Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 31

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rekultywacja biologiczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Opracowanie zawiera materiały dotyczące funkcjonowania tzw. leśnej oczyszczalni ścieków Zakładów Przemysłu Ziemniaczanego w Iławie. Ścieki ziemniaczane, z dużym ładunkiem zanieczyszczeń organicznych, były odprowadzane rurociągiem na powierzchnie leśne (bór świeży Peucedano-Pinetum), a następnie zraszano nimi siedlisko leśne za pomocą systemu rurociągów i zraszaczy. W pracy przedstawiono reakcję roślinności i siedliska leśnego na oddziaływanie ściekami oraz konsekwencje ekologiczne tego oddziaływania. Ponadto ukazano proces spontanicznej regeneracji zaburzonego siedliska leśnego po zaprzestaniu nawadniania ściekami.
EN
The study contains materials on the functioning of the sewage treatment plant of the Potato Industry Plant in Iława. Potato wastewater, with a large load of organic pollutants, was discharged via pipeline to forest areas (fresh coniferous forest Peucedano-Pinetum), and then sprinkled in forest habitat using a system of pipelines and sprinklers. The paper presents the reaction of vegetation and forest habitat to the impact of sewage as well as the ecological consequences of this impact. In addition, the process of spontaneous regeneration of disturbed forest habitat after cessation of irrigation with sewage was shown.
EN
The study identifies irrigation (sprinkler and slope) as a critical component in the biological reclamation and management of the municipal waste landfill in Boduszewo, the commune of Murowana Goślina in the Wielkopolska province. Irrigation was carried out in the vegetative periods during which, due to the rate and distribution of precipitation (2015 and 2016), it was considered necessary. The irrigation doses were determined corresponding to the water consumption by the vegetation covering the landfill. Results show that precise irrigation with the use of two complementary systems: sprinkler and slope, allows for the prevention and accurate control of the drought, resulting in continuous and uninterrupted growth and development of vegetation in the landfill. During the vegetative period of 2015, when the total precipitation (242 mm) was lower by 78 mm than the multi-year average for this season, rainfall deficiencies were supplemented by means of irrigation with doses from 18 mm to 25 mm. These were varied depending on the vegetation water consumption. On the southwest scarp of the landfill, the water consumption was 124 mm on average, whereas in the same period on the northeast scarp it was 46% lower. During the vegetative period of 2016, there was identified an additional need for irrigation of shrubs and trees. Sprinkler irrigation combined with slope irrigation was carried out with doses ranging from 25 mm to 35 mm, depending upon the water consumption by plants. During the vegetative period of 2017, there was no additional irrigation due to the favourable distribution of precipitation and its high rate (459 mm), higher than the multi-year average (by 139 mm), which retained optimal moisture in the root layer of grasses, trees and shrubs in the landfill. The use of irrigation of plants in the municipal waste landfill proved to be an indispensable process contributing to its effective and fast biological reclamation.
PL
W pracy przedstawiono nawodnienie (deszczowniane i stokowe), jako jeden z elementów niezbędnych w przeprowadzeniu rekultywacji biologicznej, składowiska odpadów komunalnych we wsi Boduszewo, gmina Murowana Goślina w województwie Wielkopolskim. Nawodnienia prowadzono w okresach wegetacyjnych: 2015 i 2016 roku, w których ze względu na wysokość a przede wszystkim rozkład opadów występowała potrzeba nawadniania. Określono dawki polewowe, odpowiadające zużyciu wody przez rośliny pokrywające składowisko. Wykazano, że precyzyjne nawadnianie, przy pomocy dwóch uzupełniających się systemów: deszczownianego i stokowego, pozwala uniknąć i zapobiegać okresom suszy, wpływając tym samym na niezakłócony wzrost i rozwój roślinności na składowisku. W okresie wegetacyjnym 2015 roku, w którym suma opadów (242 mm), była niższą o 78 mm od średniej z wielolecia, występujące niedobory opadów uzupełniono nawadnianiem dawkami w ilości od 18 mm do 25 mm. Były one zróżnicowane w zależności od zużycia wody przez rośliny. Na skarpie południowo-zachodniej składowiska, zużycie wody wynosiło średnio 124 mm, podczas gdy w tym samym okresie na skarpie północno-wschodniej było o 46% niższe. W okresie wegetacyjnym 2016 roku, wystąpiła dodatkowo potrzeba nawadniania krzewów i drzew. Nawodnienie deszczowniane połączone ze stokowym przeprowadzono dawkami w ilości od 25 mm do 35 mm, uzależnionymi od zużycia wody przez rośliny. W okresie wegetacyjnym 2017 roku, nawodnień nie prowadzono, z powodu wystąpienia opadów o dużej wysokości (459 mm), wyższych od średniej z wielolecia (o 139 mm), a przede wszystkim korzystnego ich rozkładu. Spowodowały one optymalne uwilgotnienie w warstwie korzeniowej roślin trawiastych oraz drzew i krzewów na składowisku. Zastosowanie nawodnienia roślin na składowisku odpadów komunalnych, okazało się niezbędnym zabiegiem, przyczyniającym się do efektywnej i szybkiej jego rekultywacji biologicznej.
3
Content available remote Roślinność składowisk odpadów komunalnych
PL
Celem pracy było przedstawienie warunków i możliwości fitoremediacji składowisk odpadów komunalnych. Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych stanowi w Polsce duży problem, dotyczący dużej ilości obiektów o niewielkiej powierzchni, pełniących dotąd funkcje lokalnych składowisk, oraz kolejnych zamykanych kwater na dużych regionalnych instalacjach. Rekultywacja biologiczna jest niezbędną częścią przywracania terenów składowisk do środowiska, jednak w przypadku tego typu obiektów nie zawsze kończy się powodzeniem, z powodu obecności niekorzystnych produktów składowania, przygotowania podłoża lub nieprawidłowego doboru gatunków. W pracy podsumowano podstawowe zasady wprowadzania roślinności na teren składowisk odpadów komunalnych.
EN
The purpose of this work was to present the conditions and possibilities of phytoremediation of municipal waste landfills. Reclamation of municipal waste landfills states a serious problem in Poland, involving a large number of objects of small area, previously operated as local municipal landfills, and also, successively closed ofquarters on main, regional installations. Biological reclamation is an indispensable part of restoring landfill sites to the environment, however, in the case of this type of objects, it does not always succeed, due to the presence of unfavorable products of waste bioconversion, inproper substrate preparation or incorrect selection of species. The paper summarizes the basic principles of introducing vegetation onto municipal landfill.
PL
W latach 2005–2017 prowadzono doświadczalnie ocenę udziału roślin w rekultywacji złoża odpadów paleniskowych energetyki węglowej użyźnionego czteroma rodzajami kompostów i osadem ściekowym. Złoże odpadów paleniskowych założono w pojemnikach cylindrycznych o średnicy 80 cm (0,5 m2 powierzchni) i 100 cm wysokości. Celem eksperymentu była ocena rekultywacyjnej efektywności kompostów i osadu ściekowego na złożu odpadów paleniskowych na podstawie wybranych wskaźników roślinnych (różnorodności, właściwości ekologicznych, plonowania). Corocznie w okresie wegetacyjnym oceniano ilościowo-jakościowy stan i plonowanie roślin zasilanych substancjami użyźniającymi. Wykazano wysokie bogactwo gatunkowe roślin o znacznej biomasie. Stwierdzono wysoką efektywność rekultywacyjną złoża odpadów paleniskowych w większości wariantów nawożenia. Podczas wieloletniego eksperymentu wykazano, że oprócz roślin wysianych do pojemników doświadczalnych, duży udział w kształtowaniu pokrywy roślinnej ma flora samosiewna. Wyniki badań dowodzą, że stosowanie kompostów i osadów ściekowych tworzy korzystne warunki dla rozwoju spontanicznej roślinności na złożach odpadów paleniskowych. Podkreślono duże znaczenie roślin w procesie biologicznej rekultywacji złoża odpadów paleniskowych, co w konsekwencji może przyczynić się do zwiększenia powierzchni biologicznie czynnych i poprawy stanu środowiska naturalnego.
EN
In the years 2005–2017, an experiment was carried out to assess the share of plants in the reclamation of the furnace waste deposit of coal power plants, fertilized with four types of compost and sewage sludge. The furnace waste deposit was installed in cylindrical containers with a diameter of 80 cm (0.5 sq m) and 100 cm height. The aim of the experiment was to assess the reclamation effectiveness of composts and sewage sludge on the furnace waste deposit based on selected plant indices (diversity, ecological properties, yield). Every year during the growing season, the quantity and quality status and yield of plants fed with fertilizers were evaluated. There was demonstrated a high species richness of plants with significant biomass. High reclamation efficiency of the furnace waste deposit was found in the majority of fertilization variants. During a long-term experiment it was demonstrated that in addition to plants sown in experimental containers, self-seed flora has a large share in shaping the plant cover. The research results prove that the use of composts and sewage sludge creates favourable conditions for the development of spontaneous vegetation on furnace waste deposits. The importance of plants in the process of biological reclamation of furnace waste deposits has been emphasized, which in consequence may contribute to increasing the biologically active area and improving the condition of the natural environment.
EN
In this study, the effectiveness of cellulose polymer mulch (CPM) on sand stabilization was evaluated in two kinds of experiment: laboratory and field. Erodibility index in wind tunnel, compressive strength, abrasion resistance, impact resistance and the thickness of layers formed using a solution with various CPM content were measured in the laboratory experiment. According to the results obtained in this part of study, the highest impact resistance and the least erodibility index value were achieved when using the solution with a concentration of 30 % (30 % CPM and 70 % water). In the field experiments, the resistance of mulch used in the amount of 10 and 5 t/ha in sand dunes of Kashan deserts (central Iran) and its impact on the survival and establishment of seedlings and cuttings of Calligonum were investigated over a year. The results showed that CPM has a positive effect on plant establishment. The highest survival was reported for 10 t/ha of mulch treatment in planting with seedlings method.
PL
Oceniano skuteczność roztworów polimerowego mulczu celulozowego (CPM) stosowanego do stabilizacji piasku. Przeprowadzono dwa rodzaje badań: w laboratorium i w terenie. W laboratorium mierzono wskaźnik wytrzymałości w tunelu aerodynamicznym, wytrzymałość na ściskanie, odporność na ścieranie, odporność na uderzenia i grubość warstw utworzonych po zastosowaniu roztworów o różnych stężeniach CPM. Najwyższą odporność na uderzenia i najmniejszą wartość wskaźnika erozji uzyskano w przypadku roztworów o stężeniu 30 % (30 % CPM i 70 % wody). W ramach badań terenowych, przez rok badano odporność mulczu dozowanego w ilości 10 i 5 t/ha na wydmach pustyni Kashan (centralny Iran) oraz jego wpływ na przeżycie i rozwój sadzonek Calligonum. Wyniki dowiodły, że CPM ma pozytywny wpływ na badane rośliny, a najdłuższe przeżycie sadzonek odnotowano po zastosowaniu mulczu w ilości 10 t/ha.
EN
Municipal landfill in Polanica-Zdroj was founded in 1945 and closed in 2009. It is situated within the city, next to the river Bystrzyca Dusznicka and despite the fact that it is no longer under exploitation, it is still a potential source of pollution of surface waters, especially during floods. The city is developing towards spa and tourism. The immediate vicinity of the object negatively affects its image and endangers safety of residents and patients. The facility doesn’t meet current technical requirements, hence needs modernization. Maintenance is carried out to form the landfill top, protect deposited waste against the seepage of rainwater by the usage of bentomat, degassing and drainage, cover its surface with the layer of subsoil and soil, implement sod and bushes on reclamation cover. The concerned area blends into the landscape through irregular plantings of trees, including secondary succession. Conditions of after-care monitoring are also defined.
PL
Składowisko odpadów w Polanicy-Zdroju założono w 1945 roku, a zamknięto w 2009 roku. Zlokalizowane zostało w obrębie miasta, obok rzeki Bystrzycy Dusznickiej i, pomimo tego że nie funkcjonuje, stanowi potencjalne źródło zanieczyszczenia wód powierzchniowych, zwłaszcza w okresie powodzi. Miasto rozwija się w kierunku uzdrowiskowo-turystycznym. Bezpośrednie sąsiedztwo obiektu negatywnie wpływa na jego wizerunek, zagraża bezpieczeństwu mieszkańców i kuracjuszy. Obiekt nie spełnia aktualnych wymogów technicznych, wymaga modernizacji. Konserwację prowadzi się w kierunku uformowania wierzchowiny składowiska, zabezpieczenia zdeponowanych odpadów przed penetracją wód opadowych poprzez zastosowanie Maintenance of the former municipal landfill in Polanica-Zdroj 553 bentomaty, odgazowanie i odwodnienie, pokrycia jego powierzchni warstwą podglebia oraz gleby, zadarnienia i zakrzewienia pokrywy rekultywacyjnej. Rozpatrywany obszar wkomponowuje się w krajobraz poprzez nieregularne nasadzenia drzew z uwzględnieniem sukcesji wtórnej. Określono warunki prowadzenia monitoringu poeksploatacyjnego.
PL
W latach 2011-2016 prowadzono ocenę udziału roślin w rekultywacji złoża odpadów paleniskowych energetyki węglowej użyźnionego czteroma rodzajami kompostów i osadem ściekowym. Złoże odpadów paleniskowych przygotowano w wazonach. Corocznie w okresie wegetacyjnym oceniano ilościowo-jakościowy stan i plonowanie roślin zasilonych substancjami użyźniającymi. Wykazano wysokie bogactwo gatunkowe roślin o znacznej biomasie. Stwierdzono wysoką efektywność rekultywacyjną złoża odpadów paleniskowych w większości wariantów nawożenia. Biologiczna rekultywacja składowisk odpadów paleniskowych z wykorzystaniem złóż glebotwórczych i roślinności, jest coraz powszechniej stosowana i udoskonalana. W tym celu przeprowadzono wiele badań eksperymentalnych (modelowych, lizymetrycznych, polowych), a jednym z nich jest tutaj zaprezentowane doświadczenie.
EN
An experimental study of the share of plants in the reclamation of combustion waste deposit from coal engineering was performed in the period of 2011-2016, fertilised with four types of compost and sewage sludge. Combustion waste deposits were contained in cylindrical containers with 80 cm in diameter (0.5 m2 area) and 100 cm high. Annually, during the vegetation period, the quantity and quality condition was assessed as well as the yield of fertilised plants. Great species diversity of significant biomass was observed. High reclamation effectiveness of combustion waste deposit was observed in the majority of fertilisation options. Biological reclamation of combustion waste sites with the use of soil formation deposits and vegetation is becoming more and more commonly applied and developed. To that end, many experimental studies have been carried out (model, lysimeter, field), one of which being the presented experiment.
PL
Opracowanie zawiera ocenę przebiegu rekultywacji z udziałem roślin na eksperymentalnych złożach odpadów paleniskowych energetyki węglowej nawożonych kompostami i osadami ściekowymi. Pierwszy etap doświadczenia, dotyczący rekultywacyjnej efektywności zastosowanych substancji nawozowych, zrealizowano w latach 2006–2007. Etap drugi podjęto w latach 2011–2012, ukazując wstępne tendencje zmian udziału, plonowania i chemizmu roślin w wykonywanym eksperymencie. W celu ukazania szerszego spektrum dynamiki zmian roślinności obserwacje florystyczne kontynuowano w 2013 roku, których wyniki zaprezentowano w niniejszym opracowaniu. Na podstawie tych obserwacji (lata 2011–2013) i uzyskanych wyników stwierdzono, że oprócz roślin wysianych do pojemników doświadczalnych, duży udział w kształtowaniu pokrywy roślinnej ma także flora samosiewna. Wyniki badań florystycznych i ekologicznych dowodzą, że stosowanie kompostów i osadów ściekowych tworzy korzystne warunki dla rozwoju spontanicznej pokrywy roślinnej na złożach odpadów paleniskowych. Na podstawie oszacowanego w poszczególnych modelach stopnia pokrycia gatunków roślin najwyższą efektywność rekultywacyjną wykazano w modelach z kompostami Complex (kC) i Radiowo (kRa), a także w modelu z osadem ściekowym (O). Najniższą efektywność wykazano w modelach z kompostami ZUSOK (kZ) i roślinnym (kr). We wnioskach podkreślono udział ekologicznych, systematycznych i syntaksonomicznych grup roślin w procesie rekultywacji złoża odpadów paleniskowych.
EN
The paper contains the evaluation of the reclamation efficiency on coal combustion waste deposits fertilized with composts and sewage sludge. Based on multiannual studies, the dynamics of changes in vegetation in the performed experiment have been shown. The first phase of the experiment concerning the reclamation efficiency of the employed fertilizers was carried out from 2006 to 2007. The second phase was carried out between 2011 and 2012. In order to show a broader spectrum of dynamics of changes in vegetation, the floristic observation was repeated in 2013 and this paper is the presentation of its outcome. Based on the observation (2011–2013) and its results it was found that apart from plants cultivated in experimental containers also a self-sown flora has had a significant contribution in shaping the vegetation cover. The results of floristic and ecological research have proven that composts and sewage sludge constitute a favorable environment for the development of spontaneous vegetation cover on coal combustion waste deposits. Based on the evaluation of the vegetation cover level in particular models it was shown that models with Complex composts (kC) and Radiowo ones (kRa) as well as the model with sewage sludge have presented the highest reclamation efficiency. The lowest efficiency has been shown in models with ZUSOK composts (kZ) and the plant ones (kr). The conclusions have highlighted the share of ecological, systematic and syntaxonomic plant groups in the process of reclamation of combustion waste deposits.
PL
Pierwszy etap doświadczenia dotyczący rekultywacyjnej efektywności kompostów i osadu ściekowego zrealizowano w latach 2006-2007 [Siuta i in. 2008]. Etap drugi realizowano w latach 2011-2012 z uwzględnieniem badań flory wykształconej głównie w wyniku sukcesji naturalnej. Zbadano: pokrycie roślin, zagęszczenie, żywotność, fazy rozwoju generatywnego oraz biometryczne cechy osobników. Gatunki roślin oceniono pod względem morfologicznym, biologicznym, ekologicznym oraz przynależności do grupy taksonomicznej, syntaksonomicznej, geograficzno-historycznej i form życiowych gatunków. Wyniki badań florystycznych i ekologicznych dowodzą, że stosowanie kompostów i osadów ściekowych tworzy korzystne warunki dla rozwoju spontanicznej pokrywy roślinnej na złożach odpadów paleniskowych.
EN
The first phase of the experiment concerning the reclamation effciciency of composts and sewage sludge was carried out from 2006 to 2007 [Siuta et al., 2008]. The second phase which included the examination of flora formed mainly through natural succession was carried out between 2011 and 2012. The following were examined: vegetation cover, density and vitality of plants, phases of generative development and biometrical characteristics of plants. The relevant species were subjected to morphological, biological and ecological examination; also their adherence to taxonomic, syntaxonomic, geographical-historical and life-form group was examined. The results of floristic and ecological research have proven that composts and sewage sludge constitute a favorable environment for the development of spontaneous vegetation cover on coal combustion waste deposits.
PL
Pozostałościami po intensywnej eksploatacji złóż węgla kamiennego są liczne składowiska odpadów powydobywczych. Obiekty te występują przede wszystkim w krajobrazie Górnego Śląska, gdzie nadal funkcjonują 42 kopalnie. Składowiska skały płonnej i odpadów po wzbogacaniu węgla negatywnie oddziałują na walory krajobrazowe oraz jakość powietrza atmosferycznego, gleb, wód powierzchniowych i podziemnych. W związku z tym konieczność przeprowadzenia ich rekultywacji jest sprawa priorytetową. Jednakże nie każdy sposób realizacji procesu rekultywacji prowadzi do pożądanych efektów, gdyż nie zawsze w odpowiedni sposób zostaje dobrana metoda rekultywacji. Badaniami skuteczności rekultywacji biologicznej objęto 3 składowiska skały płonnej, zlokalizowane w powiecie wodzisławskim oraz jastrzębskim. Obiekty zostały wybrane ze względu na różne metody rekultywacji biologicznej na składowiskach o zbliżonej jakości zdeponowanego materiału. Przy ocenie skuteczności rekultywacji biologicznej brano pod uwagę udatność nasadzeń oraz zadarnienia oraz stopień ograniczenia zjawisk erozji wodnej.
EN
The remainders after intensive hard coal deposit exploitation constitute numerous post-extraction waste dumping sites. These objects occur first of all in the landscape of Upper Silesia, where still 42 mines are functioning. The dumping sites of waste rock and wastes after coal upgrading negatively influence the landscape values and quality of atmospheric air, soils, surface and underground waters. In connection with the above the necessity to perform their reclamation is a matter of priority. However, not every way of reclamation process realisation leads to desirable effects, because not always in a suitable manner the reclamation method is being selected. The investigations of biological reclamation efficiency comprised 3 waste rock dumping sites located in the Wałbrzych and Jastrzębie administrative districts. These objects were selected in consideration of different biological reclamation methods at dumping sites with similar quality of the deposited material. When assessing the biological reclamation effectiveness the dexterity of plantings and sod formation and the degree of reduction of water erosion phenomena were taken into consideration.
11
EN
The article is a literature review. It shows the drawbacks of traditional wastewater treatment, heavy metal polluted wastewater in particular. The dangers of heavy metal poisoning have been reported together with main sources of pollution. The current studies on bioadsorbents and techniques involving biomass were presented.
PL
Praca jest przeglądem literatury przedmiotu. Przedstawia wady tradycyjnych metod oczyszczania ścieków z metali ciężkich, przede wszystkim, ścieków zanieczyszczonych tymi metalami. Wykazano szkodliwość zatruć metalami ciężkimi, wraz z głównymi źródłami zanieczyszczeń. Przedstawiono aktualny stan nauki na temat bioadsorbentów i technik wykorzystujących biomasę.
12
Content available remote Sukcesja roślinna w rekultywacji terenów poprzemysłowych
PL
Sukcesja roślinna jest procesem, który zachodzi w każdym przypadku po znaczącej ingerencji człowieka w środowisko naturalne. Badania zaprezentowane w niniejszym artykule mają na celu przedstawienie możliwości wykorzystania tego procesu w rekultywacji technicznej i biologicznej obszarów antropogenicznie zmienionych. Naturalna kolonizacja podłoży przez gatunki roślin może być wykorzystana wówczas, gdy taksony i ugrupowania zaczynają pełnić specyficzne funkcje, tj.: bioindykacyjne, przeciwerozyjne, glebotwórcze, ozdobne, ekologiczne (w tym przyrodnicze) i edukacyjne. Odpowiednie powiązanie tych funkcji z elementami projektów rekultywacji technicznej i biologicznej może przynieść korzyści ekonomiczne, społeczne, a także przyrodnicze. Oprócz bezpośredniego wykorzystania ukształtowanych płatów roślinności istnieje możliwość stworzenia upraw gatunków z przeznaczeniem do rekultywacji biologicznej. Proces sukcesji opisano w wielu pracach badawczych, ale tylko w nielicznych przypadkach został wykorzystany praktycznie.
EN
Plant succession is the process, which occurs in each case after a considerable human being interference in the natural environment. Research presented in this article aim to present possibilities of using this process in technical and biological reclamation of the lands changed by the human being. Natural colonization of breeding grounds by species of plants can be used then, when taxons and terminal units start to fulfil specific functions: bio-indicative, anti-erosive, soil- creating, decorating, ecological (including natural) and educational. Proper connection of these functions with the elements Of the technical and biological reclamation projects can give economical, social and also natural. Besides direct use of formed plant flats there is a possibility of species cultivation creation in order to use them for biological reclamation. Succession process has been described in many research works, but only in few cases practically used.
PL
Do projektu rekultywacji biologicznej zwałowiska odpadów górnictwa węgla kamiennego powinny być dołączone specyfikacje techniczne, które szczegółowo określają wszystkie prace, terminy ich wykonania oraz niezbędny do tego sprzęt i materiały, parametry stosowanych materiałów, terminy i warunki odbioru prac. Specyfikacje z projektem stanowią dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu robót. Dotychczas brak jest szczegółowych wytycznych dla sporządzania takiego dokumentu. W pracy sformułowano takie wytyczne.
EN
The Project of biological reclamation of the coal mining waste dump requirest attachment of technical specifications. Hitherto there are no detailed guidelines for creating such documents. On the ground of long -term investigations and implementations there were formulated parameters, which should be used during working out the specifications.
14
Content available remote Wykorzystanie w rekultywacji odmian traw gazonowych małopolskiej hodowli roślin
PL
Przydatność do rekultywacji wielu odmian traw gazonowych z Małopolskiej Hodowli Roślin sprawdzono w doświadczeniach na składowiskach: odpadów poflotacyjnych i komunalnych oraz na wałach przeciwpowodziowych. Badane odmiany traw gazonowych wykazały dużą plastyczność fizjologiczną i odporność na ekstremalne warunki środowiska.
EN
The usefulness for the reclamation of many lawn grass varieties of Plant Breeding Station were checked in experiences on tailing pond, municipal waste dump and floods bank. Researched varieties lawn grass were demonstrated the great physiological plasticity and the resistance to extreme conditions of the environment.
PL
Analiza prawodawstwa polskiego wykazała brak szczegółowych wytycznych, dotyczących prowadzenia rekultywacji biologicznej na zwałowiskach po górnictwie węgla kamiennego. Przeprowadzone oceny szaty roślinnej na zwałowiskach wykazały niską efektywność stosowanych działań rekultywacyjnych na wielu obiektach na obszarze GZW. Postuluje się opracowanie norm lub wytycznych, które określałyby szczegółowo wymagania, dotyczące powyższych prac.
EN
The analysis of Polish legislation showed the lack of detailed guidelines referring to biological reclamation works on coal mining waste dumps. Evaluation of the vegetation on the dumps in Upper Silesian Coal Basin showed low efficiency of applied reclamation works on many objects. It is postulated to work out detailed standards or guidelines referring to mentioned above issues.
PL
Artykuł dotyczy zagadnień florystyczno-ekologicznych i zawiera wykaz 294 gatunków flory naczyniowej porastających tereny likwidowanej kopalni "Jan Kanty" w Jaworznie. W badaniach, przeprowadzonych w latach 2004-2006, określono częstotliwość występowania poszczególnych gatunków roślin. Wykazano również ich specyficzne cechy autekologiczne w zakresie zapotrzebowania na światło, wilgotność i trofizm podłoża (Zarzycki i in. 2002). Ustalono przynależność poszczególnych gatunków do grup biocenologicznych (Szafer i in. 1976). Podano charakter formy życiowej roślin według Raunkiaera (1905), za L. Rutkowskim (1998). Na podstawie analizy wyróżnionych grup gatunków flory naczyniowej, występujących na przebadanym obszarze, wykazano, że: najliczniejsze grupy tworzą hemikryptofity i terofity. Dominują wyraźnie zespoły i zbiorowiska gatunków ruderalnych. Najliczniejszą grupę tworzą rodzime gatunki synantropijne (apoflty). Pokaźną grupę tworzą gatunki o dużych wymaganiach świetlnych oraz mezofilne zajmujące podłoża średnio-żyzne. Analiza flory gatunków spontanicznie porastających i trwale kolonizujących górnicze tereny poeks ploatacyjne dostarczyła również wielu danych o charakterze aplikacyjnym, między innymi dotyczących doboru gatunków, które mogą być wykorzystane w rekultywacji biologicznej.
EN
The present paper has floristical-ecological character. It contains the alphabetical index of 294 species of vascular flora overgrowing the post-mine sites of "Jan Kanty" coal-mine in Jaworzno. The studies conducted in the years 2004-2006 included the occurrence rate of particular species of plants. Their specific autoecological properties with reference to their requirements for light, moisture and trophy of soil were also indicated (K. Zarzycki and others, 2002). The belonging of particular species to biocenological groups was determined (W. Szafer and others, 1976) as well as the character of plant life forms was described by Raunkiaer (1905) after L. Rutkowski (1998). The analysis of the selected specific species groups in vascular flora occurring in the investigated areas allowed to indicate that: hemicryptophytes and terophytes form the largest groups, ruderal and segetal species are visibly dominant while native synanthropic species (apophytes) predominate. Plants with full light requirements and mezotrophic species (moderately rich soils) are also very numerous. Mesophilous and hygrophilous species form a clearly dominant group. The analysis of floral species spontaneously entering the post-mine sites provides a range of applicable data concerning, e.g. the selection of species which can serve for biological reclamation.
PL
Rekultywacja składowisk odpadów po flotacji rud miedzi jest bardzo trudnym przedsięwzięciem. Odpady poflotacyjne stanowią niekorzystne podłoże do wegetacji większości roślin, o czym świadczy brak zasiedlania tych obiektów przez roślinność nawet kilkadziesiąt lat po wyłączeniu ich z użytkowania. W pracy przedstawiono wybrane właściwości fizyczne, chemiczne i fizyko-chemiczne osadów poflotacyjnych zgromadzonych na terenie zbiornika "Konrad" nr 1 należącego do nieczynnych Zakładów Górniczych KONRAD w Iwinach. W oparciu o przeprowadzone badania podjęto próbę oceny podatności analizowanych osadów na zabiegi rekultywacyjne.
EN
The reclamation of dumping sites of wastes after floatation of copper ores is a very difficult undertaking. The after-flotation wastes are disadvantageous ground for vegetation of the majority of plants, which is attested by the lack of plant settling on these objects - even tens years after their excluding from exploitation. The selected physical, chemical and physical-chemical proprieties of after-flotation wastes, that were settled in the reservoir Konrad No. 1 - adherent to the inoperative KONRAD Miner Institution in Iwiny - were introduced in the paper. On the basis of the research a trial of evaluation of the analysed waste' susceptibility to reclamation was undertaken.
18
Content available remote Jakość biomasy uzyskanej na glebie rozwijającej się z gruntów pogórniczych
PL
Badania dotyczyły wpływu dwu kombinacji 0 NPK i 1 NPK na wybrane parametry jakościowe nasion rzepaku ozimego i ziarniaków pszenicy ozimej. Badania wykazały, że nawożenie mineralne wpływa na wielkość i jakość plonów obu gatunków roślin. Wyższe plony i lepszą ich jakość uzyskano na kombinacji z nawożeniem mineralnym. Ziarniaki pszenicy ozimej nie spełniały wymogów ziarna technologicznego.
EN
The investigations concerned the influence two combinations 0 NPK and 1 NPK on some qualitative parameters of the seeds winter rape and grain winter wheat. Investigations show that mineral fertilization influenced on size and quality of crops both plants' species. Higher crops and better their quality were got on combination from fertilization mineral. The grain did not it fulfill the requirements of technological grain.
PL
Uzyskanie okrywy roślinnej na składowiskach odpadów ma na celu zabezpieczenie powierzchni przed pyleniem (bioaerozole) i erozją (wodną i wietrzną). Dobór gatunków roślin przeprowadzono na podstawie wieloletnich obserwacji na składowiskach oraz eksperymentów szklarniowych i laboratoryjnych. Przedstawione kryteria doboru i możliwości wykorzystania roślin są powiązane z innymi zabiegami rekultywacyjnymi. Są to stosowane jako podłoża rekultywacyjne komposty produkowane z odpadów oraz odcieki tłoczone do nawodnień w systemie recyrkulacji. Proponowane gatunki roślin zwiększają ewapotranspirację i są odporne na hipertrofię.
EN
Plant cover grown on sanitary landfills is to protect surface against dusting (bioaerozol) and erosion (water, windy). Plant selection for remedial works was carried out on the basis of many years observations on selected landfills as well as greenhouse and laboratory experiments. Both selection criteria and possibilities of plant usage presented in the text are connected with other remedial works undertaken on the landfill. Compost made of wastes and leachate pumped to landfill surface irrigation in recirculation system are also applied during remediation process. Proposed plant species make evapotranspiration higher and are more resistant against hypertrophy.
PL
Artykuł omawia proces likwidacji odkrywkowego zakładu górniczego kopalni iłów kajprowych "Krasiejów". Odkryte w wyrobisku w roku 1999 szczątki dinozaurów i trwające do dziś prace paleontologiczne spowodowały konieczność szerokiej współpracy przedsiębiorcy górniczego z organami samorządowymi w celu wypracowania formy rekultywacji terenów pogórniczych z pożytkiem dla społeczności lokalnej.
EN
The paper talks over the process of open pit loam mine "Krasiejów". In 1999 were discovered the remains of the dinosaurs in the mining works. Paleontological works, lasting up to this moment, caused necessity of wide cooperation between mining enterpreneur, with local authorities for finding the way of reclamation of abandoned mining area for the benefit of public.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.