Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  aerodynamic
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This article presents the results of wind tunnel testing of a model of a missile intended for a vertical cold launch system. The objective of this work was to obtain nondimensional aerodynamic coefficients to build a lookup table database for a six-degree-of-freedom numerical simulation of the missile launch phase. The material model of the full-scale missile was designed in UG/NX Siemens software and manufactured. Low speed measurements were conducted at the Warsaw University of Technology and as a result, static forces and moments characteristics were obtained using six component internal balance for a wide range of angles of attack and sideslip with a 1° interval. Finally, 200 Monte-Carlo simulations in MATLAB/Simulink were evaluated to investigate the missile behavior in the launch phase with the measured results. It was observed that the rolling moment resulting, i.a. from fin cant angles misalignments in the initial roll rate of the missile significantly affects the trajectories.
PL
Niniejszy artykuł przedstawia wyniki testów w tunelu aerodynamicznym modelu rakiety dedykowanej dla pionowego zimnego startu. Celem pracy było uzyskanie bezwymiarowych współczynników aerodynamicznych potrzebnych do opracowania bazy w postaci tablic dla numerycznej symulacji lotu o sześciu stopniach swobody. Model materialny pełnowymiarowej rakiety został zaprojektowany przy wykorzystaniu programu Siemens UG/NX. Testy zostały przeprowadzone na Politechnice Warszawskiej przy niskiej prędkości przepływu a charakterystyki statycznych sił i momentów uzyskano za pomocą sześcioskładnikowej wagi wewnętrznej dla szerokiego zakresu kątów natarcia i ślizgu z krokiem 1°. Ostatecznie, przeprowadzono 200 symulacji Monte-Carlo w programie MATLAB/Simulink w celu zbadania zachowania pocisku w fazie startu z użyciem zmierzonych wartości. Zostało zaobserwowane, że moment przechylający wynikający m.in. z niedokładności montażowych stabilizatorów wpływa znacząco na uzyskiwane trajektorie.
2
Content available remote Zagadnienie ciągłości powierzchni w kontekście modelowania karoserii pojazdów
PL
Modelowanie powierzchniowe stanowi jedną z najtrudniejszych dziedzin związanych z technikami tworzenia modeli. Poprawnie opracowany model powierzchniowy musi spełniać wymagania zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i technologicznym, a dodatkowo powinien mieć odpowiednie walory estetyczne. Zagadnienie ciągłości powierzchni jest więc istotnym aspektem w tego typu technikach modelowania. W artykule zaprezentowano podstawowe informacje z zakresu zagadnień dotyczących kryterium ciągłości oraz omówiono wpływ ciągłości na własności aerodynamiczne modelowanego obiektu.
EN
Surface modelling is one of the most difficult modelling discipline. A properly developed model must meet functional and technological requirements and additional design look. Because of that, the surface continuity aspect is so important in surface modelling. The paper presents basic information on the issues related to the surface continuity criterion and presents the influence of continuity on the aerodynamic properties of the object.
EN
This article presents optimisation of necessary flight thrust in a V-shaped flight formation of small-unmanned plane “Sikorka”. At the beginning is showed analyse of birds behaviour. Their formation flying was the cause of attention in order to minimalize fuel consumption. Afterwards there are overlooked scientific articles about the formation flying subject contain pure physic analyses, and articles about researches which was made in order to explain economic beneficial for airlines. Thus, the article presents mathematical model, which was optimised for three different starting position of a longitudinal axis. After optimisation there are presented results of the wingman position in regard of the leader. Influence of the calculation results on the formation flying was analysed, allowing for some conclusions about the future of the UAV’s flights. The given process is aimed to achieve the best (optimal) solution from the point of view of the specific criterion. The following most important terms can be distinguished within the optimization process: decisive variables – parameters determining the basic project assumptions. The basic design variables and design constrains are described.
EN
The article presents a currently used structural elements to increase the lift force. Presented mechanical and no-mechanical construction elements that increase the lifting force. The author's attention to the new direction of flow control using a DBD plasma actuator. This is a new direction of active flow control.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono aktualne tendencje w numerycznym modelowaniu przepływów turbulentnych oraz założenia i ograniczenia przy modelowaniu turbulencji metodami RANS, DNS oraz LES. Przedstawiono również pakiet Ansys FLUENT jako narzędzie CFD do symulacji przepływów turbulentnych na przykładzie opływu aerodynamiki modelu autobusu miejskiego oraz ogólne informacje dotyczące sposobów numerycznego rozwiązywania zagadnień brzegowych transportu.
EN
This paper presents the current trends in the numerical modeling of turbulent flows and the limitations of the conven-tional turbulence models like RANS, DNS and LES. It also presents the general usability of the Computional Fluid Dynamics (CFD) in process of studying aerodynamics of the city busses.
PL
W artykule przedstawiono sposób i wyniki badań liczby Strouhala nieruchomego modelu oblodzonego cięgna mostu podwieszonego. Badania wykonano w tunelu aerodynamicznym z komorą klimatyczną Laboratorium Czeskiej Akademii Nauk w Telc. W komorze klimatycznej wykonano doświadczalne oblodzenie modelu cięgna o osi nachylonej pod kątem 300 do płaszczyzny poziomej. Kształt oblodzonej powierzchni zarejestrowano metodą fotogrametrii cyfrowej. Do badań w tunelu aerodynamicznym wykonano nowy model sekcyjny oblodzonego cięgna metodą druku 3D. Liczbę Strouhala wyznaczono w zakresie wartości liczby Reynoldsa od 28 do 122 na podstawie pomiaru częstości odrywania się wirów w śladzie aerodynamicznym za modelem.
EN
The paper presents the method and results of wind tunnel investigations of Strouhal number of stationary iced cable model of cable-stayed bridge. The investigations were performed in a Climatic Wind Tunnel Laboratory of the Czech Academy of Sciences in Telc. The experimental icing of the inclined cable model in the climatic chamber of the laboratory was made. The shape of the iced model was registered by a numerical photogrammetry method. For the aerodynamic tunnel investigations, the new iced cable model was made by using 3D printing method. The Strouhal number was determined within the range of the Reynolds number between 28·103 and 122·103, on the basis of the dominant vortex shedding frequency measured in the flow behind the model.
PL
W pracy przedstawiono wyniki numerycznej analizy opływu ciał obrotowych dla niektórych zagadnień ściśliwego opływu gazem lepkim przewodzącym ciepło. Analizę wykonano na podstawie własnego programu komputerowego wyznaczającego pola opływu w obszarze obejmującym część początkową takiego ciała. W algorytmie obliczeń numerycznych wykorzystano równania Naviera-Stokesa, równanie ciągłości i równanie energii. Podano również zależności dodatkowe domykające cały układ równań przepływu. Układ równań opływu rozwiązano numerycznie stosując metodę różnic skończonych z wykorzystaniem różnicowego schematu Cranka-Nicholsona z algorytmem dekompozycji równań na kierunki przestrzenne oraz fizyczne procesy przepływu gazu lepkiego. Pokazano podstawowe parametry wybranych pól opływowych oraz wybrane wyniki analizy własności aerodynamicznych w funkcji wielu parametrów geometrycznych i gazodynamicznych zagadnienia.
EN
Results of numerical analysis of compressible flow around of rotational bodies by viscous heat conducting gas are presented. The analysis was performed on the basis of the own developed computer program determining the flow around fields in the partial area of the body. The Navier-Stokes continuity and energy equations were used in the algorithm. The additional relations closing the entire set of the flow equations are also given. The finite difference method was used to solve the equations with the differential scheme of Crank-Nicholson. The basic parameters of the selected flow around fields and the selected results of areodynamic properties analysis as a function of many geometrical and gasdynamical parameters are presented.
EN
The aim of this paper is to derive a mathematical model for estimating the wind forces and wind moments effects a life raft. The mathematical model based on data from laboratory experiments. Forces due to the action of wind are adequately described. The governing physical equations, however, contain characteristics of the environment that are often not well quantified. In the strong wind condition, when the wind speed is much larger than the current and body speeds, all wind-generated forces must be taken into account. Friction and pressure forces exerted by the wind on the upper part of the floating body result in the wind force, which has a downwind component (drag) and a crosswind component (side force or lift), [1][2]. The drag component is always positive. The side force or lift component can be positive or negative[8]. The lift depends on the wind speed, body geometry, and strongly on the angle between the long axis of the floating body and the wind direction. In this paper the author presents models of wind forces acting at a life raft. Data from laboratory experiments (wind tunnel [5]) are used to build dynamical models.
PL
Przedstawiono nową ideę wysokonośnego sztywnego żagla, zaprezentowano podstawowe charakterystyki pojedynczego żagla oraz zestawu (kaskady) żagli otrzymane na podstawie badań doświadczalnych, podano przewidywane charakterystyki prędkościowe statku handlowego o nośności 23 000 DWT i porównano je z innymi projektami.
EN
A new idea of a batwing spinnaker. Basic characterictics of a single sail and set of sails (cascade) obtained from experimental tests. Expected seed characteristics of a merchant ship of 23 000 DWT and comparing them with other solutions.
10
Content available remote The role of non-stationary blade row interactions in turbomachinery aerodynamics
EN
The bladerow interactions contain variety of forms related to potential and viscous mechanisms which affect the behaviour of flowfield. All these phenomena exert a distinct influence upon the efficiency and energy losses of flowpath through the blading. Therefore this subject has been a matter of intense research which revealed new phenomena related to the behaviour of boundary layer on blade profiles. In particular a new 1-t transition mechanism has been found which is now known as "wake-induced transition" and seems to be responsible for the change of boundary layer structure and the intensity of beat exchange on the blade surface.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.