Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  reader
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
RFID systems are one of the essential technologies and used many diverse applications. The security and privacy are the primary concern in RFID systems which are overcome by using suitable authentication protocols. In this manuscript, the cost-effective RFID-Mutual Authentication (MA) using a lightweight Extended Tiny encryption algorithm (XTEA) is designed to overcome the security and privacy issues on Hardware Platform. The proposed design provides two levels of security, which includes secured Tag identification and mutual authentication. The RFID-MA mainly has Reader and Tag along with the backend Server. It establishes the secured authentication between Tag and Reader using XTEA. The XTEA with Cipher block chaining (CBC) is incorporated in RFID for secured MA purposes. The authentication process completed based on the challenge and response between Reader and Tag using XTEA-CBC. The present work is designed using Verilog-HDL on the Xilinx environment and implemented on Artix-7 FPGA. The simulation and synthesis results discussed with hardware constraints like Area, power, and time. The present work is compared with existing similar approaches with hardware constraints improvements.
2
Content available remote Aktywne, pasywne i półpasywne systemy RFID
PL
Przedstawiono istotę systemów radiowej identyfikacji obiektów i ich strukturę. Dokonano rozróżnienia na systemy o sprzężeniu indukcyjnym i o sprzężeniu propagacyjnym między czytnikiem i identyfikatorami. Objaśniono sposób przekazywania danych w torze od identyfikatora do czytnika za pomocą zwrotnej modulacji pola magnetycznego lub modulacji odbitej fali elektromagnetycznej. Przedstawiono uproszczony schemat blokowy identyfikatora. Dla układów pasywnych pokazano, w jaki sposób mogą być one zasilane energią otrzymywaną z pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez czytnik. Pod względem sposobu zasilania identyfikatorów omówiono ich trzy rodzaje: aktywne, pasywne i półpasywne. Najwięcej uwagi poświęcono identyfikatorom półpasywnym, posiadającym w swojej strukturze układ pozyskiwania energii z pól elektromagnetycznych z otoczenia, szczególnie z pola wytwarzanego przez stacje bazowe telefonii komórkowej. Przedstawiono proste obliczenia, wskazujące jaka może być skuteczność tego pozyskiwania i w jakim obszarze jest ono możliwe. Wynika z nich, że realna jest eksploatacja takich identyfikatorów w odległości rzędu kilkudziesięciu – stu metrów od stacji bazowej. Poprawienie tego rezultatu możliwe jest przez dalsze udoskonalanie konstrukcji identyfikatorów, aby pobierały one jak najmniejszą moc. Systemy półpasywne w przedstawionym rozumieniu mają przyszłość, ale wymagają minimalizacji kosztów i dalszej miniaturyzacji identyfikatorów.
EN
There was presented the essence of RFID system and its components. The systems are divided into the inductively coupled and radiatively coupled ones. There was explained the method of data transmission between transponders and reader by backward modulation of the magnetic field or by modulation of the reflected electromagnetic wave. The simplified block diagram of a transponder was depicted. It was explained how passive transponders may be powered from magnetic or electromagnetic field created by the reader. In this respect there were discussed three kinds of transponders: active, passive and semi-passive ones. There are given some figures referring to the issue of the powering of transponders. The attention was paid to semi-passive transponders comprising in their structure a circuit for energy harvesting from ambient, especially from electromagnetic fields created by mobile telephony base stations. Simple calculations were performed that indicated the extent to that such harvesting may be efficient. The results were that the usage of semi-passive transponders (and whole semi-passive RFID systems) is possible within several tens to one hundred meters from GSM base stations. Such result may be made better by the transponders improvements aimed for decreasing their required supply power.
EN
The paper considered the implementation of radio frequency identification system of animals for stall milking machines. The proposed system is a part of the information-measuring system of animal zootechnical parameters and process parameters to obtain milk that is used in milking dairy cattle farms departments. A new method for automatic radio frequency identification was developed in realization of which the transponders are not on animals but are mounted in the installation place of the portable milking process control units.
PL
RFID — Radio Frequency IDentification — technologia identyfikacji radiowej jest obecnie coraz częściej stosowana w wielu gałęziach gospodarki jako rozwiązanie wspomagające logistykę, zarządzanie zasobami i produkcją. Technologia wykorzystująca fale radiowe do wymiany danych pomiędzy etykietą (identyfikatorem) a czytnikiem znalazła zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagana jest niezawodna, bezstykowa, zdalna identyfikacja osób, zwierząt, maszyn, przedmiotów niezależnie od warunków otoczenia. RFID jest również powszechnie stosowana w przestrzeni publicznej obejmującej paszporty biometryczne, karty transportu publicznego, systemy płatności zbliżeniowej i inne. Szczególnie interesujące wydaje się zastosowanie tej technologii w trudnych warunkach występujących w przemyśle wydobywczym, gdzie obszar jej zastosowania nie został jeszcze do końca zdefiniowany. Unikatowe cechy identyfikacji radiowej i ich wykorzystanie w systemach zarządzających pozwalają między innymi na poprawę bezpieczeństwa w kopalniach i na efektywne zarządzanie sprzętem, maszynami i dystrybucją paliwa. W artykule przestawione zostały podstawy działania RFID oraz wybrane rozwiązania dla przemysłu wydobywczego.
EN
RFID — Radio Frequency IDentification — RFID technology is now increasingly being used in many sectors of the economy as a solution to support logistics and production management. Technology that uses radio waves to exchange data between a label (identifier), and the reader has been used wherever required is a reliable, non-contact, remote identification of persons, animals, machines, objects regardless of ambient conditions. RFID is also widely used in public spaces including biometric passports, public transport cards, contactless payment systems, and more. A particularly interesting to use this technology in the difficult conditions encountered in the mining industry, where the area of its application is not yet fully defined. Unique features of RFID and its use in the management systems allow, inter alia, to improve safety in the mines and on the effective management of equipment, machines and distribution of fuel. This article has been converted basics of RFID and selected solutions for the mining industry.
PL
Gdzie dokładnie zaczyna się proces projektowania, a gdzie kończy? Jest to bardzo trudne pytanie, bez jednoznacznej odpowiedzi. Jednak co najistotniejsze, rola projektanta w tym procesie jest zasadnicza i opiera się na wybieganiu w przyszłość, ponieważ projektowanie wzornicze jest to proces, który dzieje się tu i teraz, ale żyje w przyszłości i dotyka zagadnień, które dopiero będą miały miejsce.
PL
Co my, poligrafowie możemy zrobić, aby współczesny czytelnik, mający możliwość wyboru zapisu myśli intelektualnej w formie elektronicznego e-booka lub papierowej książki, wybrał tę tradycyjną formę publikacji? Jak zachować stałego odbiorcę wydawnictw i zachęcić młodego czytelnika do papierowej formy książki? Formy przenoszącej wraz z treścią także wartość dodaną, którą jest materialność książki, a także przyjemność obcowania z estetycznym przedmiotem.
EN
This article is focused on the characteristics of public university (hereinafter referred to as PU) building, identification of safety risks and subsequent application of the Radio Frequency Identification technology (hereinafter referred to as RFID) for eliminating and optimizing the risk resulting in an increase of security level. The RFID technology is an innovative element of contactless identification of persons with a specific system structure, which includes defining the principles of operation of primary components, such as the transponder and reader. Subject of this article is to make a reference to possible implementation of RFID technology in physical protection and provide an overview of the functioning of these systems leading to a significant benefit for the safety risks management within the PU buildings and increasing the level of physical protection of persons, property and other assets of the organization.
PL
Artykuł koncentruje się na charakterystyce budynku publicznej uczelni (zwanego dalej PU), identyfikacji zagrożeń bezpieczeństwa a następnie zastosowaniu technologii radiowej identyfikacji (zwanej dalej RFID) do wyeliminowania i optymalizacji ryzyka co skutkuje podwyższeniem poziomu bezpieczeństwa. Technologia RFID jest innowacyjną metodą bezkontaktowej identyfikacji osób o specyficznej strukturze systemu, który obejmuje określenie zasad działania podstawowych składników, takich jak transponder i czytnik. Celem niniejszego artykułu jest, zachęcenie do ewentualnego wdrożenia technologii RFID w ochronie fizycznej i przegląd funkcjonowania tych systemów, przynoszących znaczne korzyści w zakresie zarządzania ryzykiem związanym z bezpieczeństwem wewnątrz budynków PU i zwiększeniem poziomu ochrony fizycznej osób, mienia i innego majątku uczelni.
PL
Przedstawiono konstrukcję czytnika kart zbliżeniowych, pracującego na częstotliwości 13,56 MHz. System wykorzystuje specjalizowany układ S6700 firmy Texas Instruments oraz mikrokontroler firmy Atmel. Moduł wyposażono w interfejs RS232, dla którego opracowano komunikację, która pozwala podłączyć 16 tego typu czytników. Dodatkowo, moduł wyposażono w wyjścia, którymi można sterować innymi urządzeniami zewnętrznymi. Całość systemu spełnia podstawowy wymóg bezpieczeństwa, ponieważ przy każdorazowym odczycie następuje zmiana kodu zabezpieczającego na karcie, co utrudnia użytkowanie skopiowanych kart.
EN
The application of Texas Instruments S6700 Multi-Protocol Transceiver IC as smart card reader is presented. Additionally, the construced reader module consists of Atmel microcontroller for controlling the transmission between PC and S6700. The reader works with smart cards, and for security reason, the control code is changing while data interchanged. Invented protocol based on RS232 standard allows cooperates with up to 16 external readers. The developed module contains output slot that can manipulate another devices (door locker).
PL
W artykule omówiono problem doboru nowoczesnych urządzeń do systemów kontroli dostępu w procesie projektowania bezpiecznych, skutecznych oraz ekonomicznych aranżacji wnętrz w obiektach użyteczności publicznej. Autor skoncentrował się na trzech kluczowych dla każdego takiego rozwiązania urządzeniach, jakim są bramki wejściowe, czytniki kart oraz bezprzewodowe zamki elektroniczne. W artykule wskazano liczne zalety funkcjonalne i estetyczne tych urządzeń. Do ich egzemplifikacji posłużyły produkty trzech czołowych firm europejskich i światowych, tj. brytyjskiego ITABmk (Radford), fińskiego Idesco Oy oraz szwedzkiego TimeLox (Assa Abloy), funkcjonujące w biurowcach, hotelach, muzeach, uczelniach, urzędach itp. na terenie całej Polski.
EN
The article deals with the issue of selection of modern access control equipments in the process of design works relative to safe, effective and economic interior arrangements in public use facilities. The author concentrates on three key types of devices in each such a solution, i.e. turnstiles, proximity card readers and off-line electronic door locks. Numerous functional and esthetical advantages of these equipments are discussed in the article. They are exemplified with products offered by leading European and world manufacturers, namely British ITABmk (Radford), Finnish Idesco Oy and Swedish TimeLox (Assa Abloy), which have been functioning all over Poland in such facilities as office buildings, hotels, museums, universities, governmental offices, etc.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.