Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 61

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
W ramach artykułu przedstawiono wyniki analizy porównawczej poziomu ciśnienia akustycznego hałasu infradźwiękowego generowanego przez dwa transformatory elektroenergetyczne średniego napięcia o znamionowych mocach pozornych 250 kVA oraz 1250 kVA. Porównanie, zawarte w części wynikowej, oparto na analizie widm częstotliwości i spektrogramów, które wyznaczono dla zarejestrowanych sygnałów niskoczęstotliwościowych. Uzyskana charakterystyka hałasu infradźwiękowego, dla poszczególnych transformatorów, uwzględnienia lokalizację punktów pomiarowych względem miejsca emisji i jej wpływ na uzyskane wartości poziomu ciśnienia akustycznego. Przeprowadzone badania pozwoliły na określenie wielkości oddziaływania infradźwiękowego badanych transformatorów oraz zmian widma emitowanego hałasu w ich otoczeniu.
EN
The subject area of this article applies to study of infrasound signals generated by transformers. The tests were carried out on medium voltage transformers which reduce the voltage from 15 kV to 0.4 kV, using oil and dry insulation with nominal apparent power in the range from 250 kVA to 1250 kVA. Moreover, the transformers working in overhead and indoor were compared. The aim of the analyzes was to determine the frequency spectra of the recorded infrasound signals and to calculate the corresponding spectrograms. For comparative purposes, the characteristics presented in this paper, were calculated separately for the analyzed transformers taking into account four selected measurement points located around the transformers.
2
Content available Fuzja sensoryczna IMU metodą filtra Kalmana
PL
W pracy przedstawiono metody pomiaru orientacji obiektu w przestrzeni. Na potrzeby określenia orientacji obiektu (attitude) estymowano lotnicze kąty Eulera RPY - Roll, Pitch, Yaw. Do pomiaru poszukiwanych wielkości wykorzystano mikroprocesorowy inercyjny układ pomiarowy (IMU). Dzięki fuzji sensorycznej zintegrowano dane pochodzące z fizycznie odseparowanych, niezależnych czujników IMU. W celu sprawdzenia poprawności fuzji sensorycznej zaimplementowano filtrację Kalmana w środowisku inżynierskim Matlab oraz na mikrokontrolerze a uzyskane wyniki pomiarów przedstawiono na przebiegach czasowych. W wyniku modelowania procesu pomiarowego oraz jego implementacji i filtracji w sterowniku cyfrowym uzyskano odfiltrowane przebiegi wielkości określających orientację obiektu w przestrzeni.
EN
The article describes method of measurement of 6DOF object’s attitude. For the purposes of determining the object orientation (attitude) estimation of airline Euler angles Roll, Pitch, Yaw. There are three types of sensor using for this purpose: accelerometer, gyroscope and magnetometer. Working as a measurement system uses a microprocessor RAZR IMU 9-DOF. Three types of independent signals are connected using Kalman Filter Fusion developed on the basis of designated signal models and their dependencies in space state. The validity of the assumptions made by implementing the Kalman filter engineering environment of Matlab. The results of numerical experiments are presented in the form of time passes selected parameters that describe the orientation of the object. Designed filtration system is implemented in the electronic layout of the IMU and test research. As a result of the study was obtained from the sensor signals are filtered out. Registered time characteristics were presented in work.
EN
The paper contains the results of analysis of chemical, isotopic and trace metal composition of anomalous spring water in the Tatra Mts. Obtained data were the basis for an attempt to determine the origin of this hydrogeochemical anomaly. The spring is located in the Tomanowa Valley in the Western Tatra Mts. The spring water is characterized by the mineralization (TDS) above 500 mg/dm3. As regards the chemical composition of the water, Ca2+ ions show the highest concentration among cations, while HCO- among anions. The spring water has been assigned to the: SO —HCO—Ca-Mg hydrochemical type. Among trace metals, Sr, Ba, B, Li and Al. reveal The highest concentrations. The oxygen and hydrogen isotopic composition(δ18O and δ2H) indicates that this is infiltration water. Delta values of oxygen and sulphur isotopes (δ18OS and δ34S) of the sulphate ion indicate that SO4 of this spring water is likely derived from leaching of gypsum or anhydrite evaporites.
EN
In this paper, selected results from numerical tests on the influence of FLC settings upon the accuracy and quality of controlling, as well as the settling times, of a crane model’s slewing movement are presented.
EN
In this paper a control system of air compressors in a university laboratory is presented. The control system, which is built using the Astraada RCC972 and the GE 90-20 drivers, is an extension of the two states’ inputs and outputs of Astraada. To visualize the work stand, the PC computer class and the Proficy Machine Edition (ME) View software were applied. Selected results from the tests of the built control system are presented.
PL
Praca przedstawia badania nad zagadnieniem symulacji podziału na działki obszarów przeznaczonych na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Jest to jeden z elementów autorskiego systemu wspomagania planowania przestrzennego FAST w formie narzędzia komputerowego służącego bilansowi, ewaluacji i prognostyce zabudowy mieszkaniowej. Zamieszczone w artykule studium literatury ma na celu przybliżenie stanu badań w tym zakresie, a także potencjału oraz perspektyw wykorzystania takiego algorytmu zarówno w projektowanym narzędziu IT oraz w szerszym ujęciu w przetwarzaniu danych GIS w kierunku pełniejszego zobrazowania prognozy rozwoju obszarów mieszkaniowych. Zarówno część studyjna jak i projektowa odnoszą się do oceny dotyczącej słabych i mocnych stron aktualnych systemów podziału, dokonując analizy porównawczej wybranych elementów uznanych za najtrudniejsze do automatycznego przetwarzania. W przedstawionym opisie proponowanego algorytmu podziału na działki budowlane odzwierciedlona jest metoda badawcza polegająca na przełożeniu na język programowania warunków logicznych opisanych przez założenia i regulacje planistyczne dotyczące zabudowy, a także dodatkowych danych, w tym struktury własności, istniejących obiektów i kształtu parceli.
EN
The paper presents the research on the algorithm for automated parcel division in single-housing development. It is an element of the original planning support system FAST: The IT tool for the estimation of crucial parameters, evaluation and prediction of residential areas development and performance. The study of reference works aims at presenting the current state of research as well as the potential and prospects for the usage of the algorithm both, in the proposed IT tool and broadly in GIS data processing towards a more complete visualization and forecast for residential areas. The study assesses strengths and weakness of existing division systems in analytic and implementation phases, particularly using comparative analysis of selected, the most difficult cases. The implemented parcel division algorithm reflects the research method: the translation of the logical conditions included in spatial development guidelines and regulations, as well as additional data (such as the ownership structure, the existing facilities and shapes of lots) into the mathematical description programming language.
EN
The paper presents the study of 3D model exploration using virtual reality and augmented reality in terms of both supporting the design process and presentation of architectural concept to potential customers. For the description of the potential benefits and difficulties the article include the description of the original implementation and the study of selected perception behaviors with the context of different 3D graphics presentation methods, including visualization, animation and real-time scenes.
PL
Artykuł przedstawia studium eksploatacji modelu 3D z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości oraz rzeczywistości rozszerzonej zarówno w ujęciu możliwości wspomagania procesu projektowego, jak również prezentacji koncepcji architektonicznej potencjalnym odbiorcom. W celu opisu potencjalnych korzyści oraz trudności opracowanie odwołuje się do przedstawienia autorskich implementacji oraz studium wybranych zasad percepcji, dokonując porównania odbioru różnych metod prezentacji grafiki 3D, w tym wizualizacji, animacji i scen czasu rzeczywistego.
PL
Artykuł przedstawia badania związane z poszukiwaniem metody pozwalającej na oszacowanie tempa rozwoju zabudowy rezydencjonalnej w oparciu o analizę struktury czynników ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych. Próba badawcza skoncentrowana jest na puli obszarów dedykowanych pod obiekty mieszkaniowe, z silnym naciskiem na jednorodzinnej, objęte w okresie obserwacji planami miejscowymi. Odnosi się to do diagnozy silnego wpływu aktów normatywnych i planowanych inwestycji, często pomijanych w prognozach bazujących na ekstrapolacji.
EN
The paper focuses on the search for assessment method determining the pace of the development of residential areas on multi-factor analysis acknowledging local conditions of an area. The research examines areas assigned for the construction of residential buildings, particularly single-family detached housing, and having master plan during the period of their observation. It aims at diagnosing the strong influence of legal acts and planned developments, which are often omitted in extrapolation-based forecasts.
PL
Oś opracowania stanowi projekt integracji analogowych i cyfrowych metod pracy w oparciu o powiązanie rozszerzonej rzeczywistości z uproszczoną makietą obiektu architektonicznego przy wykorzystaniu projekcji stereoskopowej w okularach 3D. Samo wdrożenie to jeden z elementów aplikacji edukacyjnej PASYWNE 3D, który w oparciu o realizację architektoniczną przedstawia zasady i technologię budownictwa pasywnego. Zarówno autorskie uczestnictwo w projekcie, jak i wieloletnie doświadczenie w branży AR stanowią podstawę do opisu studium przypadku w kontekście referencyjnych opracowań oraz podstawowych obszarów zastosowania: prezentacji projektu, komunikacji branżowej, opracowań dydaktycznych, a także metody kreacji i ewaluacji koncepcji architektonicznych oraz urbanistycznych. Przedstawione narzędzie jest zatem zarówno próbą poszukiwania optymalizacji kosztów i czasu pracy związanej z makietą jako niezwykle wartościową formą ekspresji architektonicznej, jak również przykładem wprowadzania nowych metod i jakości oferowanych przez techniki komputerowe. Podstawowym założeniem implementacji jest dostosowanie do ogólnodostępnych urządzeń mobilnych poprzez wykorzystanie silnika 3R Studio LTD zintegrowanego z platformą Vuforia w celu umożliwienia powszechnego wykorzystania w architekturze. Praca zakończona jest opisem perspektyw i dalszych kierunków badań.
EN
The aim of the paper is to develop the integration of analog and digital workflow based on the association of augmented reality with a simplified mock-up of an architectural object for the projection on stereoscopic 3D glasses. The implementation is an element of the biggest project of educational application under title PASSIVE 3D, based on the architectural realization, for outline of the principles and technologies of passive houses. Both authors participation in the project, as well as many years of experience in the sector of AR provide a basis for the description of the case study in the context of reference elaborations and core areas of application: presentation, professional communication, didactic implementations, as well as methods of creation and evaluation of architectural and spatial planning concepts. The tool is therefore both an attempt to optimize the cost and time associated with a mockup creation considered as a valuable form of architectural expression, as well as the example of the introduction of emerging methods and qualities offered by computer technology. The basic assumption was the adaptation to the commonly available mobile devices through the usage of 3R Studio LTD engine integrated with the software platform Vuforia for widespread application in the field of architecture. The work is summarized by the description of the prospects and further research goals and directions.
PL
Wahania ładunku przenoszonego przez urządzenia dźwigowe stanowią istotne utrudnienie w pracy urządzenia, wydłużają czas transportu, szczególnie wskutek oczekiwania na ich wytłumienie, a również mogą stanowić zagro-żenie dla obsługi i obiektów technologicznych znajdujących się w sąsiedztwie pracującego urządzenia. Mogą rów-nież utrudniać pozycjonowanie ładunku po jego przeniesieniu do punktu docelowego – jest to szczególnie ważne przy przenoszeniu dużych ładunków. Dlatego w niektórych urządzeniach dźwigowych instaluje się systemy sterowania umożliwiające minimalizację wahań ładunku w punkcie docelowym . W pracy zaprezentowano wyniki badań numerycznych modelu układu regulacji ruchu obrotowego żurawia samochodowego, w którym wykorzystano regulator FLC i regulator PI. Badano wpływ nastaw i typu regulatora na dokładność pozycjonowania ładunku po jego przeniesieniu do wybranego punktu docelowego dla różnych kątów obrotu wysięgnika i różnych sygnałów wejściowych regulatora.
EN
The oscillations of the payload that is transferred by lifting equipment considerably hinder the work of the device and increase transportation time, especially because of the time that is needed to damp these oscil-lations, and they may also constitute a threat to the operators and technological facilities that are located in the vicinity of the working equipment. They may also hinder the positioning of the payload after it has been transferred to a target point – this is particularly important when heavy payloads are moved. Therefore, in certain lifting devices control systems are installed. Such systems make it possible to minimise the oscillations of the payload at a target point. This paper pre-sents the selected results of the numerical simulations of a model of a control system of the slewing motion of a mobile crane in which the FLC controller or PI controller was used. The influence of this controller’s settings on the precision with which the payload is posi-tioned after it has been transferred to a target point for different angles of rotation of the jib and different input signals of the controller was investigated.
PL
Przedstawiono wyniki badań zmian ilościowych i jakościowych rozpuszczonego węgla nieorganicznego oraz stosunków izotopowych ¹³C/¹²C w obiegu hydrologicznym w rejonie Wygnanowic (Wyżyna Lubelska). W badanych wodach wysokie stężenie CO₂(aq) miało źródło porowe drenujące utwory wieku czwartorzędowego. Znacznie niższe stężenie CO₂(aq) miały wody glebowe oraz wody głównego kredowego zbiornika wód podziemnych drenowane przez źródło szczelinowe i rzekę Giełczew. Wartości δ¹³C wskazują, że duże stężenie CO₂, w wodach źródła porowego może być wynikiem przemian biochemicznych zachodzących w torfach i glebach kopalnych. Wyniki badań udokumentowały wzrost zawartości ditlenku węgla podczas podziemnej fazy migracji wody poza współczesnym poziomem gleb.
EN
Groundwaters of the Wygnanowice area (Poland) were studied for dissolved inorg. C and ¹³C/¹²C isotope ratio in CO₂. The concns. of CO₂ in spring draining porous Quaternary rocks were higher than that in soil waters and water in solid rocks of Cretaceous aquifer, which are drained to the spring and the Giełczew river. The anal. of ¹³C isotope showed a high CO₂ concn. in the spring water because of biogenic processes in peats and/or fossil soils. The enrichment of water in CO₂ took place during infiltration below the level of soil.
EN
The paper summarizes the results of determinations on the drinking water quality in the consumers taps. Water collected for physico-chemical analyses was taken from eight places in different districts of Lublin. Acceptable concentrations of majority of investigated indices have not exceeded limits according the Ordinance of the Minister of Health, with the exception of exceeding of normative values for Fe, Pb, Zn and Ni. Water stagnation time in the supply system has had significant impact on the concentration of these elements: the longer time the higher concentration of elements potentially toxic for human health. Stabilization of the physico-chemical properties of water samples collected from taps has been followed by discharging of water at the rate of at least fifteen liters.
PL
W opracowaniu zestawiono wyniki badań dotyczące jakości wody konsumpcyjnej w kranach u odbiorców. Wody pobrane do analiz fizyczno-chemicznych pochodziły z 8 punktów zlokalizowanych na terenie Lublina. W większości badanych wskaźników ich wartości zawierały się w przedziale dopuszczalnych zawartości zamieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia, z wyjątkiem Fe, Pb, Zn i Ni. Istotny wpływ na stężenie tych pierwiastków miał czas stagnacji wody w instalacji, im był dłuższy, tym wyższe notowano stężenia pierwiastków potencjalnie toksycznych dla zdrowia człowieka. Stabilizacja składu fizyczno – chemicznego wód pobieranych z kranu następowała po wypuszczeniu minimum piętnastu litrów wody.
EN
Replacement of a payload using a mobile crane is performed via an adequate composition of work movements. In the paper, the mathematical model of the control system is presented. The system controls the slewing motion of the chassis as well as it is equipped in the model of the emergence subsystem which changes the jib reach. Some results of numerical investigations are presented in the paper.
PL
Proces przenoszenia dużych ładunków oraz stosowanie dużych wysięgów może stworzyć zagrożenie przewrócenia się żurawia samochodowego. Zwiększa się wówczas moment wywracający żuraw i jeśli jego wartość przekroczy wartość momentu sił stabilizujących położenie żurawia, maszyna może się przewrócić [1]. Oderwanie jednej podpory nie powoduje jeszcze przewrócenia żurawia, ale może być wskaźnikiem zagrożenia utraty stateczności. W pracy zaprezentowano model matematyczny układu regulacji ruchu obrotowego nadwozia żurawia wyposażony w model interwencyjnego układu zmiany wysięgu, który rozpoczyna pracę w chwili pojawienia się zagrożenia utratą stateczności. Przedstawiony model zastosowano w układzie minimalizacji wahań ładunku po zakończeniu przenoszenia ładunku w trakcie ruchu obrotowego szczegółowo opisany w [2].
PL
Proces przenoszenia dużych ładunków oraz stosowanie dużych wysięgów może stworzyć zagrożenie przewrócenia się żurawia samochodowego. Zwiększa się wówczas moment wywracający żuraw i jeśli jego wartość przekroczy wartość momentu sił stabilizujących położenie żurawia, maszyna może się przewrócić [1, 7].
EN
Replacement of a payload using a mobile crane is performed via an adequate composition of work movements. In the paper, the mathematical model of the control system is presented. The system controls the slewing motion of the chassis as well as it is equipped in the model of the emergence subsystem which changes the jib reach. Some results of numerical investigations are presented in the paper.
15
Content available Wibrometr mikroprocesorowy do pomiaru drgań maszyn
PL
W ramach niniejszej pracy przedstawiono projekt wibrometru mikroprocesorowego do pomiaru drgań maszyn. Zadaniem urządzenia jest pomiar i rejestracja przyspieszeń z możliwością odczytania zdalnego lub z karty SD. Urządzenie powstało na bazie układów ATMega oraz modułu pomiarowego, opartego o scalony układ elektroniczny firmy Analog Devices – ADXL001. Przedstawiono podstawowe dane dotyczące projektu elektrycznego urządzenia. Wykonano porównanie prototypowego systemu pomiarowego z komercyjnym systemem pomiarowym Spider 8.
EN
This paper presents the design of a microprocessor based vibrometer for measuring machine vibrations. The task of the device is to take measurements and record accelerations with the ability to read the data remotely or from the SD card. The device was designed based on ATMega systems and a measuring module based on the integrated circuit electronics Analog Devices - ADXL001. The project was realized on the basis of surface elements (SMD), using the keypad backlit capacitive buttons and a large graphic display. A vibration sensor, developed on the basis of the ADXL001, is characterized by similar parameters to those of transmitters available on the market. The communication protocol (SPI) between the microcontroller and the sensor - after using a suitable converter - allows you to use other types of sensors that can be adjusted through the access to calibration parameters of the vibrometer. The basic data for the design elements of the device are described. A comparison of a prototype measurement system with a commercial measuring system Spider 8 is presented. Preliminary studies were carried out using a vibration exciter, further measurements were made for the acceleration of a body singlepiston compressor. The experiments were conducted in a room designed for the operation of the compressor, under real conditions.
PL
W pracy zaprezentowano urządzenia pomiarowe zainstalowane w dwu stanowiskach do badania zachowania wybranych układów regulacji położenia. Są to: stanowisko wahadła odwróconego umieszczonego na ruchomej platformie poruszającej się po poziomych prowadnicach oraz stanowisko równoważni utrzymującej kulkę w wybranej pozycji na prowadnicach, które mogą wykonywać ruch obrotowy względem osi poziomej. Obydwa obiekty regulacji są strukturalnie niestabilne i wymagają doboru regulatorów o odpowiednio dobranych nastawach. Stanowiska wykonano i przetestowano. Wyniki badań eksperymentalnych przeprowadzonych w trakcie testów stanowisk przedstawiono w postaci charakterystyk czasowych, również zamieszczono zauważone uwagi eksploatacyjne. Poza tym w pracy umieszczono również schemat układu elektrycznego enkodera oraz okna programu wizualizacyjnego obsługującego układy regulacji przemieszczenia w stanowiskach. Stanowiska były prezentowane na kilku prestiżowych prezentacjach i konkursach ciesząc się dużym zainteresowaniem i bardzo dobrą oceną komisji konkursowych. Mogą być wykorzystane zarówno w działalności dydaktycznej jak i pracach naukowych dotyczących sterowania obiektami strukturalnie niestabilnymi.
EN
The measuring devices used in two stands for testing selected displacement control systems are described in the paper. The stands are: the stand of inverted pendulum located on a movable platform – the platform can move on horizontal guides, and the stand with a balancing beam ensuring the stabilization of the ball in a selected position on rail guides – the beam can rotate in regard to the horizontal axis. Both controlled objects are structurally unstable and require the use of controllers with specially selected parameters. The stands have been built and tested. The results of experimental tests shown in the form of time characteristics as well as the remarks concerning stands exploitation of the stands are presented. Moreover, the electric scheme of the encoder system and the computer interface windows of the monitoring programs used for controlling the displacement control systems are contained in the paper. The stands were presented on several prestigious presentations and competitions with a very good estimate of the competitive commission. They can be used in didactic activity as well as in research works concerning control of structurally instable objects.
PL
W przypadku przenoszenia dużych ładunków przez żurawie samochodowe istnieje możliwość utraty stateczności maszyny pod wpływem działania dużych sił bezwładności mimo tego, że w chwili rozpoczęcia ruchu były spełnione warunki stateczności żurawia. Monitorowanie wartości sił nacisku układu podporowego na podłoże oraz ich zmian stwarza szanse odpowiednio wcześniejszej korekty strategii sterowania ruchami roboczymi, która uchroni żuraw przed utratą stateczności. W pracy zamieszczono wyniki badań numerycznych modeli sterowania i regulacji ruchów roboczych żurawia zapewniających minimalizację wahań ładunku po zakończeniu ruchu wyposażonych w interwencyjny układ zapobiegający utracie stateczności.
EN
In case of transport of great loads by mobile cranes the loss of stability of machine is possible by reason of acting the great forces of inertia. It can appear also at the time when the conditions of crane stability were fulfilled in moment of beginning of motion. Monitoring of the values of the pressure forces of the crane support system which act on the ground as well as their changes makes possible the application of special device to correction the crane motions controlling. It protects the crane against the loss of stability. The results of numerical simulations of the models of the crane motions controlling systems with assuring minimization of the load swings in the end point of the slewing motion and with the additional system preventing the loss of stability have been presented in the paper.
EN
The paper presents a model of a control system of the slewing motion of a mobile crane in which the FLC controller was used, and then selected results of the numerical simulations of this model were presented. The influence of this controller’s settings on the precision with which the payload is positioned after it has been transferred to a target point for different angles of rotation of the jib, different lengths of the rope and different input signals of the controller was investigated.
EN
In the paper, the method and results of investigations of the kinetic friction coefficient in a friction pair: brake pad-brake disk were presented. The investigations were performed for several pairs of brake pads from among those accessible on the market as so called replacement parts. The investigations were performed using the modernized laboratory test stand of active loading of asynchronous motor. The measurements were carried out by means of the measurement system - Spider 8. The analysis of signals was performed in the Catman program. The results were presented in adequate charts and conclusions were drawn.
20
Content available remote Experimental determination of efficiency of belt transmission
EN
The investigations - described in this paper - have been performed to determine whether the geometrical differences of notches profiles in so called cogged V-belts have any influence on the efficiency of power transferred by a belt transmission. The comparison investigations were carried out on the modernized laboratory test stand. Several new V-belts were tested which differed in the geometrical shape of the notch. The measurements were done by means of the professional measurement Spider 8 system. Moreover, signal analyses were performed by means of the Catman program. The results were shown in charts.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.