Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 42

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tor wielkoprądowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Celem pracy jest wyznaczenie pola magnetycznego w przewodach i ich otoczeniu dla układu dwóch przewodów rurowych. W przypadku torów wielkoprądowych z własnymi prądami fazowymi pole magnetyczne w obszarze zewnętrznym jest sumą wektorową pola magnetycznego własnego i pola wytworzonego przez prądy w sąsiednich przewodach rurowych, z uwzględnieniem pola magnetycznego oddziaływania zwrotnego. W przewodach jest zaś sumą pola magnetycznego własnego z uwzględnieniem zjawiska naskórkowości i pola indukowanego przez pole magnetyczne sąsiednich prądów fazowych. Prąd własny, zgodnie z prawem Ampera, nie wytwarza pola magnetycznego wewnątrz przewodu rurowego, a pole magnetyczne w tym obszarze, pochodzące od prądów w przewodach sąsiednich, może być pominięte.
EN
The aim of this study is to determine the magnetic field in conductors and their surrounding areas for a system of two tubular conductors. For high-current busducts with their own phase currents, the magnetic field in the external area is the vector sum of their own magnetic field and the field generated by currents in the neighbouring tubular conductors, taking into account the reverse reaction magnetic field. In the conductors, on the other hand, we have the sum of their own magnetic field taking into account the skin effect and the field generated by the magnetic field of the neighbouring phase currents. The own current, according the Ampere’s law, does not generate a magnetic field in the tubular conductor and the magnetic field in this area which comes from currents in the neighbouring conductors is negligible.
PL
W pracy wykazano, że rozkład pola magnetycznego w dwóch zewnętrznych fazach trójfazowego ekranowanego płaskiego toru wielkoprądowego jest niesymetryczny. Składowe tego pola uwzględniają pola magnetyczne oddziaływania zwrotnego prądów wirowych indukowanych w sąsiednich przewodach fazowych w wyniku zjawiska zbliżenia oraz zjawiska naskórkowości. Rozkłady pola w obszarze zewnętrznym faz skrajnych przedstawiono w funkcji parametrów uwzględniających częstotliwość prądu, konduktywność i wymiary poprzeczne przewodów rurowych.
EN
It has been demonstrated in the paper that the magnetic field distribution in two outer conductors of the flat, three-phase single-pole screened, high-current busduct is asymmetric. The components of this field reflect the magnetic field of the reverse reaction fields of the eddy currents induced in the conductors of the adjacent phases as the results of the proximity effect and the skin effect. The field distribution is shown in the outer area of the outer phases as the function of the parameters reflecting the current frequency, the conductivity, and the transverse dimensions of the tubular conductors.
3
Content available remote Analityczne wyznaczanie temperatury w jednobiegunowym torze wielkoprądowym
PL
W pracy przedstawiono matematyczny aparat analitycznego wyznaczania temperatury w jednobiegunowym torze wielkoprądowym. W obliczeniach uwzględniono zjawisko naskórkowości oraz zbliżenia. Parametry elektrodynamiczne i termiczne torów wielkoprądowych wyznaczane są zazwyczaj metodami numerycznymi jednakże to metody analityczne pozwalają wyprowadzić proste zależności wspomagające projektowanie tego typu urządzeń.
EN
This paper presents an analytical method for determining the temperature in the single-pole high-current busduct. The mathematical model takes into account the skin and the proximity effects. The temperature of the high-current busducts are usually calculated numerically with the use of a computer. However, the analytical calculation of the temperature is preferable, because it results in a mathematical expression for showing its dependences on various parameters of the busduct.
PL
W pracy pokazano jak na całkowite pole magnetyczne trójfazowego jednobiegunowego płaskiego ekranowanego toru wielkoprądowego ma wpływ przesunięcie przewodów. Przedstawiono wzory opisujące pole magnetyczne w obszarze zewnętrznym z uwzględnieniem pola magnetycznego oddziaływania zwrotnego indukowanych prądów wirowych. Uwzględniono przy tym, że pole magnetyczne jest wirującym polem eliptycznym. Opisu tego dokonano wzorami dla względnych wartości pola i parametrów uwzględniających częstotliwość, konduktywność i wymiary poprzeczne przewodów.
EN
The paper presents how the total magnetic field of the three-phase, single-pole, shielded, flat high-current busduct is affected by the shift of conductors. The formulas describing the magnetic field in the external area, including the magnetic field of the reverse effect of induced eddy currents, were demonstrated. At the same time, it was also taken into account that the magnetic field is a rotating elliptical field. This phenomenon has been described with the formulas relevant to the relative values of the field and the parameters allowing the frequency, conductivity, and the cross-section dimensions of conductors.
PL
Posługując się metodą analityczną bazującą na równaniach Laplace’a i Helmholtza dla pola elektromagnetycznego wyznaczono rozkład pola magnetycznego wokół trójfazowego jednobiegunowego symetrycznego toru wielkoprądowego. Składowe tego pola przedstawiano poprzez zmodyfikowane funkcje Bessela jako funkcje dwóch zmiennych r oraz Θ walcowego układu współrzędnych. Rozwiązania te uwzględniają pole magnetyczne oddziaływania zwrotnego prądów wirowych indukowanych w ekranie w wyniku zjawiska zbliżenia. Uwzględniono przy tym, że pole magnetyczne jest wirującym polem eliptycznym.
EN
Using the analytical method, based on Laplace’s and Helmholtz’s equations for the electromagnetic field, the distribution of the magnetic field around symmetrical high–current gas–isolated three–phase enclosed busducts is determined. Components of this field were expressed through modified Bessel’s functions as a function r and Θ of cylindrical coordinates. The solutions takes into account the reverse reaction magnetic field of eddy currents induced on the screen as a result of the proximity effect. Into account was taken, that the magnetic field is a rotating elliptical field.
6
Content available remote Reduction of impedance matrices of power busducts
EN
A general method of reduction of self and mutual impedance matrix of a busduct system with busbars in parallel or series is described. The method allows us finding the impedance matrix of a reduced system when given the impedance matrix of the busbars or their fragments. It can be also used in optimization of certain features of impedance matrix of the reduced system.
PL
Rozważono ogólną metodę redukcji macierzy impedancji własnych i wzajemnych układu szynoprzewodów połączonych równolegle lub szeregowo. Pozwala ona znaleźć macierz impedancji układu zredukowanego dla zadanej macierzy impedancji szynoprzewodów cząstkowych. Może być także stosowana do optymalizacji pewnych cech macierzy impedancji.
PL
W pracy przedstawiono wyniki obliczeń pola magnetycznego w ekranowanym i nieekranowanym trójfazowym szynoprzewodzie MR 250 wyprodukowanym przez Elektromontaż nr 2 w Katowicach. Pole magnetyczne szynoprzewodu wyznaczano następującymi metodami: metodą analityczną dla szynoprzewodu nieekranowanego bez uwzględniania zjawisk naskórkowości i zbliżenia, metodą analityczno-numeryczną bazującą na równaniach całkowych, dwuwymiarową metodą elementów skończonych z wykorzystaniem komercyjnego oprogramowania FEMM, metodą pomiarową na stanowisku badawczym. Pomiary wykonano z użyciem specyficznego bezkierunkowego miernika pola magnetycznego. Uzyskano zadawalającą zgodność obliczeń z pomiarami.
EN
The paper presents the results of the calculations of the magnetic field for the both shielded and non-shielded 3-phase MR 250 busbar manufactured by Elektromontaż 2 in Katowice, Poland. The busbar magnetic field has been determined by the following methods: analytical method for non-shielded busbar without taking into account the skin and proximity effects, analytical-numerical method based on integral equations, two-dimensional method of finite elements with the use of the commercial FEMM software, measurement method on a test stand. The measurements were performed with the use of a special non-directional magnetic field meter. A satisfactory compliance of the calculations has been obtained.
PL
Przedstawiono wyniki analizy teoretycznej i eksperymentalnej: przepływu ciepła, rozkładu temperatury i gęstości prądu w zestyku toru wielkoprądowego w celu określenia jego optymalnej konstrukcji.
EN
The paper presents results of theoretical and experimental analysis of heat flow, distribution of temperature and current density in contact of high current circuit – in order to determine its optimal construction.
EN
A numerical-analytical method for determining the magnetic field distributions in high-current busducts of rectangular busbars is presented in this paper. The approach is based on the Partial Element Equivalent Circuit (PEEC) method. The integral equations are solved numerically to determine the current density distribution throughout the busbars. Then the values are used in analytical formulas to find the magnetic field around the busbars. The method takes into account the skin effect and proximity effects, as well as the complete electromagnetic coupling between phase bars and the neutral bar. Two applications to three-phase unshielded systems of busbars are presented.
PL
W artykule przedstawiono numeryczno-analityczną metodę obliczania pola magnetycznego układów szyn prostokątnych. Metoda oparta jest na teorii obwodowych cząstkowych elementów zastępczych. Najpierw rozwiązywane są numerycznie równania całkowe dla gęstości prądu w szynach. Następnie otrzymane wartości są wykorzystane w analitycznych wzorach na pole magnetyczne wokół szyn. Metoda uwzględnia zjawisko naskórkowości i zbliżenia oraz całkowite sprzężenie magnetyczne miedzy szynoprzewodami. Przedstawiono wyniki obliczeniowe dla dwóch układów nieekranowanych trójfazowych szynoprzewodów prostokątnych.
PL
W pracy przedstawiono wyniki obliczeń pola magnetycznego w nieekranowanym trójfazowym szynoprzewodzie wyprodukowanym przez Holduct Mysłowice. Z omówionych wzorów można otrzymać analityczny opis pola magnetycznego. Obliczenia teoretyczne wyznaczono również za pomocą elementów skończonych. Pomiary wykonano z użyciem specyficznego bezkierunkowego miernika pola magnetycznego. Uzyskano zadawalającą zgodność obliczeń, ale w niektórych punktach pomiarowych różnice są znaczne, prawdopodobnie ze względu na nieprawidłowe pozycjonowanie sondy pomiędzy szynami.
EN
The paper presents the results of calculations of the magnetic field in a non-shielded three-phase busbar system manufactured by Holduct Mysłowice. With the discussed formulas can be obtained analytical description of the magnetic field. In addition, also theoretical computations were done with use of finite elements. The measurements were performed with use of a specific non-directional magnetic field probe. The results roughly agree, but at some probing points the differences are considerable, probably due to inaccurate positioning the probe between the bus bars.
11
Content available remote Modelowanie i analiza rozpływu temperatury w torach wielkoprądowych i zestykach
PL
Zestyki aparatów elektrycznych należą do najbardziej obciążonych elementów torów prądowych. Powinny zatem być tak zaprojektowane, wykonane i eksploatowane, aby dopuszczalne ograniczenia na ich parametry techniczne, wynikające z odpowiednich przepisów i norm, nie były przekraczane.
EN
Contact assemblies of electric apparatuses belong to the most burdened elements of current circuits. They should be designed, made and exploited in order to acceptable restrictions to their technical parameters, resulting from adequate rules and standards, weren't crossed.
PL
W artykule przedstawiono analityczną metodę obliczania impedancji układów szyn prostokątnych. Metoda ta oparta jest na teorii indukcyjności cząstkowych. W szczególności opisano impedancje szynoprzewodów prostokątnych w układzie trójfazowym z przewodem neutralnym. Wyznaczono rezystancje i reaktancje takiego wieloprzewodowego układu szynoprzewodów prostokątnych z uwzględnieniem zjawiska naskórkowości i zbliżenia. Przeprowadzono również pomiary impedancji ekranowanego toru wielkoprądowego o przewodach prostokątnych.
EN
In this paper, a new numerical method of calculating rectangular busbar impedance is proposed. This method is based on integral equation method and partial inductance theory. Results for resistances and reactances for these systems of multiple rectangular conductors have been obtained. Skin and proximity effects have also been taken into consideration. The validation of the proposed method is carried out through FEM and laboratory measurements, and a reasonable level of accuracy is demonstrated.
EN
In this paper, a new numerical method of calculating rectangular busbar system impedances is proposed. This method is based on the partial inductance theory. In particular, the impedances of a three-phase system of rectangular busbars with the neutral busbar, and the use of the method are described. Results for resistance and reactance for this systems of multiple rectangular conductor have been obtained, and the skin and proximity effects have also been taken into consideration. Finally, two applications of a three-phase system are described.
PL
W artykule przedstawiono nową numeryczna metodę obliczania impedancji układów szyn prostokątnych. Metoda ta oparta jest na teorii indukcyjności cząstkowych. W szczególności opisano impedancje szynoprzewodów prostokątnych w układzie trójfazowym z przewodem neutralnym. Wyznaczono rezystancje i reaktancje takiego wieloprzewodowego układu szynoprzewodów prostokątnych z uwzględnieniem zjawiska naskórkowości i zbliżenia. Wyznaczono impedancje dla dwóch przykładów układów trójfazowych z szynoprzewodami prostokątnymi.
EN
This paper presents a new numerical computation method for determining the current distributions in high-current three-phase busducts of rectangular busbars. This method is based on the integral equation method and the Partial Element Equivalent Circuit (PEEC) method. It takes into account the skin effect and proximity effects, as well as the complete electromagnetic coupling between phase bars and the neutral bar. In particular, the current densities in rectangular busbars of unshielded three-phase systems with rectangular phase and neutral busbars, and the use of the method are described. Finally, two applications to three-phase unshielded systems busbars are presented.
PL
W artykule przedstawiono nową numeryczna metodę obliczania rozkładu gęstości prądu w szynoprzewodach prostokątnych trójfazowego toru wielkoprądowego. Metoda wykorzystuje równie całkowe i oparta jest na teorii obwodowych cząstkowych elementów zastępczych. Uwzględnia ona zjawisko naskórkowości i zbliżenia oraz całkowite sprzężenie magnetyczne miedzy szynoprzewodami fazowymi i szynoprzewodem neutralnym. W szczególności opisano rozkład gęstości prądu i zastosowanie tej metody dla przypadku trójfazowego toru wielkoprądowego o prostokątnych szynoprzewodach fazowych i prostokątnym szynoprzewodzie neutralnym. Rozkłady gęstości prądów wyznaczono dla dwóch przykładów układów trójfazowych z szynoprzewodami prostokątnymi.
PL
W artykule wykazano, jak na całkowite pole magnetyczne ekranowanej bifilarnej linii dwuprzewodowej w ekranie i jego otoczeniu ma wpływ grubość ścianki ekranu. Wypadkowe pole magnetyczne w tego typu torze wielkoprądowym ma dwie składowe o różnych amplitudach i fazach początkowych. W konsekwencji pole to jest polem eliptycznym. Opisu tego dokonano wzorami dla względnych wartości pola i parametrów uwzględniających częstotliwość, konduktywność i wymiary poprzeczne ekranu. Uwzględniono przy tym także zjawisko naskórkowości oraz wewnętrzne i zewnętrzne zjawiska zbliżenia. Część I opisuje pole magnetyczne w obszarze zewnętrznym ekranu.
EN
In the paper shown the impact of the screen thickness on the total magnetic field of a two-conductor bifilar busduct in the screen and its immediate vicinity. The resultant magnetic field in the high-current busduct of this type has two components of different amplitudes and initial phases. As a consequence this field is elliptical. This phenomenon has been described with the formulas relevant to the relative values of the field and the parameters allowing the frequency, conductivity, and the cross-section dimensions of screen. Into account was taken skin, internal and external proximity effects. Part I describes of magnetic field in the external area of the screen.
PL
Niniejszy artykuł jest kontynuacją pracy pod tym samym tytułem głównym. Zjawiska naskórkowości i zbliżenia silnie wpływają na pole magnetyczne w otoczeniu dwuprzewodowych osłoniętych torów wielkoprądowych i powinny być one uwzględniane także dla częstotliwości przemysłowej prądów fazowych. Część II opisuje pole magnetyczne w ekranie i w obszarze wewnętrznym ekranu.
EN
This paper is the continuation of the study of the same main title. The skin and proximity effects affect strongly the magnetic field in the immediate vicinity of two-conductor shielded high-current busducts and should be taken into account also for the industrial frequencies of phase currents. Part II describes of magnetic field in the screen and internal area of the screen.
PL
Do przesyłu energii elektrycznej o dużych prądach stosuje się m.in. osłonięte tory wielkoprądowe. W urządzeniach tego typu przepływ prądu wywołuje efekty natury elektromagnetycznej, termicznej oraz dynamicznej. Poprawne wyznaczenie parametrów elektrodynamicznych ma duże znaczenie praktyczne. Wyznaczenie relacji pomiędzy tymi parametrami jest niezbędne w procesie optymalizacji konstrukcji torów wielkoprądowych. Określenie strat mocy spowodowanych przez indukowane prądy wirowe jest konieczne szczególnie wówczas gdy straty te stanowią znaczną część całkowitych strat mocy w analizowanej konstrukcji. W pracy korzystając z twierdzenia Poyntinga oraz prawa Joule’a-Lenza wyznaczono straty mocy w ekranach jednobiegunowego trójfazowego płaskiego toru wielkoprądowego. W obliczeniach uwzględniono zewnętrzne oraz wewnętrzne zjawisko zbliżenia.
EN
Design of the high current busducts on high currents and voltages causes necessity precise describing of electromagnetic, dynamic and thermal effects. Knowledge of the relations between electrodynamics and constructional parameters is necessary in the optimization construction process of the high current busducts. Information about distribution electromagnetic field and power losses is a base into analysis of electrodynamics and thermal effects in the high current busducts. In the paper using the Poynting theorem and Jolule-Lenz law the active and reactive power in the screens of the single-pole high current busduct were determined. Into account were taken internal and external proximity effect.
PL
W pracy przedstawiono algorytm wyznaczania rozkładu gęstości prądu szynoprzewodów drążonych o przekroju prostokątnym stosowanych do zasilania wzbudnika wewnętrznego nagrzewnicy indukcyjnej do hartowania powierzchniowego wsadów rurowych. Algorytm zaimplementowano w programie komputerowym do projektowania torów wielkoprądowych. Otrzymane wyniki rozkładu gęstości prądu porównano z wynikami obliczeń metodą elementów skończonych w przestrzeni 2D w ogólnodostępnym pakiecie do modelowania pola. Wielowariantowa analiza rozkładów gęstości prądu w szynach umożliwiła wyznaczenie parametrów geometrycznych toru jak grubość czy rozstaw szyn, tak aby straty mocy w torze były najmniejsze.
EN
This paper presents an algorithm for determining the distribution of current density of a rectangular hollow bus conductor used to supply the internal inductor of an induction heater for surface hardening of tube feedstock. The algorithm was implemented in a computer program used for calculations. The calculation results of the current density distribution were compared with those obtained by the finite element method in 2D space with a common calculation package. Multivariate analysis of the current density distribution in the bus conductors enabled determining the line geometric parameters such as the thickness or spacing of the bus conductors, so that the power losses in the line were as little as possible. A Fredholm integral equation of second kind (2) was formulated taking into account the proximity effect. The method for approximation of the integral operator in equation (2) using a combination of standard functions (10) gives rise to its exact algebraisation without repeated references to the numerical integration procedure in determining the coefficients (4). It is also important due to the minimization of the total computation time. It is proved that the matrix of integral equation (4) with elements (10) can be used to determine own and mutual impedances of rectangular bus conductors with taking into account the skin and proximity effects. For this purpose, there is realized a sequence of transformations of matrix (12) in (14) (16) (19) and (20). Finally, there is obtained equation (21) determining the total impedance of the bus conductor.
PL
W artykule przedstawiono nową analityczną metodę obliczania pola magnetycznego układów szyn prostokątnych. Metoda wykorzystuje prawa Biota-Savarta. Zaproponowana metoda pozwala na wyznaczanie rozkładu pola magnetycznego w układach równoległych szynoprzewodów prostokątnych o dowolnych wymiarach w tym szynoprzewodów o skończonej długości. W szczególności wyznaczono pola magnetyczne w nieekranowanych trójfazowych torach wielkoprądowych z prostokątnymi szynoprzewodami fazowymi i z szynoprzewodem neutralnym.
EN
This paper presents a new analytical computation method for determining the magnetic field distributions in high-current busducts of rectangular busbars. This method is based on Biot-Savart law. The proposed method allows us to calculate the magnetic field intensity distribution in a set of parallel rectangular busbars of any dimensions including any length. In particular, the magnetic fields in busbars of unshielded three-phase systems with rectangular phase and neutral busbars, and the use of the method are described.
PL
W niniejszym artykule podjęto próbę opracowania algorytmów i metod wyznaczania parametrów elektrycznych nagrzewnicy w oparciu o jednoczesny pomiar prądu i napięcia. Wykorzystano przy tym algorytm Homera do obliczenia Dyskretnej Transformaty Fouriera zmierzonych sygnałów prądu i napięcia. Opisane algorytmy zaimple-mentowano w programie komputerowym napisanym w języku C#. Wyniki obliczeń porównano z symulacjami wykonanymi w programie FEMM.
EN
The computer simulation has been provided for a very large number of cases. In the paper were presented only same of them. Using FEMM computer simulation was carried out multi-variant. In this paper I am presented only the results obtained for frequency power source of 4000 Hz. The analysis shows that FEMM can be successfully used for the calculation of impedance values of not only rectangular cross section busbars but also cylindrical workpiece - internal inductor system as well. The measurements have been conducted making possible not only the verification of calculations but also the recognition of the parameters, which could not been determined during computer simulation.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.