Ograniczanie wyników
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 43

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  polityka mieszkaniowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Powszechna deklaracja praw człowieka ONZ, przyjęta 10 grudnia 1948 r. w Paryżu (art. 25), oraz uchwalony na jej bazie Międzynarodowy pakt praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych, przyjęty 16 grudnia 1966 r. (art. 11), traktują odpowiedni standard życia, w tym posiadanie mieszkania, jako podstawowe prawo człowieka. Polska ratyfikowała obydwa dokumenty. Ich adaptacja do krajowych warunków nałożyła na gminy istotne obowiązki prawne w dziedzinie mieszkalnictwa.
PL
Artykuł porusza kwestię koncepcji nadbudowy istniejących budynków mieszkalnych. Autorzy wymieniają korzyści płynące z takich inwestycji, a także opisują, jak temat nadbudów jest rozwiązywany w wybranych krajach Europy.
EN
The article addresses the concept of superstructures for existing residential buildings. The authors list the benefits of such investments, and describe how the topic of superstructures is solved in selected European countries.
PL
Społeczne Agencje Najmu to sposób na połączenie zasobów rynkowych i gminnych z bardzo dokładnie ukierunkowaną pomocą – mieszkaniową i w ramach usług społecznych. Jak to może działać i dlaczego jest bez podatku VAT?
EN
After the Great War, one of the most challenging obstacles of the newly recreated Polish state was to ensure residential space for the group of citizens most vulnerable to exclusion. Labourers indeed required an inexpensive and modest habitations maintaining modern sanitary standards. Such facilities were underrepresented in Poland at that time. Mostly overpriced and unsanitary flats were offered in 19th-century housing. Also new housing, although with all modern amenities, did not provide flats with parameters that could meet the expectations of the least wealthy of labourers. In such circumstances, at the end of 1934, a new state-owned company was created – the Society of Workers’ Housing Estate (Towarzystwo Osiedli Robotniczych). Its aim was to build and grant loans for the construction of residential areas with flats meeting the needs of the lower-class labourers. Despite the difficulties, up to 1939, thousands of new flats were built under the Society’s initiative. All these investments exemplify a successful and far-reaching social policy of Second Polish Republic that made residential crisis manageable.
PL
Jednym z największych wyzwań stojących przed odrodzonym po I wojnie światowej państwem polskim było zapewnienie odpowiednich warunków bytowych grupie obywateli najbardziej narażonych na wykluczenie. Robotnicy potrzebowali bowiem niedrogich i skromnych, ale zachowujących nowoczesne standardy sanitarne mieszkań. Te były w ówczesnej Polsce trudno dostępne. Dziewiętnastowieczne budownictwo oferowało na ogół lokale niehigieniczne i często zbyt drogie dla robotników, zaś nowo budowane obiekty, choć wyposażone we wszystkie nowoczesne udogodnienia, nie zapewniały mieszkań o parametrach mogących sprostać oczekiwaniom najmniej zamożnych robotników. W takich okolicznościach pod koniec 1934 roku powołano nowe przedsiębiorstwo państwowe - Towarzystwo Osiedli Robotniczych. Do jego zadań należała budowa i kredytowanie budowy osiedli mieszkaniowych oferujących lokale odpowiadające potrzebom gorzej sytuowanych rodzin robotniczych. Pomimo licznych trudności, dzięki działalności TOR, do 1939 roku wybudowano tysiące nowych mieszkań. Realizacje te stanowią przykład udanej i dalekosiężnej polityki socjalnej władz II Rzeczypospolitej, której efekty uczyniły ówczesny kryzys mieszkaniowy możliwym do przezwyciężenia.
PL
Ministerstwo Rozwoju przedstawiło 4 maja 2020 r. założenia pakietu nowych rozwiązań dotyczących budownictwa społecznego i komunalnego. Rozwiązania te mają korygować politykę mieszkaniową w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego i jednocześnie przeciwdziałać negatywnym skutkom społecznym i gospodarczym COVID-19.
PL
Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (KPZK) opracował raport w sprawie polityki mieszkaniowej państwa. Dokonano w nim diagnozy tej polityki od 1989 r., kiedy to ciężar zapewnienia mieszkań przesunięto w kierunku rynku, do czasu obecnego, kiedy to państwo podejmuje próbę interwencji w celu rozwiązania problemu niedoboru mieszkań w Polsce.
PL
Stan zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej zależy od polityki miasta w zakresie kształtowania zasobu komunalnego. Jest to zauważalne w porównaniu dostępności i standardu technicznego budynków. Autorka w niniejszym artykule analizuje kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy i zestawia je ze szczegółową oceną stanu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w wybranych małych miastach do 10.000 mieszkańców: Chocianowie i Twardogórze (zlokalizowanych w woj. dolnośląskim) – miastach prezentujących strategię utrzymania dużego zasobu mieszkaniowego, a przez to kontroli nad kształtowaniem zabudowy. Artykuł prezentuje jeden z etapów realizowanego projektu badawczego – szczegółowa inwentaryzacja mienia komunalnego i analiza dokumentów planistycznych w 2 małych miastach o zbliżonej polityce mieszkaniowej, liczbie ludności, bez wpływu miasta metropolitalnego – który ma na celu próbę stworzenia optymalnego modelu zagospodarowania komunalnych terenów mieszkaniowych w śródmieściach małych miast do 10.000 mieszkańców w województwie dolnośląskim.
EN
The condition of multi-family housing development depends on the town’s policy regarding the shaping of the communal resources. This is noticeable compared to the availability and technical standards of buildings. The author analyzes the directions of spatial development of the municipality and compares it with detailed evaluation of multi-family housing development in selected small towns up to 10.000 inhabitants: Chocianów and Twardogóra (located in the Lower Silesian Voivodship) – towns presenting the idea of maintaining large housing stock and thus controlling the development of housing. The article presents one of the stages of the research project – a detailed inventory of municipal property and analysis of planning documents in two small towns with a similar housing policy, population size, without the infl uence of the metropolitan city – which aims to create an optimal model of municipal housing development in the downtown of small towns up to 10,000 inhabitants in the Lower Silesian Voivodship.
PL
Współczesne trendy w rozwoju miast europejskich nierozerwalnie związane są z kształtowaniem polityki mieszkaniowej. Istotnym czynnikiem w tym działaniu jest świadomość władz lokalnych i obywateli dotycząca jakości miejsc zamieszkania i ich zrównoważonego rozwoju. Współpraca między władzami miasta, inwestorami oraz mieszkańcami może pozytywnie wpłynąć na podniesienie jakości przestrzeni, życia i funkcjonowania. Omawiane w artykule austriackie przykłady nowych obszarów mieszkaniowych pokazują, jak wielokierunkowo te działania są podejmowane, jak wiedeńska polityka mieszkaniowa funkcjonuje w odniesieniu do kształtowania przestrzeni publicznej miasta oraz jak realizacja Linz SolarCity wychodzi naprzeciw współczesnym rozważaniom na temat zrównoważonego rozwoju miast.
EN
Contemporary trends in development of European cities are firmly bound with shaping of housing policy. One important factor in these actions is the awareness of the local authorities and citizens with regard to quality of the settlements, as well as their sustainable development. Cooperation between the authorities, investors and residents could improve the quality of the space, as well as lives of its inhabitants. The examples of new residential areas in Austria, discussed in this article, prove in how many different directions such actions are taken; how housing policy of Vienna functions with regard to shaping of the public space and how the implementation of Linz SolarCity reaches out to contemporary discussion about sustainable growth of cities.
PL
Uruchomiony w kwietniu 2016 roku program Rodzina 500 Plus znacznie zmniejsza skalę niekorzystnego społecznie i ekonomicznie zjawiska tj. dotychczasowej najniższej dochodowości w rodzinach wielodzietnych. Kolejnym kluczowym programem społecznej polityki rodzinnej w Polsce uruchomionym w grudniu 2016 roku jest program Mieszkanie Plus. Program ten także powinien analogicznie pozytywnie wpłynąć w zakresie zmniejszenia rozwarstwienia społecznego w zakresie sytuacji mieszkaniowej. Głównym celem programu Mieszkanie Plus jest znaczące zwiększenie dostępności mieszkań w Polsce, a szczególnie tanich mieszkań czynszowych z możliwością wykupienia własności. Konsekwencją rozwinięcia tego programu na większą skalę w kolejnych latach będzie zaoferowanie takich mieszkań przede wszystkim dla rodzin, które do tej pory nie miały możliwości wynajmu i zakupu mieszkań ze względu na niskie dochody i brak zdolności kredytowej. Jeżeli przyjęty przez rząd plan rozwinięcia w kolejnych latach programu Mieszkanie Plus zostanie zrealizowany to do 2030 roku poziom dostępności mieszkań dla obywateli w Polsce osiągnie poziom zbliżony do średniej w Unii Europejskiej.
EN
Launched in April 2016, the 500 Plus family program significantly reduces the scale of socially and economically disadvantageous phenomena, i.e. the current lowest rates in families of man y. Another key program of social family policy in Poland launched in December 2016 is the Apartment Plus program. This program should also have a positive impact on the reduction of social degradation in the housing situation. The main objective of the Apartment Plus program is a significant increase in the availability of housing in Poland, especially low-cost housing with the possibility of buying out properties. The consequence of the development of this program on a larger scale in the coming years will be to offer such housing primarily to families who have so far been unable to rent and purchase housing due to their low incomes and lack of creditworthiness . lf a government-approved development plan for the subsequent years of the Apartment Plus program will be implemented by 2030, the level of housing availability for citizens in Poland will reach a level close to the average in the European Union.
EN
This paper is a continuation of the paper entitled “Collaborative Housing Perspectives in Poland. Definition, Historical Overview and Examples” and it describes the possibilities of implementation of collaborative housing in Polish conditions. In the paper, apart from legal constraints, the author also describes the benefits of collaborative housing, because as far as benefits of building homes in the construction group system, co-operative or co-housing seem to be quite well diagnosed for the inhabitants, the benefits for the city - which, based on the author's studies, are huge - are not described well enough.
PL
Artykuł stanowi kontynuację artykułu „Perspektywy oddolnego budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Definicja, zarys historii oraz przykłady” i stanowi opis możliwości implementacji oddolnego budownictwa mieszkaniowego w warunkach polskich. W artykule oprócz uwarunkowań prawnych opisano także korzyści związane z oddolnym budownictwem mieszkaniowym, o ile bowiem zyski dla mieszkańców płynące z budowy mieszkań w systemie grupy budowlanej, kooperatywy lub co-housing wydają się być względnie rozpoznane, o tyle korzyści dla miasta, które jak wynika z przeprowadzonych przez autorkę artykułu badań są bardzo duże, nie są jeszcze wystarczająco dobrze opisane.
12
Content available remote Collaborative housing perspectives. Definition, historical overview and examples
EN
In this paper the author describes the phenomenon of collaborative housing, provides its definition, historical outline, systematics and variants, and presents selected examples of this kind of housing from Western European countries (Germany, Switzerland, the Netherlands), where collaborative housing has been successfully developing at least since the 1970s. This paper, together with the paper that follows it, entitled: “Collaborative Housing Perspectives. Potential, Barriers and Legal Possibilities in the Polish Conditions”, constitutes a monographic study of the problem of collaborative housing in Poland. This paper constitutes part one of the study.
PL
W artykule opisano zjawisko oddolnego budownictw mieszkaniowego, jego definicję, zarys historii, systematykę i warianty, oraz zaprezentowano wybrane przykłady tego typu budownictwa pochodzące z krajów Europy Zachodniej (Niemcy, Szwajcaria, Holandia), gdzie oddolne budownictwo mieszkaniowe rozwijane jest z sukcesem co najmniej od lat 1970. Artykuł wraz z artykułem po nim następującym, pt. „Perspektywy oddolnego budownictwa mieszkaniowego. Potencjał, bariery oraz możliwości prawne w warunkach polskich” stanowi monograficzne ujęcie problematyki oddolnego budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Artykuł stanowi pierwszą część.
PL
Artykuł prezentuje podstawowe informacje o rynku termomodernizacji w Polsce w odniesieniu do budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Wymienione zostały kluczowe technologie zarówno dostępne jak dopiero wchodzące na rynek. Jednym z kluczowych zadań jest zwiększenie poziomu finansowania termomodernizacji budynków jednorodzinnych.
EN
The paper presents the basic information about the renovation market in Poland in regard to residential and non-residential buildings. The key renovation technologies where listed, both available as entrants. One of the main tasks is to increase the level of funding of single-family houses renovation.
PL
Obecne instrumenty polityki mieszkaniowej w znacznie większym stopniu wspierają nabywanie mieszkań na własność niż budowę i dostęp do mieszkań na wynajem, w tym szczególnie za ceny niższe od rynkowych.
PL
Obecnie w Polsce realizowany jest projekt „Społeczna Agencja Najmu jako instrument polityki mieszkaniowej w Polsce". Jego celem jest zwiększenie dostępności mieszkań oraz podwyższenie standardów dla osób potrzebujących mieszkania poprzez wypracowanie innowacyjnego narzędzia - Społecznej Agencji Najmu. Jak narzędzie to wdrażane jest w innych krajach europejskich?
PL
Z raportu „Mieszkalnictwo w Polsce. Analiza wybranych obszarów polityki mieszkaniowej”, przygotowanego przez Fundację Habitat for Humanity1, wynika, że warunki mieszkaniowe w Polsce należą do najsłabszych w Europie. Rozdział trzeci analizowanego raportu obejmuje wyniki badań ankietowych gmin w przedmiotowym zakresie. Warto przeanalizować podstawowe ustalenia i wnioski, jakie z nich płyną.
17
PL
Artykuł omawia zawartość i postanowienia krajowego planu promującego wzrost liczby budynków o niskim zużyciu energii stanowiący załącznik do przyjętej dnia 22.06.2015 r. uchwały Rady Ministrów. Dokument ten wypełnia upoważnienia zawartego w art. 39 ust. 3 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, a także wymogu określonego w art. 9 ust. 1 dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.
EN
The article discusses the contents and provisions of the National Plan to increase the number of low energy buildings, constituting an Annex to Resolution of the Council of Ministers, adopted on 22 June 2015. The document is the realization of the authority stipulated in Article 39(3) of Energy Performance of Buildings Act and the requirement prescribed by Article 9(1) of Directive 2010/31/EU concerning energy performance of buildings. The article characterizes the primary goal and the intermediate objectives related to improvement of energy efficiency of buildings, with the timing for accomplishment of such improvements. It presents the characteristics of actions taken mainly by the Government administration to promote low energy buildings, requirements for design, construction and refurbishment of buildings to ensure higher energy efficiency. The changes of laws affecting energy efficiency of buildings are discussed, along with identification of available finance mechanisms.
PL
wiele, o tyle w odniesieniu do odpowiedzialności władz miasta już nieco mniej. Przykładem na zastosowanie koncepcji społecznej odpowiedzialności zarządzających miastem może być Łódź (miasto na prawach powiatu), która za pomocą konsultacji społecznych stara się poznać zdanie mieszkańców w niezwykle kluczowych kwestiach dotyczących ich samych. Jednym z takich kluczowych obszarów jest gospodarka mieszkaniowa, która powinna być szczególną domeną zainteresowań władz, za co w tym względzie władza ta powinna być odpowiedzialna. Warto w tym miejscu wyjaśnić, czym jest CSR i gdzie można je umiejscowić w procesie zarządzania. CSR, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu, to termin oznaczający koncepcję, na podstawie której, podczas tworzenia strategii działania uwzględnia się interesy społeczne, ochronę środowiska, etykę, jak również relacje z interesariuszami. Ma to swój wydźwięk w postaci realnych wpływów na skuteczność działalności gospodarczej organizacji, która zastosowała CSR.
EN
One of the expressions of concern for the interests of local communities is the activity of the local community in the area of social, economic and cultural. Possibility of influencing the matter of a county, municipality or city reveals, among other things: the participation of the citizens of the community in public consultations, which are a dialogue with the authorities in the region. Example of the common objectives, and for the first time the city of Lodz citizens’ participation were public consultations in the development of Housing Policy in the city of Lodz 2020+. The purpose of this article is to pay attention to the nature of dialogue between the community and its residents, and the role of public consultation in an effort to improve the quality of life.
19
Content available Standardy współczesnego mieszkalnictwa
PL
W niniejszym artykule autor przedstawił różnorodne kierunki rozwoju współczesnego mieszkalnictwa wielorodzinnego. Podjął w nim wątek aspiracji społecznych i oczekiwań oraz standardu zamieszkania w odniesieniu do poziomu rozwoju cywilizacyjnego. Przedstawione zostały różnorodne sposoby zaspokajania potrzeb mieszkaniowych ludności. Wszystko to pozwala postawić hipotezę dotyczącą tempa i zakresu zmian w mieszkalnictwie w najbliższej przyszłości.
EN
In present article author depicted different directions of development of contemporary multifamily housing. He took up in it a thread of social aspirations and expectations as well as standard of living in relation to level of civilization’s development. There are presented various methods of satisfying lodging society’s needs. All of this allows to make a hypothesis about pace and range of changes in housing in the nearest future.
20
Content available Ankara - problemy urbanizacji niekontrolowanej
PL
Rozwój Ankary w ostatnich dekadach charakteryzował się powstawaniem dużych obszarów zabudowy o charakterze slumsów, zwanych w języku tureckim gecekondu. Proces rozwoju gecekondu spowodowany był zmianami na obszarach wiejskich i naturalną migracją mieszkańców wsi do miast o charakterze metropolitalnym. Rząd turecki usiłuje rozwiązać problem poprzez wprowadzenie nowej polityki mieszkaniowej, która ma zbliżyć rozwój urbanistyczny do standardów europejskich. Wydaje się jednak, że efekty tej polityki nie poprawiają jakości życia mieszkańców Ankary.
EN
Ankara city immense development in the recent decades was marked by appearance of large squatters areas, called in Turkish gecekondu. The process of gecekondu develop-ment is caused by the changes in the rural areas in Turkey and the natural migration of village dwellers to big cities of metropolitan character. The Turkish government is cur-rently trying to manage the problem by introduction the new housing policy, which should enable urban development according to European rules. The results of this policy seem not to improve enough the quality of life of the Ankara inhabitants.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.