Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1929

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 97 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Unia Europejska
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 97 next fast forward last
PL
W.artykule opisano poziom i zmiany produkcji soków zagęszczonych oraz soków pitnych w Polsce w latach 2015-2022. Przedstawiono także tendencje spożycia tych produktów w kraju oraz zmiany w poziomie eksportu i cen eksportowych zagęszczonego i pitnego soku jabłkowego, które to produkty dominują w produkcji i spożyciu soków w Polsce. Oceniono ponadto pozycję polskiego sektora soków i napojów wśród państw UE. Z.analizy wynika, że produkcja soków zagęszczonych nie wykazuje tendencji wzrostowych. Dynamicznie zwiększa się natomiast produkcja soków pitnych, głównie soku jabłkowego tłoczonego bezpośrednio, przeznaczonego przeważnie na eksport. W.latach 2015-2022 zwiększało się spożycie soków owocowych ogółem, a w miarę stabilna była konsumpcja soków warzywnych i owocowo-warzywnych. Jednocześnie Polska cały czas umacniała się na pozycji jednego z najważniejszych w UE producentów i konsumentów soków. Pod względem wartości produkcji soków znalazła się na wysokiej, trzeciej pozycji, a pod względem spożycia soków na osobę zajmowała piąte miejsce w UE. Wyniki finansowe producentów, mimo niewielkiego pogorszenia w 2022 r., zapewniały firmom bezpieczeństwo funkcjonowania.
EN
The article describes the level and changes in the production of concentrated juices and drinking juices in Poland in the years 2015-2022. It also presents trends in the consumption of these products in the country as well as changes in the level of export and export prices of concentrated and drinking apple juice, which dominate the production and consumption of juices in Poland. Moreover, the position of the Polish juice and beverage sector among the EU countries was assessed. The analysis shows that the production of concentrated juices does not show an upward trend. On the other hand, the production of drinking juices, mainly direct-pressed apple juice, mainly intended for export, is growing dynamically. In the years 2015-2022, the total consumption of fruit juices increased, and the consumption of vegetable and fruit and vegetable juices was relatively stable. At the same time, Poland was constantly strengthening its position as one of the most important producers and consumers of juices in the EU. In terms of the value of juice production, it was ranked third in the EU, and in terms of per capita juice consumption, it was ranked fifth in the EU. The financial results of producers, despite a slight deterioration in 2022, ensured the safety of operations for companies.
PL
W listopadzie 2021 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie udostępniania na rynku unijnym, jak również wywozu z Unii niektórych towarów i produktów związanych z wylesianiem i degradacją lasów, zwane rozporządzeniem w sprawie wylesiania.
3
Content available remote Selected sources of research funding in railway transport
EN
In Horizon 2020, funding for research and innovation in the railway area was entirely channeled through the Shift2Rail Joint Undertaking (Shift2Rail). Shift2Rail was founded in 2014 as a Public-Private Partnership between the European Union (EU) and the rail industry and aimed to coordinate and manage EU research and investment in the rail sector. From the current financial perspective - Horizon Europe - the successor to Shift2Rail, is Europe's Rail Joint Undertaking (EU-Rail). The new rail partnership aims to enable the European rail network to play a vital role in the Green Deal policy for environmentally friendly and energy-efficient mobility. In 2017, the National Centre for Research and Development (NCBR) and PKP Polskie Linie Kolejowe (PLK S.A.) established a Joint Undertaking, Research and Development of Railway Infrastructure, with the acronym BRIK. The program supports research and development (R&D) work in railway infrastructure and aims at increasing the Polish railway potential. The article provides a critical-cognitive analysis of selected joint R&D projects in the railway sector at both European and national levels. The activity of the Railway Research Institute (IK) in international and national projects is also presented. The article attempts to answer the research question: Are European and national programs supporting research in the railway area an appropriate and sufficient funding source? The research methods used included source material analysis, comparative approach, data analysis of the EU, Railway Research Institute, National Centre for Development Research (NCBR), and case study.
PL
W Horyzoncie 2020 finansowanie badań i innowacji w obszarze kolejowym odbywało się w całości przez „Wspólne Przedsięwzięcie Shift2Rail” (Shift2Rail). Shift2Rail zostało ustanowione w 2014 roku jako Partnerstwo Publiczno-Prywatne pomiędzy Unią Europejską (UE), a przemysłem kolejowym i miało na celu koordynowanie i zarządzanie badaniami i inwestycjami unijnymi w sektorze kolejowym. W obecnej perspektywie finansowej – Horyzont Europa – następcą Shift2Rail jest „Wspólne Przedsięwzięcie Europe’s Rail” (EU-Rail). Celem nowego partnerstwa kolejowego jest umożliwienie europejskiej sieci kolejowej odegrania kluczowej roli w polityce Zielonego Ładu na rzecz mobilności przyjaznej dla środowiska i energooszczędnej. W 2017 roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) oraz PKP Polskie Linie Kolejowe (PLK S.A.) utworzyły Wspólne Przedsięwzięcie "Badania i Rozwój Infrastruktury Kolejowej” o akronimie BRIK. Program wspiera prace badawczo-rozwojowe (B+R) w obszarze infrastruktury kolejowej i ma na celu zwiększenie polskiego potencjału kolejowego. W artykule dokonano analizy krytyczno-poznawczej wybranych wspólnych przedsięwzięć B+R w sektorze kolejowym zarówno na poziomie europejskim, jak i krajowym. Przedstawiono również aktywność Instytutu Kolejnictwa (IK). w projektach międzynarodowych i krajowych. Pytanie badawcze na które dokonano próby odpowiedzi w artykule brzmi: Czy europejskie i krajowe programy wspierające badania w obszarze kolejowym są odpowiednimi wystarczającym źródłem finansowania? Metody badawcze jakie zastosowano to analiza materiałów źródłowych, metoda komparacji, analiza danych UE, IK, Narodowe Centrum Badań Rozwoju (NCBR), studium przypadku.
5
Content available remote Zarządzanie energią w budynkach – czy to tylko obowiązek prawny?
PL
Dążenie do dekarbonizacji budynków, które staje się wymogiem na terenie Unii Europejskiej, nakłada na projektantów, architektów, inżynierów oraz zarządców coraz większą odpowiedzialność w zakresie optymalnego zarządzania energią budynku. Wykorzystanie centralnych systemów zarządzania oraz monitorowania budynku umożliwia wieloczynnikową optymalizację zużycia energii – zarówno w budynkach nowych, modernizowanych, jak i zespołach budynków.
EN
The pursuit of decarbonisation of buildings, which is becoming a requirement in the European Union, imposes on designers, architects, engineers and managers more and more responsibility in the field of optimal energy management of the building. The use of central building management and monitoring systems enables multi-factor optimization of energy consumption – both in new buildings, modernized buildings and complexes of buildings.
EN
The paper analyses the evolution of the concept of law in continental Europe in order to answer the research question – to what extent European law and the direction of its development is closer to the idea of ius or lex. The former obviously implies treating law in a stratified manner. Positive law is limited by an unchanging and not fully human-dependent order of values. The idea of lex, on the other hand, is embedded in the positivist primacy of statute law. The history of European culture has been associated with the mutual inhibition of these two macro-conceptions of law. Meanwhile, the federative legal order of the Union, which is emerging before our eyes, seems to refer exclusively to the idea of lex.
EN
European Union support is often very important at the beginning of an investment, especially when own resources are insufficient. EU funds provide Poland with a range of development opportunities, and whether they are used appropriately depends mainly on their proper management. Lipnica Wielka is an example of the use of such funds, especially in the period 2007–2013, when the funds were primarily intended to improve the quality of life of residents. The investments in infrastructure should have a positive impact on tourism in the area. The municipality’s main assets are its clean air and attractive location. Advanced organic farming together with a well-developed recreational and agrotourism base have been adopted as the main target of the Municipality’s Local Development Plan. The material benefits of the development of tourism and agrotourism are expected to improve the standard of living of the municipality’s residents. The aim of the paper is to analyse the use of grants received from the EU funds and to determine their impact on the development of the municipality. The largest investment included the extension of the sewerage system and the sewage treatment plant. Only 3% of the total funds were allocated to the development of tourism and agrotourism. The objectives of the Municipality’s Local Development Plan were not achieved within the set time frame.
PL
Często przy rozpoczęciu inwestycji pomoc ze strony Unii Europejskiej ma bardzo duże znaczenie, szczególnie wówczas, gdy środki własne są niewystarczające. Fundusze unijne stwarzają przed Polską szerokie możliwości rozwoju, czy zostaną one właściwie wykorzystane zależy przede wszystkim od ich odpowiedniego zagospodarowania. Lipnica Wielka stanowi przykład wykorzystania takich środków, szczególnie w okresie 2007-2013, gdzie środki te miały wpłynąć przede wszystkim na podniesienie poziomu życia mieszkańców poprzez inwestycje w infrastrukturę, a to miało mieć pozytywny wpływ na ruch turystyczny na danym obszarze. Największymi zaletami tej gminy są czyste powietrze oraz atrakcyjne położenie. Za główną misję w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy przyjęto wysoko rozwinięte rolnictwo ekologiczne, dobrze rozwiniętą bazę rekreacyjno-turystyczną i agroturystyczną. Korzyści materialne uzyskane z rozwoju turystyki i agroturystyki mają za zadanie wpłynąć na poprawę standardu życia mieszkańców gminy. Celem artykułu jest analiza wykorzystania otrzymanych przez gminę dotacji ze środków Unii Europejskiej oraz określenie ich wpływu na jej rozwój. Największą inwestycję stanowiła rozbudowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków. Zaledwie 3% ogólnych środków zostało przeznaczone na rozwój turystyki i agroturystyki. Założenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy nie zostały zrealizowane w określonym czasie.
EN
Purpose: The purpose is to present the importance of law for the proper functioning of the state economy within an international organization during the Covid-19 pandemic. Design/methodology/approach: analysis of the legal regulations, comparative studies. Findings: Distinguishing the positive and negative aspects of the law's impact during the pandemic crisis. Originality/value: Linking the legal and economic dimensions at the two levels of the state and the European Union (EU) integration grouping. Analysis of selected regulations of economic life from the perspective of law and economics.
PL
W artykule autor porusza problematykę organizacji i funkcjonowania unijnych mechanizmów ochrony ludności z uwzględnieniem ich rozwoju na przestrzeni lat. Te rozwiązania służą ułatwieniu podejmowania działań na wypadek zagrożeń godzących w życie, zdrowie, mienie, infrastrukturę i środowisko naturalne. W ramach utworzonego Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności państwa członkowskie mogą otrzymać wsparcie w przeciwdziałaniu i zwalczaniu negatywnych następstw zagrożeń, realizowane w trzech płaszczyznach: strategicznej, operacyjnej i taktycznej. Współpraca wielostronna państw oparta jest na zasadach pomocniczości, współdziałania i interoperacyjności, co wspiera Komisja Europejska, ale także uwzględniono autonomiczność decyzji poszczególnych państw i dobrowolności w zakresie udziału i określenia potencjału zaangażowania. Mechanizmy na rzecz szeroko rozumianej ochrony ludności ewoluowały na przestrzeni lat, począwszy od roku 1985. Obecny kształt Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności daje możliwości współpracy koncepcyjnej i wykonawczej, wsparcia finansowego na potrzeby działań ratowniczych i ochronnych, uwzględnia także możliwą operacyjność poza granicami UE.
11
Content available remote Miejsce Europy i Unii Europejskiej w rosyjskiej myśli geopolitycznej
PL
Celem niniejszego artykułu jest umiejscowienie Europy oraz Unii Europejskiej w rosyjskiej myśli geopolitycznej. Wyszczególniono rolę dezinformacji w oddziaływaniu na państwa europejskie i państwa UE, przedstawiono czynniki polityczno-militarne, warunkujące stosunki rosyjsko-europejskie, a także zwrócono uwagę na surowce naturalne, które obecnie są jednym z głównych narzędzi kształtujących politykę Federacji Rosyjskiej w stosunku do Europy. Przedstawiono również w sposób syntetyczny konsekwencje, które dotknęły Federację Rosyjską po jej agresji na Ukrainę, 24 lutego 2022 r. W pracy postawiono hipotezę, która brzmi: Europa i Unia Europejska zajmują niezwykle istotne miejsce w rosyjskiej myśli geopolitycznej, w szczególności ze względu na rynek zbytu surowców naturalnych oraz polityczne strefy wpływów w rywalizacji światowej. Celem pobocznym pracy było wskazanie cech charakterystycznych Europy i UE w odniesieniu do rosyjskiej myśli geopolitycznej. W artykule zastosowano następujące metody badawcze: teoretyczną metodę badawczą - krytyczną analizę literatury przedmiotu, która pozwoliła na usystematyzowanie informacji na temat rosyjskiego postrzegania Europy i Unii Europejskiej, które kształtowało się przez lata. Posłużono się także metodą definiowania, pozwalającą wyjaśnić pojęcia związane z technikami wykorzystywanymi przez Federację Rosyjską w celu manipulacji na arenie międzynarodowej. Postawiona hipoteza została potwierdzona, a głównym wnioskiem z owej analizy jest stwierdzenie: Europa i Unia Europejska stanowią poważne zagrożenie dla Federacji Rosyjskie z punktu widzenia rosyjskiej myśli geopolitycznej. Po militarnej agresji na Ukrainę, stosunki Rosji z państwami europejskimi uległy znaczącej zmianie, co wiąże się z dużymi zmianami rosyjskiej polityki na kontynencie europejskim. Państwo to, pomimo utracenia roli światowej potęgi, dalej będzie odgrywało znaczącą rolę w Europie, wraz z kształtowaniem architektury bezpieczeństwa w regionie.
EN
The purpose of this article is to situate Europe and the European Union in Russian geopolitical thought. The role of disinformation in influencing European and EU states is outlined, the political and military factors conditioning Russian-European relations are presented, and attention is given to natural resources, which are currently one of the main tools shaping the policy of the Russian Federation towards Europe. It also presents in a synthet-ic way what consequences the Russian Federation suffered after its aggression against Ukraine, dated 24 February 2022. The hypothesis of the paper is that Europe and the European Union occupy an extremely important place in Russian geopolitical thought, in particular because of the market for natural resources and political spheres of influence in global competition. The secondary aim of the paper was to identify the characteristics of Europe and the EU in relation to Russian geopolitical thought. The following research methods were used in this paper: the theoretical research method - a critical analysis of the literature on the subject, which made it possible to systematise information on the Russian perception of Europe and the European Union, which has been shaped over the years. A definitional method was also used to clarify concepts related to the techniques used by the Russian Federation to manipulate the international arena. The hypothesis put forward was confirmed and the main conclusion of this analysis is that: Europe and the European Union pose a serious threat to the Russian Federation from the point of view of Russian geopolitical thought. Following the military aggression against Ukraine, Russia's relations with European states have changed significantly, with major shifts in Russian policy on the European continent. The country, despite losing its role as a world power, will continue to play a significant role in Europe, along with shaping the security architecture in the region.
EN
The aim of the study conducted for the purposes of this paper was to explore the scale, causes and directions of Polish outward migration (beyond national borders) after Poland’s accession to the European Union in 2004, as well as to assess the impact of its increase on the economic security of the country. The subject of the study was the phenomenon of Polish outward migration after 2004. A theoretical research method was applied in the research process – source analysis (using content analysis technique) of literature, strategic documents, and statistics. The study shows that the main directions of outward migration of Poles after 2004 are the United Kingdom, Germany and Ireland, and the most important reasons for this migration include favourable economic conditions in these countries and the presence of Polish migrants who arrived there earlier.
PL
Celem badań prowadzonych na potrzeby artykułu była eksploracja skali, przyczyn oraz kierunków polskiej migracji zewnętrznej (poza granice państwa) po wstąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej w 2004 r., a także ocena wpływu jej wzrostu na bezpieczeństwo ekonomiczne państwa. Przedmiot badań stanowiło zjawisko polskiej migracji zewnętrznej po 2004 r. W procesie badawczym zastosowano teoretyczną metodę badawczą – analizę źródeł (z wykorzystaniem techniki analizy treści) literaturowych, dokumentów strategicznych oraz danych statystycznych. Jak wynika z przeprowadzonych badań, głównymi kierunkami migracji zewnętrznej Polaków po 2004 r. są Wielka Brytania, Niemcy oraz Irlandia, a do najważniejszych przyczyn tejże migracji należą korzystne warunki gospodarcze w tych państwach oraz obecność wcześniej przybyłych tam polskich migrantów.
EN
One of the main threats to the security of the European Union countries is the activity of radical Muslim circles, sympathizing with or inspired by Al Qaeda and the so-called “Islamic State”. The reasons for this state should be sought in the deepening social and economic divisions and inequalities in the European Union. These factors, in many cases, initiate the process of religious radicalization, leading to fundamentalism and extremism, and in extreme cases, even to violence and terrorism. The aim of this paper is to study the impact of the phenomenon of religiously inspired terrorism on the level of security in European Union countries. Due to the interdisciplinary nature of the topic, a mixed research method was used during research, consisting of a desk review of primary sources, qualitative content analysis, comparative method and extrapolation method. The original contribution of this work is the determination of the characteristics of the contemporary jihadist terrorism threat and presenting possible directions of the evolution of terrorist threats in European Union countries, which seems to be particularly important in the context of creating effective long-term EU counter-terrorism policy.
14
Content available Military Mobility: Ambition versus Reality
EN
This paper deals with military mobility, which in recent years has become one of the strategic priorities for both the North Atlantic Treaty Organization (NATO) and the European Union (EU). The authors argue that the ability to quickly transport soldiers and military equipment over long distances across member states’ territories is a prerequisite for an effective and rapid military response by the allies. An analysis of the achievements to date shows that the European Union is one of the key actors in identifying and eliminating existing barriers and initiating necessary infrastructure construction. Simultaneously, close cooperation with the North Atlantic Treaty Organization in this area allows the parties involved to achieve synergies. This paper analyzes the results achieved in the light of the assumed objectives. Simultaneously, elements that hinder military mobility and perspectives of the development of the studied issue are indicated.
PL
W ostatnich latach przemysł spożywczy w Polsce rozwijał się w dynamicznie zmieniających się uwarunkowaniach zewnętrznych. Przedsiębiorstwa umiejętnie dostosowywały się do funkcjonowania w trudnych uwarunkowaniach, co pozwoliło im osiągać dobre wyniki produkcyjno-finansowe i handlowe, a także zachować względnie dobrą aktywność inwestycyjną. Jednocześnie przemysł spożywczy zajmował ważne miejsce w gospodarce narodowej, zarówno na krajowym rynku pracy, jak i wnosząc relatywnie duży wkład w wytwarzanie produkcji globalnej i produktu krajowego brutto (PKB). Dodatnie saldo obrotów handlowych produktami przemysłu spożywczego korzystnie oddziaływało na krajowy bilans handlowy. Polscy producenci i eksporterzy żywności nieprzerwanie zajmowali również ważne miejsce na rynku Unii Europejskiej (UE). Kryzys na rynku surowców energetycznych i rolnych, jakiego doświadczają obecnie producenci, może spowodować osłabienie dynamiki rozwoju sektora i trudności z utrzymaniem jego wysokiej pozycji w gospodarce.
EN
In recent years, the food industry in Poland has been developing in dynamically changing external conditions. However, enterprises skilfully adapted to functioning in difficult conditions, which allowed them to achieve good production, financial and commercial results, as well as maintain relatively good investment activity. At the same time, the food industry occupied an important place in the national economy, both on the domestic labour market and making a relatively large contribution to the production of global production and gross domestic product (GDP). The positive trade balance of food industry products had a positive impact on the national trade balance. Polish food producers and exporters have also continuously occupied an important place on the European Union (EU) market. The crisis on the market of energy and agricultural raw materials, which producers are currently experiencing, may result in a weakening of the dynamics of the sector’s development and difficulties in maintaining its high position in the economy.
PL
W artykule przedstawiono zmiany w spożyciu owoców i warzyw w krajach Unii Europejskiej w latach 2010-2019 oraz wskaźniki samowystarczalności w zakresie owoców i warzyw w latach 2017-2019. Otrzymane wyniki służą do monitorowania postępów w kierunku przejścia na zdrowszą i bardziej zrównoważoną dietę. Do oceny zmian w spożyciu owoców i warzyw posłużyły bilanse żywnościowe Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). Spożycie owoców i warzyw ogółem wykazuje tendencję wzrostową w większości krajów UE-27, wyjątek stanowią takie kraje, jak Malta, Austria, Słowacja, Szwecja, Luksemburg, Dania, Włochy i Grecja. W krajach tych zaobserwowano spadek spożycia owoców i warzyw. W Polsce odnotowano wzrost spożycia owoców i warzyw ogółem o 9,2%. W Polsce i większości krajów UE poziom spożycia owoców i warzyw jest zgodny z zalecaniami żywieniowymi rekomendowanymi przez WHO. Grecja, Hiszpania, Polska i Włochy są samowystarczalne zarówno w zakresie owoców, jak i w zakresie warzyw.
EN
The article presents changes in the fruits and vegetables consumption in the European Union in 2010-2019 and self-sufficiency rates in fruits and vegetables in 2017-2019. The obtained results are used to monitor progress towards a transition to a healthier and more balanced diet. Food balance sheets of the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) were used to assess changes in fruits and vegetables consumption. Total fruits and vegetables consumption shows an upward trend in most EU-27 countries, with the exception of Malta, Austria, Slovakia, Sweden, Luxembourg, Denmark, Italy and Greece. In Poland, the total consumption of fruits and vegetables increased by 9.2%. In Poland and most EU countries, the level of consumption of fruits and vegetables complies with the WHO nutritional recommendations. Only Greece, Spain, Poland and Italy are self-sufficient for both fruits and vegetables.
PL
W.artykule przedstawiono poziom i zmiany produkcji oraz spożycia i eksportu soków pitnych, nektarów oraz napojów owocowych i owocowo-warzywnych w Polsce w latach 2012-2021. Oceniono także pozycję polskiego sektora soków i napojów w Unii Europejskiej. Z analizy wynika, że w minionym dziesięcioleciu dynamicznie wzrastała produkcja, a także eksport i spożycie soków pitnych owocowych, przede wszystkim soku jabłkowego. W.efekcie umocniła się pozycja Polski jako jednego z największych w UE producentów, eksporterów i konsumentów soków. W.Polsce mniejsza była natomiast dynamika produkcji i spożycia soków warzywnych, nektarów oraz napojów owocowych i owocowo-warzywnych. Polska pod względem wartości produkcji soków zajmowała wysokie, trzecie miejsce, a pod względem spożycia soków na osobę piąte miejsce w UE. Wyniki finansowe producentów, lepsze niż w 2020 r., zapewniały firmom bezpieczeństwo funkcjonowania. Obniżeniu uległa jednak ich aktywność inwestycyjna.
EN
The article presents the level and changes in the production, consumption and export of juices, nectars as well as fruit and fruit and vegetable beverages in Poland in the years 2012-2021. The position of the Polish juice and beverages sector among other European Union countries was also assessed. The analysis shows that the production, export and consumption of drinking fruit juices, especially apple juice, increased dynamically in the past decade. As a result, Poland’s position as one of the EU’s biggest producers, exporters and consumers of juice has strengthened. However, the dynamics of production and consumption of vegetable juices, nectars as well as fruit and fruit and vegetable drinks was lower in Poland. In terms of the value of juice production, Poland came in a high third place, and in terms of juice consumption per capita, fifth in the EU. The producers financial results, better than in previous year, provided companies with security of operation. However, their investment activity decreased.
PL
Europejski Zielony Ład jest bezprecedensowym pakietem przepisów, który obejmuje ok. 50 propozycji regulacji i dziesiątki strategii politycznych. Dzięki nim Unia Europejska konkretyzuje ambicje restrukturyzacji gospodarki, aby była bardziej „zielona, cyfrowa i prężna”, globalnie wiodąca w „trzeciej rewolucji przemysłowej”, a co najważniejsze – „pierwszym obojętnym węglowo kontynentem” do 2050 r. Prawnie wiążące, rygorystyczne cele klimatyczne musi osiągnąć już w 2030 r. Wszystkie te zmiany następują ze zdumiewającą prędkością.
EN
The European Green Deal i san unprecedented regulatory package, including some 50 legiclative proposals and dozens of policy strategies with which the European Union is making concreto its ambitions to overhaul teh EU economy to more „green, digital and resilient”, leading globally „the third industrial revolution” to become the „first carbon neutral continent” by 2050 and meeting legally binding strict climate targets already by 2030. All this is now being rolled out with breathless speed.
PL
Każdego dnia w krajach Unii Europejskiej średnio trzydzieścioro dzieci (0-14 lat) odnosi ciężkie obrażenia, a co drugi dzień troje dzieci traci życie w wypadkach drogowych. W ciągu dekady 2009-2018 blisko 7 tys. dzieci zmarło w wyniku obrażeń odniesionych w wypadkach na drogach całej UE. W latach 2009-2018 roczna liczba zgonów dzieci w wyniku wypadków drogowych zmniejszyła się w UE o 44%. W Polsce spadek ten wynosił odpowiednio 56% w przypadku ofiar śmiertelnych wśród dzieci. To sukces, ale możemy - i powinniśmy - ten wynik poprawić.
PL
Polska jako kraj funkcjonujący w otoczeniu międzynarodowym podpisała szereg umów i porozumień, które wiązały się również z koniecznością respektowania aktów prawnych mających przełożenie na polski ład prawny. Część z nich dotyczy wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie. Ich znajomość jest kluczowa dla bezpiecznego planowania oraz prowadzenia robót nie tylko w zgodzie z prawem krajowym, ale również aktami międzynarodowymi. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie zagranicznych aktów prawnych warunkujących bezpieczeństwo w sektorze budowalnym oraz przybliżenie kluczowych zapisów.
EN
Poland, as a country operating in the international environment, signed a number of agreements and understandings, which also entailed the need to respect legal acts that had an impact on the Polish legal order. Some of them concern the requirements of occupational health and safety at the construction site. Their knowledge is crucial for safe planning and carrying out works not only in accordance with national law, but also with international regulations. The aim of this work is to present foreign legal acts that determine safety in the construction sector and to present the key provisions.
first rewind previous Strona / 97 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.