Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  leczenie hiperbaryczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W dwuczęściowym artykule dokonano przeglądu aktualnej sytuacji prawnej personelu fachowego wykonującego procedury hiperbaryczne inne, niż nurkowe. Wykazano liczne sprzeczności pomiędzy obowiązującymi aktami prawnymi i brak regulacji prawnych dotyczących procedur nie finansowanych z budżetu Państwa. Pierwszym istotnym problemem był brak korelacji różnych, dotyczących hiperbarii Rozporządzeń Ministra Zdrowia a także niespójności z obowiązującymi w Polsce programami specjalizacji lekarskich. Drugi problem to brak określenia w dokumentach Ministerstwa Zdrowia wymagań w stosunku do innego niż lekarze i pielęgniarki personelu medycznego. Stwierdzono także, że medyczne ośrodki hiperbaryczne nie ubiegające się o finansowanie z budżetu (NFZ) nie mają określonych nawet minimalnych wymagań co do kwalifikacji pracującego w nich personelu. Brak jest także znajomości wymagań określonych w innych niż dotyczące medycyny aktach prawnych.
EN
This two-part article reviews the current legal situation of specialist staff performing hyperbaric procedures for purposes not related to diving. Numerous discrepancies between the applicable legal acts and the lack of legal regulations concerning procedures not financed from the state budget have been noted. The first significant problem consisted in the lack of a correlation between various Regulations of the Minister of Health concerning hyperbaric oxygenation, as well as inconsistencies with the programmes of medical specialisation effective in Poland. The second problem is the lack of determination requirements of medical personnel other than doctors and nurses in the documents of the Ministry of Health. It was also found that medical hyperbaric centres which do not apply for funding from the budget (National Health Fund), do not even meet the minimum requirements defined as to the qualifications of the staff working there. Moreover, there is a lack of knowledge of the requirements set out in legal acts other than those concerning medicine.
PL
Wprowadzenie: Uraz ciśnieniowy płuc to uszkodzenie tkanek płuc wynikający z różnicy ciśnień ciała i otoczenia. Barotrauma może wystąpić podczas wynurzenie nurka z zatrzymanym oddechem. Cel pracy: Przedstawienie symptomatologii zaburzeń zdrowotnych u osób nurkujących na niewielkich głębokościach. Szczegółowym opis barotraumy płuc, jako bezpośredni stan zagrożenia życia. Postępowanie ratownicze w przypadku wystąpienia urazu ciśnieniowego płuc, profilaktyka. Skrócony opis stanu wiedzy: Właściwe przygotowanie sprzętu, systematyczne szkolenia nurkowe, oraz systematyczna kontrola lekarska skierowana na przeprowadzanie badań medycznych pod katem przebywania osób pod wodą stanowić może podstawowe środki profilaktyczne. W momencie wystąpienia urazu ciśnieniowego nurka, niezbędne okazuje się udzielenie pierwszej pomocy przez wykwalifikowany personel medyczny i szybki transport do najbliższego ośrodka hiperbarycznego. Podsumowanie: Uraz ciśnieniowy płuc dotyczy najczęściej osób nurkujących na niewielkich głębokościach do 10 metrów. Barotrauma płuc jest stanem zagrożenia zdrowia i życia. Właściwe postępowanie na miejscu zdarzenia i szybki transportu do komory hiperbarycznej zwiększa szansę powrotu do zdrowia i może stanowić warunek konieczny podczas ratowania życia.
EN
Introduction: Pulmonary barotrauma consists in the damage of pulmonary tissues resulting from pressure differences in the body and the surroundings. Barotrauma may occur during diver's ascent with a held breath. Objective: Presentation of symptoms in divers performing dives at shallow depths. A detailed description of pulmonary barotrauma as a direct hazard to life. Rescue procedure in the case of an occurrence of pulmonary barotrauma, methods of prevention. Abridged description of the state of knowledge: Proper equipment preparation, systematic diving training, as well as systematic medical control aimed at conducting medical examinations with regard to staying under water, all constitute primary preventive measures. At the moment of an occurrence of pulmonary barotrauma in a diver it is necessary to perform first aid activities by qualified medical personnel and arrange for a quick transportation to the nearest hyperbaric centre. Summary: Commonly, pulmonary barotrauma concerns individuals diving at depths up to 10 metres. Pulmonary barotrauma is a state of danger to one's health and life. Proper procedures at the scene of an accident as well as quick transportation to a hyperbaric chamber increase the chance of one's recovery and may constitute the necessary condition during rescue activities.
PL
Cukrzyca staje się globalną epidemią, bywa czasami nazywana- trądem XXI wieku. Zespół stopy cukrzycowej jest jednym z najpoważniejszych i najczęstszych problemów dotyczących tej grupy chorych. Koszty ekonomiczne, wynikające z leczenia są ogromne dla osób chorych, jak również ich rodzin i całego społeczeństwa. Amputacja, jak się okazuje, nie jest wcale dobrym rozwiązaniem. Ograniczając liczbę amputacji nie tylko wykazywane są zyski wynikające z braku konieczności przeprowadzenia protezowania, ale także nie narażamy budżetu na koszty związane z reamputacjami. HBOT oferuje wiele korzyści dla pacjentów ze stopą cukrzycową.
EN
Diabetes is becoming a global epidemic and is sometimes called- leprosy of XXI century. Diabetic foot syndrome is one of the most serious and most common issues for this group of patients. The economic costs resulting from the treatment are enormous for patients, their families as well as the whole society. Amputation is not a good solution. Reducing the number of amputations, the necessity to carry out prosthesis does not occur as well as the budget is not burdened with the costs associated with reamputations. HBOT offers many benefits for diabetic foot patients.
PL
Uraz ciśnieniowy płuc (PB), choroba związana z nurkowaniem lub stosowaniem mechanicznej wentylacji jest istotnym, choć mało znanym problemem baropatologii. Jedynym sposobem leczenia zatorowości gazowej w przebiegu PB jest rekompresja i dekompresja lecznicza. W niniejszej pracy chcieliśmy przedstawić mikroskopowe badania zmian powietrznosśi płuc po PB. W doswiadczeniu użyto 36 królików obojga płci podzielonych na grupy porównawcza (P) i doświadczalna. Zwierzeta grupy doświadczalnej były poddawane PB i wzgledu na postępowanie po urazie grupę doswiadczalną podzielono na 4 podgrupy. Zwierzęta podgrupy D uśmiercano natychmiast po urazie, podgrupy DL leczono hiperbarią powietrzną i uśmiercano, DO uśmiercano 3 tygodnie po przebyciu urazu i DOL leczono hiperbarią bezpośrednio po urazie a uśmiercano po trzech tygodniach. Badania histologiczne prowadzono na przekrojach czołowych całych płuc, zliczając w polach widzenia w powiekszeniu 40 x pecherzyki płucne i inne zamknięte (patologiczne) przestrzenie powietrzne. Pecherze rozdęciowe, zlokalizowane głównie podopłucnowo, stwierdzono u większosci zwierząt grup D i DL. Ogniska niedodmowe znajdowano u podobnej liczby królików wszystkich grup doświadczalnych. W grupach D i DO powietrzność płuc wzrosła znamiennie w stosunku do grupy P, z czego w grupie DO zmiany były bardziej widoczne. Powietrzność płuc w grupach DL i DOL była również znamiennie większa niżw P, jednak mniej niż D i DL. Powietrzność DOL osiagnęła wartości najbliższe grupom porównawczym. Konkludując, stwierdzono że PB wywołuje zwiększenie przestrzeni powietrznych płuc i zmiana ta nie leczona narasta wraz z upływem czasu, oraz że leczenie hiperbaryczne zapobiega częsciowo powiększaniu przestrzeni powietrznych płuc po PB.
EN
Pulmonary barotrauma (PB), complicating scuba - diving or mechanical ventilation is the most important problem of modern baropathology. In the treatment of PB the method of choice is oxygen and/or air hyperbarism. In the current paper we would like to present a simple microscopic method of an investigation of the alveolar pulmonary changes after PB. The studies were carried out 36 rabbits of either sex divided into two groups: control (P) experimental (D). The rabbits in group D were subjected to pulmonary barotrauma. The experimental group was divided into four equal subgroups. The rabbits in D subgroup - sacrified after PB, DL subgroup - were treated with air hyperbarism after PB and then sacrified, DOL subgroup - treated like DL and then were followed up for 3 weeks, DO followed up for 3 weeks after PB. In histologic sections prepared by the paraffin method in which cross-section of a whole lung were obtained in frontal plane were counted alveole and others closed pathological pulmonary air spaces, which were seen in the field of the objectiv 40x magnification. In the D and DO rabbits lung aeration increased significantly in relation to rabbits in the control groups. It should be stressed that in DO rabbits the increase in aeration of the lung reached the highest values. The values of lung aeration increased significantly in DL and DOL rabbits in relation to control groups, but the Index decreased in relation to D and DO rabbits. It should be stressed that in DOL rabbits the aeration of the lung showed decreasing tendencies in relation to the DL group. Concluding our studies it has to be stressed that pulmonary barotrauma caused a statistically significant increase of the air volume contained in the alveolar tree and the volume increased during three weeks of the follow up. The treatment with air hyperbarism of rabbits after pulmonary barotrauma prevents increase of the alveolar tree volume.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.