Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 45

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  personnel
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The article deals with various issues related to changes, mainly resistance to them. Basic premises of transformations and doubts that may appear among the organization’s personnel have been discussed. Not only the issues concerning the resistance itself have been included, but also the reasons that determine its intensity and several methods that may be used in practice have been mentioned as well. The study is the result of materials analysis on the aspects of changes determinants and resistance to transformations that are permanently integrated into the functioning of each organization, also strongly hierarchical, which is the army.
EN
Within this paper, we set up an exploratory interview study to examine the impact of digital technologies on the way employees work as well as the specific opportunities and challenges SMEs are facing. We show that digitalization has already triggered a wide range of changes. The individual extent of these changes as well as the perception of technological trends varies for each employee and each company depending on the context. Our study also shows that the SMEs interviewed have applied a wide range of tools and strategies to exploit the opportunities of digital technologies and to overcome the associated challenges.
EN
The aim of the study was to determine the knowledge of the correct production operations during preparation of meals for children in Warsaw’s kindergartens. A survey was conducted among 220 people preparing meals in kindergarten canteens. It was stated, that respondents don’t understand GCP principles, despite declaring proper technological practices. The correctness of pretreatment of potatoes and vegetables, as well as meat was confirmed, respectively by about 60% and 78–92% of respondents. Technological incorrectness declared by respondents were related to skipping vegetable washing after peeling, long soaking of peeled potatoes, not used proper rules when meat thawing and chops coating. A significant percentage of respondents (over 60%) declared cooking potatoes starting with cold water, which contributes to the loss of vitamin C, as well as the cooking of green vegetables in a small amount of water, which effects in lower sensory quality. Estimation of the end of the meat roasting process by temperature measuring was used by a small percentage of respondents (33%). Identified the lack of technological knowledge and non-application of HACCP rules in practice, which indicates the need to educate canteen personnel.
PL
Celem pracy przedstawionej w artykule jest określenie wiedzy na temat prawidłowego postępowania technologicznego podczas przygotowywania posiłków dla dzieci w warszawskich przedszkolach. Przeprowadzono badania ankietowe wśród 220 osób przygotowujących posiłki w stołówkach przedszkolnych. Stwierdzono, że respondenci nie w pełni rozumieją zasady GCP, mimo iż deklarują właściwe wykonywanie wielu procesów technologicznych. Prawidłowe prowadzenie obróbki wstępnej ziemniaków i warzyw deklarowało około 60% ankietowanych, natomiast mięsa 78–92%. Błędy technologiczne wskazane przez respondentów dotyczyły nie stosowania mycia warzyw po obieraniu, długiego moczenia obranych ziemniaków, nieprawidłowego rozmrażania mięsa i panierowania kotletów. Znaczny odsetek (ponad 60% osób) deklarował rozpoczynanie procesu gotowania ziemniaków od zimnej wody, co przyczynia się do strat witaminy C oraz gotowanie warzyw zielonych w małej ilości wody co ma wpływ na ich jakość sensoryczną. Koniec procesu pieczenia mięsa poprzez pomiar temperatury stosowało niewiele osób (33%). Stwierdzone braki wiedzy technologicznej i niestosowanie zasad HACCP w praktyce, wskazują na konieczność edukacji personelu stołówek.
EN
Health care is an important area of social infrastructure with its own specifics. In recent years, healthcare has been actively developing, using new advances in biomedical technology and pharmacy. Despite of the serious achievements in the reforms of the healthcare in Poland in last decades the important problems and disparities exists on the distribution of the medical personnel in the country and same regions. The purposes of the article were: the adjustment of the importance of the strategi cal management and human resources management in healthcare; the study of the cha racteristics of the la bor market in the field of healthcare in the Silesia n Voivodship and to compare with generał situation in Poland; the ana lysis of the structure and dynamics of the med i cal personnel in the Silesia n Voivodship ta king into account main tendencies and challenges in the healthcare. In the article the features of the structure and dynamics of medical personnel were considered in Poland and Silesia n Voivodship, the set of the important indicators such as: education level of the different categories of med i cal personnel; number of students of medical universities; age structure of medical personnel; structure of specialization of doctors number of consultations of specialist doctors received by patients; main indicators of the healthcare system (specification and number of wards; beds in wards; inpatients; out-patients of day care; average length of stay in hospital in days, etc.) were analyzed and comparative ana lysis of these indicators was carried out. Based on the analysis the position of Silesian Voivodship in the point of structure and dynamics of the med i cal personnel was evaluated and recommendations were proposed.
PL
Ochrona zdrowia jest ważnym obszarem infrastruktury społecznej, który ma swoją specyfikę. W ostatnich latach opieka zdrowotna aktywnie się rozwija, wykorzystując nowe osiągnięcia w dziedzinie technologii biomedycznej i farmacji. Pomimo poważnych osiągnięć w zakresie reformy opieki zdrowotnej w Polsce w ostatnich dziesięcioleciach istnieją poważne problemy oraz różnice w rozmieszczeniu personelu medycznego w kraju i niektórych regionach. Celem artykułu było dostosowanie znaczenia zarządzania strategicznego i zarządzania zasobami ludzkimi w opiece zdrowotnej, badanie cech rynku pracy w zakresie opieki zdrowotnej w województwie śląskim oraz porównanie z ogólną sytuacją w Polsce. Analiza struktury i dynamiki personelu medycznego w województwie śląskim z uwzględnieniem głównych tendencji i wyzwań w ochronie zdrowia. Na podstawie analizy oceniono pozycję województwa śląskiego pod względem struktury i dynamiki personelu medycznego oraz zaproponowano rekomendacje.
PL
W artykule przestawiono podstawowy asortyment, który jest produkowany w Zakładach Mechanicznych GLIMAG S.A. w Gliwicach. Przedstawiona została historia Zakładu, od momentu ich powstania, do dnia dzisiejszego. Pokrótce przedstawiono podstawowe produkty Zakładu, wraz z ich parametrami technicznymi. W podsumowaniu zwrócono uwagę na problem związany z koniunkturą w przemyśle górniczym i kierunkami działań podjętych przez Kierownictwo Zakładu, w celu zapewnienia wykorzystania istniejącej kadry oraz parku maszynowego.
EN
The article presents a basic assortment, which is produced in Zakłady Mechaniczne GLIMAG S.A. in Gliwice. The history of the Department has been presented, from the moment of their creation to today. Briefly presents the basic products of the Department, together with their technical parameters. In the summary, attention was paid to the problem related to the economic situation in the mining industry and the directions of actions taken by the Plant's management in order to ensure the use of existing staff and machine park.
PL
Przedstawiono przykłady wymagań w różnych obszarach ochrony przed korozją w Polsce i Niemczech, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań dla personelu. W wymaganiach dla rynku niemieckiego uwzględniono zapisy normy EN 1090 [1], przepisy ZTV-ING[2] oraz projekt wymagań VGB/BAW [3] dotyczący konstrukcji morskich turbin wiatrowych i komponentów farm wiatrowych. W wymaganiach dla rynku polskiego uwzględniono zapisy normy EN 1090 [1] oraz dostępne wymagania dla wybranych rodzajów konstrukcji. Wymagania dla personelu odniesiono do możliwości ich spełnienia, biorąc pod uwagę dostępne formy kształcenia, m.in. świadectwo KORSchein, certyfikat FROSIO, certyfikat inspektora IBDiM.
EN
Examples of requirements in different topics of corrosion protection in Poland and Germany are presented, especially under consideration of the requirements for the personnel. In the German market following standards are named: EN 1090, ZTV-ING and VBG/BAW, construction of offshore wind turbines and components of wind parks. In the Polish market there is an explanation of the standard EN 1090 and available requirements for selected types of constructions. The requirements for personnel are referred to the possibility of passing the training by certificates like KOR Schein, Frosio certificate and IBDiM inspector.
PL
W referacie przedstawiono przykłady wymagań rynku niemieckiego dla wytwarzania konstrukcji stalowych wg niemieckich przepisów ZTV-ING. Przedstawiono przykłady wymagań dla materiałów i wykonawstwa konstrukcji. Szczególną uwagę poświęcono wymaganiom dla zabezpieczenia antykorozyjnego zawartych w części 4 rozdział 3. Referat przedstawia również przykłady wymagań z zakresu antykorozji konstrukcji morskich wież wiatrowych oraz komponentów farm wiatrowych zawartych w projekcie dokumentu VGB/BAW. Szczególną uwagę zwrócono na bezwzględną konieczność spełnienia wymagań w zakresie zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji oraz kwalifikacji i kompetencji personelu antykorozji. Referat odnosi się również do możliwości spełnienia tych wymagań na rynku polskim.
EN
This lecture discusses examples for requirements on the German market for production of steel constructions following ZTV-ING. There are examples for material selection and requirements for construction. A special role is taken for requirements regarding corrosion protection in part 4 chapter 3. This lecture also discusses examples for corrosion protection for offshore wind power towers and components according to VGB/BAW. There is a special regard for the muss of fulfilling the requirements for corrosion protection and the qualification and competence of the personnel for corrosion protection. This lecture also discusses the possibility for fulfilling this requirements on the Polish market.
PL
W dwuczęściowym artykule dokonano przeglądu aktualnej sytuacji prawnej personelu fachowego wykonującego procedury hiperbaryczne inne, niż nurkowe. Wykazano liczne sprzeczności pomiędzy obowiązującymi aktami prawnymi i brak regulacji prawnych dotyczących procedur nie finansowanych z budżetu Państwa. Pierwszym istotnym problemem był brak korelacji różnych, dotyczących hiperbarii Rozporządzeń Ministra Zdrowia a także niespójności z obowiązującymi w Polsce programami specjalizacji lekarskich. Drugi problem to brak określenia w dokumentach Ministerstwa Zdrowia wymagań w stosunku do innego niż lekarze i pielęgniarki personelu medycznego. Stwierdzono także, że medyczne ośrodki hiperbaryczne nie ubiegające się o finansowanie z budżetu (NFZ) nie mają określonych nawet minimalnych wymagań co do kwalifikacji pracującego w nich personelu. Brak jest także znajomości wymagań określonych w innych niż dotyczące medycyny aktach prawnych.
EN
This two-part article reviews the current legal situation of specialist staff performing hyperbaric procedures for purposes not related to diving. Numerous discrepancies between the applicable legal acts and the lack of legal regulations concerning procedures not financed from the state budget have been noted. The first significant problem consisted in the lack of a correlation between various Regulations of the Minister of Health concerning hyperbaric oxygenation, as well as inconsistencies with the programmes of medical specialisation effective in Poland. The second problem is the lack of determination requirements of medical personnel other than doctors and nurses in the documents of the Ministry of Health. It was also found that medical hyperbaric centres which do not apply for funding from the budget (National Health Fund), do not even meet the minimum requirements defined as to the qualifications of the staff working there. Moreover, there is a lack of knowledge of the requirements set out in legal acts other than those concerning medicine.
PL
W 2016 roku mija 20 lat od chwili kiedy laboratoria badawcze Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla uzyskały pierwszy certyfikat akredytacji. Jubileusz ten skłania do podsumowań, ale i do planowania przyszłości. Zespół Laboratoriów Instytutu, w skład którego wchodziły: Laboratorium Fizykochemii, Laboratorium Karbochemii, Laboratorium Sorbentów Węglowych, Wód i Ścieków posiada od 1996r. certyfikat akredytacji laboratorium badawczego (Nr L 81/1/96 nadany przez PCBC), aktualnie nadany przez Polskie Centrum Akredytacji o Nr AB 081. W roku 2004 do Zespołu włączone zostało Laboratorium Spalania, a w roku 2009 Laboratorium Materiałów Ogniotrwałych. W związku ze zmianą schematu organizacyjnego Instytutu w roku 2011 obecnie w skład Zespołu Laboratoriów wchodzą: • Laboratorium Paliw i Węgli Aktywnych (powstałe z połączenia Laboratorium Karbochemii oraz Laboratorium Sorbentów Węglowych, Wód i Ścieków), • Laboratorium Gazów Przemysłowych i Produktów Węglopochodnych (powstałe z Laboratorium Fizykochemii), • Laboratorium Technologii Spalania i Energetyki (powstałe z Laboratorium Spalania), • Laboratorium Technologii Koksowniczych (powstałe z Laboratorium Materiałów Ogniotrwałych). W publikacji zostanie zaprezentowana historia: • doskonalenia systemu zarządzania w Zespole Laboratoriów IChPW, • rozwoju merytorycznego laboratoriów, w tym kolejne zmiany zakresu badań objętego zakresem akredytacji, • zmian personalnych kierownictwa laboratoriów na przestrzeni lat od 1996 do 2016.
EN
2016 marks the 20th anniversary of the moment when the research laboratories of the Institute for Chemical Processing of Coal received the first accreditation certificate. The anniversary is an occasion for accomplishments assessment but also planning of the future. The Group of Laboratories of the Institute, which included: Laboratory of Physical Chemistry, Laboratory Carbochemistry, Coal Derived Adsorbents, Water and Wastes Laboratory has had an accreditation certificate of research laboratory since 1996 (No. L 81/1/96 issued by PCBC), currently issued by the Polish Center of Accreditation No. AB 081. In 2004 the Combustion Laboratory and in 2009 the Laboratory of Refractory Materials were included to this Group. Due to changes in organizational structure of the Institute in 2011 nowadays the Group of the accredited laboratories includes: • Laboratory of Fuels and Activated Carbon (resulting from the merger Carbochemistry Laboratory and Coal Derived Adsorbents, Water and Wastes Laboratory) • Laboratory of Industrial Gases and Coal Derivatives (arising from the Laboratory of Physical-Chemistry) • Laboratory of Combustion Technologies and Power Generation (arising from Combustion Laboratory) • Laboratory of Cokemaking Technologies (arising from the Laboratory of Refractory Materials). This publications will present the history of: • improvement of the management system in the Group of ICHPW Laboratories , • the substantive development of laboratories, including the sequent changes in the range of research covered by the scope of accreditation, • changes of management of laboratories from 1996 till 2016.
PL
Laboratorium badań nieniszczących może być akredytowane lub uznane w oparciu o dokument odniesienia - EN ISO/IEC 17025. Dokument EA-4/15 G:2015 to wytyczne, które określają sposób realizacji wymagań EN ISO / IEC 17025. Wg EA-04/15, kompetencje personelu wykonującego NDT , niezależnie od formy zatrudnienia, powinny spełniać wymagania norm badań / specyfikacji klienta / przepisów, jeśli takie zostały określone. Jeśli nie, personel powinien posiadać ważne certyfikaty wydane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą zgodnie z EN ISO 9712 lub inną równoważną i być upoważniony przez pracodawcę do określonych czynności, w zakresie posiadanego certyfikatu. Nadzór i monitorowanie poprzez wewnętrzne i zewnętrzne badania porównawcze powinna sprawować osoba z 3. stopniem w każdej z metod NDT stosowanych w laboratorium. Określono minimalny zakres odpowiedzialności osoby nadzorującej z 3. stopniem. W załącznikach A do E określono wskazówki odnośnie wzorcowania i / lub sprawdzania WPB z uwzględnieniem wymagań norm badań / specyfikacji własnych laboratorium albo klienta. Załącznik F dotyczy zawartości procedury badania, a załącznik G to wytyczne odnośnie auditu wewnętrznego.
EN
Non-destructive testing laboratory may be accredited or recognized according to the reference document - EN ISO / IEC 17025. Document EA-4/15 G:2015 is a guideline that specify how to implement the requirements of EN ISO / IEC 17025. According to EA-04/15 the competence of personnel performing NDT should meet the requirements of testing standards / customer specifications / regulations, if any are specified, regardless of the form of employment. If not, the staff should have a valid certificate issued by an accredited certification body in accordance with EN ISO 9712 or an equivalent, and be authorized by the employer to certain activities in the field of certificate held. Supervision and monitoring should be performed by a person level 3 in each of the NDT methods used in the laboratory, through internal or external comparative testing. It specifies the minimum responsibilities of the supervisor. Annexes A to E identified guidance on calibration and / or checking the measuring and testing equipment taking into account the requirements of the testing standards or own laboratory or customer's specifications.
11
Content available remote Badanie osi drążonych w zestawach pociągów
PL
Badanie osi drążonych w zestawach pociągów. Brak obecności odpowiednich norm regulujących ultradźwiękowe badania kolejowych zestawów kołowych jak również badań osi drążonych powoduje konieczność podjęcia działań kierujących ku poprawie bezpieczeństwa eksploatacji wymienionych elementów. Bezpieczeństwo eksploatacji osi kolejowych związane jest z wykryciem nieciągłości materiałowych jakimi są m.in. pęknięcia jak w najwcześniejszym etapie ich powstawania. Istotną zaletą badania osi drążonych jest wykonanie badania bez konieczności demontażu zestawów kołowych i przeprowadzenie badania w dowolnym miejscu po demontażu pokrywy maźnic. Bardzo dużą zaletą jest również zwiększenie szybkości wykonywania badań.
EN
The examination of hollow axles in sets of trains. The lack of appropriate standards regulating the ultrasonic testing of railway wheel sets as well as the examination of hollow axles makes it necessary to take action towards improving the safety and reliability of these elements. The operational safety of rail axes is associated with detection of material voids that include, among others, cracks in the earliest stage of their formation. An important advantage of the hollow axle test is making it without dismantling the wheelsets and performing it in any place after removing the cover of the axle boxes. A major advantage is also an increase in speed of making the tests.
EN
Environmental instability pressures companies constantly to change their products, services and processes. Not taking innovative activities in organisations possess a risk of losing their market position. Taking action in the innovation area and creating an environment supporting the development of new ideas is very important for SMEs. Introducing innovation in organisations is often joined with resistance from workers. This depends on the ossification of organisational structures, stereotyping, the lack of resources, or the fear of the novelty. Creating and introducing innovation in a company could be inhibited by a series of barriers: economic or psychosocial. Resistance to change is a complex process and affects the speed and quality of improvements. One should especially consider the types of barriers that the organisation can independently affect or even prevent, e.g., psychosocial barriers from workers. The issue of creating a climate of innovation in a Polish company from the SME sector is not often researched, but it happens in international companies. Research over the years by the authors about manufacturing companies confirms that the problem of psychological barriers is common. The aim of the article is to show the special role of employees in supporting innovation of Polish companies from the SME sector. Every company has a chance to be innovative, but it has to be consciously and systematically pursued. Innovation in organizations should be planned and consistent with strategy of the company. Searching for sources of innovation and evaluating the possibilities of their implementation in specific conditions, including one of the most important factors – humans, innovation activities can bring success.
PL
Zmienność otoczenia zmusza firmy do ciągłych zmian swoich produktów, usług i procesów. Niepodejmowanie działalności innowacyjnej w organizacjach oznacza ryzyko utraty dotychczasowej pozycji rynkowej. Uświadomienie, zrozumienie i podjęcie działań w obszarze budowania innowacyjności oraz tworzenie środowiska sprzyjającego rozwojowi nowych idei ma współcześnie ogromne znaczenie dla rozwoju MŚP. Wprowadzanie innowacji w organizacjach napotyka często na różne opory ze strony personelu, wynikające zarówno ze skostnienia struktur organizacyjnych, stereotypowego myślenia, braku zasobów, obaw przed nowym. Kreowanie i wprowadzanie innowacji może być utrudniane (czasami nawet uniemożliwiane) przez szereg barier o charakterze biurokratycznym, ekonomicznym czy psychospołecznym. Opory wobec zmian mają złożoną naturę, wpływają na szybkość oraz jakość usprawnień oraz często są specyficzne tylko dla konkretnych organizacji. Na uwagę zasługują szczególnie te rodzaje barier, na które organizacja może samodzielnie oddziaływać, a nawet im przeciwdziałać, czyli bariery psychospołeczne istniejące po stronie personelu. Problematyka kształtowania klimatu innowacyjności w polskich przedsiębiorstwach z sektora MŚP jest rzadko badana w przeciwieństwie do firm międzynarodowych. Badania przedsiębiorstw przemysłu maszynowego przeprowadzone przez autorkę na przestrzeni lat potwierdzają aktualność tego problemu. Celem artykułu jest ukazanie szczególnej roli personelu we wspomaganiu innowacyjności polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP. Każde przedsiębiorstwo ma szansę być innowacyjne, jednak musi do tego świadomie i systematycznie dążyć. Wprowadzanie innowacji w organizacjach powinno być działaniem zaplanowanym oraz spójnym z obraną strategią przedsiębiorstwa. Dzięki poszukiwaniu źródeł innowacji, jak i ocenie możliwości ich wprowadzenia w konkretnych warunkach, z uwzględnieniem jednego z najważniejszych czynników, jakim są ludzie, działalność innowacyjna może przynosić sukcesy.
13
Content available remote Analiza zmian w poziomie zatrudnienia w hutnictwie w długim okresie
PL
Treści zawarte w artykule dotyczą restrukturyzacji kadrowej hutnictwa. Zmiany w poziomie zatrudnienia przedstawiono w długim okresie. Przez długi okres należy rozumieć co najmniej 10 lat. Zastosowano odniesienie komparatywne wielkości zatrudnienia w hutnictwie przed i po transformacji systemu gospodarczego. Przeprowadzona analiza pozwoliła na wyodrębnienie etapów zmian w procesie redukcji kadry hutniczej. Poza radykalną redukcją zatrudnienia, w publikacji przedstawiono zmiany w strukturze kadry, wskazując na dalsze kierunki w polityce personalnej przedsiębiorstw hutniczych.
EN
The article presents changes in employment level in Polish steel industry. Analysis of the changes are realized in long time (10 years and more). In the article are used comparability of the changes before and after economy transformation. On the based of analysis the key periods were established. More over the structure of metallurgical staff was characterized. On the base of the analysis the key changes in personnel strategy were presented.
PL
W tym roku UDT planuje zatrudnienie 50 nowych inżynierów. Specjaliści z jakich dziedzin są najbardziej poszukiwani? Jakie wymagania powinien spełnić przyszły inspektor? Jakie profity wiążą się z pracą w urzędzie i na czym polega specyfika tego zawodu?
EN
In enterprises, even in the smallest ones, we are dealing with the work and teams management of employees. These units are characterized by a specific composition and phases of operation. To create, develop and improve the functioning of the teams, it is possible to use methods and tools, based on personality typologies. In the European market there are a number of methods based on business typology of psychological and sociological concepts. It is possible to use of these tools, both in the process of creating teams, as well as for their development and the prevention and emergency interventions in teams.
PL
W przedsiębiorstwach, już od tych najmniejszych, mamy do czynienia z pracą i zarządzaniem zespołami pracowników. Zespoły te charakteryzują się specyficznym składem i etapami funkcjonowania. Dla tworzenia, rozwoju i poprawy funkcjonowania teamów możliwe jest stosowanie metod i narzędzi opartych na typologiach osobowości. Na rynku europejskim istnieje szereg metod typologii biznesowych opartych na koncepcjach psychologicznych i socjologicznych. Zastosowanie tych narzędzi możliwe jest zarówno w procesach tworzenia teamów, jak również dla ich rozwoju oraz przeciwdziałaniu kryzysom i przy interwencjach w sytuacjach kryzysowych w zespołach.
PL
Kapitał niematerialny w przedsiębiorstwach przesądza w dużej mierze o ich pozycji w walce konkurencyjnej. Potencjał zasobów ludzkich przedsiębiorstwa logistycznego jest nieco przesunięty w porównaniu do firm innych sektorów. W przeciwieństwie do sektora produkcyjnego, w sektorze logistycznym personel wykonawczy spotyka się z zadaniami i wyzwaniami, którym sprostanie może wykraczać poza kompetencje przekazywane przez szkolenia i treningi. Korzystnym może być sprawdzenie, czy rozwój kapitału ludzkiego również na niższych szczeblach przedsiębiorstwa uzyskać można nie tylko przez wymianę czy rekrutację personelu z zewnątrz, ale przez również przez rozwój pracowników. Do rozwoju zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie logistycznym można wykorzystać różnorodne narzędzia coachingu.
EN
he intangible capital decides to a large extent on the company's position in its competitive struggle. The potential of human resources of a logistics company is slightly shifted compared to companies from other branches of industry. As opposed to the manufacturing sector, in the logistics sector the executive staff faces tasks and challenges that may go beyond the competencies gained through trainings and instructions. One may find it advisable to check whether the human capital can also be developed at lower levels of the organization, not only through the exchange and recruitment of staff from the outside, but by also by the development of the employees. The development of human resources in a logistics company can be successfully facilitated by a variety of coaching tools.
PL
W pracy opisano styl kierowania przez cele, zadania i instruktażowy. Wyszczególniono czynniki mające wpływ na przyjętą metodę zarządzania. Należą do nich między innymi: charakter kierownika, przygotowanie podwładnych, zaufanie do podwładnych, stopień centralizacji, wysokość szczebla kierowniczego, wielkość systemu logistycznego, charakter prowadzonych działań, okres potrzebny do przygotowania poleceń oraz wykonania zadanych procesów, tempo zmienności i nieprzewidywalności sytuacji w czasie, zdolność gromadzenia, wymiany i przetwarzania informacji. Dokonano omówienia znaczenia poszczególnych uwarunkowań. Zwrócono uwagę na wzajemne relacje między poszczególnymi czynnikami oraz konieczność całościowego traktowania okoliczności funkcjonowania systemu logistycznego przy doborze metody kierowniczej.
EN
This paper describes the style of management by objectives, tasks and instructional. Lists the factors affecting the adopted method of management. These include inter alia: the nature of the manager competences subordinates, trust in subordinates, degree of centralization, the height of a senior executive, the size of the logistics system, the nature of its activities, the time needed to prepare the command and the implementation of selected processes, the rate of volatility and unpredictability of the situation at the time, the ability collection, exchange and processing of information. There have been discussing the importance of individual circumstances. Attention is paid to the interaction between the factors and the need for a comprehensive treatment of the circumstances of the operation of the logistics system in the selection of the method of steering.
EN
The present article aims to design and develop a qualitative methodology using fuzzy logic in order to be a real tool for the managerial decisional factor in solving the multicriteria decisional problems related to the proper selection of the personnel and to the achievement of excellence in this field within a company. In our days, the economical environment characterized by globalization and by a continuous change, offers many times to the decisional factors some situations which are surrounded by uncertainty and ambiguity, fact that in its turn leads to a subjectivism of their reasoning, which is in fact a feature of the abstract thinking of human being itself. This aspects are manifesting also in the field of personnel selection, where the evaluations related to this process are often subjectives, materialized through qualitative linguistic values. In this context, using the proposed fuzzy methodology, embedded in a fuzzy software tool developed in the Java programming language, can offer significantly opportunities and chances to achieve the excellence in this field of research, because the future and performance of any organization depend by the human resources that are working within it.
PL
Celem niniejszego artykułu jest zaprojektowanie i opracowanie metodologii, wykorzystującej logikę rozmytą, w celu utworzenia prawdziwego narzędzia czynnika decyzyjnego w rozwiązywaniu wielokryterialnych problemów decyzyjnych związanych z właściwym wyborem personelu. W dzisiejszych czasach, środowisko rynkowe charakteryzuje się globalizacją i ciągłymi zmianami, powodując bardzo często konieczność podejmowania decyzji w sytuacjach niepewnych i wieloznacznych, co z kolei prowadzi do zjawiska subiektywności przy ich podejmowaniu, co w rzeczywistości jest cechą abstrakcyjnego rozumowania u człowieka. Te aspekty bardzo często występują w zakresie doboru personelu, gdzie oceny związane z tym procesem, bardzo często mają charakter subiektywny, uwidacznianie przez jakościowe wartości językowe. W tym kontekście, stosując rozmytą metodologię, istniejące narzędzia, opracowane w języku programowania Java, oferują znaczące korzyści i szanse na osiągnięcie doskonałości w tej dziedzinie badań, ponieważ przyszłość i efektywność każdej organizacji uzależniona jest od zasobów ludzkich które w niej pracują.
19
Content available LNG terminal safe operation management
EN
This article presents the significance of LNG terminal safety issues in natural gas sea transport. It shows particular requirements for LNG transmission installations resulting from the specific properties of LNG. Out of the multilayer critical safety areas comprising structural elements of the terminal safety system, possibilities to decrease the risk of emergency occurrence on LNG terminals have been selected. Tasks performed by the LNG terminal, together with its own personnel and the outside one, have been defined. General theses for LNG terminal safety have been formulated.
PL
W artykule przedstawiono znaczenie problemu bezpieczeństwa terminali LNG w transporcie morskim gazu ziemnego. Wskazano szczególne wymagania jakie stwarza instalacji przesył LNG, a wynikające z jego szczególnych własności. Na tle wielopoziomowych krytycznych obszarów bezpieczeństwa stanowiących elementy składowe struktury systemu bezpieczeństwa terminali wyselekcjonowano możliwości zmniejszania ryzyka wystąpienia sytuacji awaryjnej na terminalu LNG. Zdefiniowano zadania wykonywane przez terminal LNG tak z udziałem personelu obsługującego terminal, jak i personelu zewnętrznego zatrudniony na terminalu LNG. Sformułowano generalne tezy dla bezpieczeństwa terminali LNG.
20
Content available remote Kompetencje osób związanych z wykonywaniem połączeń nierozłącznych
PL
Przedstawiono zagadnienia związane z potwierdzaniem kompetencji personelu odpowiedzialnego za wykonywanie złączy spajanych, jak również personelu zajmującego się nadzorem prac oraz kontrolą jakości połączeń przy zastosowaniu badań nieniszczących. Omówiono uprawnienia dotyczące certyfikacji przez Urząd Dozoru Technicznego m.in. personelu i wyrobów oraz obowiązujące przepisy prawne.
EN
The basic aspects of certification of staff qualification responsible for welding and also welding supervisors and quality of joints verification using non-destructive testing methods are presented. Described aspects are supported by UDT certificates for personnel and products and also up-to-date law regulations.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.