept of sustainable development. Since the efficient, cost-effective and simple recovery of resources is of increasing importance in the circular economy model, the bioleaching of metals is a method currently gaining interest. The process is also of importance considering the need for the neutralization of waste materials/resources that allow for their safe storage and use. In this study, Acidithiobacillus thiooxidans bacteria, which is commonly found and widely utilized in the bioleaching process due to its high tolerance to heavy metals, was used in a twenty-eight-day experiment. The manner in which bacteria inhabit incineration residues was observed using fluorescence optical microscopy and scanning electron microscopy. The concentration of elements in incineration residues and in the post-reaction solutions was measured using inductively coupled plasma mass spectrometry and the efficiency of element recovery was calculated based on the results. Municipal waste incineration bottom ash and sewage sludge incineration fly ash were considered in the experiment. The extraction rates were far from satisfactory, with the average 20 and 50% for bottom ash and sewage sludge ash, respectively. The obtained results were consistent with microscopic observations where the relative number of bacteria increased only slightly over time in the sewage-sludge fly ash and was barely observed in the bottom ash of municipal-waste incineration.
PL
Badania procesów bioługowania to analiza przenikania się bio- i antroposfery, w poszukiwaniu nowych sposobów na odzyskiwanie zasobów i pierwiastków. Granica tych sfer ma duży potencjał dla wdrażania modelu zrównoważonego rozwoju. Ze względu na fakt, że efektywne, tanie oraz proste metody odzyskiwania surowców mają rosnące znaczenie w gospodarce o obiegu zamkniętym, bioługowanie metali jest metodą, która obecnie cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Jest to również proces istotny w kontekście neutralizacji surowców odpadowych umożliwiającej ich bezpieczne magazynowania i zastosowanie. W przeprowadzonym badaniu powszechnie występujące bakterie Acidithiobacillus thiooxidans, które są często używane w procesach bioługowania ze względu na fakt ich wysokiej tolerancji na metale ciężkie, zostały wykorzystane w 28-dniowym eksperymencie. Sposób i zmienność w czasie, w jaki bakterie zasiedlają osad po spalaniu, został zaobserwowany przy pomocy fluorescencyjnej mikroskopii optycznej i skaningowej mikroskopii elektronowej. Stężenie pierwiastków w osadach po spalaniu i w poreakcyjnych roztworach zostało zmierzone przy użyciu indukcyjnie sparowanej plazmowej spektrometrii mas, a efektywność odzyskiwania pierwiastków została obliczona na podstawie uzyskanych wyników. Popioły po spalaniu odpadów komunalnych oraz popioły lotne ze spalania osadów ściekowych zostały ujęte w eksperymencie. Stosunki ekstrakcji pierwiastków były dalekie od zadowalających ze średnią 20 oraz 50% dla popiołów po spalaniu odpadów komunalnych oraz popiołu z osadów ściekowych. Pozyskane wyniki są w zgodzie z obserwacjami dokonanymi przy pomocy mikroskopii, gdzie relatywna liczba bakterii wzrosła niewiele we wspomnianym czasie w przypadku popiołów ściekowych i była w zasadzie niedostrzegalna w przypadku popiołów dennych.
PL
Niezależnie od typu instalacji, rodzaju spalanego paliwa, mocy czy przeznaczenia, zawsze pozostaje miejsce na ulepszenia. Rozwiązania poprawiające efektywność wprowadzono również w działającej od 4 lat Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii w Rzeszowie. Instalacja w skrócie nazywana ITPOE działa na terenie rzeszowskiej elektrociepłowni, należącej do PGE Energia Ciepła, z grupy PGE.
PL
Stare porzekadło mówi: „pokaż mi swoich przyjaciół, powiem ci, jakim jesteś człowiekiem”. Baczny obserwator może je natomiast sparafrazować jako: „pokaż co wrzucasz do kosza, a odgadnę, w jakim społeczeństwie żyjesz”.
PL
Ciepło, prąd i gaz. Ich waga w domowych rachunkach stanowi główny koszt utrzymania mieszkania. To również koszt numer jeden wielu jednostek użyteczności publicznej, samorządów i przedsiębiorstw, szczególnie tych energochłonnych.
EN
Waste transport is just one of the segments in the solid municipal waste management. Throughout the entire waste life cycle, starting by generation of waste, via storing, collecting, transporting, recycling, treating and depositing, several different polluting substances are emitted. The solid waste transport, apropos, transporting vehicles emit into the air different pollution substances such as CO2, CO, NOx, NMVOC, PM, PAHs etc. These substances can present certain problems for human health and environment. The research subject of this study is the analysis of solid waste transportation within the Banja Luka region (B&H), from towns and municipalities belonging to the region and transporting their mixed municipal waste to the Banja Luka landfill. In the analysis, following parameters are included: distance to the landfill, type of vehicle used for the waste transportation, type of the engine, vehicle capacity and the number of tours during a year. The study estimates the emission of CO, NOx, NMVOC, and PM2.5 during one year using the listed parameters and by applying EMEP/EEA guidelines for estimating the emission of polluting substances into the air. The largest emission of polluting substances (CO, NOx, NMVOC and PM2.5) is from the oldest vehicles. The newest vehicles had a significantly lesser emission of these polluting substances into the air. The recommendation for decreasing the emission from the transportation vehicles is to organise the transfer-stations, procure new vehicles, optimise the collection routes and decrease the number of tours, as well as to better the usage of the vehicle capacity level.
EN
This paper presents the results of research of the impact of the COVID-19 pandemic on the amount of municipal waste generated in the Sieniawa community (region of south-eastern Poland). The basic assessment was conducted in relation to restrictions and limitations introduced in Poland in order to limit the transmission of the SARS-CoV-2 virus. The pandemic affected almost every sector of the economy and disrupted the existing social life, including the functioning of the waste management system. The analysis shows that in the study area during the COVID-19 pandemic, the level of waste generated changed significantly. It has been shown that in the study area, the introduction of various types of restrictions (including working and/or studying remotely, "national quarantine", restrictions on free movement, etc.) contributed to a clear reduction in the amount of waste generated in households, business entities, educational institutions, commercial and service facilities, among others. It turned out that the results of our observations are opposed with the generally formulated theses in this aspect. Nevertheless, an undeniable and unintended (indirect) effect of the actions taken to combat COVID-19 was the reduction of negative human pressure on the environment (reduction of the amount of waste generated). It follows that, in the current state of knowledge, there are no unambiguous patterns developed which would make it possible to predict the mechanisms responsible for the amount of waste generated during a crisis situation.
PL
Na rekultywowany teren pogórniczy naniesiono substrat glebowy zawierający osady ściekowe. Oznaczono zawartość metali ciężkich w próbkach nowo powstałej gleby pobranej z tego terenu i gleby kontrolnej. Obliczono wskaźnik zanieczyszczenia dla substratu glebowego i Taraxacum officinale metalami ciężkimi na obszarze poeksploatacyjnym. Stwierdzono korzystny wpływ materiału doglebowego na zdegradowane tereny pogórnicze. Odpady przemysłowe i komunalne mogą być wykorzystane w gospodarce o obiegu zamkniętym i rekultywacji terenu.
EN
Sewage sludge mixt. was deposited on the post-mining area. The content of heavy metals in soil samples was taken from both study and control site. The heavy metal contamination index for the soil substrate and Taraxacum officinale in the post-mining area was calculated. The beneficial effect of soil substrate on reclaimed post-mining areas was found. Industrial and municipal waste can be used for a circular economy and land reclamation.
PL
Przedstawiono możliwości wykorzystania prognoz demograficznych do przewidywania ilości odpadów komunalnych. Dodatkowo przedstawiono rolę prognozowania demograficznego w procesie zarządzania gospodarką odpadami, nie tylko w skali makro, ale również mikro, m.in. w zakresie określania składu morfologicznego odpadów komunalnych, co ma istotne znaczenie w procesie dostosowawczym doboru optymalnej technologii w zakresie recyklingu i utylizacji odpadów.
EN
Demographic forecasts were used to det. the amt. of planned municipal waste. The role of demographic forecasting in the process of waste management in the field of detg. the morphological compn. of municipal waste was presented. It is important in the process of adaptation and selection of the optimal technology in the field of recycling and waste disposal.
PL
W połowie lutego br. odbyła się dwunasta edycja konferencji skierowanej do branży odpadowej „Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów”, organizowana tradycyjnie przez Abrys. Skupiono się na analizie obecnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w świetle zmian w polskim prawie (ustawa o odpadach, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach), dotyczących m.in. obniżenia wymaganych poziomów recyklingu do 2025 r. Dyskutowano również nad tym, jak obecne zmiany wpłyną na rynek surowców, czy gminy wykorzystają czas na modernizację systemu odpadami i czy te zmiany zahamują wzrost cen. Ponadto, zaprezentowano kilka wizji systemu ROP, a przedstawiciele instalacji komunalnych wypowiedzieli się, co może, a co nie powinno trafić na ich linie. Podjęto też próbę odpowiedzi na pytanie, czy ekoprojektowanie i odpowiedzialność producentów ułatwi pracę instalacjom przetwarzania odpadów.
PL
Transformacja energetyczna zostanie w Polsce wymuszona rosnącymi kosztami uprawnień do emisji CO2. Udział paliw kopalnych musi się zmniejszyć. Jedną z alternatyw są odpady komunalne. Ich stosowanie rozwiązuje problemy dwóch branż – ciepłowniczej i odpadowej.
EN
Introduction/background: The problem of municipal waste management is an increasingly popular topic. The overproduction of waste is dangerous for human health, but also for the whole environment. For this reason, the coordination of the municipal waste management process is important for the general public, but at the same time it is not an easy process and involves many organisational and social challenges. Aim of the paper: The aim of the paper is to identify problems occurring in the process of municipal waste management together with a proposal for improvement measures. Materials and methods: The paper was prepared on the basis of a critical review of the literature and an interview conducted with 9 employees of the Town Office in Wodzisław Śląski. The article was created on the basis of the diploma thesis. Results and conclusions: As a result, the issues of municipal waste management were described, the process of municipal waste management in the municipality of Wodzisław Śląski was characterised, disturbances in the process were detected and improvements correcting the occurring errors were proposed.
first rewind previous Strona / 40 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.